DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 73     <-- 73 -->        PDF

SUVREMENA ZAŠTITA ŠUMA


Iako zaštita šuma ima među šumarskim naukama svoje određeno i uglavnom
čvrsto mjesto, ipak joj se često osporava pravo na postojanje kao samostalne
naučne discipline. Ukazuje se na činjenicu — koju gotovo svi dosadašnji
udžbenici i priručnici zaštite šuma doista potvrđuju — da se sadržaj
ove nauke najvećim dijelom iscrpljuje opisivanjem biologije i suzbijanja po
šumu štetnih životinja, prije svega kukaca i biljaka, prije svega gljiva. Zbog
toga bi, prema ovome shvaćanju, zaštitu šuma trebalo pripojiti entomologiji
i fitopatologiji, a »preostali dio« bi se mogao pridijeliti uzgajanju odnosno
uređivanju šuma.


Uzrok takvome stanju treba tražiti u razvojnom putu ove discipline. Zaštitu
šuma, više nego druge šumarske nauke, izgrađivali su nešumari: zoolozi,
botaničari, kemičari, tehničari i dr. Ona se stoga nije harmonično razvijala.
Stoji tvrdnja da je klasična zaštita šuma više okrenuta štetnim organizmima
i njihovom suzbijanju nego šumi.


Suvremeno poimanje zaštite šuma polazi s jednog drugog stajališta, kojemu
su pečat dali šumari. Prema tome shvaćanju polazna točka u zaštiti
šuma ne smije biti niti uzročnik štete niti način suzbijanja. Zaštita šuma kao
šumarska znanstvena oblast mora poći od šume ili od njene biološke i gospodarske
jedinice —sastojine. Na taj način dolazi se nužno do jednog novog


— entomološkom i mikološkom shvaćanju nadređenog — stajališta, koje sva
zbivanja u šumi, bila ona normalna ili vodila k štetama, promatra kao cjelinu.
Iz te cjeline izdvajaju svoje zasebne problematike uzgajanje i zaštita
šuma. Zaštita šuma postaje tako nauka o ugroženoj, u svojoj harmoniji poremećenoj,
bolesnoj šumi. Time se ona još jasnije ističe kao sestrinska struka
uzgajanja šuma, koje obrađuje biološke temelje i tehniku postupanja u normalnoj,
u svojoj harmoniji neoštećenoj, zdravoj šumi (SCHWERDTFEGER,
1944).
Sadržaj zaštite šuma time se bitno proširuje. Njen dosadašnji »klasični«
sadržaj, koji se iscrpljuje u prikazu uzročnika šteta i zaštitnih mjera, postaje
samo jedan i to specijalni dio ove nauke. Njega treba upotpuniti jednim općim
dijelom, koji joj sada nedostaje. Taj novi, opći dio mora sadržavati poglavlja
o složenosti i funkcioniranju šumskih životnih zajednica i ekoloških
sistema, koje one tvore, o načinima i posljedicama poremetnje tih sistema,


o dispoziciji i rezistenciji šume, o toku bolesti i njenom gospodarskom očitovanju,
o rekonvalescenciji šume i dr. Time se ona zaokružuje u jednu novu,
širu nauku, nauku o patologiji šuma, u kojoj njen raniji, »klasični« sadržaj
postaje samo specijalnim dijelom, kojega bi se moglo nazvati »tehnikom zaštite
šuma«, slično kao što nauka o uzgajanju šuma ima svoj specijalni dio
»tehniku uzgajanja šuma«.
Ta tehnika zaštite šuma ima svoje metode, kojima nekada više — nekada
manje postiže cilj. I te metode, kao i čitava ova nauka, imaju svoj
razvojni put, svoje mjesto i značaj u određenoj fazi razvoja nauke. Poimanje
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 74     <-- 74 -->        PDF

