DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 55     <-- 55 -->        PDF

ŠUMSKI EKOSISTEMI OTOKA RABA
(Od XV do XX stoljeća)


Đ. RAUŠ


SAŽETAK. U ovom radu — referatu održanom na Zadarskom
savjetovanju 1976. godine autor je iznio niz povijesnih podataka


o šumama otoka Raba, prikazao šumske zajednice i predložio mjere
za poboljšanje šumskog fonda ovog otoka.
UVOD


Šume i more otoka Raba tijekom proteklog vremena predstavljali su
najvažnije prirodne izvore iz kojih je narod crpio dobra za svoj opstanak.
Zbog toga nije ni čudo što već u XV stoljeću (a i prije) nalazimo pisane dokumente
o šumama otoka Raba. U KRONICI Franjevačkog samostana Kampor
na Rabu, koju je napisao O. Odorik BADURINA u vremenu od 1936.
do 1956. godine nalazimo pisane dokumente o izgledu, devastaciji i ponovnom
podizanju šuma na otoku Rabu.


Šume otoka Raba mnogo su i odavna istraživali botaničari, vrlo malo
šumari. Od botaničara većinom stranci: Luigi ANGUSTILLARA (1559.), J.
HOST (1802.), R. VISIANI (1826, 1842, 1852.), V. BORBAS 1876/77.), G. BECK
(1886.), A. GINZBERGER (1900.), E. NIKOLIĆ (1904.), L. ADAMOVlC (1906.),


B. KÜMMERLE i NYARADI (1908.), MORGAN (1909.), J. BAUMGARTNER
(1911.), D. HIRC (1913.), F, MORTON (1915.), S. HORVATlC (1937, 1939.) i
drugi.
Osim toga šume otoka Raba u novije vrijeme opisivali su i istraživali:


D. LASMAN (1906.), St. ŠURIĆ (1933), J. GRÜNWALD (1933.), A. PETRAČlC
(1938.), J. ŠAFAR (1962.), Đ. RAUŠ-S. MATIĆ, A. VRANKOVIĆ (1974.) i dr.
Na temelju spomenutih radova i vlastitih istraživanja obradit ćemo pregled
uzroka regresije i početak progresije šumskih ekosistema otoka Raba.


PRILOG POVIJESTI ŠUMA OTOKA RABA


Šume su usko povezane sa životom naroda zbog toga se proučavajući
povijest Rabljana uočava i povijest šuma na otoku. Prikaz donosimo na temelju
rada O. BADURINE 1956. godine.


»Rapska općina je 2. III 1409. godine predala svoje pašnjake i šume Veneciji
s tim da država plaća kneza i činovnike općine. Prije toga općina Rab
sama je iznajmljivala te šume i pašnjake narodu i od toga su se plaćali knez
i općinski činovnici (prihodi su bili oko 900 lira na godinu).


53
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 56     <-- 56 -->        PDF

Rabljani su godine 1441. predali sve šume na uživanje općini kao pravno-
moralnom tijelu, a sebi su zadržali pravo da u šumama mogu sječi drva za
svoje kućne i poljodjelske potrebe (osim divlje masline, crnike, divlje kruške
i medunca) koje je mogla sjeći samo općina za svoje potrebe i (prodaju.


Koz e su na Rabu uvijek bile na zlu glasu radi šuma. Braća Malvicino
prodaju 1442. godine 400 komada ovaca i 100 komada koza iz čega se vidi
da je velik broj koza u ono vrijeme bio na Rabu. Protiv koza su se uvijek
bunili i bunili dok ih tek nakon 500 godina nisu sveli na današnji minimum.


Rabljani su se 15. III 1487. godine potužili Duždu, da će otok Rab brzo
ostati bez šuma, zbog paljenja vapnenica, a na štetu naroda i životinja.
Dužd je tada zabranio paljenje svih vapnenica bez iznimke. (Rab: Acta
Comunitatis, IV, 415/12).


Dužd je rapskom knezu 3. X 1516. izdao nalog da se pod prijetnjom stroge
kazne zabranjuje u rapskim šumama sjeći: dubove (rovere), crnike (elese),
divlje masline (olivari) i divlje kruške (perari) (Rab: Arch. Capituli, p. 74).
Takvi nalozi ponovili su se 1522. i 1540. godine.


Za vrijeme nerodnih godina narod otoka Raba pravio je kruh od žira
crnike. Međutim, 1628. godina bila je jako siromašna a ni žir nije rodio, pa
je narod bijedno prolazio i žalio se općinskom Vijeću. Općinsko vijeće odlučilo
je pomoći narodu i odredilo je da se u loparskoj šumi (zapisnik kaže
da je »abondantissima« = gusta) posiječe suhad, pošto je Dužd zabranio sjeći
zeleno. Ta drva neka se prodaju i tim novcem pomogne najpotrebnijem narodu.
(Kampor: »Arhiv« Pašnjaci Lopara, 12). Iz prednjeg se vidi da je na
Loparu bilo dosta šuma.


17. II 1656. kneževsko Vijeće zaključilo je, s obzirom da se općina nalazi
u teškoj novčanoj krizi, da na otoku sv. Grgura posijeku 1.500 kara drva od
crnike i drugih vrsta.
Od 18. II do 6. XII 1660. izvezeno je iz rapske općine 3.243 kara drva.
Svaku karu prodala je općina za 2 lire i 8 soldi. Najvećim dijelom drva su
odvezli dalmatinski i mletački brodovi.


