DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 107     <-- 107 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


PREGLED JUGOSLAVENSKIH ŠUMARSKIH ČASOPISA
ZA 1977. GODINU*


GOZDARSKI VESTNIK — strokovna revija,
letnik XXXV, Ljubljana, 1977.


»Gozđarski vestnifc« datira iz 1938. godine,
kada je pod uredništvom S. SOTOŠEKA,
tada profesora Šumarske škole
u Mariboru, počeo izlaziti u Mariboru.
Međutim u 1978. godini bilježi tridesetpetgodišnjicu,
jer je prestao izlaziti nakon
drugog broja 1941. godine, a nastavio
s izlaženjem tek 1946. godine. »... naša
je revija bila jedna od prvih koja je
prestala s izlaženjem tragične 1941. godine,
izražavajući tako odlučnu pripadnost
svome narodu i naprednim revolucionarnim
usmjerenjima« piše današnji
odgovorni urednik G. v. ing. M. KMECL
(u prvom broju u okviru svoga »Pisma«).


U ovom godištu Gozdarskog vestnika
najveći je broj priloga s područja uzgajanja
šuma.


F. JURHAR: Uspješno pošumljavanje
krasa sa sjetvom sjemena točnije sa sjemenom
ornog bora (u br. 1). Prvu sjetvu
samoinicijativno izvršio je 1952. god.
lugar Karlo Andrejašič, a od
1956. g. takvo pošumljavanje prihvaćeno
je općenito i do 1975. godine podignuto
sjetvom 2.519 ha ornoborovih kultura.
O značaju »šumskog ruba« raspravlja


M. ZUPANČIĆ (u br. 2). Ne samo kao
završnog dijela sastojine nego posebno
i u prosjekama, ne onih šumsko-gospodarsikih
nego za ceste, vodove i si. Rad
je ilustriran i jednom fotografijom elektrovodne
prosjeke u Norveškoj, koja je
obrasla sa šumskim drvećem »sve do
žice«. Dodajemo, da nam je svojedobno
jedan elektroinžinjer rekao, da ne vidi
opravdanost naših propisa, da prosjeke
za dalekovode moraju biti bez dendroflore.
F. MRVA (iz Šumarskog instituta Jastrebarsko)
saopćuje »kvantitativne karakteristike
cvatnje i nrinosa češera u
klonalnoj sjemenskoj plantaži evropskog
ariša« (u br. 6) i to one osnovane 1957.
godine na lokalitetu Klokoeevac kraj
Bjelovara, a M. ZUPANČIĆ o »gnoiidbenom
pokusu pri Podbrezjah na Gorenjskem
i ekonomičnosti gnojenja od*
Autor: Oskar Piškorić
raslih sastojina« (u br. 7—8). U ovom
slučaju konačni rezultat bio je posve
mali učinak gnojenja (a gnojena su pojedinačna
stabla u krugu od 5 metara
polumjera i s 1200 do 2100 kg/ha gnojiva
NPK 10:10:10). Zaključak je autora,
da »posebnu pažnju zaslužuje prirodno
obnavljanje plodnosti tla« i stoga neka
ne bude ničim ometano »prirodno
k r u ž e n ji e materi je u šumskom
ekosistemu .. . te stelja sitno drvo,
eranjevina, kora i si. neka ostaju u
šumi.«


Kako se u Sloveniji nakon rata smanjivao
broj orahovih stabala (npr. od


308.000 stabala 1955. godine na 244.000
u 1975. godini) i to zbog potražnje orahovog
drva, to ie pokrenuta i akcija za
sađenje novih stabala. Među ostalim je
i u okviru šumarstva 1967. godine posađena
pokusna površina od *0,70 ha (na
sjevernoj strani ribniške Male gore nad
selom Rapljevo odnosno na prelaznom
području iz visokog Krasa u Suhu Krajinu).
Nasad je osnovan kao intenzivni
te je za sadnju i njegu tokom prvih godina
utrošeno 3091 radnih sati s preko
10 tona stajskog gnoja i 700 kg NPK
gnonjiva. Indikacije kulture pitomog oraha
za »proizvodnju drva s ekonomskog
gledišta je problematično« zaključuje M.
KOTAR u svom referatu »Analiza pokusa
uzgoja oraha za proizvodnju drva«
(u br. 9). Međutim za seljaka orah predstavila
interesantnu vrst, jer on računa
i s plodom, mišljenje je autora.


Veličinu šteta prekobroine divljači u
šumama prikazuju: J. PIRNAT i VIDA
VRHNJAK: (Analiza narušene ekološke
ravnoteže kao posljedice unošenja strane
životinjske vrste u šumsko-gospodarskoi
jedinici Plešivec — u br. 3), J. FILEJ
(Usklađivanje interesa šumarstva i lovstva
u izmjeni smrekovih monokultura
u prirodne mješovite sastojine zapadnog
i jugozapadnog Pohorja — u br. 4) i


F. PERKO (Upliv divljači na prirodnu
obnovu jelovih i bukovih šuma na visokom
Krasu — u br. 5).
O autohtonosti pitomog kestena u Sloveniji
s fitocenološkog gledišta piše M.


537
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 108     <-- 108 -->        PDF

PISKERNIK (u br. 2), a o kulturama
i plantažama topola M. HLADNIK (u br.


1. i 7—8) i L. ELERSEK (u br. 5).
M. LIPOGLAVŠEK ispitivajući utjecaj
promjene vlažnosti na težinu »sitnog«
bukovog drva (u br. 1) došao je do zaključka,
da se sitni bukovi sortimenti
prodaju po težini. Utjecaj vlažnosti na
cijenu eliminirao bj se tako, da cijena
tokom zime bude za 4 % niža, u proljeće
za 2%, a pred jesen za 8B/o viša od
prosječne ljetne cijene. Dodajemo, da
su ispitivanja vršena na komadima prosječnog
promjera 17,5 cm i prosječne
dužine 4,3 m. Autor također predlaže, da
komadi ne budu kraći od 3 m.
M. FURLAN saopćava rezultate svojih
ispitivanja vrednovanja rađa traktora
IMT-558, analizirajući i troškove popravka
kako rada tako i materijala.
U Sloveniji djeluje i SIZ za šumarstvo
(SIS — Samoupravna interesna skupnost
za gozdarstvo SR Slovenije) te je
u 4. br. objavljen dosta opširan financijski
izvještaj tog SlZ-a za 1976. godinu.
Ukupni prihod SlZ-a u 1976. godini
iznosio je nešto preko 30 milijuna dinara.
Prihodi SlZ-a su, pored ostalog, i doprinosi
šumskih gospodarstava i to 209/o
iz obaveznih sredstava za reprodukciju
šUma i 5 % od prodajne vrijednosti drva
iz privatnih šuma, prva su iznosila 7,3 milijuna
a druga 4,2 milijuna dinara; drvna
industrija, primarna i kemijska, uplaćuje
1 % vrijednosti kupljenog drva, što je
u 1976. godini iznosilo 10,5 milijuna dinara.
USIZ za šumarstvo SR Slovenije
uplaćuje SIZ za ceste (iz prihoda
prodaje goriva), a u 1976. godini uplaćeno
je nešto preko 6 milijuna dinara.
Sredstva se troše za šumsko-biološka i
šumsko-tehnička ulaganja, a u 1976. za
prve odobreno je 19,3 milijuna dinara a
za druge radove — gradnju šumskih cesta
15 milijuna dinara (i ova su za 2
milijuna viša od vlastitih sredstava radnih
organizacija). Sredstva za biološke
radove koriste se ne samo za društveni
nego i za privatni sektor time, da su
dijelom nepovratna a duelom samo kredit.