o vrijednosti pojedinih metoda mijenjalo se usporedno s produbljivanjem naših
znanja o šumi kao kompliciranom biomehanizmu, u kojemu nema slučajnih
pratilaca, nego svaki član i biocena i abiocena ima određeni značaj za
harmonično funkcioniranje cijeloga mehanizma. Tako je došlo do toga da su
danas rehabilitirane neke stare metode, kojima se cilj doduše sporije dostiže,
ali koje malo ili nikako ne remete prirodne odnose među članovima životne
zajednice i koje su bile potisnute novim, vrlo efikasnim terapeutskim metodama,
koje su međutim drastično narušavale sastav i funkcioniranje ekosistema.
Otkriće DT-ja prije 30-tak godina predstavljalo je pravu revoluciju u
zaštiti bilja. Kada se zatim u kratkom vremenu pronašlo i druge insekticide
na bazi organoklornih i organofosfornih spojeva, a nakon toga i razne organske
fungicide i herbicide, počelo se smatrati da će kemijske metode riješiti
glavne probleme zaštite šuma.


Revolucionarna novost tih suvremenih sintetskih organskih insekticida
sastojala se u tome, što su oni kao otrovi bili selektivni tj. bili su škodljivi


— barem se neko vrijeme tako mislilo — samo za insekte, ali ne i za toplokrvne
životinje i ljude. Međutim budući da su imali kontaktno djelovanje,
kao insekticidi bili su praktički univerzalni. Pokazalo se, međutim, da stvari
baš ne stoje tako. Štetne posljedice primjene tih insekticida primijećene su
i na višim životinjama, ribama, pticama i dr. Počelo se čak govoriti i o njihovom
štetnom djelovanju i na ljude. S druge strane njihovo svojstvo da su
kao kontaktni insekticidi imali univerzalno djelovanje pokazalo se lošim. Od
njih su u šumi stradavali svi insekti, bili oni štetni ili korisni. Dolazilo je do
drastičnih zahvata u strukturu ekosistema. Neki od tih insekticida iz navedenih
i drugih razloga bili su zabranjeni, a primjena kemijskih metoda u
zaštiti šuma općenito je bila podvrgnuta kritici.
Upravo zahvaljujući univerzalnonsti tih insekticida došla je još jače do
izražaja i ranije isticana potreba za takvim materijama, koje bi imale selektivno
insekticidno djelovanje. Umjesto politoksičnih trebalo bi pronaći monoili
najviše oligotoksične spojeve, kojima bi se uništilo štetnika, a sve druge
organizme poštedilo. Kemija to, čini se barem za sada nije u stanju riješiti.
Za sada nema ni jedne jedine monotoksične insekticidne materije.


Ali kemičarima je uspjelo nešto drugo. Proučili su sastav i uspjeli sintetizirati
seksualne mirise ženki nekih štetnih leptira — feromone — koji su
species specifični. Pomoću njih moguće je primamiti mužjake na određena
zaklonjena mjesta i tamo ih uništiti. Na taj se način uništava samo štetnika
dok svi drugi organizmi ostaju pošteđeni. U prometu se već nalaze tvornički
preparati — feromoni nekolicine štetnih leptira, prije svega gubara, a u eksperimentalnoj
su fazi feromoni potkornjaka. S feromonom gubara »disparlure
« vrše se pokusi i u Jugoslaviji.


Daljnje perspektive selektivnog suzbijanja štetnih insekata otvaraju tzv.
genetičke metode. Radi se o sterilizaciji mužjaka u laboratoriju i to radioaktivnim
zračenjem ili kemikalijama. Nakon toga ispušta ih se u prirodu,
gdje kopuliraju sa ženkama, koje tada odlažu sterilna jaja. Na ovaj se način
pokušalo i kod nas i to upravo na jadraskom području (Hvar) suzbijati gubara,
o čemu će kasnije još biti riječi. Suzbijanje štetnika tim putem za sada
je skopčano s velikim poteškoćama, koje će možda kasnije biti uklonjene.
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 75     <-- 75 -->        PDF

