DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-7/1978 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Međutim, oko organiziranja ovakvih osnovnih organizacija ima poteškoća, jer
među paralelnim osnovnim organizacijama udruženog rada, nema međuzavisnosti,
a isto tako nije još jasno kako bi se između takvih osnovnih organizacija
formirao zajednički prihod.


Ovdje su samo u najkraćim crtama iznesena razmišljanja radne grupe i


čim nacrt društvenog dogovora bude dovršen i verificiran od strane stručno


-političke grupe bit će dostavljen na raspravu svim OUR.


Zajednica šumarstva, prerade drveta i prometa imenovala je putem ko


misija za provedbu Zakona o udruženom radu i Zakona o šumama u grupaciji


šumarstva radnu grupu za izradu Nacrta Zakona o sredstvima za reprodukciju


šuma u sastavu: Spudić Berta, dipl. ing. iz ŠG Delnica, Gazdek Zdravko, dipl.


ekonomista iz ŠG Koprivnica, Kožul Karlo, dipl. ing. iz »Slavonske šume«,


Mudrovčić Ante, dipl. ing. iz Zajednice, Novak Zdravko, dipl. ing. iz ŠG Kar


lovac i Prgin Davor dipl. ing. iz Poslovne zajednice za Dalmaciju. Radna grupa


prikupila je potrebne podatke od svih šumskih gospodarstava. Izrađeno je


nekoliko varijanti za izdvajanje sredstava za reprodukciju i održano više rad


nih sastanaka.


Kao orijentacija za izradu prijedloga, služila su dosadašnja ukupna izdvajanja
(redovna i povećana amortizacija šuma) na području SRH. Prema tome
u najnovijem prijedlogu nije se išlo na značajnije povećanje sredstava za reprodukciju
u ukupnom iznosu. Međutim, izdvajanje sredstava ne bi se vršilo
kao do sada u amortizaciju šuma, nego u skladu s čl. 65. Zakona o šumama iz
ukupnog prihoda ostvarenog na osnovi vrijednosti posječenih i prodanih drvnih
proizvoda i to po vrsti drveta. Tako da bi prema dosadašnjim razmatranjima
na radnoj grupi izdvajanje u sredstva za reprodukciju bilo veće kod vrijednijih
vrsta (hrast, četinjače) nego kod manje vrijednih vrsta (bukva, meke listače).


Međutim, obzirom da su pojedini članovi radne grupe uključeni u druge
radne grupe, kao i zbog toga što su pojedini OOUR dostavili netočne podatke
koje je naknadno trebalo proširiti i ispraviti, rad na izradi nacrta Zakona o
sredstvima za reprodukciju dovršen je samo djelomično i to onaj dio koji se
odnosi na izdvajanje sredstava, dočim će tekstovni dio biti izrađen, nakon što
prvi dio prođe javnu raspravu. Prijedlog za izdvajanje sredstava za reprodukciju
šuma dostavljen je članovima Odbora grupacije šumarstva, koji treba
verificirati materijale prije nego se dostave organizacijama udruženog rada na
raspravu.


U Zagrebu, 20. 3. 1978. godine.


2.
SMANJITI BROJ ŠUMSKO-GOSPODARSKIH PODRUČJA


Društvenim dogovorom o utvrđivanju šumsko-gospodarskih po


dručja, čije se usvajanje očekuje kroz dva mjeseca, za četrnaest po


dručja u kontinentalnom dijelu republike osiguralo bi trajno, racio


nalno i uspješno gospodarenje šumama i šumskim zemljištem u


društvenom vlsništvu


Da bi se definirala ta šumsko-gospodarska područja, trebalo


je precizirati koji je dio dohotka rezultat rada u šumarstvu, a što


je rezultat rente ili kakvih drugih pogodnosti.