Gozdarski vestnik ima i stalnu suradnju
iz povijesti slovenskog šumarstva. U
ovom godištu, osim priloga L. ČAMPE
(»15-godišnjica Biroa za uređivanie šuma
u Ljubljani) i J. MACEKA (O gospodarenju
sa šumama državne gospoščine
u Konjicama na prelazu iz 18. u 19.
vijek), starina F. SEVNIK (r. 1883) dao
je 6 priloga o šumarima i šumarskom
djelovanju u vrijeme NOB-e.


U Sloveniji pretežni dio šuma (63 ´°/o
ili 569 986 ha) u vlasništvu jesu — seljački
posjed. Stoga je i razumljivo, da G. V.
tretira i njihovu problematiku, a ove godine
našla se i u »Aktualnom komentaru
« urednika G. V. ing. M. KMECL-a
(br. 9). Drugi »Aktualni komentar« (u
br. 7—8) napisan je povodom Ekoloških
dana Slovenije, u ikojem autor, također


M. KMECL, postavlja pitanje ne bi li
bilo svrsishodnije, da se »ovogodišnji šumarski
studijski dani« bili namijenjeni
»mjestu i ulozi šumara s gospodarenju
sa slovenskim prirodnim
prostorom« mjesto sa šumama
posebne namjene. I još: »da li smo pokušali
u uređivanje šuma obuhvatiti kao
elemenat i gospodarenje s cjelokupnim
prirodnim prostorom . . . S rampama
i tablama zatvaramo se u šume, grozimo
se kaznama i inspektorima, što sve
zapravo zatvara i omeđuje nas same,
omeđuje naš duh i našu perspektivu«.
A te godine Slovenija je, i ne samo Slovenija,
izgubila značajnog pobornika za
uređenje krajolika i za planiranje cjelokupnog
prostora — Milana Ciglara.
Milana Ciglara (1923—1977), dipl. inž.
šumarstva i, posmrtno, doktora prirodnih
znanosti »prva . . . šumarska stazica
vila se kroz pokljuške šume« (M. Kmecl
i Marja Zorn u nekrologu — GV. br. 5),
zatim u Republički sekretarijat (1962) te
na dužnost direktora Instituta za šumsko
i drvno gospodarstvo u Ljubljani
(1966). Kako bi se mogao u cijelosti posvetiti
znanstveno-istraživačkom radu po
svojoj želji 1971. godine napušta mjesto
direktora i posvećuje se oblikovanju ´krajolika
i prostornom planiranju, za koje
je poslove u Institutu osnovao i poseban
odsjek. Od 1966. godine radi na disertacionoj
radnji — o posljedicama iseljavanja
ljudi iz kulturno bogatog i šumovitog
Kočevsikog ´kraja — na osnovu
koje je, na Šumarskom fakultetu u Freiburgu
i. Br. (Zap. Njemačka) posthumno,


16. V 1977, promoviran za doktora prirodnih
znanosti time da mu je radnja
ocjenjena s najvišom ocjenom — summa
cum laude. (GV str. 343). Njegovo
ime nosi i slovenski dio evronske
pješačke staze E — 6 Yu, za koju Institut
za šumarstvo i drvarstvo u Ljubljani
dovršava i vodič.
»Gozdna učna pot v Pretrškem gozdu


— Radovljica« naslov je brošuri, koja je
vodič za istoimenu stazu u pretrškoj šumi,
koju su u svibnju 1977. otvorili bled-
ski šumari, a koju je, praktički, sam izradio
šumar Niko Lapuh iz Radovljice.
Lapuh je napisao i vodič, a posvetio ga
svom uzoru M. Ciglaru (br. 7—8).
538
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 109     <-- 109 -->        PDF

»O športašima mnogo pišemo i govorimo.
O onima, koji su zaslužili, ali i o
onima, koji zaslužuju prezir ili da ih što
prije zaboravimo« piše prof. F. RAJNER
u svojim »Zapisima na bukvi«. »To se
ne bi smjelo dogoditi s našim »olimpijcem´
Ivanom Mlačnikom iz Nazarija . . .
(koji je) . . . kao elan jugoslavenske šumarske
reprezentacije na evropskom prvenstvu
u Bugarskoj osvojio srebrnu
kolajnu za kombinirani rez.«
To više, što je to »prva i jedina jugoslavenska
kolajna sa sličnih natjecanja«
(br. 57).


Osim M. Ciglara Gozdarski vestnik zabilježio
i umrle: Inž. Metoda Viz jak a
(1929—1977), direktora GG Kranj; Inž.
Franju P ah e roni ka (1887—1976), jedno»
od rijetkih šumara, kojemu je bečka
Visoka škola za kulturu tla prigodom
50-godišnjice strukovnog rada podijelila
zlatnu diplomu; i Karela R a k u ščeka
, koji se posvetio rasadničarstvu
i proizvodnji sadnica i radio sve do svoje
80. godine života (umro travnja 1977).


Dakako da time nije iscrpit sadržaj
ovog godišta Gozdarskog vestnika, koji
je u 1977. godini imao nakladu 1760
primjeraka (1975. — 1300). »Ne ćemo
pogriješiti«, kaže u svom »Pismu« (u
br. 1) urednik M. KMECL, »da ga čitaju
gotovo svi aktivni tehničari i inžinjeri,
a također i šumski poslovođe te seljacivlasnici
šuma, koji su na njega pretplaćeni.
»Značajnu ulogu«, nastavlja Kmecl,
»takvom širenju šumarsko-stručne misli
odnosno naše revije« imaju neke šumsko-
gospodarske organizacije (u GG Celje
i GG Kočevlje), u koje bi se trebale
ugledati i ostali. Uz Izobraževalno skupnost
za gozdarstvo i Raziskovalnu skupnost
Slovenije izdavanje G. V. pripomažu
i šumsko-gospodarske organizacije
Slovenije.


