DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 43     <-- 43 -->        PDF

RAZDJELJENJE SR HRVATSKE NA OBLASTI
PREMA UČESTALOSTI ŠUMSKIH POŽARA*


O. ŽUNKO
SAŽETAK. Na osnovu statističkih podataka o broju šumskih
požara po općinama autor predlaže formiranje oblasti, područja i
zona učestalosti šumskih požara. Predložene su slijedeće oblasti:
jadranska, brdsko-planinska i panonska oblast. Unutar oblasti izdvojena
su područja te još uže jedinice — zone. Na kraju autor
daje preporuke kako i na koji način unaprijediti protupožarnu
zaštitu šuma u šumskim gospodarstvima, šumarijama i općinama.


1. UVOD
Šumski požari niz godina nanose našoj zemlji velike i neprocjenjive štete.
Te su štete u toliko teže, što se požari pojavljuju velikim dijelom upravo u
krajevima koji nemaju mnogo šuma, u krajevima gdje je razvijen turizam.
Napoiri koji se poduzimaju usmjereni su na preventivne mjere i mjere za
što djelotvorniji način gašenja. U tom smislu djeliuju uz šumarske radne organizacije
i ostale službe. U prvom redu treba spomenuti Službu javne sigurnosti,
zatim dobrovoljna vatrogasna društva, profesionalne vatrogasne jedinice,
štabove za obranu od elementarnih nesreća, Jugoslavensku Narodnu
armiju itd.


Međutim za što uspješnije borbu protiv vatrene stihije samo takav pristup
nije dovoljan. Postoji veoma mnogo problema u oblasti protupožarne
zaštite, problema čije bi rješavanje mnogo doprinijelo da se ova služba što
bolje organizira i postiže znatno bolje rezultate. Između niza problema koji
postoje i koji čekaju rješenje, spomenimo samo neke: vrst i količina potencijalnog
goriva, kritična temperatura zapaljivosti, vlažnost materijala, brzina
sagoirjevanja, utjecaj oborina, zračne vlage i temperature na zapaljivost i
slično. Osim toga potrebno je spomenuti i rajoniziranje područja prema stupnjevima
opasnosti odnosno ugroženosti, te sisteme brzog otkrivanja i gašenja
požara.


U mnogim zemljama svijeta ovim se problemima posvećuje posebna pažnja.
U prvom redu treba naglasiti napore koji se čine u SSSR-u i SAD, gdje
je protupožarna zaštita šuma dosegla veoma visok stupanj. Slična je situacija
d u drugim zemljama kao u Kanadi, Meksiku, Francuskoj, Španiji, Za


* Referat održan na seminaru iz zaštite šuma na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
(od 13. do 18. veljače 1977. godine).
41
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 44     <-- 44 -->        PDF

padnoj Njemačkoj, Poljskoj i drugdje. Rezultati koji se koriste posljedica su
dugotrajnog naučnog rada, dugotrajnih istraživanja velikog broja šumarskih
stručnjaka uz suradnju specijaliste drugih naučnih disciplina.


U našoj zemlji ove se služba nalazi još uvijek zapravo na samom početku.
Pri tome ne mislim na nastojanja i napore koji se ulažu za suzbijanje
požara i njihovu likvidaciju, nego upravo na istraživački rad u toj oblasti.
Jasno je da su se organizacije opće protupožarne zaštite bavile i problemom
šumskih požara, ali su istraživanja bila uglavnom usmjerena na opću zaštitu,
a s druge strane, u tim je istraživanjima sudjelovao veoma mali broj šumarskih
stručnjaka. Njihova su nastojanja bila usmjerena uglavnom na uzgojne
zahvate, na podizanje vatrobranih prosjeka, pruga d linija, na održavanje
šumskog reda i slično. Od malog broja šumarskih stručnjaka koji su istraživali
šumske požare potrebno je spomenuti: VAJDA je 1974. dao klasifikaciju
šumskih požara i predložio formiranje 5 požarnih zona; PETROVIĆ
je u 1965. istraživao količine i vrste goriva u bukovim šumama Srbije, granične
temperature plamena i brzinu prodiranja letalnih temperatura do kambija
u odnosu na visinu temperature i debljinu ko,re. KAMILOVSKI je 1974.
godine proveo slična istraživanja u šumama molike na Pelisteru, a JEDLOVSKI,
KOMLENOVIĆ i MARTINOVlC u 1975. godini istraživali su utjecaj
vatre na pojedine biljne vrste kao i na fizikalna i kemijska svojstva tla.
CINDRIC je u 1973. godini pokrenuo pitanje osnivanja prognozerske službe,
kojom bi se svakodnevno prognozirao stupanj požarne opasnosti na temelju
meteoroloških parametara, a ŽUNKO je 1976. godine spomenuo potrebu osnivanja
nove discipline — šumarske pirologije. Osim navedenih
stručnjaka nekoliko se fitocennologa bavilo, problemom sukcesije biljnih
zajednica na izgorjelim površinama, a nekolicina drugih, problemom obračunavanja
neposrednih i posrednih šteta koje nastaju uslijed požara. To bi
prema našim saznanjima bilo gotovo sve što se do sada u toj oblasti istraživalo.