Velike izglede u selektivnom suzbijanju štetnika imaju tzv. biološke metode.
Radi se o korištenju živih organizama (patogeni mikroorganizmi, paraziti,
predatori) u borbi protiv gospodarski štetnih insekata. Za sada su
najznačajniji rezultati postignuti primjenom bakterijskih preparata. Oni se
već nalaze u prodaji slično kao i kemijski preparati. Njihova se primjena
zasniva na činjenici da i insekti, jednako kao i više životinje i ljudi, podliježu
epidemijskim bolestima, koje uzrokuju mikroorganizmi: virusi, bakterije,
mikrosporidije ili gljive. Bakterijski preparati sadrže spore Bacillus thuringiensis-
a. S njima se već duže vremena širom svijeta vrše pokusna suzbijanja.
U Hrvatskoj na obalnom području također su obavljeni uspješni eksperimenti
suzbijanja borovog četnjaka Cnetocampa pityocampa — o tome
kasnije malo više — a u Slavoniji protiv gubara. Proizvodnja preparata na
bazi virusa i mikrosporidija nailazi na poteškoće jer njihov uzgoj za sada
nije moguć na umjetnoj podlozi nego samo u živim organizmima.


Primjena parazita i predatora u Evropi se nalazi još u orijentacionoj
eksperimentalnoj fazi. Glavnu poteškoću predstavlja masovni uzgoj ogromnog
broja individua. U Americi postoje tako rekuć tvornice korisnih insekata,
koji se koriste prije svega u poljoprivredi. U Evropi se od parazitskih kukaca
najviše eksperimentira s polifagnim jajnim parazitima — vrstama roda Trichogramma.
S parazitom gubarevih jaja Ooencyrtus kuwanae eksperimentirano
je i kod nas i to na otoku Hvaru. O tome kasnije također nešto opširnije.
Vrše se pokusi i s drugim vrstama Chalcidoidea (Erdoesicma alboannulata,
Dahlbominus fuliginosus), zatim Proctotrupoidea (Platygaster manto),
Ichneumonidae, Tachinidae (Carcelia gnava) i dr. (SCHWERDTFEGER, 1970).
Činjenica je da su povoljni rezultati s parazitskim kukcima za sada postignuti
samo na malim površinama, dok je praktična primjena na većim površinama
ograničena tehničkim i gospodarskim okolnostima.


Što se tiče predatora, najpoznatiji je primjer crvenog šumskog mrava
Formica ruja. Istini za volju treba reći da se u ovom slučaju i ne radi o primjeni
biološke metode u svrhu gušenja konkretne masovne pojave nekog
štetnika nego o dugoročnoj šumskohigijenskoj mjeri. To međutim ništa ne
umanjuje značaj ovoga korisnog insekta. Vršeni su također pokusi s bubom
marom, Aphidecta obliterata, protiv uši na smreci i dr.


Iako se biološke metode borbe najvećim dijelom nalaze još u eksperimentalnoj
fazi, očito je da ni one, čak i kada budu usavršene za pratičnu primjenu,
neće same za sebe moći riješiti probleme zaštite šuma, jednako kao što
to ne mogu ni kemijske metode.


Izlaz se vidi u tzv. integriranim metodama zaštite šuma. O čemu se radi?
Praktički o ničemu novome nego o racionalnoj kombinaciji svih metoda zaštite
šuma, respektirajući pri tome sadašnja saznanja o strukturi i funkcioniranju
šumskih ekosistema. Integrirane metode temelje se, prema SMITHU
(1963) na ova tri principa: 1) Štetnika se ne smije promatrati izolirano nego
zajedno s njegovim prirodnim neprijateljima i ostalim stanovnicima istoga
životnog prostora, s kojima je on kompleksno povezan; 2) umjesto nastojanja
da se štetnika potpuno uništi treba obrambene mjere usmjeriti na to da ga se
drži na onome nivou, u kojemu ne može načiniti štete; 3) izbjegavanje poremetnja
u ekosistemu.