16. VII 1673. u općinskom vijeću raspravljaju o plaćanju liječnika i apotekara,
a pošto općina nema novaca, odluče posjeći 1.000 kara drva na otoku
sv. Grgur, jer i tako ih tamo kradu Senjani. Drva će se prodati za 1 liru i 8
soldi po karu (Kampor: Arhiv, 1. 221).
2. II 1688. bura je načinila veliku štetu i na Sorinju polomila oko 400
kara drva, a danas je taj predjel potpuno gol kamenjar.
Godine 1701. bilo je na otoku Rabu oko 35.000 glava stoke (ovaca, koza,
magaradi, svinja i dr.).


29. VII 1720. godine Krste Ornoga tražio je dozvolu da može sjeći svoju
šumu u Mundonijama, Kamporu i Runjkama (Rab: Sud. arhiv 1/15). To je
prvi slučaj da privatnici moraju tražiti dozvolu za sječu vlastitih šuma, a
ujedno je to i dokaz da je u Mundonijama na Rabu bilo tada šume, a danas
je nema.
22. III 1735. Tomas Balbi, proveditore alle Legne e Boschi u Veneciji,
upravlja Senatu apel glede Lopara! Kaže: »Nemilosrdno još sada privatnici
sijeku šume po loparskim pašnjacima, te teren pretvaraju u njive. Neka se
poduzmu koraci da se tome stane na kraj. Neka se počinitelje pozove na odgovornost,
koji što takova učiniše kroz zadnjih 6 godina (Kampor, »Pašnjaci
Lopara«, 7, 8).


ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 57     <-- 57 -->        PDF

1774. godine postoje pismeni dokazi da je na kamenjaku (»Tignarosa«)
postojala šuma, koja se nije sjekla da čuva Rab od bure.


15. V 1816. Općina je počela sječu šume na sv. Grguru, na Golom, Sorinju,
Barbatu i po Lunu, te se ta drva moraju odvesti u Zadar za vojsku, da se
vrati vladi što je lani dala narodu mnogo hrane. (Kampor: Acta Comun. 416).
21. III 1827. Općina na temelju proračuna svojih vještaka izjavljuje da
se na otoku sv. Grgura može posjeći 400 kara šume, na otoku Goli 20 kara,
a na Frugi 80 kara. (Kampor A. Comun. 1097).
27. IX 1829. Općina nastoji uvesti općinske lugare za šume u Kalifrontu
i Lunu. (Rab: Općin. arhiv od 1829).
28. I 1841. Po naredbi dalmatinskog Namjesništva od 14. XII 1840. Općina
drži općinski sastanak o čuvanju svojih šuma. Zaključuje se da svi općinari
imaju pravo sjeći šumu za kućnu i ratarsku potrebu. U tome ne smije
biti zloupotrebe. Za sve općinske šume na Rabu i Pagu predlaže se vladi da
dade 6 šumara. Jedan od njih neka bude starješina, nadšumar. Tako bi bila
2 šumara za Lun, 2 za Kalifront, 1 za Sorinj—Frugu—Monte Marchiea (Krasić)
i 1 za sv. Grgura i Goli.
31. I 1842. Općina oglašuje narodu: Uvodi se i otvara u gradu skladište
drva u podrumu Iv. Galgina pok. Iv. Tu će se dovoziti općinska drva i prodavati
građanstvu. Svaki mjesec općina će objavljivati cijenu drva, već prema
troškovima koji nastaju. Dakako općinari i dalje imaju pravo sjeći u općinskim
šumama drva za kućnu i poljoprivredne potrebe i za prodaju na
otoku. Općinari ne smiju sjeći crniku, dubovinu (medunac), divlje kruške i
divlje masline (Kampor, A. Comun. IX. 26, 26).
5. IV 1842. Načelnik Predolin referira preturi: da je dobro što je vlada
dopustila da je općina temeljitije uzela u svoje ruke nadzor nad šumama.
Uspjeh će se vidjeti nakon godinu dana prakse. Općina se nada od šuma dobiti
čistih 500 forinti na godinu. (Kampor, A. Comun. IX 30).
12. II 1853. Općina ima za svoje šume na otoku Rabu i Pagu 3 lugara
i jednog nadlugara: Marina Spalatina (Kampor, A. Comun. XI 18).
9. IX 1857. »Ricevitoria deminiale« u Rabu javlja općini da je došao na
Rab Josip Stella, novi lugar za državnu šumu Dundo i općinsku šumu u
Kalifrontu. 11. IX općina je odgovorila da to prima na znanje, i da će mu
plaćati 120 forinti na godinu. Otpustit će iz službe lugara Matrohu. (Kampor,
A. Comun. XII, 63).
1. VIII 1858. U Rabu prestaje funkcionirati »Šumarska komisija« (»Comisione
forestale«) osnovana namjesničkim dekretom 23. XI 1815. (br. 13939)
te predaje kasu, protokol i drugo općini, koja će dalje voditi sama šumarske
poslove. Do tada je komisija radila autonomno, neovisno od općine.
29. I 1862. Općina javlja preturi da je 20. XII prošle godine općina načinila
ugovor s ratnom mornaricom za liferovanje drva iz Kalifronta za gradnju
u arsenalu mornarice. (Kampor, A. Com. XIII 70).
20. II 1862. Šumarski savjetnik Heinrich Deimel javlja Općini: Po paron
Nik. Bastijančiću iz Raba šaljem 8 vrećica sjemena od Pinus marittima, koje
je sabrano u Čari na Korčuli. Biranje — prijevoz do Zadra — Raba 19,30 forinti.
Neka se posije po Dundu i Kalifrontu ove i doiduće zime. Tri vrećice
55
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 58     <-- 58 -->        PDF

neka se dadu lugarima Luna i Novalje da i oni tamo posiju. Tada je prvi put
Pinus maritima dospio na Rab.