Osim problema koji su naprijed navedeni potrebno je naglasiti da se ni
problemima samog gašenja nije posvetila ona pažnja koju efikasno gašenje
zahtjeva. Problem prikladne opreme i sredstva gašenja je uvijek prisutan.
Voda se za gašenje relativno vrlo malo koristi, naročito uz primjenu retardanata,
čime se poboljšavaju njena fizikalna svojstva, a time i djelovanje.


Iz naprijed navedenih problema lako se može uočiti kako postoji znatan
broj nerješenih pitanja. Nemoguće je u ovom prikazu dati opis svih problema,
i zbog toga ću se ograničiti da ukazem na jedan od problema, koji je
moguće rješiti u relativno kraće vrijeme, a to je utvrđivanje zona opasnosti,
odnosno ugroženosti od pojave požara.


U Sovjetskom Savezu I. S. Melehov je već 1946. godine utvrdio za evropski
dio SSSR-a 4 zone, a 1958. godine je G. A. Mokejev tu podjelu proširio
na Daleki Istok i Sibir. Jednostavnosti radi spomenut ću samo podjelu u
evropskom dijelu SSSR-a. Prva zona leži najjužnije i u toj zoni požarna
opasnost traje do 220 dana godišnje. Požari se javljaju već u ožujku i on je
tu zonu nazvao zonom ožujskih požara. Druga se zona nalazi između 52 i 55
paralele, a opasnost traje od 193 dana na jugu do 163 dana na sjeveru zone
i naziva se zonom travanjskih požara. Slijedeći je pojas između 55 i 59 paralele,
gdje opasnost traje oko 133 dana i naziva se zonom svibanjskih požara.
Četvrti je pojas između 59 paralele i polarnog kruga, pojas svibanjsko
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 45     <-- 45 -->        PDF

-lipanjskih požara, u kome opasnost traje od 113—98 dana. Iznad toga pojasa
nalazi se područje s vrlo rijetkim požarima u kome opasnost može trajati
najviše do 80 dana. Ova se podjela temelji na klimatskim podacima i slici
šumske vegetacije. Slično ovoj podjeli, utvrđene su i zone opasnosti za Azijski
dio SSSR-a.


U SAD utvrđeno je 15 različitih zona. Grubo prikazano, zone se prostiru
počam od Aljaske (jedna zona), duž obala Tihog oceana sve do grebena Stjenjaka
(četiri zone) unutrašnjost Amerike (4 zone), granično područje prema
Meksiku (2 zone) te istočna obala prema Atlantskom oceanu (4 zone). Jedan
od glavnih mjerila za utvrđivanje ovih zona bila je količina oborina i učestalost
požara.


Osim toga što su utvrđene zone, unutar svake zone, u obje zemlje, postoje
sistemi kojima se utvrđuje neposredna opasnost nastanka požara. U Sovjetskom
Savezu sistem se bazira na određivanju stupnja požarne zrelosti
za svaki tip šuma, odnosno svaki vegetacijski tip, te stupnja požarne opasnosti,
koji se dobiva na osnovu meteoroloških podataka. Proučene su sve
sastojine i na osnovu temperatura zapaljivosti svrstane su u kategorije požarne
zrelosti sa indeksima od 50 do 5000. Sastojine s indeksom 50 su najugroženije
i u njima može nastati požar i od najslabijeg uzroka, dok se u
sastojinama s indeksom 5000 požar teško pojavljuje. Osim toga u sastojinama
s indeksom zrelosti 50 požari se javljaju već i tada kada indeks požarne
opasnosti postigne tu istu vrijednost. Požarna se opasnost izračunava na
osnovu temperature u 13 sati a deficita zračne vlage, odnosno u zadnje vrijeme
na osnovu temperature točke rosišta. Taj se indeks također kreće između
50 i 5000. Prvi nastaje već nakon nekoliko dana bez kiša, a posljednji je
posljedica visokih temperatura i dugotrajnih suša. Jednostavnosti radi u
praktičnom radu sastojine su razvrstane u tri grupe i to: sastojine s požarnom
zrelošću do 300, zatim 301 do 1000, i treća grupa s indeksom preko 1000.


Sistem prognoziranja dnevne opasnosti razrađen je u SAD vrlo detaljno.
Ranije je postojalo osam različitih sistema, koji su se primjenjivali u različitim
područjima. Grupa stručnjaka je između 1958. i 1970. razradila novi
sistem, testirala ga u područjima različitih ekoloških uslova, i od 1973. primjenjuje
se u svim državama SAD. To je poznati »NFDRS« (National Fire
Danger Rating System). Sistem je prilično kompliciran a prate se meteorološki
podaci, izračunava se stepen rizika, vlažnost materijala u šumama 1,
10 i 100 sati poslije oborina, brzina sagorjevanja itd. Svi su podaci uvršteni
u tabele iz kojih se izvodi konačni indeks opasnosti koji se kreće između 0
i 100.