Na kraju posebno naglašavamo likovne
priloge. To su naslovne stranice s fotografijama,
dokumentarnim (npr. izvlačenjem
trupaca konjem — tako je na
području GG Novo mesto 1976. god. izvučeno
konjima 33%, traktorima 37°/o i
bosanskim konjima 3018/o drvne mase, 20
pari konja izvlačilo je tehničko drvo, a
55 bosanskih konja prostorno) ili dekorativnim.
U svakom broju nalazi se prilog
s kolor fotografijama od kojih posebno
ističemo onaj o zaštićenom bilju


(njih 28).


ŠUMARSKI PREGLED
Skopje, 1977. god.


ŠUMARSKI PREGLED, organ Saveza
inžinjera i tehničara šumarstva i industrije
za preradu drva SR Makedonije,
u 1977. god. izašao je u tri dvobroja,
1—6, s 249 stranica teksta.


U sva tri sveska objavljeni su radovi
Smirčevskog, i to:
u br. 1—2: Indirektna rekonstrukcija
degradirane šume hrasta kitnjaka,
u br. 3—4: Biostrukturni odnosi u bukovoj
šumi panjači u SR Makedoniji,


u br. 5—6: Utjecaj volumena krošnje,
razmaka među krošnjama i ekspozicije
na prirodno pomlađivanje jele.


»Indirektna rekonstrukcija« sastoji se
u proređivanju sastojina izdanačkog porijekla.
Starost stabala I i II biološkog
razreda, po klasifikaciji IUFRO-a, iznosila
je 30 godina, a III razreda 24 godine.
Ukupan broj stabala bio je 4580 po
1 ha. U prvoj proredi 1971. godine izvađeno
je 2440 stabala po 1 ha odnosno
46,7 %. Rezultat prorede bio je povećan
prirast, koji je iznosio u periodu 1972—
1975. — 4,28´ mVha prema 2,30 m3/ha
kontrolne tj. neproređene sastojine. Doduše
ukupna masa prorjeđene sastojine
bila je manja od neprorjeđene, ali je
prirast stabala u najjačem debljinskom
stepenu, od 10 do 13 cm, bio najintenzivniji.
Objekt istraživanja nalazi se u
masivu Baba (Vrteška) kraj Bitolja.


Utjecaj zastora krošanja jele, u brdskom
masivu Bistra i Rudoka u zapadnoj
Makedoniji, autor je istraživao na
površini bez zastora, zatim na površini
sa zastorom 0—17500 mVha volumena
krošanja, 17,5—35000 te preko 35000 m´Vha
i na svim ekspozicijama. Dok je visina
odraslog mlađika na slobodnoj površini
iznosila od 424,0 do 504,0 cm (ovisno o
ekspoziciji), kod zastora od 17,5—35000
m3/ha za 30 do 40 % manja, a kod zastora
preko 35000 m3/ha odraslog je mlađika
bilo samo na južnoj ekspoziciji prosječne
visine 242,5 cm.


Iz opširnog osvrta V. Karovskogo
»dosadašnjem gospodarenju sa šumama
bijelog i crnog bora OOZT Šumskog
gospodarstva »´Bor´ Kavadarci« (u br.
1—2) saznajemo, da se prosječna drvna
masa na 4.960 ha ovih šuma od 1946.
do 1975. godine znatno smanjila. Dok ie
prosječna drvna masa 1946. iznosila 206
m3/ha, 1975. godine iznosila je samo 147
m3. Međutim smanjenje drvne zalihe ne
mora uvijek značiti i pogoršanje sastojina,
a to vrijedi i za ove šume. Naime,


539
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 110     <-- 110 -->        PDF

sječe su vršene u jednodobnim sastojinama
ali je »prirodno pomlađivanje«,
kako konstatira autor u sažetku, »na površini
od 1500 ha vrlo uspješno«. Autor,
nadalje, naglašava, da je zbog loših elaborata
inventarizacije, nedovoljno stručnih
zahvata i si. bilo i manjkavog pomlađivanja.
No to je i posljedica nedostatka
stručnih radnika, jer su na početku
perioda na 70.000 ha šuma Gospodarstva
bilo samo 1—2 inžinjera i 5—6 tehničara,
dok ih je danas preko 45 (15 inžinjera
i preko 30 tehničara). Dodajmo
i to, da je samo u jednoj gospodarskoj
jedinici (od tri) od 1966—1975. izvršena
njega podmlatka na površini od 429 ha,
a bilo je predviđeno na 342 ha.


B. D i m i t r o v analizira k v a 1 i f i k a-
c i o n u strukturu radnika u šumarstv
u između 1968. i 1974. godine
(u br. 1—2). U tom vremenskom razdoblju
broj zaposlenih u šumarstvu povećao
se od 2445 na 3028 radnika. Najveći
je porast KV radnika (od 476 na 789) te
sa srednjom spremom (od 174 na 297).
Relativno je najveći udio NKV radnika,
ali je u padu (1968. g. iznosio je 34.9 »/»,
a 1974. 28,9»/(;). Broj radnika s VSS se
u tom razdoblju povećao od 104 na 110,
ali u relativnim odnosima pao je s 4,3l0/o
na 3,6°/». Isti autor, u zajednici s P. V as
i 1 e v o m (u br. 3—4) analizira k v a 1 ifikacionu
strukturu radnika u
drvnoj industriji Makedoniie. Bilježimo,
da je u periodu od 1955. do
1975. godine po broju zaposlenih drvna
industrija, od ukupno 19 mjesta, bila na
četvrto m mjestu (s 8,38 °/0; ispred nje
su tekstilna industrija, industrija duhana
i prehranbena).
O »nekojim tendencijama o raspodjeli
dohotka OOUR u oblasti
šumarstva SR Makedonije« piše B. D i-
m it rov (u br. 5—6). Usaoredba je izvršena
za godine od 1973. do 1976. Dok
ie čisti dohodak u tom razdoblju povećan
za cea 60a/oi, bruto osobni dohoci
povećani su za cea 107 %. Takva podjela
imala je za posljedicu ne samo smanjenje
ulaganja u akumulaciju i za zajedničku
potrošnju, nego se pozitivna bilanca
od 8,7B/» čistog dohotka smanjila
na — 5,5 % No uza sve to »realna osobna
primanja« su niska, jer iznose 1976.
godine svega 2.576 dinara te su na 4.
miestu (na prvom je mjestu elektroenergija
s 4263 din., a na zadnjem drvna industrija
s 2400 dinara.