26. III 1862. Brod »Pieligo« Sebestiona Rismonda danas ukrcava u Kalif
rontu drva koje je općina prodala iz šume Kalifront ratnoj mornarici.
11. IV 1862. Općina javlja vladi: Ove će se godine na sv. Grguru sjeći,
pa neka izvoli javiti ratnoj mornarici ako hoće tamo može naći materijal
za njene svrhe. (Kampor, A. Comun. XIII 67).
10. VII 1862. Općina zaključuje ugovor za sječu crnika (elice) na ot. Dolinu.
Ugovor zaključuje s trojicom seljaka. (Rab: Općinski arhiv od 1862. u
snopu »Legna«).
19. VIII 1862. Općina javlja namjesništvu: Šumarski preglednik (Ispeziende
forestale) Mar. Spalatin raportira: Na otoku Dolinu nalazi se »230
pianti d´elice«. Budući su već jako stare moli dozvolu da ih smije posjeći i
prodati u gradu za pravljenje rakije ove zime, jer neće biti dosta drva što ih
ima u gradskom skladištu. (Kampor, A. Comun. XIII, 67).
31. X 1862. Općinski nadzornik šuma piše općini: »Pošto ratna mornarica
uzima drva za gradnju na sv. Grguru, očekuje se da će mornarica poslati
4. ili više »aquadratori istriani« na ovaj otok za uređenje drva. Treba im podignuti
kućicu za stanovanje. Mornarica je odredila da se drvo mora posjeći
od prosinca do kraja veljače.
7. XI 1862. Općina je primila 800 forinti od kase retro u Trstu za drvo.
9. XII 1862. Financ referira rapskoj općini: U kući lugara Josipa Stelle
u Dundu ima zaplijenjenog želuda. Pošto ga seljaci kupe i prodaju. (Kampor,
A.
com. XIII 67).
Odavde doznajemo da lugar ima već kuću u Dundu.
10. XII 1862. U referatu Namjesništvu o šumama kaže Općina, Ratna
mornarica traži da se ove i slijedeće godine na sv. Grguru za nju posiječe
2000 kubičnih noga drva. Pošto je mornarica već poslala 4 tesara »aquadratori
« to ih je općina od 3. XI do 6. XII upotrijebila u Kalifrontu za tesanje
komada od crnike za gradnju brodova. Nadamo se da će i ovo uzeti mornarica.
Moli da vlada preporuči mornarici da ih kupi. 6. XII tesari su pošli na
sv. Grgur gdje je započeo sjek šume.
2. V 1865. Josip Stella je sada općinski nadlugar u Kalifrontu. (Kampor,
A. Comun. XIII 3).
29. XII 1865. Iz dnevnika rada lugara Lupića slijedi da je danas pregledao
šume u Barbatu. Danas na Barbatu nema šume.
27. II 1866. Po naredbi Odbora dalmatinskog — danas općinsko vijeće
raspravlja da bi trebalo podignuti zid u mrtvo između državne šume Dundo
i općinske u Kalifrontu, a isto i prema kamporskom polju, da ne ulaze životinje
u šumu. Ovo već treći put raspravljaju a — zid se ne diže! (Ibid. 39).
24. V 1866. Općina piše: Neka se zabrani sječa drva u šumi po Barbatu.
(Ibid. 39).
12. VIII 1874. Općina šalje u Pag kotarskoj ispostavi (ekspozituri) popis
lugara:
1. Josip Stella,od 1857. sada je nadšumar.
2. Krsto Lupić od 20. XII 1869. za Kalifront.
3. Ivić Antun od 29. VII 1872. za Sorinj i sv. Grgur.
56
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 59     <-- 59 -->        PDF