U drugim zemljama postoje sistemi manje više slični sistemima SSSR-a
odnosno SAD-a. Tako na pr. u Kanadi se služe znatno pojednostavljenim
američkim sistemom, slično kao i u Meksiku, i nekim zapadno evropskim
zemljama. S druge strane u zemljama članicama SEV-a, koriste modificirane
sisteme na bazi sovjetskog.


Zajednička su nastojanja svih sistema postizavanje što većih efekata u
suzbijanju šumskih požara, a isto tako da se u doba slabe opasnosti stručni
kadrovi mogu koristiti za druge poslove i radove u šumarstvu, čime se smanjuju
troškovi čitave službe. Nadalje utvrđivanje zona opasnosti može se
bolje utvrditi potrebna oprema i broj radnika osposobljenih za gašenje, od
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 46     <-- 46 -->        PDF

nosno rano otkrivanje požara. Područja s relativno malim brojem požara,
požara koji se rijetko javljaju, nije ni potrebno opremiti s velikom količinom
opreme, jer bi to predstavljalo nepotrebni izdatak.


Kao što se može primjetiti nastojanja u svijetu idu za tim da se sa što
manjim troškovima požari što prije i sigurnije otkriju, lokaliziraju i konačno
likvidiraju. U tom smjeru potrebno je provesti i naša nastojanja, angažirajući
u tom radu veći broj šumarskih stručnjaka nego do sada.


2. MATERIJAL OBRADE
Prije sam spomenuo da ću se u svom izlaganju o problematici šumskih
požara osvrnuti na svega jedan problem, koji bi po mom mišljenju trebalo
što prije riješiti. To je pitanje utvrđivanja stupnja ugroženosti područja kao
i njihovog međusobnog odnosa. Kako u mnogim zemljama podjela područja
počiva uglavnom na malom broju ulaza, to sam se i ja odlučio da pokušam
dati prijedlog izdvajanja područja na temelju učestalosti broja požara te na
osnovu vegetacjiske slike područja.


Ne raspolažem s podacima za područje cijele Jugoslavije, nego samo za
Hrvatsku. U radu sam se služio prikupljenim podacima Sekretarijata za poljoprivredu,
prehrambenu industriju i šumarstvo SRH. Dio podataka nisam
koristio (vrijeme nastanka požara, izgorjela površina, uzroke nastanka i si.)
jer nemaju direktne veze s postavljenim zadatkom. Neki autori smatraju da
veličina izgorjele površine nema značaj za izdvajanje područja, jer po njihovom
mišljenju to daje prije podatak o slabijoj organizaciji protupožarne zaštite
šuma, nego o stepenu njihove ugroženosti. Nadalje moram naglasiti da
ne raspolažem podacima po općinama za dulje vremensko razdoblje, već jedino
za period od 1970. do 1976. godine, za period od svega 7 godina. Svjestan
sam da bi podaci za dulji vremenski period dali sigurnije rezultate, ali i ovaj
sedmogodišnji niz može pružiti zadovoljavajući rezultat.


Registrirani šumski požari u SRH Tabela 1


Godina bro j ha Godina bro j ha
1958 278 1.112 1968 386 3.408
1959 722 1.516 1969 129 5.025
1960 141 522 - 1970 448 2 .327
1961 462 9.472 1971 403 7.400
1962 449 5.424 1972 301 3.205
1963 121 1.213 1973 306 7.385
1964 118 632 1974 281 4.45 1
1965 340 1.265 1975 291 6.203
1966 93 215 19 76 371 7.728
1967 19 4 2.697 sveg a 5.913 71.200
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 47     <-- 47 -->        PDF

Problem šumskih požara naročito je ozbiljan u našoj Republici. Gotovo
se 50% od svih registriranih šumskih požara javlja kod nas, a njihov broj
i izgorjela površina neprestano iz godine u godinu u pravilu rastu. U tabeli 1.
dajemo prikaz registriranih šumskih požara u našoj Republici za period od
1958. do 1976. godine koji to potvrđuje.


Iz podataka tabele 1. vidljivo je da je broj požara zabrinjavajući, pogotovo
u posljednjih 7 godina. U periodu od 1970. do 1976. godine registriran
je 2.481 požar ili 42% od ukupnog broja požara zabilježenih u proteklih 19
godina. Još je teže stanje obzirom na izgorjelu površinu. U zadnjih 7 godina
izgorjelo je 38.699 ha ili 54%) od ukupno izgorjele površine. Podaci o broju
požara i izgorjeloj površini znatno se razlikuju po pojedinim općinama, koje
dostavljaju statističke podatke, a koji su služili kao podloga za ovaj rad. Radi
preglednosti dajemo u tabeli 2 sumarne podatke o broju i veličini šumskih
požara po općinama za razdoblje od 1970. do 1977. godine.