Za razliku od drugih područja, u kojima
se bijeli bor nalazi kaiko na silikatnoj
tako i na karbonatnoj podlozi, u Makedoniji
na južnoj granici prirodnog ev


ropskog areala, na karbonatnim terenim
a je rijetika pojava. To je zaključak
L. Vilarova u »prilogu staništa
bjeloborovih šuma na barbonatnom substratu
u SR Makedoniji« (u br. 5—6).


Nadalje su objavljeni i sljedeći radovi
i saopćenja:


N. Popnikola: Varijabilnost reproduktivnih
organa hrastova podsekcija
Sessilifloreaea (Querous dalechampii
Ten., Qu. petraea Libi. i Qu. polycarpa
Schur.) na Bitoljskom području (br.
1-2);
M. Gogoski: Nalazišta crnog bora
(Pinus nigra Arn.) na planini Jablanica
(br. 1—2);
VI. Trajkovski: Još jedno nalazište
molike na planini Jablanici (br. 1—2);
T. Nikolovski-J. Matvejeva:
Morfološka varijabilnost apofize medijalne
ljuske crnog bora iz submediteranske
zone u SR Makedoniji (br. 3—4);
A. Serafimovski-L. Donevski:
Neka zapažanja posljedice aviosuzbijanja
zlatokraja u SR Makedoniji (br. 5—6);
M. Kuševska: Eupteromalus peregrinus
(Hym., Pteromaliae) — insekt parazit
na Euproctis chrysorrhoea L. Lep.,
Lymantridae) (br. 5—6);
V. Papazov: Pojava Melapsora pinitorqua
Rostr. u bjelaborovoj kulturi
u Delčevu (br. 5—6);
M. Stamen kov: Prvi rezultati kontrolirane
međuvrsne hibridizacije između
P. Peuce Grisb. i P. ayaeahuite Ehrenb.
(br. 5—6, — prosječna visina trogodišnjih
biljaka hibrida iznosila je 17,2 cm,
a u granicama od 6 do 45 cm, a kontrolnih
tj. P. peuce 7,1 cm, u granicama od
4—14 cm);
B. Dimitrov-P. Vasilev: 30 godina
od osnivanja Šumarskog fakulteta
u Skopje (1947—1977. godine) (br. 5—6).
T. Manev (u br. 3—4) prikazao je
Visoku stručnu školu u Rosenheim-u.
Danas je to četverogodišnja škola s odjelima:
— za opće nauke,
— za ekonomiku u šumarstvu,

za tehniku za drvo i unutrašnju arhitekturu
te

za tehniku umjetnih materijala i
inžinjersko gospodarstvo.
»DOBRO JUTRO MOJI BORČIĆI. KAKO
STE PRENOĆILI, JEL VAS TKO
UZNEMIRIO, OŠTETIO« bio je svakojutarnji
pozdrav Marisava J o k s i m o-
v i ć a borovima u kulturi na Gumenu
kod Kruševa. M. Joksimović bio je pred
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 111     <-- 111 -->        PDF

sjednik Sreskog suda u Kruševu, ali je
njegovom inicijativom i brigom, između
1934. i 1940. g., podignuta navedena crnoborova
kultura . »Šumarski pregled« o
Joksimoviou piše u povodu 20-godišnjice
njegove smrti (umro 1957. god.) i donio
je sliku spomen kamena, kojeg je 1971.
godine podigla radna zajednica Općinskog
suda u Kruševu.


U ovom godištu »Š. p.« nalaze se i ovi
nekrolozi:


Inž. Nikolaju Zaljesovu (1895 —


29.
XII 1976),
Prof. Dr. inž. Radivoju J o v e t i ć u
(1906
— 24. IX 1977),
Inž. Božidaru Petruševskom (1930


— 5. IX 1977) i
Prof. Dr inž. Milutinu Kneževiću
(1905 — 16. VI 1977).


ŠUMARSTVO — Časopis za šumarstvo,
preradu drveta, pejzažnu arhitekturu i
vodoprivredu erozionih područja. God.
XX, Beograd, 1977.


Pretežni dio sadržaja ovog godišta »Šumarstva
« je s područja šumske proizvodnje,
šumarstva.


Na prvom mjestu navodim referat M.
JEFTIĆA o »m ehanizaciji radova
na po šum 1 j a v an ju« u br. 3—4), u
kojem su prikazana neposredna iskustva
s radom podrivača (ako se služimo terminom
plug s dvije daske, smatram, da
je na mjestu mjesto termina »riper« koristiti
termin »podrivač«) na terenima
raznog nagiba. Mjesto iznošenja nekog
sažetka preporuka, da se u cijelosti pročita.


O pitomom orahu dva su rada:
Lj. MARKOVIĆ-D. VULETIĆ: Testiranje
HALF-SIB potomstava domaćeg oraha
(Juglans regia L.) na otpornost od izmrzavanja
i račvanja i Lj. MARKOVIĆ:
Prilog proučavanju stepena nasleđivania
otpornosti domaćeg oraha na infekciju
od Gnomonia Juglandis (DC) Trav. Iz
prvog rada citiramo (str. 25): »Prema
svom fenotipskom izgledu, u potomstvu
svakog materinskog stabla domaćeg oraha
postoje dve grupe biljaka. Prvu sačinjavaju
biljke monopodijalnog rasta, a
drugu one čiji su terminalni rast preuzeli
bočni izbojci, što biljkama daje karakterističan
izgled loših fenotipova*. Indivi


*
Kako se to odnosi i na stabla s više debata
koja se račvaju na 1,2 ili 3 metra to se


takva stabla mogu smatrati nepovoljna samo


za proizvodnju drveta. ali ne i ploda (opaska


O. P-a).
dualna varijabilnost materinskih stabala
u brojnoj zastupljenosti loših fenotipova
u svome generativnom potomstvu takođe
je zavisila od mesta i godine proizvodnje.
Ova pojava navodi na zaključak
da selekciju stabala domaćeg oraha
na otpornost od mraza (sve
spac. O. P.) treba obavljati posle izrazito
jakih zima i jačih ranih jesenjih i kasnih
proljetnih mrazeva«.


O »nekim elementima organizacije u
šumarskoj privredi SSSR« pruža pod istim
naslovom informacija S. VUČIJAKA.