4. Supić Ante od 12. III 1874. za Frugu i Krasić.
5. Galziano Ivan od 25. XI 1865. za Lun, Novalju, Straško. (Kampor, A.
Commun. XV 102).
26. VI 1895. Općinsko vijeće zaključuje odmah popraviti »la muracca«
u uvali sv. Margarita (dakle u samoj luci!) za stan općinskog lugara Modrica.
(Ibid. 14).
6. I 1896. Ovih mjeseci Općina je za drva, koja je posjekao Gaudencije
Orlić, dobila 95,89 forinti. Sjeklo se na Frugi, Sorinju, sv. Grguru i Kalifrontu.
(Kampor, A. com. XVI 22).
2. XII 1896. Ali šuma se i dalje sječe . . . Općina daje prenijeti 36 dasaka
u Dragu da tamo sagrade »kircima« kućicu. Oni će i dalje sjeći Frugu.
(lb. 22) »Kirce« zovemo one iz Vinodola i okolice Bakra.
15. XI 1896. Nadšumar Belia moli Općinu da pošumi (borovicom) dio
Frkanja. Danas općinsko vijeće na to pristaje. (Ibid. 22).
20. XII 1896. Vijest od danas kaže: Ove godine sistematski se pošumljuje
Komrčar, Kokošica i tzv. Pijacal. (Ibid. 29).
13. XII 1900. Općina je posjekla Frugu. Ivan Baleri iz Klanjca u Hrvatskoj
podastire molbu Općini da će on odvoziti drva iz Fruge na more. Cijena
3 Kr svaki »pas«. Što je pas znademo.
3. III 1901. Nadšumar Belia naređuje barbatskom glavaru, neka proglasi
da narod ne smije kopati i odnositi kući panjeve česmine i dr. na otoku Dolinu.
(Ibid. 60).
Oko 1908. godine općinski nadšumar Justus Belia podiže razmjerne nasipe
po Frugi, da omeđi destruktivni rad vode na tom terenu.
1908. godine na otoku Goli vidjelo se još 9 stabala crnike, a 1926. jedva
pet!


18. XII 1928. Oblasni odbor Zagrebačke oblasti — Odsjek za turizam piše
rapskoj Općini i Odboru splitske oblasti, glede otoka sv. Grgura. »Doznali
smo da rapska općina misli posjeći šumu na sv. Grguru. Naša je nakana da
se to ne siječe, nego da se taj otok pretvori u narodni park i po mogućnosti
napuči s divljači: fazanima, zečevima. To zbog stranaca koji ljeti tako mnogo
dolaze na Rab i u Hrv. Primorje. Oni bi tamo zalazili radi odmora.«
Rab 3. ožujka 1941. Već više godina rapski sreski šumarski odio sistematski
pošumljuje gole i krševite krajeve po otoku Rabu. Kada ne bi zimi,
ali osobito u proljeće, velika bura prenosila morsku vodu po otoku, već bi
se vidjeli divni gajevi, koji bi lijepi otok Rab još više poljepšali. Zato se
mora svake godine saditi i obnavljati, da barem dio ostane. Prošle su jeseni
nasadili kao nikada do sada, mnoštvo nove kulture u okolišu Frkanj, Matovica
i nad selom Barbatom. Posađeno je 64.000 mladih stabala. Morska posolica
uništila je već jednu trećinu. Zato su, radi stalnosti, tu posijali oko
900 kilograma sjemenja crnike hrasta, divlje masline, raznih borova, koprivića,
lovora, jasena pa i rogača, koji mogu ovdje dobro uspijevati, pošto ih
preko mora u selu Lunu na Pagu gaje i daju mnogo ploda. Vidimo da vlast
ne dopušta sječu drva, dok prije seljaci ne posade mlada stabla. To je vrlo
dobro. Ako se odustane od te prakse, nestat će stoljetne rapske šume«, Odorik
Badurina: Kronika samostana u Kamporu, Rab 1936—1956. godine (si. 1).
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 60     <-- 60 -->        PDF

SI. 1. Jedna od najstarijih sastojina hrasta crnike
u našem Mediteranu, nalazi se u »Dundu«,
Rab


Foto: Đ. Rauš


POLOŽAJ I EKOLOŠKI ODNOSI


Otok Rab je dio obronaka Dinarida, pa se (kao i čitavo to gorje) pruža
u smjeru SZ—JI. Ima tri paralelna ispona. Na najzapadnijem dijelu su predjeli
Kalifront i Dundo.


Najviša nadmorska visina je 408 m na vrhu Kamenjaka a navedenih
dvaju predjela Dunda i Kalifronta, 84 m. Njihovi obronci većinom se blago
a zatim kod obale strmo spuštaju prema moru. Obala je vrlo razvedena,
s mnogim dragama i dražicama. Reljef je na gornjim položajima uglavnom
blago valovit a prema moru ponegdje nejednolik. Petrografsku podlogu navedenih
predjela čine vapnenci Gornje Krede. S obzirom na ustremljenost
kamenih slojeva, tlo prosječno nije plitko kao na velebitskim padinama, pa
je uglavnom do srednje duboko, razmjerno dobro strukturno i plodno.


Prema studiji, koju je izradila A. SLIEPČEVIĆ, klim a otoka Raba
(za razdoblje od godine 1946. do 1958.) je blaga, pod jakim utjecajem aktiv
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 61     <-- 61 -->        PDF

nosti meridionalne monsunske cirkulacije s kontinentalnim varijantama i povremenim
oceanskim varijantama. Relativna vlaga zraka nema ekstremne vrijednosti.
Srednje godišnje oborine iznose 1.122 mm i nisu mnogo nejednolično
raspoređena; ipak su proljeće i ljeto najsuši dio godine; najmanje je oborina
u XII mjesecu. Ljetna vrućina je podnošljivija nego npr. u Crikvenici. Formula
klime, po K ö p p e n u, je Cfsax. Srednja godišnja temperatura bila je
u razdoblju god. 1946—1958. 15,5 °C (1892—1938. godine 14,5 °C). Najtopliji
je srpanj (24,6), a najhladniji siječanj (7,5°). Razlika temperatura između I i
VII mjeseca 17,1° što znači da je klima na Rabu prelazna između maritime
i kontinentalne. Apsolutni maksimum bio je 5. VII 1952. (37!0) i minimum