Pregled registriranih požara po općinama(1970-1976) Tabela 2


Općina broj ha Indeks Općina broj ha Indeks
B.Manastir 2 4 1 Karlovac 6 35 3
Benkovac
Biograd
Bjelovar
Brač
3
35
6
48
6
307
54
179
3
57
3
45
Klanjec
Knin
Koprivnica
Korčula
-36
15
20
-309
17
1.519
0
16
9
11
Buje
Buzet
129
81
1.106
5.952
121
66
Kostajnica
Krapina
Križevci
2
2
14
11
1
23
1
2
8
Crikvenica 50 3.0 40 21 Krk 8 20 6
Kutina
Čabar „ _ 0
Čakovec 6 13 7 Labin 67 1.437 44
Čazma 4 4 3 Lastovo 2 1.053 6
Daruvar 34 254 14
Luđbreg 2 1 4
Delnice 10 9 3 Makarska 29 41 21
D.Stubica
D.Lapac
D.Miholjac
Drniš
--
1
13
--1
6
0
0
1
9
Mali Lošinj
Metković
Našice
5
17
17
502
62
43
3
35
10
Dubrovnik 260 4.676 67 N.Gradiška 34 196 6
Duga Resa
Dugo Selo
Dvor
8
2
4
47
9
22
6
5
2
Novi Marof
Novska
5
18
1
26
5
7
Obrovac 3 7 1
Djakovo
Djurdjevac
Garešnica
18
4
5
15 8
4
5
10
2
4
Ogulin
Omiš
Opatija
Orahovica
13
20
123
-
50
17
1.678
-
3
18
79
0
Glina
Gospić
Gračac
Grub.Polje
Hvar
-2
-7
47
-9
-12
2.713
0
1
0
4
26
Osijek
Otočac
Ozalj
Pag
Pakrac
28
2
-
1
23
420
5
-
20
81
46
1
0
17
9
Pazin 30 707 21
Imotski
Ivanec
2
--
1 2
0
Petrinja
Ploče
10
13
3
154
8
27
Ivanić grad 1 1 1 Pod.Slatina
Poreč
7
46
36
329
3
39
Jastrebarsko 26 59 10 Pula 172 2.145 10 4
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 48     <-- 48 -->        PDF

Razmatrajući prednje podatke treba naglasiti da se ukupna izgorjela površina
ne odnosi samo na šume, nego da su uključene i degradirane šikare,
garizi i kraški pašnjaci, odnosno površine kojima u pravilu upravljaju i gospodare
šumarske organizacije.


Tabela 2. nastavak


Općina broj ha Indeks Općina broj ha Indeks


Rab 1 1 4 V.Gorica 32 66 17
Rijeka 126 1.038 60 Vinkovci 23 161 8
Rovinj 151 1.941 132 Virovitica 18 26 13


Vis 6 8 20
Samobor 17 20 14 Vojnić 4 4 5
Senj 42 1.065 11 Vrbovec 1 1 1
Sesvete 4 1 8 Vrbovsko 5 5 4
Sinj 4 10 2 Vrginmost 4 5 3
Sisak . 1 4 1 Vrgorac 1 18 1
SI.Požega 76 280 14 Vukovar 18 49 28
SI.Brod 38 177 16


Zabok 1 1 3


Slunj 11 115 6


Zadar 106 1.361 33


Split 49 1.006 27


Zagreb 15 40 10
Šibenik 53 726 48 Zaprešić --0
Zelina 2 1 3


Zlatar 2 3 2
T.Korenica 1 2 1
Trogir 22 804 68 Županja 26 49 9


Valpovo 9 98 13


svega 2.481 38.699 13


Varaždin 3 3 5


Osim podataka o broju i veličini šumskih požara u tabeli su prikazani
i indeksi učestalosti požara, o čemu će kasnije biti više rečeno.


U daljem radu korišteni su i radovi stručnjaka za tipologiju šuma Šumarskog
instituta u Jastrebarskom.


3. METODIKA OBRADE
Prema postavljenom zadatku svrha mi je da utvrdim stepene učestalosti
šumskih požara na području naše Republike. Jedan od osnovnih ulaza
za razradu su podaci o registriranim požarima, s time da ih je potrebno svesti
na jednu zajedničku veličinu, što daje mogućnost da se podaci po općinama
mogu upoređivati i donositi točniji zaključci. To je potrebno radi toga što
je površina šuma i šumskih zemljišta u svakoj općini vrlo različita, pa prema
tome i učestalost nema istu težinu. Kao mjeru za učestalost uzeo sam uslovnu
površinu šuma i šumskog zemljišta s 10.000 ha i na to sveo broj požara za
svaku općinu prema jednostavnoj formuli:


