DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-10/1978 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Kako se iz popisa radova vidi, o m o1
i c i su saopćena tri rada. Prema rezultatima
petogodišnjeg istraživanja M.
Grujovske, Lophodermium pin
a s t r i koristi iglice molike kao saprofit
ili kao poluparazit (na iglicama slabe vitalnosti).
Ha dž i-R i s t o v a je utvrdila
da imago Neodiprion sertifer
Geo ffr. ni u prirodi ni u laboratoriju
ne polaže jaja na iglice molike. U koliko
se na molici nalazi pagusjenica ovog
štetnika one su prenijete sa stabala crnog
bora. Pa ipak, zbog intenzivne ishrane,
mogu nanijeti velike štete molici. Istražujući
zemljišnu faunu u šumama molike
Kamilovski od 14 prisutnih pronašao
tri nove vrste Lumbricidae, a od 14
prisutnih vrsta Isopoda četiri vrste dosad
ne navedene u literaturi.


GODIŠNIK Šumarskog instituta — Skopje,
knj. XI, 1975 — 1976. god.*


1. Ova knjiga Godišnika od 168 str. sadrži
8 radova i to: Micevski, Lj.: Prilog
poznavanju šume hrasta medunca i bjelograbića
(Carpinetum orientalis
macedonicum Rud.) na istočnim
padinama Golešnice.
Trajkov, L.: Problemi pošumljivanja
najaridnijih reona u SR Makedoniji s biotehničkog
gledišta.


Dimovski, I.: Vidljiva oštećenja lišća
nekojih drvenastih vrsta u aerozagađenoj
sredini SO2.


Ristevski, P. i Hadži-Georgijev K.: Uređaj
ne tarife za jelu na planini Kajmakčalan.


Hadži-Georgijev, K.: Jednostavne i složene
uređaj ne tarife za izdanačku bukvu
u ass. Fagetum submontanumu
nekim šumama SR Makedonije.


Ivanov, B.: Paraziti na Rhyacionia
buolian a Schiff, u Mekedoniji i njihova
akcija u periodu 1969 — 1971.


Kuševska, M.: Bioekološka proučava


nja važnijih insektnih parazita na topoli


nom savijaču (Gypsonoma aceria


na Du p.).


Serafimovski, A.: Prilog proučavanju
biološko-ekološkog razvoja topolovog savijača
na nekim lokalitetima u Jugoslaviji^


fc) Godišnik je uredništvo š. 1. primilo krajem veljače
1978. god.


Od svojih istraživanja šumskih tala na
kojima se nalaze šume četinjače (molike,
jele, običnog bora, crnog bora na Čam Čifliku)
u SR Makedoniji Vilarov u ovom
radu saopćio je rezultate istraživanja
tala u crnoborovim šumama. Ova su
istraživanja pokazala, da se crni bor nalazi
na rendzinama, na gajnjačama, humosno-
silikatnim (rankerima) i na kiselo-
smeđim tlima. U zaključcima autor naglašava,
da crni bor naseljava i najbolja
tla na kojima se razvijaju najproduktivnije
crnoborove sastojine.


O rezultatima saopćenim u ostalim radovima
ovog sveska Godišnjeg zbornika,
zbog njihove opširnosti, upućujem na izvornika
time, da se ovaj Zbornik nalazi
i u knjižici SIT šumarstva i drvne industrije
Hrvatske u Zagrebu.


Oskar Piškorić


2. Utjecaj SO2 iz zraka (aerozagađenja),
Dimovsk i je ispitivao 1975. god. od
V — IX mj. u okolišu topionice olova i
cinka u Titovu Velesu. Prosječni sadržaj
SO2 u atmosferi kretao se od 0,040 mg/
/m» (u VIII mj.) do 0,100 mg´m5 (u IX
mj.) a 0,080 mg/m3 u VI mj. Ove količine
bile su dovoljne da prouzrokuju nekrozu
većih ili manjih površina lisne plojke
ili klorozu, u svakom slučaju onesposobile
su list za normalnu asimilaciju. Od tamošnjih
vrsta redosljed na otpornost
(od manjeg stupnja do najvišeg) kod
šumskog drveća glasi: Tilia parvifolia,
Acer pseudoplatanus, Populus
simoni, Robinia pseudoacacia,
Sophora japonic a,
Eleagnus angustifolia, Tilia
argentea i Populus nigra (najotporniji),
a kod voćaka: Amygdalus
communis , kruška gornica, ljetna
kruška (Mustabey) i jabuka tetovka (najotpornija).
Dakako, da je mlađe lišće
manje otporno od starijeg a također i
manje od većeg.
Proučavanje biološko-ekološkog razvoja
topolinog savijača A. Serafimovsk
i u petogodišnjem periodu 1968 —
1973. godine obavio je na 7 lokaliteta od
kojih su 4 bila u Makedoniji, 2 u Srbiji
i 1 u Hrvatskoj (Tvrđavica kod Osijeka).
Ta su proučavanja pokazala, da ovaj štetnik
u uslovima kontinentalne klime ima
dvije generacije, a u uslovima submediteranske
tri.


397