6. I 1947. (—10°); tj. razlika je 47° (u Crikvenici 50,5°). Na Rabu je manji broj
vrućih i toplih, hladnih i studenih dana nego u Crikvenici. Relativna vlaga
zraka je prosječno 70,4% u 7 h, 59,4% u 14 h i 67,5% u 21 h, prosječno godišnje
65,8%. Rab spada u najsunčanije krajeve Evrope. Od 1.122 mm oborine
padne u najtoplijem dijelu godine 43 %. U 13 godina bilo je 37 dana pojave
snijega. Snijeg se na tlu zadržao godine 1956. 10—22. II, s maksimalnom
visinom 30 cm. Mraz se rijetko pojavi, vrlo čest je bio u godini 1952. Najčešći
i najjači vjetar je jugo, zatim bura; značajan je i maestral koji duva
iz zapada i jugozapada u toplom polugodištu, razblažuje ljetnu popodnevnu
žegu.
ŠUMSKI EKOSISTEMI


Fitocenološka istraživanja pokazuju da su na otoku Rabu razvijene ove
šumske fitocenoze:


Ass. Orno-Quercetum ilicis H-ić 1958.
Subass.: Orno-Quercetum ilicis typicum H-ić 1958.
Facies: Pinus halepensis
Subass.: Orno-Quercetum ilicis ericetosum Rauš 1974.
Facies: Quercus pubescens


Na temelju pedoloških terenskih i laboratorijskih istraživanja (A. VRANKOVIĆ,
1974.) zaključili smo da su šumske zajednice Orno-Quercetum ilicis
typicum razvijene na ovim tlima:crvenice na vapnencu, lesivirane, plitke, glinaste

smeđa tla na vapnencu (kalkokambisol), lesivirana, srednje duboka,
glinasta.
Zajednica Orno-Quercetum ilicis ericetosum Rauš 1974. razvijena je na
ovim tlima:eutrično smeđa tla na crvenkasto smeđim kvartarnim pijescima, tipična,
dvoslojni profil.
ŠUMA HRASTA CRNIKE
(Orno-Quercetum ilicis H-ić 1957)


Šuma crnike raširena je u veoma sličnom sastavu od južne Francuske
do Grčke; u nas je zastupana posebnom asocijacijom. Ona pokriva uski rub
jugozapadne i južne Istre, prelazi na najjužniji dio Cresa, Raba i Paga i za
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 62     <-- 62 -->        PDF

prema sve otoke prema jugoistoku od Lošinja, a kopno dalmatinske Hrvatske
od Zadra do albanske granice.


U arealu šume crnike luče se jasno tri geografske varijante: sjeverna,
srednja i južna. U sjevernu pripada Istra s Kvarnerskim otocima, u srednju
dalmatinski otoci do uključivo Hvara i Šćedra zajedno s uskim pojasom susjednog
kopna, a u južnu Pelješac i područje južnije od njega.


Diferencijalne vrste za spomenute geografske varijante su: 1) U srednjoj
varijanti: Styrax officinalis i Poterium sp., 2) U srednjoj i južnoj: Rosmarinus
officinalis, Euphorbia dendroides, Anthylis Barba-Jovis, Anagyris phoetida,
Ephedra nebrodensis i dr. 3) Samo u južnoj varijanti Phillyrea angustifolia,
Calycetome spinosa, Phlomis fruticosa, Putoria calabrica, Convolvus cneorum,
Marsdenia erecta, Arbutus andrachne i dr. 4) U sjevernoj (Lošinj) i južnoj
varijanti nalazi se kao reliktna vrsta Quercus coccifera.


Šuma crnike razvijena je u tri subasocijacije: Orno-Querceturn ilicis typicura
H-ić — visoka šuma ili gusto sklopljena makija s elementima šume;
Orno-Quercetum ilicis myrtetosum H-ić — niska makija s mirtom (mrčom)
jest najrašireniji vid naših makija s velikim brojem facijesa i Orno-Querce-


Sl. 2. Soliter alepskog bora pored puta u
»Dundu« — Rab


Foto: D. Rauš
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 63     <-- 63 -->        PDF

tum ilicis ericetosum arboreae Rauš — zaprema najsjevernije područje hrasta
crnike, a vezana je za duboka i isprana tla (Rab). U njenom sastavu prevladava
Erica arborea, Arbutus unedo, Cistus salviefolius, Pteridium aquilinum,
Helianthemum gutatum i dr. (SI. 2).


Regresivna sukcesija crnikovih šuma ide preko makija, gariga do kamenjara,
a prirodna progresivna sukcesija od kamenjara obraslih gušćih ili
rjeđe raznim zelenima i sitnim grmljem, preko rjeđih makija sastavljenih
od sitnijeg i krupnijeg polugrmlja i grmlja, zatim preko gušćih makija sve
do pravih makija ili — još dalje — crnikovih šuma s podstojnom makijom.
Zahvat u progresivnoj sukcesiji ovisi o stupnju degradacije.


Brže napreduje, ako se u kamenjari ili garigu forsira i pomaže crnika
uzgojena iz sjemena.