10000 B
U =
Ha


(U = učestalost požara; B = broj registriranih požara u općini, Ha = površina
šuma u općini). Koristeći ovu formulu dobio sam indekse učestalosti po
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 49     <-- 49 -->        PDF

općinama, a koji se kreću od 0 u općinama gdje nije u proteklih sedam godina
zabilježen ni jedan požar, do 149 u općini Buje. U svim slučajevima vrijednost
indeksa sam zaokruživao na više, uzimajući cijele vrijednosti. Nakon
izračunatih indeksa svrstao sam općine po ugroženonsti u nekoliko grupa,
kako bi pregled bio prisutpačniji i pregledniji. Odlučio sam se za 6 grupa,
odnosno stupnjeva ugroženosti, kako slijedi:


1.
stupanj: opasnost vrlo mala, gotovo nikakva; učestalost do 2 požara;
2.
stupanj: opasnost mala, učestalost 3—5 požara;
3.
stupanj: umjerena opasnost, učestalost 6—10 požara;
4.
stupanj: povećana opasnost, učestalost 11—20 požara;
5.
stupanj: velika opasnost, učestalost od 21—40 požara;
6.
stupanj: naročito velika opasnost, učestalost preko 41 požar.
Na osnovu takve podjele pojedine općine uvrštene u slijedeće stupnjeve:


1.
stupanj: Beli Manastir, Čabar, Donja Stubica, Donji Lapac, Donji Miholjac,
Dvor, Đurđevac, Glina, Gospić, Gračac, Imotski, Ivanec, Ivanićgrad,
Klanjec, Kostajnica, Krapina, Kutina, Obrovac, Orahovica, Otočac,
Ozalj, Sinj, Sisak, Titova Korenica, Vrbovec, Vrgorac, Zaprešić,
Zlatar;
2.
stupanj: Benkovac, Bjelovar, Čazma, Delnice, Dugo Selo, Garešnica,
Grubišno Polje, Karlovac, Ludbreg, Mali Lošinj, Novi Marof, Ogulin,
Podravska Slatina, Rab, Varaždin, Vojnić, Vrbovsko, Vrginmost, Zabok,
Zelina;
3.
stupanj: Čakovec, Drniš, Duga Resa, Đakovo, Jastrebarsko, Koprivnica,
Križevci, Krk, Lastovo, Našice, Nova Gradiška, Novska, Pakrac, Petrinja,
Sesvete, Slunj, Vinkovci, Zagreb, Županja;
4.
stupanj: Daruvar, Knin, Korčula, Omiš, Pag, Samobor, Senj, Slavonska
Požega, Slavonski Brod, Valpovo, Velika Gorica, Virovitica, Vis;
5.
stupanj: Crikvenica, Hvar, Makarska, Metković, Pazin, Ploče, Poreč,
Split, Vukovar, Zadar;
6.
stupanj: Biograd, Brač, Buje, Buzet, Dubrovnik, Labin, Opatija, Osijek,
Pula, Rijeka, Rovinj, Trogir, Šibenik.
Nakon razvrstavanja općina ucrtao sam stupnjeve učestalosti na kartu
SR Hrvatske, pri čemu su se pokazale određene pravilnosti.


4. ANALIZA REZULTATA
Indeks učestalosti pojave požara pokazuje da se požari javljaju po određenim
zakonitostima, što ovisi o više faktora. U prvom redu pojava požara
ovisi o stanju vegetacije, zatim o klimatskim prilikama, kretanju stanovništva
i turista, te djelovanju propagande za suzbijanje požara i ponašanja u prirodi.
U daljim radovima morat će se posvetiti pažnja proučavanju ranije nabrojenih
problema, ali već i dosadanji rad pokazuje neke osnovne karakteristike.


Kao prvo mora se naglasiti da se gotovo sve općine priobalnog dijela
naše Republike nalaze u područjima, koja su svrstana u više stupnjeve učestalosti,
s izuzetkom općina Krk, Mali Lošinj i Pag. Općine Dalmatinske Za
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 50     <-- 50 -->        PDF

gore uvrštene su u jedan od prva tri stupnja, slično kao i općine unutarnjeg
dijela Hrvatske bez istočne Slavonije. U tom dijelu posebno se ističe problem
Osijeka (6. stupanj) i Vukovara (5. stupanj), te Daruvara, SI. Požege, SI.
Broda i Virovitice (4. stupanj) što je bilo prilično neočekivano. Sigurno je
da se u tim područjima pojavljuje utjecaj stepske klime, da su to područja
koja imaju semiaridnu klimu, klimu u kojoj relativno najmanja količina oborina
padne svršetkom zime. Kako u to doba još nije započelo kretanje sokova
a, istodobno, započinju poljoprivredni radovi, nastaje sezona sportskog
ribolova, uslijed nedovoljne pažnje vrlo. lako dolazi do nastanka požara.