S područja šumarstva još su i ovi, značajniji,
radovi:


T. BUNUŠEVAC, S. JOVANOVIĆ, LJ.
STOJANOVIĆ: Istraživanja najpovoljnijih
mera nege putem seča proreda u šumama
hrasta lužnjaka u uslovima južnog
Srema (prethodno saopštenje),
M. KORAĆ: Mogućnost korišćenja sadnica
omorike, preraslih u gustom sklopu,
u radovima na pošumljavanju (riječ je
o
Pančićevoj omorici) oba u br. 2;
Đ. PANIĆ: Stanje i perspektive razvoja
smrčevih sastojina na Kopaoniku;
DARINKA SISOJEVIĆ: Diferencija klonova
belog bora po anatomiji Cetina u
semenskoj plantaži »Rakovica« (kod Sara
jeva-!´
Đ. NIKOLIĆ: Mogućnosti dobijanja haploidnih
biljaka kulturom antera, in vitro,
sva tri u br. 3—4;


M. GLIŠIĆ: Regresione sukcesije i degradacione
faze šume sladuna i cera
(Quercetum farnetto-ceris Rud.) u Grdeličkoj
klisuri,
M. JOVANOVIĆ i A. TUCOVIĆ: Pojava
nepravilnosti u debljinskom prirašćivanju
jele (Abies alba Mill.) na Goču
(koje se na vanjskom dijelu debla očituju
kao izbočine ili kvrge),
N. BOJADŽIĆ: Gazdovanje šumama
hrasta kitinjaka u Bo-sni sa osvrtom na
prirodno obnavljanje,
BORKA RULA: Prikaz razvoja izrade
katastra bujičnih tokova na užoj teritoriji
Srbije (koji se katastar sistematski
izrađuje nakon izdanja Uputstava Sekretarijata
za poljoprivredu i šumarstvo SR
Srbije 1963. god.), svi u br. 5;


M. ĐOROVIC i L. PUCELJ: Eksperimentalnio
utvrđivanje antierozionog efekta
terasa na nagnutim terenima,
G. MACAN i M. SPAIĆ: Pošumljavanje
goleti i rekonstrukcija degradiranih šuma
bukve i hrasta uz primenu mehanizovane
bušilice »GRIBOR« u šumi »Goč-
Gvozdac« G J. »A« i »B«,


ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 112     <-- 112 -->        PDF

M. TOŠIĆ: Nova nalazišta planinskog
javora u Srbiji,
V. BUCALO: Nalazište petoigličavog
bora u zapadnoj Bosni (odnosno Pinus
Peuce Gris. i to pri vrhu planine Jadovnik,
između Drvarskog i Grahovskog polja),
svi u br. 6.
S područja tehnologije i prerade drva
ovi su prilozi:


R. GVOZDENOVIĆ i N. MARIĆ: Postojanost
sečiva pila u proizvodnji panelploča
(od legiranog čelika i tvrdog metala),
M. RADOVANOVIĆ: Primena polivinilacetatnih
(PVA-c) lepaka, proces leplenja,
moguće greške, uzroci njihovih nastajanja
i sprečavanje,
M. ŠAS1Ć: Plasman proizvoda šumarstva
i drvne industrije putem stovarišta,
svi u br. 1;
OLGA MIHAJLOVIĆ: Prilog izučavanju
kvantitativnih pokazatelja promena boje
srca kod topola (P. robusta, . Eur. cl.
1-214 i P. Eur. cl. Ostia),


M. NIKOLIĆ: Neka ispitivanja sušenja
Ijuštenih furnira, oba u br. 2;
M. MIHAJLOVIĆ i M. POTREBIĆ: Uticaj
nekih činilaca na električnu provodnost
kompozicije đrvo-lepak, kao i na
električnu provođnost primenjenih lepaka,
u br. 5.
Iz ostalih područja navodimo:


D. ZACHAR: Pojam, struktura i globalne
promene u životnoj sredini (u br.
2),
S. VUČIJAK: Šuma u životnoj okolini
(u br. 6),
M. ĐURĐEVIĆ: Šumarstvo Norveške
(u br. 1) te nekoliko kraćih priloga povijesti
šumarstva u Srbiji.
U Đorđevićevom prikazu šumarstv a
Norvešk e dobili smo relativno najnovije
stanje šumarstva u toj zemlji.
Prethodni datiraju od prije dvadesetak
godina (u Šum.´enciklopediji), pa se i
pojedini podaci razlikuju. Tako npr. prema
ŠE seljačkih šumskih posjeda ima
preko 131.000, a prema Đorđeviću ukupni
broj šumskih posjeda iznosi 122.000;
prema ŠE udio državnih šuma iznosi
14,16%, a prema Đorđeviću 12,0%, a
privatnih 70,94 odnosno 73l0/o, itđ.


Od ostalih priloga bilježimo još n ekrolog
e preminulim članovima šumarske
zajednice. To su (prema redosljedu
u Šumarstvu):


Ilic u P. Dragutinu, di.pl. inž., r. 1912.


— umro 21. IX 1976. god. neposredno
nakon umirovljenja kao generalnog direktora
Direkcije gradskog zelenila Beograda;
Pecović u Miroslavu, dipt. inž. r.
1932. g., rukovoditelj Službe za programiranje
i razvoj S´IK-a »Jasen« Kraljevo,
umro 10. III 1977;


Spas i ću Ljubomiru Geni, dipl. inž.,


r. 1908, stručno-naučnog radnika u Prištini;
Milic u J. Radmilu, dipl. inž., r. 1926,
šefu Šumske sekcije u Boljevcu, aktivni
društvem>po´litički radnik, publicista i
pjesnik;


Š i b a 1 i ć u Dušanu — Dule, dipl. inž.,
direktor Šumskog gazdinstva »Goč« u
Kraljevu;


Ciglar u Milanu, dipl. inž., 6. ožujka
1977. g. na Grintovcu »na svojoj poslednjoj
alpinističkoj turi . . . tražeći . . .
nova nadahnuća za stvaralačko oblikovanje
»naravne dediščine« kojoj je bio duboko
privržen celim bićem, svojom profesijom
i životnom orijentacijom, još od
najranijih dana«, kako piše nekrologist
Svetislav Damjanović;


Maric u Branislavu, dipl. inž., r. 1906.,
do odlaska u mirovinu 1. I 1966. g. naučni
suradnik Instituta za naučna istraživanja
u šumarstvu NRS, autor brojnih
stručnih i naučnih radova s područja uzgoja
šuma i genetike (u Šumarskoj enciklopediji);


Knežević u prof, dr Milutinu, rođen
1905. u Ličkoj Jesenici, profesor Šumarskog
fakulteta u Beogradu, umro 16. VI
1977;


Damjanoviću Mr Sretenu, dipl.
inž., r. 1927, od 1968. g. u izdavačkim poduzećima
(»Tehnika«, koia izdaje IT Novine
i dr.), umro 19. VIII 1977;


Trtic i N. Milanu, r. 1904, na radnim
mjestima od lugara u Lici do pomoćnika
direktora ŠG »Košutnjak«, umro 25.
VIII 1977;


Pin t er u Mihajlu, dipl. inž., r. 1930,
umro 2. XI 1977. kao šef proizvodnje
Fabrike nameštaja »Nova budućnost« u
Subotioi.


ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA,
Sarajevo, 1977. god.


»ŠUMARSTVO I PRERADA DRVETA«
novi je naslov stručnog časopisa kojeg
izdaje Savez inžinjera i tehničara šumarstva
i industrije za preradu drveta SR
BiH, a nastavak je časopisa »Narodni
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 114     <-- 114 -->        PDF

Posebni referati


Z. ČIČAK: Produktivnost rada u šumarstvu
i neki pokazatelji iz 1976. god.
u kombinatu »Šipad«,
P. ČIVIČ: Priprema proizvodnje kao
faktor povećanja produktivnosti rada u
šumarstvu,
S. SOFTIĆ: Stanje i unapređenje radova
na obnovi i podizanju šuma,
V. JELIČIĆ: Transport drveta kao faktor
smanjenja troškova proizvodnje,
B. NENAD i V. ŠUČUR: Izbor sistema
otvaranja šuma i racionalizacija
gradnje šumskih puteva u SR Bosni i
Hercegovini,
V. ŠOLAJA: Unapređenje kvaliteta proizvoda
i usluga u šumarstvu SR Bosne
i Hercegovine,
M. SINIK: Efikasnost osnovnih sredstava
u šumarstvu SR BiH.
Svodni refer a it


B. NENAD: Značaj produktivnosti rada
i kvaliteta privređivanja u šumarstvu
SR Bosne i Hercegovine.
Izlaganja u diskusiji


S. ČEČUR (»problemu produktivnosti
rada u šumarstvu moramo prilaziti kao
društvenom pitanju« i ». . . mi bi mogli
postići veći učinak ako zanemarimo faktor
racionalnosti gospodarenja šumama«,)
M. GRBAVAC (o šumsko-uzgojnim radovima,
»čija su ulaganja danas na nivou
SR Bosne i Hercegovine oko 20—30 milijardi
starih dinara«, o pomanjkanju rezervnih
dijelova za sredstva rada te o
racionalnijem iskorišćivaniu motornih
pila), A. BEHMBN, dipl. math, (o iskustvima
rada u računskom centru »ŠIPADA
«, u kojem se obrađuju i podaci za
»šumsko privredne osnove i izvedbene
projekte«).
Završni dokument


Prijedlog mjera koje treba preduzeti u
cilju unapređenja kvaliteta privređivanja
u šumarstvu (u 15 točaka).


Br. 10—12/77.


M. PETRAKOVIĆ:: Savjetovanje o produktivnosti
rada i kvalitetu privređivanja
u drvnoj industriji Bosne i Hercegovine,
Đ. BLAGOJEVIČ: Pozdravna riječ domaćina.


Uvodni referat


M. TANOVIĆ: Potreba unapređenja
produktivnosti rada i kvaliteta privređivanja
u drvnoj industriji Bosne i Hercegovine.
Posebni referati
Prof. Dr R. ZUBČEVIĆ: Neki aspekti
racionalnosti pilanske industrije u odnosu
na produktivnost rada,


J. ŠOLAJA i M. HAD2IDEBTČ: Neki
elementi unapređenja proizvodnje drvnih
ploča na području Osnovne privredne komore
Sarai evo,
Dr M. BACKOVIČ: Razvoj finalne proizvodnje
na bazi drveta kao faktor povećanja
produktivnosti rada,


Ž. STANOJEVIĆ i B. LETIĆ: Uticaj
asortimana i veličine serije na produktivnost
rada u proizvodnji stolica,


R. MALIS: Upravljanje kvalitetom u
proizvodnji namještaja,
B. LJUBOJEVIĆ: Postupak pri donošenju
odluke za uvođenje novog proizvoda
u industriji namještaja.
Svodni referat


M. TANOVIČ: Značaj produktivnosti
rada i kvaliteta privređivanja u drvnoj
industriji Bosne i Hercegovine.
Izlaganja u d i s k u s i ;i


Dj. BLAGOJEVIČ (govorio je o »seriji
gorućih problema u oblasti proizvodnje
masivnog namještaja«) i Mr P. ČIVIČ
(kao jedan ririmjer za mogućnost povećanja
produktivnosti rada navodi, da se
iz privatnih šuma Bosne i Hercegovine
godišnje u druge Republike izveze 300—
400 tisuća m» trupaca mjesto da se prerade
u BiH, čime bi se time povećalo
iskorištavanje kapaciteta za 12—-13 %.


Završni dokument


Prijedlog mjera koje treba preduzeti
u cil´u unapređenja kvaliteta privređivanja
u drvnoj industriji u Bosni i Hercegovini.


U br. 4—12. nalaze se nekrolozi:
Inž. Sreti Mićiću (1943 — 10. IV
1977),
Term. Ljubomiru Campar i (1926 —


20.
IV 1977),
Prof. inž. Hajrudinu Bujukaliću
(1908 — 2. VII 1977),
Tehn. Peji Cvetičaninu (1910 —
1977),
Inž. Mirjani Vojnović (1930 — 3.
VII
1977) i
Mr inž. Radovanu Vojinoviću (1929


— 3. VII 1977).


ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 113     <-- 113 -->        PDF

šumar«. Stoga i nosi oznaku XXXI-og
godišta. »Narodni šumar« pokrenulo je,
kako to čitamo i u uvodniku prvog broja
»Šumastva i prerade drveta« elavnog
urednika ing. A. BIŠČEVIĆA, 1947. godine
tadašnje Ministarstvo šuma vlade Narodne
Republike Bosne i Hercegovine
»s ćiljtom da bude stručno-informativno
glasilo svih kadrova zaposlenih u šumarstvu
i preradi drveta. Tri godine kasnije,
ti. 1950. godine, časopis postaje glasilo
Društva inžinjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Bosne i Hercegovine,
a za pomoćno-tehničko šumarsko
osoblje štampan je poseban prilog«.


Opseg trideset godišta »Narodnog šumara
« iznosi 15.506 stranica, a UREDNICI
su bili Prof. Ing. Hairudin B u j ukali
ć (1947—1957. i 1967—1971), Prof.
Dr Pavle Fukare k (1957—1966), Ina.
Predrag Kapi ć (1972—1976) i Ing. Ahmed
Biščević (od 1976. dalje).


U 1977. godini 12 brojeva sažeti su u
4 sveska. Od tih su dva tematska: br.
7—9. o problematici šumarstva, a br.
10—12. o problematici drvne industrije
(oba, dakako, Bosne i Hercegovine).


Br. 1—3.