Quercetum ilicis


Makija Quercus ilex s garigom
Garig Garig s Q. ilex
Rjeđi garig Garig


Kamenjara


Promatrajući strukturu zajednice na području Dunda možemo zaključiti
da u svima pretežno dominira hrast crnika (Quercus ilex) nastao iz panja ili
iz sjemena, te ga prate manje ili više svi elementi crnikovih šuma (Phillyrea
media, Arbutus unedo, Erica arborea i dr.). Udio pratilica ovisan je o strukturnim
karakteristikama dotične sastojine (SI. 3).


SI. 3. Protupožarna prosjeka ujedno je i granica između
predjela Kalifront i Dundo na Rabu


Foto: Đ. Rauš
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 64     <-- 64 -->        PDF

Komparirajući strukturne karakteristike istraživanih sastojina prije 40
godina i danas možemo uočiti progresiju tih sastojina od degradiranih crnikovih
šuma-makija, prema višim uzgojnim oblicima, tj. niskoj, srednjoj i visokoj
šumi.


Rezultati šezdesetgodišnje zaštite i četrdesetgodišnjih komparativnih istraživanja
vidno govore o prirodnoj progresiji tih sastojina prema najstabilnijem
i estetski najljepšem uzgojnom obliku-sastojini visokog uzgojnog oblika.


ŠUME I TURIZAM


U sadašnje vrijeme maksimalnog razvoja turizma na otoku Rabu odnos
čovjeka i šume vrlo je važan. Naime uvidjela se potreba daljnjeg ozeljenjavanja
Raba, naročito predjela uz nove ceste, kampove, istaknute grebenove
itd. Postupno kod odgovornih ljudi prevladava shvaćanje da nije dovoljno
samo postojeću šumu koristiti u turističke svrhe već se mora ulagati i u podizanje
novih šumskih površina, ako želimo i dalje njegovati turizam.


Kad se razmatra turističko značenje šuma Dundo i Kalifront, nužno se
nameće pitanje: kako rješavati šumarsko-turistički problem čitavog kompleksa
južno od linije Kamporska draga-Eufemija. Jer sa sve većim razvitkom
turizma u Hrvatskom primorju i posebno na otoku Rabu ovaj kompleks dobiva
sve veće privredno značenje.


U navedenom kompleksu nalaze se predjeli Frkanj, Kandarole, Ograde,
Dundo i Kalifront. Ukupna im je površina oko 2.000 ha. U tim predjelima
već se nalaze objekti koje ljetovališni gosti stalno posjećuju, ponegdje borave
čitav dan. Na nekima se nalaze i suvremeni turistički objekti (Frkanj,
Suha punta), na drugima primitivni koji se manjim adaptacijama mogu turistički
unaprijediti za kupališta, izlete, lov i drugo. Postoje već i mnoge dobre
staze za šetanje i staze za duže i kraće izlete: oko 10 km.


Za taj kompleks treba izraditi turistički projekt; zatim plan transformacije
sastojina i osnovu pošumljivanja, bazirane na estetskom i turističkom
oblikovanju krajolika. Za početak treba na istaknutim mjestima stvarati dvoslojne
skupine i sastojine: u gornjem sloju borovi i u donjem makija. Ekonomska
šuma može biti samo u predjelu Kalifront; Dundo pretežno prirodni
rezervat; Frkanj park-šuma, Kandarole i Ograde pretežno za kupališni turizam.


ZAKLJUČAK


Na temelju uvida u postojeću literaturu i obavljenih istraživanja u šumskim
ekosistemima otoka Raba mogu se donijeti slijedeći zaključci:


1.
Otok Rab je od pradavnih vremena bio potpuno zelen i obrastao visokom
šumom koja se postupno od XV stoljeća sve više iskorištavala
i degradirala (dokaz: porast broja stanovništva, sječa šume za prodaju,
učestale krađe šume, povećanje broja stoke — 30—40.000 grla, krčenje
šuma radi dobivanja poljoprivrednih površina itd., sve pisana
dokumenta).
62
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 65     <-- 65 -->        PDF

2.
Mlečani su još 3. X 1516. godine zabranili sječu crnike, medunca,
divlje masline i divlje kruške na otoku Rabu i zabranu ponovili u
1522. i 1540. godini.
3.
Sve danas gole površine (kamenjare) na otoku Rabu bile su tada
(1516) još pod dobro sklopljenom šumom (Kamenjak, Fruga, Sorinj,
Lopar, Barbat, Dolin i Lun).
4.
Težak život otočana, sušne godine, glad (1628) sve više je tjerao seljaka
pučanina na sječu šume, pa čak i vađenje panjeva i osiguranja
hrane za stoku i tako je šuma svakim danom bivalo sve manje unatoč
svih zabrana.
5.
Za vrijeme austrougarske vladavine dokrajčene su šume naših otoka
i Primorja, da bi se onda počelo potkraj XIX stoljeća podizati borove
kulture od kojih jedan dio postoji i danas.
6.
Tek u novije vrijeme početkom XX stoljeća počelo se na šume našega
krša gledati drugačije. Novi izvori za održavanje ljudskog života omogućili
su čovjeku da razumno promatra i iskorištava svoj okoliš. Zabrana
stihijskog držanja koza, reguliranje ispaše ovaca, bavljenje turizmom,
mogućnost zapošljavanja gradskog i seoskog stanovništva sve
više mijenja odnos čovjeka prema šumi.
7.
Šumski ekosistemi kao prirodne tvorevine sa sposobnošću samoodržanja
takoreći, koriste taj promijenjeni odnos čovjeka prema šumi i
progresivno se šire i obnavljaju. Ako čovjek samo jedan mali dio
vrati šumi od onoga što joj je uzeo, a on to mora, jer od toga ovisi
njegov opstanak, onda će se naš krš postupno ponovno ozeleniti.
8.
Temeljni šumski ekosistem na otoku Rabu je šuma hrasta crnike
(Orno-Quercetum ilicis) i sve težnje šumara treba da budu usmjerene
u uspostavljanju tog stabilnog ekosistema na otoku Rabu.
9.
Turističku ekspanziju i tako zarađeni dinar mora se iskoristiti za ekološko-
biološko održavanje i učvršćenje šumskih ekosistema. Nedopustivo
je da se u borovoj šumici na Loparu kampiraju automobili i
izgradi igralište mini-golfa, a da se pri tom od godinama ubirane takse
ništa ne uloži u podizanje novih šumskih površina iako je jasno da će
spomenute borove šumice pod takvim uvjetima uskoro propasti.
10.
Smatramo da bi ovo Savjetovanje trebalo donijeti zaključak da se dio
sredstava dobivenih od turizma zahvaljujući moru, šumi i zraku uloži
u obnovu i održavanje šuma naše Jadranske obale.
LITERATURA