Nadalje treba naglasiti da se analizom karte lako uočavaju i prilično
dobro granice pojedinih područja. Te se granice u velikoj mjeri poklapaju
sa granicama oblasti koje je ŽUNKO predložio 1976. godine. Unutar pojedinih
oblasti mogu se izdvojiti područja i zone, ukoliko je to potrebno.


Prema tome predlaže se da se utvrde za našu Republiku 3 oblasti, koje
se između sebe razlikuju po ekološkim i vegetacijskim prilikama kao i prema
stupnjevima učestalosti. Po tome prijedlogu u Hrvatskoj bi imali: jadransku
oblast koja obuhvaća općine srednje i južne Dalmacije s Dalmatinskom
Zagorom, zatim Hrvatsko Primorje s otocima i Istrom; brdsko planinsku
oblast — Gorski Kotar i Lika; panonsku oblast koja obuhvaća ostali dio Republike.
Jadranska oblast se izdvaja na 2 područja: dalmatinsko s 2 zone
(priobalno i D. zagorsko), te istarsko-primorsko s također 2 zone (priobalno
i otočko), te istarsko-primorsko s također 2 zone (priobalno i otočko). U
brdsko-planinskoj oblasti nije potrebno izdvajanje na područja ni zone, a u
panonskoj oblasti izdvajaju se područja: banijsko-kordunsko, sjevernohrvatsko
i slavonsko s 2 zone (savsko-podravska i dunavska). Nakon što se pro,
vedu i ostala istraživanja vjerojatno će se predložene granice nešto manje
mijenjati, ali je sigurno da do velikih odstupanja neće doći. Prema tome imali
bi slijedeće stanje:


1.
Jadranska oblast:
1.1. Dalmatinsko područje
1.11. Priobalna
zona: Biograd, Brač, Dubrovnik, Hvar, Korčula,
Lastovo, Makarska, Metković, Omiš, Pag, Ploče, Split, Šibenik,
Trogir Vis, Zadar;
1.12.
Dalmatinsko-Zagorska zona: Benkovac, Drniš, Imotski, Knin,
Obrovac, Sinj, Vrgorac;
1.2.
Istarsko-primorsko. područje:
1.21.
Priobalna zona: Buje, Buzet, Crikvenica, Labin, Opatija,
Pazin, Poreč, Pula, Rijeka, Rovinj, Senj;
1.22.
Otočka zona: Krk, Mali Lošinj, Rab;
2.
Brdsko-planinska oblast: Čabar, Delnice, Donji Lapac, Gospić, Gračac,
Ogulin, Otočac, T. Korenica, Vrbovsko;
3.
Panonska oblast:
3.1.
Banijsko-kordunsko područje: Duga Resa, Dvor, Glina, Jastrebarsko,
Karlovac, Kostajnica, Ozalj, Petrinja, Sisak, Slunj, Vojnić,
Vrginmost;
48
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 51     <-- 51 -->        PDF

3.2.
Sjeverozapadno hrvatsko područje: Bjelovar, Čakovec, Čazma,
Donja Stubica, Dugo Selo, Đurđevac, Garešnica, Grubišno polje,
Ivanec, Ivanić grad, Klanjec, Koprivnica, Krapina, Križevci, Kutina,
Ludbreg, Novi Marof, Samobor, Sesvete, Varaždin, Velika
Gorica, Vrbovec, Zabok, Zagreb, Zaprešić, Zelina, Zlatar;
3.3.
Slavonsko područje:
3.31.
Savsko-podravska zona: Beli Manastir, Daruvar, Donji Miholjac,
Đakovo, Našice, Nova Gradiška, Novska, Orahovica;
Pakrac, Podravska Slatina, Slavonska Požega, Slavonski
Brod, Valpovo, Vinkovci, Virovitica, Županja;
3.32. Dunavska zona: Osijek, Vukovar.
Predložene oblasti gotovo se u potpunosti podudaraju sa granicama utvrđenim
za razdjeljenje SR Hrvatske na tipološke jedinice. Postoje manja odstupanja
obzirom na granice predloženih oblasti, što je logična posljedica
različitog pristupa. CESTAR je u svom radu 1974. predložio tipološku podjelu
na osnovu vegetacijskih istraživanja i izdvojenih tipova šuma i šumskih zemljišta.
Te se granice ne poklapaju s granicama općina, a kako se čitava statistička
služba temelji na izvještajima općina, moralo je doći do razlika između
navedena dva prijedloga. Ovu tvrdnju potkrepljuje primjerice slučaj
područja Karlobaga, koji je u sastavu općine Gospić, te je prema mojoj podjeli
uključen u brdsko-planinsku oblast. To područje cijepa jadransku oblast
na dva dijela, premda bi bilo logično da je i to područje uključeno u jadransku
oblast.