Prema istraživanjima A. POPE (»Istraživanja
štetočina na šišaricama i sjemenu
jele (Abies Alba Mill.) i smrče (Picea
abies Karst) na teritoriji SR Bosne i
Hercegovine«. Na području Bosne i Hercegovine
u šumama prirodnog rasprostranjenja
jele i smröke utvrđeno je, u
trogodištu 1974—1976, na jeli 5, a na
smreci 8 štetnika. No od tih je samo nekoliko
značajnih s ekonomskog stajališta.
Navodimo i to, da je »gustoća populacija
štetočine po šišarici obratno
proporcionalna urodu šišarica«.


Tko želi saznati proizvodne troškove
i ostale ekonomske pokazatelje u šumarskoj
djelatnosti 1975. godine Kombinata
šumarstva, prerade drveta i prometa
»ŠIPAD«, i OOUR-a »Šumarstvo« Kladanj
može ih iz prikaza L. GAŠIĆA:
Komparativna analiza poslovanja.


O »investicijama u šumarstvu, industriji
drveta, celuloze i papira u Bosni
i Hercegovini od 1966 do 1974. godine«
piše M. ŠINIK, a o »kontroli kvaliteta
proizvoda u industriji za preradu drveta
u Bosni i Hercegovini« dao je prilog M.
TANOVIĆ. O »rezultatima unapređivanja
šumarstva u ŠIK ´Velimir Jakić´ u Plevljima
« piše A. SELMANOVIĆ.


Br. 4—6.


Na uvodnom mjestu ovog sveska riječ
je u predaji povelje i zlatne plakete Saveza
inžinjera i tehničara Jugoslavije
predsjedniku TITU.


U nekim ariševim kulturama u Bosni
gusjenica leptira Coleophora laricela
Hbn prouzrokovala je golobrst pa Dr A.
POPO iznosi rezultate svojih istraživanja
ovog štetnika. Autor zaključuje, da
»u svakom slučaju kritički broj za kulture
ariša u našim krajevima iznosi 0,5—
1 gusjenica po pupu u vrijeme pretproljetnog
aktiviranja gusjenice iz dijapauze
«.


Iz rada R. ĆURIĆA »Obim i vidovi
šteta u šumama Bosne i Hercegovine«
saznajemo, da su u vremenu od 1966—
1974. na prvom mjestu štete od elementarnih
nepogoda (76,1 %), zatim od insekata
(13,8l(Vo), a tek na trećem mjestu
su štete od čovjeka (10,1 % ukupno oštećene
drvne mase). U sedmogodištu 1968.
do 1974. požarom je bilo obuhvaćeno
svega 4.800 ha (1974. samo 100 hal).


Od ostalog sadržaja navodimo:


Ž. RADOVANOVIĆ, S. VUČIJAK, N.
ĆUKAC i N. PROLIĆ: Proučavanje nekih
faktora koji utiču na stepen efikasnosti
pri sječi i izradi drvnih sortimenata
bukve,


F. SERDAREVIĆ: Mogućnosti primjene
metoda operacionih istraživanja u organizacijama
udruženog rada,
D. GAVRILOVIĆ: Pojava male smrčine
lisne ose — Pristiphore abietina Chr. u
kulturama smrče u SR Bosne i Hercegovine,
B. BEGOVIĆ: Udio domaće firme
Hadži-šabanović u iskorišćavanju šuma
i industrijskoj preradi drveta na području
sarajevskog regiona za vrijeme
austro-ugarske uprave te prikaz knjige
Dževada JUZBASICA: Izgradnja željeznica
u Bosni i Hercegovini u svjetlu austro-
ugarske politike od okupacije do
kraja Kallaveve vlade (koju je izdala
Akademija nauke i umjetnosti BiH.
Br. 7—9.


Savjetovanje o produktivnosti rada i
kvalitetu privređivanja u šumarstvu SR
Bosne i Hercegovine (A. BIŠČEVIĆ).


Uvodni referat


HADŽIDEDIĆ-NENAD-BIŠČEVIĆ: Opšta
problematika i potreba unapređenja
produktivnosti rada u šumarstvu.


543
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 115     <-- 115 -->        PDF

TOPOLA — Bilten Jugoslovenske nacionalne
komisije za topolu, god. XXI —
Beograd 1977.


»TOPOLA« i u 1977. godini izašla je u
dva sveska, a pod br. 113—114 i 115—116,
na ukupno 92 stranice oktav formata.


Br. 113—114.


Na prvom mjestu je »Prilog problemu
gajenja i prirasta topola u drvoredima
na području SR Bosne i Hercegovine
« Dr. Rađoslava ĆURIĆA.


»Akcija podizanja topola u
drvoredima u Bosni i Hercegovini
bila je najintenzivnija od 1952. do 1960.
godine . . .«, a od u to doba ^osađenih
drvoreda autor je obradio pet: Rakovica
(u Sarajevskom polju), Pale, Glamoč,
Listića i Kupres. Drvoredi su podizani
s P. serotinom (za objekt Listića to nije
izrijekom navedeno, ali jer se druga vrsta
ili klon ne spominje, pretpostavljamo da
je i tu posađena P. serotina). Posebno je
zanimivo, da se tri objekta nalaze u području
Mayer-Pavarijevom Picetumu (Pale
sa srednjom godišnjom temperaturom 7,0°,
Glamoč sa sred. god. temp. 6,7 «C i Kupres
sa sred. god. temp. 5,68 C a s apsolutnim
minimumom i — 32,5 0Q. Na
svim ovim lokalitetima P. serotina pokazala
se uspješnom, jer prosječni godišnji
visinski prirast iznosi od 0,75 do 0,99 m,
a prosječni debljinski prirast od 1,6 do
2,0 cm. Prema tome »u uslovima Bosne
i Hercegovine . . . podizanje drvoreda
uz puteve, pruge i granice posjeda predstavlja
veoma koristan vid uzgoja topola.
«


Zabilježimo i navod autora, da »u uslovima
BiH nisu primjećene raspukline
kod klona 1-214, iako su upotrebljene
sadnice 2/3 u različitim klimatskim uvjetima,
počev od Posavine sve do kraških
polja u zapadnoj Bosni i u Hercegovini
«.


Nakon ispitivanja trajanja klijav
o s t i sjemena nekih vrsta vrba u zavisnosti
temperature čuvanja (vidi Š. 1.,
1977, str. 539) M. KORAĆ´ saopćava rezultate
»preliminarnih zapažanja o fiziološkoj
reakciji pojave klijavosti
zračenog semena Salix purpurea
L. i Salix alba L.« Ta su istraživanja
pokazala da svježe ubrano sjeme
Š. purpurea-e zračeno do 2000 r ima
klijavost od 89—98% (nezračeno 93 »/<),
a sjeme S. alba-e zračena i s 50.000 r
imalo je klijavost 92 °/o (nezračeno
96,5%); mjesec i pol dana staro sjeme


S. purpurea-e zračeno i s 300.000 r imalo
je klijavost 64 %, a S. albae zračenog
sjemena s 10.000 r imalo je klijavost
83,5% (zračeno s 350.000 r svega 2,5 %).