Prema FRANZU (1966), koji je ove principe dalje razvio, od integriranih
se metoda zaštite šuma traži naročito slijedeće: dobra prognoza da bi se ot
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 76     <-- 76 -->        PDF

klonite nepotrebne akcije; povećanje i pojačanje prirodnih faktora mortaliteta
šumskouzgojnim mjerama kao i biološkim metodama suzbijanja; primjena
mehaničkih umjesto kemijskih metoda suzbijanja; upotreba selektivnih,
monotoksičnih pesticida, ukoliko takvi postoje; izbor insekticida s kratkotrajnim
djelovanjem, ukoliko za postizavanje cilja nije neophodno potrebno dugotrajno
djelovanje; oprezno doziranje; vremensko podešavanje primjene tako
da se insekticid upotrijebi onda kada će njime biti pogođeno što manje prirodnih
neprijatelja; ograničenje primjene insekticida na površine, koje se
zaista neophodno moraju tretirati.


Iako misli vodilje integriranih metoda zaštite šuma nisu nove, one nisu
do kraja razrađene. Taj posao tek treba uraditi. Trebalo bi to učiniti što prije
kako bi i ova oblast šumarstva u praktičnom izvršenju svojim zadataka kročila
suvremenim putevima.


Sada bih htio sa nekoliko primjera ilustrirati neke od spomenutih novih
selektivnih metoda zaštite šuma, a koje su iskušane na jadranskom području.
Naprijed su samo spomenute neke pokusne primjene tih metoda pa ih ovdje
malo pobliže opisujem i to krononloškim redoslijedom.


Kako je spomenuto, na otoku Hvaru i to u Jelsi obavljeni su pokusi suzbijanja
gubara njegovim jajnim parazitima. Pokuse je proveo T a d i ć. On
je u rujnu 1959. god. u park-šumu u Jelsi ispustio oko 10.000 primjeraka osice
Ooencyrtus kuwanae, koja parazitira gubareva jaja. Ovaj parazit bio je kod
nas do tada poznat samo u Makedoninji, kamo se je proširio iz Bugarske
ili još vjerojatnije iz Grčke. Tadić ga je prenio i na Hvar i od tog vremena
on je novi korisni član entomofaune ovog otoka. Sada ga se ovdje redovito
masovno nalazi. Gubar je poslije rata pa do ove introdukcije u dva navrata
bio totalno obrstio park u Jelsi. Nakon introdukcije takvih štetnika više nije
bilo iako je gubar ovdje i dalje stalno prisutan.


Androi ć je 1960. god. proveo pokuse biološkog suzbijanja borovog
četnjaka Cnetocampa pityocampa pomoću bakterija. Pokusi su provedeni u
Istri u borovoj kulturi Sv. Marina kraj Labina. Tretiranje je obavljeno bakterijskim
preparatom (Bacillus thuringiensis) u nekoliko varijanata s obzirom
na doziranje. Usprkos vrlo nepovoljnim vremenskim prilikama preparat je
djelovao dobro gotovo u svim varijantama. Tretirane su plohe bile pošteđene
od brštenja, a kontrolne potpuno obrštene. Na tretiranim je plohama preživio
samo mali broj gusjenica tako da je kasnije na njima broj zapredaka po stablu
iznosio svega 0,06—0,90 dok se na netretiranirn kontrolnim površinama kretao
od 6—20. Pokazalo se da je bakterijskim preparatom moguće bolje i efikasnije
suzbiti borova četnjaka nego drugim do sada primjenjivanim metodama
uključujući i kemijsko tretiranje.