Međutim kako na čitavom području općine Gospić nije zabilježen veći
broj požara, vjerojatno je da nebi došlo do značajnih razlika, ako bi se područje
Karlobaga posebno izdvojilo, odnosno prikazalo. Ostale granice predložene
podjele ne pokazuju tako drastičnih odstupanja. Kako će i u buduće
izvještajna služba o pojavi šumskih požara i dalje biti u sklopu izvještajne
službe po općinama, smatram da taj slučaj ne mijenja bitno čitavu koncepciju.


Obzirom na vegetaciju područja potrebno je naglasiti da u jadranskoj
oblasti prevladavaju zimzelene šume listača i borova u nižim predjelima, a
na brdima šume bijelog i crnog graba. Osim relativno očuvanih borovih sastojina
ostale su šume u znatnoj mjeri degradirane iz velike površine gariga
i kraških pašnjaka, kao krajnog stepena degradacije. U Istri situacija je nešto
drugačija samo u odnosu na zastupljenost zimzelenog drveća i grmlja, koje
zauzima uski pojas duž obale južno od Labina prema Puli i dalje obalom do
Poreča. Na ostalom dijelu situacija je manje više slična onoj u Dalmaciji. U
brdskonplaninskoj oblasti prevladavaju raznodobne šume jele i bukve, dok
su u panonskoj oblasti u velikoj večini zastupljene jednodobne sjemenjače
pretežno bukve i hrasta. Sve biljne zajednice, odnosno tipovi šuma, tamo
gdje su dovršena tipološka istraživanja nisu u jednakoj mjeri ugrožene od
šumskih požara. Prizemno rašće i otpadni materijal nema u svim zajednicama
jednaku temperaturu zapaljivosti ni jednaku brzinu sagorjevanja pod
jednakim klimatskim uvjetima. Isto tako i količine zapaljivog materijala su
između pojedinih zajednica vrlo različiti, pa prema svemu tome mu je i
opasnost različita. Kako do sada u tom pravcu nisu provedena bilo kakova


49
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 52     <-- 52 -->        PDF

istraživanja to se nameće nužnost da se utvrde i ovi parametri. Rezultati
takovih istraživanja dati će svoj obol za još bolje i točnije rajoniranje područja
ugroženosti.


Slična je situacija i u pogledu odnosa klime i pojave šumskih požara.
I ova su istraživanja u početku, te je potrebno utvrditi dužinu perioda meteorološke
parametre. Sigurno je naime, da stupanj ugroženosti nije jednak,
na pr. za područja općine Osijek i općine Dubrovnik, premda su obje općine
svrstane u 6. stupanj učestalosti. Dovršetkom kompleksnih istraživanja pojavit
će se razlike, na osnovu kojih utvrditi i mjere za smanjivanje opasnosti.


No, dok se ne dođe do ostali rezultata, i predložena podjela pruža pomoć
u protupožarnoj zaštiti šuma. Da bi se to postiglo potrebno je da se u svakoj
općini na sličan način utvrde stupnjevi učestalosti po katastarskim općinama.
Šumska gospodarstva trebaju razraditi stupnjevanje učestalosti po šumarijama,
a šumarije po gospodarskim jedinicama. Na taj način utvrditi će se
područja gdje se požari javljaju, te u doba opasnosti pojačati u njima pažnju,
čime će se požar otkriti i likvidirati prije nego što se razbukta i zahvati veliku
površinu.


5. ZAKLJUČCI
Na osnovu prikazanog mogu se ukratko rezimirati zaključci i prijedlozi
za poboljšanje čitave protupožarne zaštite šuma.


1. Šumski požari su u neprekidnom porastu kako po broju, tako i po
izgorjeloj površini, čime se nanosi neprocjenjiva šteta čitavoj zajednici, a napose
onim granama privrede koje direktno koriste šume za svoju djelatnost
(šumarstvo, prerada drveta, turizam i si.).
2. Osim mjera koje poduzimaju šumarske organizacije u cilju sprječavanja
šumskih požara, istraživačka je djelatnost u toj oblasti još na samom
početku. Mnogi parametri potrebni za uspješnu borbu nisu poznati i u tom
pravcu treba usmjeriti budućnost nastojanja.
3. Razdioba na oblasti prema stupnjevima ugroženosti može korisno poslužiti
tom cilju, a isto će tako služiti kao jedan od ulaza prilikom sastava
našeg vlastitog sistema prognoziranja.
4. Preporuča se šumarskim organizacijama i organima općina da na osnovu
stupnjevanja učestalosti izrade po šumarijama i gospodarskim jedinicama,
odnosno katastarskim općinama pregledne karte stupnjeva učestalosti,
kao pomoć i orijentaciju u borbi protiv šumskih požara.
5. Preporuča se šumarskim organizacijama da povedu trajnu brigu za
osposobljavanje vlastitih kadrova šumarskih inženjera u toj oblasti, jer se
samo sa većim brojem specijalista-šumara mogu riješiti problemi koji stoje
pred ovom službom.
6. Takva nastojanja su u skladu s mjerama koje poduzima cijelo društvo
za očuvanje prirode, za očuvanje čovjekove okoline. Šume u tome imaju značajnu
ulogu, a prema tome i zaštita šuma od požara. Smanjivanjem šteta
koje požari nanose štitimo šume od propadanja, smanjujemo zagađivanje voda
i zraka, a istodobno dajemo svoj doprinos kojim se osigurava bolja i ljepša
sredina u kojoj živimo.


ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 53     <-- 53 -->        PDF

LITERATURA


Cestar , Dražen (1974): Razdjeljenje SR Hrvatske na tipološke jedinice. »Bilten«
br. 5 Poslovnog udruženja šumsko-privrednih organizacija, Zagreb.
C i n d r i ć, Željko (1973): Sistem i organizacija meteorološke prognoze za potrebe
tijela za zaštitu šuma od požara, rukopis.
Cindrić , Željko (1974): Uloga i mjesto meteorologije u zaštiti šuma od požara.
Savjetovanje o zaštiti šuma od požara, Split.
Deeming , John et, al. (1974): National fire danger rating system, Forest Servis
USDA, RM-84.
Gay lor, P. Harry (1974): Wildfires — preventation and control. Robert J. Brady
Company, Maryland, USA.


Kamilovski , Mihajlo (1974): Brzina prodiranja letalnih temperatura u kambijalni
sloj molike, kao i moguća oštećenja stabala. Godišen Zbornik na zemjodelsko-
šumarskiot fakultet na Univerzitetot vo Skopje.


Kurbacki , Nikola P. (1966): Tehnika i taktika gašenja šumskih požara. Beograd.
P e t r o v i ć, Nenad (1956): Utjecaj temperatura niskih požara na živa stabla u
čistim bukovim sastojinama Srbije, dizertacija Beograd.
Vajda , Zlatko (1974): Nauka o zaštiti šuma. Zagreb.
Žunko , Oto (1974): Problemi zaštite šuma od požara. Savjetovanje o zaštiti
šuma od požara, Split.
Žunko , Oto (1975): Protupožarna zaštita šuma. Zagreb.


SUMMARY


Division of the SR of Croatia into the areas according to
degrees of frequency of forest fires


This article represents a lecture delivered by the author on the forest protection
seminary held at the Faculty of Forestry, Zagreb, in February, 1977. The
paper was prepared thanks to the financial aid of the Community of Forestry,
limber Industry, and Pulp and Paper Industry, Zagreb.


In the introductory part the author points to the problem in connection with
the fire-fighting protection of forests in Croatia. He stresses individual questions
which ough to be solved as soon as possible. He mentions that the forest specialists
so far have been relatively little engaged in such investigations. Thus,
Vajda (1974) made a suggestion for segregating individual menaced regions and
prepared a classification of forest fires; Petrović (1965) investigated the amounts
and temperature values of combustible material in Beech forests of Serbia; Kamilovski
(1974) performed similar investigations in Pinus peuce forests in Macedonia.
Thereafter the author presents the solutions achieved in the U. S. S. R. and
the U. S. A., as well as in some other countries.


Among a number of problems the author decided to deal in his work with
the problem of frequency of forest fires accordin to individual communes on the
basis of statistical data from 1970 to 1976. On the basis of the formula


10 000 B
U =
ha


(where U = frequency of fires, ha = size of forest areas), the author obtained
indices of frequency for each 10000 ha. After which he classified — according
to the index — all the communes into 6 degrees of frequency, as follows:


1st degree — very low frequency (up to 2 fires),
2nd degree — low frequency (2—5 fires),
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 54     <-- 54 -->        PDF

3rd degree — moderate frequency (6—10 fires),


4th degree — increased frequency (11—20 fires),


5th degree — high frequency (21—40 fires),


6th degree — extreme frequency (more than 40 fires).


After that data are plotted on a map from which are noticed the regions,
which are easily to be distignuished from one another.


On the basis of such a division the author suggests a separation of areas,
regions and zones of frequency, which, according to the degree of frequency, also
gives a criterion for furnishing individual regions with necessary equipment and
personnel. Then the author points to certain smaller inconsistencies of the
suggested division to which it comes owing to the methods of the statistical
following-up of the forest fire occurrences. In conclusion, the author presents the
vegetation conditions of individual areas and gives recommendations and suggestions
for the execution in the field.


Oto ŽUNKO, dipl. inž. šum.,
Šumarski institut Jastrebarsko


OBAVIJEST O NOVOJ CIJENI
PRETPLATE ZA ŠUMARSKI LIST U 1978. GODINI


1. Radne organizacije, ustanove, poduzeća i dr.
2. Pojedinci3. Umirovljenici, studenti, đaci4. Inozemstvo
. . . 600.— din
150.— din
50.— din
800.— din
Čekovni račun: 30102-678-6249


Izdavač Šumarskog lista:
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
ZAGREB, Trg I. Mažuranića 11


Telefon: 444-206, 449-686