B a d u r i n a, O.: Kronika samostana u Kamporu, Rab 1936—1956.
Bojanić-Ćirić, I.: Rab. Umag, 1—64, karte 2., 1968.
D u b a c, M.: O zaštiti šume Dundo na Rabu, i o šumama česvine. »Priroda« br.


5, str. 151—153, Zagreb, 1963.
Forenbacher , A.: Istorijski pregled botaničkih istraživanja kraljevine Dalmacije
od Visianija do danas. Rad, knj. 202, str. 51—95, Zagreb, 1914.
Golubić , S.: Prilog poznavanju klime primorske regije Jugoslavije. Geogr.


Glasn., XX, Zagreb, 1958.
Grünwald , J.: Šume na kršu Savske banovine. Šum. List, str. 122, Zagreb, 1933.
Hire , D.: Proljetna flora otoka Raba — R. J. A., knj. 198, str. 65—69, Zagreb, 1913.
Hire , D.: Građa za floru otoka Cresa. Rad., knj. 200, str. 19—88, Zagreb, 1913.


63
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 66     <-- 66 -->        PDF

Hire , D.: Ispravci radnjama dra Aurela Forenbachera: »Visnianijevi prethodnici
u Dalmaciji« i »Istorijski prijegled botaničkih istraživanja kraljevine Dalmacije
od Visijana do danas«. Rad, knji. 204, str. 171—181, Zagreb, 1915.


Hire , D.: Prilozi flori otoka Cresa, Rad, knj. 215, str. 82—105, Zagreb, 1916.
Horvatić , S.: Karakteristika flore i vegetacije Krša. Šum. List, 52: 399, Zagreb,
1928.
Horvatić , S.: Prilozi flori otoka Paga. Sa 1 tablom i 1 slikom u tekstu. Rad,
knj. 18, str. 193—203, Zagreb, 1933.
Horvatić , S.: Flora i vegetacija otoka Paga. Rad, knj. 19, str. 116—372 sa al.


+ 3 tabele + table, Zagreb, 1934.
Horvatić , S.: Istraživanje vegetacije otoka Raba i Krka u god. 1935. i 1936.
Ljetopis Jugosl. Akad. sv. 49, Zagreb, 1937.
Horvatić , S.: Pregled vegetacije otoka Raba s gledišta biljne sociologije. Rad,
knj. 22, str. 1—96 + tabele, Zagreb, 1939.
Horvatić , S.: Pregled vegetacije Raba sa gledišta biljne sociologije. Šum. List
str. 715—717, Zagreb, 1939.
Horvatić , S.: Tipološko raščlanjenje primorske vegetacije gariga i borovih
šuma. Acta Botanica Croatica vol. XVII, Zagreb, 1958.
Horvatić , S.: Biljnogeografski položaj i raščlanjenje našeg primorja u svjetlu
suvremenih fitocenoloških istraživanja. Acta Botanica Croatica, vol. XXII,
Zagreb, 1963.
Horvatić , S.: Vegetacijska karta otoka Paga s općim pregledom vegetacijskih
jedinica Hrvatskog Primorja (Avec un resume en francais). Jugoslavenska
Akadem. znanosti i umjetnosti, Zagreb, 1963.


Lasman , D.: Šumarenje na otoku Rabu. Šum. List, str. 138—163, Zagreb, 1906.
Matić, S., Rauš, Đ. i V r a n k o v i ć, A.: Rezultati istraživanja trajno zaštićenog
prirodnog šumskog rezervata »Dundo« na otoku Rabu. Simpozij u Ohridu
1975.
M a k s i ć, B.: Klima Krša. Šum. enciklop. II, Zagreb, 1963.
M a r č i ć, J.: Sredozemna makija na dalmatinskom kršu. Šum. List, 79, 118, Zagreb,
1955.
Maričić-Brusina , Lj.: Geografsko-geološki prikaz otoka Raba. »Priroda« br.
9, str. 274—275, Zagreb, 1964.
Marinković , B.: Problem propadanja česmine (Quercus ilex L.) u Dalmaciji
(II problema del deperimento dell´elce (Leccio) in Dalmazia). Šum List 10—11,
str. 403—408, Zagreb, 1952.
Ma mužić , P.: Novija geološka istraživanja otoka Raba. Geološki vjesnik, sv.
15, 121—142, Zagreb, 1962.
Muldini-Mamužić , S.: Mikrofaunističko istraživanje eocenskog fliša otoka