Ja sam ispitao jednu selektivnu kemijsku metodu suzbijanja potkornjaka
na alepskom boru (SPAIĆ, 1964). Pokusi su obavljeni 1963. god. na Lošinju.
Metodu sam već prije (1955. god.) ispitao na Velebitu protiv potkornjaka
smreke i tu je ona dala odlične rezultate. Postupak se ukratko sastoji
u ovome: Lovnom stablu prije obaranja skine se unaokolo u prsnoj visini ili
niže prsten kore određene širine (5—15 cm). Deblo se na tome mjestu premaze
insekticidom u formi paste. Uzlaznom strujom sokova otrovne soli budu
raznešene po cijelome stablu do krajnjih vrhova grana, tj. ono se zatruje.
Nakon nekoliko dana stablo se obori. Potkornjaci se u njega ubušuju jednako
kao i u netretirano stablo i odlože jaja. Međutim potomstvo (a često već i
ŠUMARSKI LIST 1-3/1978 str. 77     <-- 77 -->        PDF

roditelji) ugine jer se hrani zatrovanom drvnom materijom. Iako je, dakle,
stablo kontaminirano, otrov se nalazi pod korom i ni najmanje ne ugrožava
ostale članove biocenoze nego samo one, koji se ubušuju pod koru, a to su
štetnici.


Prigodom pokusa na alepskom boru na Lošinju upotrijebio sam XYLAMON
pastu, načinjenu na bazi cink-silicium-fluorida, koja je na smreci dala
odlične rezultate. Međutim pokusi na alepskom boru nisu dali zadovoljavajuće
rezultate. Uzrok tome ostao je nejasan i vrlo vjerojatno leži u drugačijem
cirkuliranju silikofluorida u kambijalnoj zoni alepskog bora. Ove bi
pokuse bilo korisno nastaviti.


Maksimović je 1969 god. također u Jelsi na Hvaru kao i Tadić s
parazitima proveo pokuse suzbijanja gubara genetičkim metodama tj. sterilizacijom
mužjaka. Odrasle gusjenice i kukuljice mužjaka gubara iz Jelse bile


eoCo


su ozračene s u Institutu za nuklearnu energiju »Boris Kidrič« u Beogradu,
a zatim odmah avionom vraćene natrag. Do pojave leptira bile su
zaštićene u kavezima, a zatim su leptiri pušteni u prirodu. Odnos ozračenih
sterilnih i neozračenih mužjaka u prirodi iznosio je 1:2. Ženke su kopulirale
i ozračenim i s neozračenim mužjacima i zatim odložile jaja. Od 100 promatranih
jajnih legala u 22 je bilo 72,3—100% sterilnih jaja, a u ostalima
28,8—54%. Rezultati bi sigurno bili još bolji da je odnos ozračenih i normalnih
mužjaka bio povoljniji u korist ozračenih.


Ima još sličnih primjera primjene novih metoda zaštite šuma na jadranskom
području. No već i navedeni primjeri dokazuju da suvremena kretanja
u zaštiti šuma nisu mimoišla ovo područje.


CITIRANA LITERATURA


Androi ć M. (1961): Pokusno suzbijanje borova četnjaka (Thaumatopoea pityocampa
Schiff.) bakterijama (Bacillus thuringiensis). Šumarski list, br. 3—4,
Zagreb.


Fran z J. (1966): Integrierte Bekämpfung von Forstschädlingen. Nachrichtenblatt
des Deutschen Pflanzenschutzdienstes Nr. 18, Stuttgart.


Maksimovi ć M. (1971): Application of the sterile-male technique to the gypsy
moth, Lymantria dispar L. A field trial. In: Application of induced sterility
for control of lepidopterous populations. International Atomic Energy Agency,
Vienna.


Schwerdtfege r F. (1970): Die Waldkrankheiten. Ill Aufl. Hamburg und Berlin.


Smit h R. F. (1963): Die Prinzipien der intergrierten Schädlingsbekämpfung.
Nachrichtenblatt des Deutschen Pflannzenschutzdienstes Nr. 15, Stuttgart.


Spai ć I. (1964): Pokusi suzbijanja potkornjaka na alepskom boru metodom
prstenovanja. Šumarski list br. 5—6, Zagreb.


Tadi ć M. (1961): Prilog poznavanju dijapauze jajnog parazita gubara Anastatus
disparis R. na Hvaru. Zaštita bilja 63—64, Beograd.


Prof. dr. Ivan SPAIĆ
Katedra za zaštitu šuma
Šumarski fakultet Zagreb


75