Raba. Geološki vjesnik sv. 15, 143—160, Zagreb, 1962.
Nikšić , B.: Jedna stogodišnjica (Pravdoja Belia). Šum. List, 77: 527, Zagreb, 1953.
P e t r a č i ć, A.: Štete od hrastovog krasnika (Coraebus bifasciatus) kod uzgaja


nja hrastovih šuma. Šum. List, str. 110—111, Zagreb, 1934.


P e t r a č i ć, A.: Zimzelene šume otoka Raba. Glasnik za šumske pokuse, Zagreb,
6, 1938.


Rauš , Đ.: Stodvadesetgodišnjica rođenja zaslužnog šumara Pravdoja Belia. Šum.


List, 11—12, 479—481, Zagreb, 1973.
Slijepčević , A.: Klima Raba. Rasprave i prikaze HZM-a, 5, 1960.
Š a f a r, J.: Šume Dunda i Kalifront na otoku Rabu — smjernice uzgajanja. In


stitut za šum. i lovna istraživanja NR Hrvatske, Zagreb, 1962.
Š i m i č i ć, J. i Rauš , Đ.: Otkrivanje spomen biste šumaru Pravdoju Beliji na
Rabu 16. XI 1974. Hortikultura, br. 1, Split, 1975.
Šuljić , L.: Grad i otok Rab. Ferijalna biblioteka sv. 9, 1—108, karta 1, Rijeka,
1972.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 67     <-- 67 -->        PDF

Š u r i ć, St.: Opis i osnova gospodarenja u državnoj šumi »Dundo« na otoku Rabu.
Šum. List, str. 259—265, Zagreb, 1933.
Krigin, B., Š i n i k, N. i Bertović, St.: Klimatski podaci SR Hrvatske. Publikacija
HMZ (Razdoblje 1948—1960) Zagreb, 1971.


SUMMARY


Forest ecosystems of the island of Rab
(from the 15th to the 20th centuries)


In times past the forests and sea of the island of Rab represented the most
important natural sources from which the people obtained the goods for their
subsistance. Therefore, it is not surprising that as early as tie 15th century (and
even earlier), we find written documents on the forests of the island of Rab.


In the Cronicle of the Franciscan monastery Kambor at Rab, written by the
Abbot Odorik Badurina from 1936 to 1956, we find written documents about the
appearance, devastation and re-establishment of forests on the island od Rab.
In addition to that the forests of the island of Rab have been described and
investigated in recent times by the following authors: D. LASMAN 1906, D. HIRC
1913, St. SURIĆ 1933, A. PETRAĆIĆ 1938, St. HORVATIĆ 1939, J. ŠAFAR 1962,


D. RAUS-S. MATIC-A. VRANKOVIĆ 1974, and others.
On the basis of the mentioned works and the author´s own investigations a
survey of the causes for the regression of the ecosystems of the island of Rab
has been dealt, with.


Ovaj rad je referat sa savjetovanja
»Uloga šume i šumske vegetacije u
zaštiti čovjekove okoline u odnosu na
Jadransko područje« održano 4—6. III


1976. god. u Zadru.
Prof. dr Đuro RAUŠ, dipl. inž. šum.
Katedra zaŠumarskog
uzgajanje
fakulteta
šuma
u Zagrebu,


Simunska cesta br. 25
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 68     <-- 68 -->        PDF

OBAVIJEST O NOVOJ CIJENI PRETPLATE
ZA ŠUMARSKI LIST U 1978. GODINI


Dosadašnja godišnja pretplata za časopis Šumarski list
utvrđena je 1976. godine. U razdoblju od tada do danas povećali
su se višestruko troškovi izdavanja i uređivanja što se
posebno odnosi na papir, tiskarske usluge i si. Iz tih razloga
Upravni odbor ovoga Saveza bio je prinuđen da utvrdi novu
pretplatnu cijenu za 1978. godinu i to:


1. Radne organizacije, ustanove i poduzeća 600.— din
2. Pojedinci 150.— din
3. Umirovljenici, studenti i đaci . . . 50.— din
4. Inozemstvo 800.— din


Našim daljnim zalaganjem nastojat ćemo da Šumarskom
listu dademo novu i još prihvatljiviju fizionomiju objavljivanjem
članaka iz operative, zatim o aktualnim stručnim i
društvenim zbivanjima, novim zakonskim propisima iz oblasti
šumarstva i drvne industrije, obavijestima o izdavačkoj djelatnosti
struke i si. suradnje.


Vjerujemo da će pretplatnici našeg najstarijeg stručno-
društvenog glasila uvažiti ovo opravdano povišenje pretplate,
te na taj način uredništvu Šumarskog lista pružiti daljnu
podršku.


Čekovni račun:


30102-678-6249


Izdavač Šumarskog lista:
SAVEZ INŽENJERA I TEHNIČARA
ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE
HRVATSKE
Zagreb, Trg Ivana Mažuranića 11
Telefoni: 444-206, 449-686