Slažemo se s Dr Nikom POPNIKOLOM,
u njegovom prikazu »prilog proučavanju
varijabilnosti jasike
(Populus tremula L.) u Bitoljskom kraju
«, da jasika zavrijeđuje podrobnije
proučavanje. I to u planinskom području,
gdje se ona nalazi od prirode i, zajedno
s brezom, prva javlja na opustošenim
šumskim površinama, npr. požarištima,
gdje ne samo osigurava pomlađivanja
jele i smreke, nego i svojim prirastom
u kratko vrijeme proizvede i
znatnu drvnu masu. No autor se nije bavio
orirastom ove vrste, već utvrđivanjem
varijeteta u Bitoljskom kraju, a tih
je utvrdio sedam, od kojih je »najviše i
najčešće . . . zastupljena f. pentagularis«.


S. PLAVSIC (»N amenska plantaža
topola u proizvodnji celuloznog
drvet a«) iznio je dio prikupljenih
podataka iz plantaža u topolarsko-
privrednoj jedinici LEGETTURIJAN o
uspijevanju raznih klonova. Autor daje
prednost »smesi klonova sa redim obrastom
«, jer su »povećane higijenskosanitarne
prilike i sastojina je vitalniia i
produktivnija«. Autor smatra da u 7—8
godišnjoj ophodnji, sadnjom sadnica 1/1,
može se postići na 1 ha 350 m3 kvalitetne
celuloze i drvenjače, odnosno po
odbitku otpada (18%) 288 mS korisne
mase.
Z. GAČIĆ konstatira da »potrebe
za celuloznim drvetom u Fabrici
celuloze i papira ´Matroz´ Sremska Mitrovica
« iznose godišnje 322.000 prm., od
če^a 57.000 prm. mora biti bijelo makljano
(za proizvodnju drvenjače), a
265.000 prm. komercijalno makljano (za
proizvodnju celuloze).
B. LAZAREVIĆ izvještava o rezultatima
»produkcionog ogleda plantaž
a na dunavskom forlandu ´Pančevačkog
rita´ — P. K. ´Beograd´ (1961—
1976)«, a ti pokazuju, da je to područje
dosta povoljno za uzgoj topola. Prosječni
godišnji prirast 15-godišnje plantaže
kretao se od 16,57 ms do 27,66 m´ po
1 ha. »Najbolje rezultate na ogledu dao
je klon 1-214, a najlošije cv. P. robusta«
konstatira autor, ali, dodajemo, gubitak
stabala cv. robusta iznosio 9 %, a 1-214
20 »/«.
Ovaj svezak nadalje sadrži informaciju
M. LAZAREVIĆEVE »Plantaže topola
u PK ´Beograd´, saopćenje B. MARINKOVIĆA
o »Seminaru i demonstriranju
mehanizacije radova u plantažama topola
i u proizvodnji celuloznog drveta u


545
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 116     <-- 116 -->        PDF

PK ´Beograd´ te zaključke »XXVI sednice
Jugoslovenske nacionalne komisije za
topolu« koja je održana 26. i 27. travnja
1976. g. u Đurđevcu i Koprivnici. Iz z a-
k 1 j u č a k a navodimo:


— da se kod utvrđivanja kriterija za
dodjelu inostranih zajmova nastoji unijeti
u planove republika i pokrajina plantažna
proizvodnja, kao proizvodnja od
prioritetnog značaja za razvoj zemlje;
— da su kamate na kredite jedan od
odlučujućih faktora za rentabilnost proizvodnje
topolovih zasada u plantažnom
uzgoju, pa je potrebno da Izvršna veća
republika i pokrajina prihvate saglasnost
za obezbeđenje beneficirane kamate za
naredni period od 10 godina;
— da se uvoz drveta mekih lišćara,
koji sada iznosi preko 300.000 prm godišnje,
može pod određenim uslovima znatno
smanjiti i time popraviti naš spoljnotrgovinski
bilans«.
Br. 115—116.


U ovom svesku obilježila je »Topola«
jubileje »druga TITA, 85 godina života
i 40 godina na čelu SKJ« naglašavajući
»brigu i stalno interesovanje druga
Tit a za rezultate i uspehe« plantažnog
uzgoja topola.


I. JODAL informira o pojavama »dviju
novih štetnih sovica (Orthosia
populi Ström, i O. incerta Hufs.) i kukuruznog
plamenca (Ostrinia Nubilalis
Hbn. na mekim lišćarima«. Prva
sovica registrirana je 1972. godine u području
Novog Sada i u topolicima ŠG
Sremska Mitrovica i to na površini od
preko 300 ha, a druga 1974. god. na području
ŠG. Pančevo na odrasloj topolovoj
kulturi 1-214 na površini oko 15 ha.
Kukuruzni plamenac, koji je u Italiji registriran
na topolama 1971. godine, registriran
je kod nas 1973. godine na
sadnicama vrba raznih fclonova u rasadnicima
ŠG Osijek, Šumarije Kutina,
a 1974. god. i u rasadnicima oko Novog
Sada. >Na topoli 1-214 registriran je 1973.
godine samo na nekoliko sadnica.
Prema G. GOJKOVIĆU, u izvještaju
»Neiki rezultati hemijske zaštite
topolovih rasadnika od gljiva (Dotchichiza
populea Sacc. et Br.) u toku
1975. godine«, navodi da se »za zaštitu
topolovih rasadnika od gljive D. populea
u kišovitim godinama, preporučuie
tretiranja Bordovskom čorbom«. Ispitivanja
su vršena 1975. godine i to s 8 tretiranja
bordoškom juhom počam od 6.
VI do 30. VIII. Jačina bordoške juhe
nije naznačena.


Ostali prilozi ovog sveska »Topole« su
dokumentarnog karaktera:


Ž. DIMITRIJEVIĆ: 20 godina rada Jugoslovenske
nacionalne komisije za topole,


P. ROKSANDIĆ: Podizanje zasada topola
(i vrba) na području Šumskog gospodarstva
Osijek,
J. MARKOVIĆ: Stanje i mogućnosti
razvoja šuma mekih lišćara topola i vrba
u Vojvodini,
B. MARINKOVIĆ: Razvoj tržišta drveta
topole u svetu.
Nadalje, B. MARINKOVIĆ izvješćuje o
(još jednom) »studijskom putovanju u
Italiju, izvršeno 20—23. VI 1977. g. Iz
ovog izvještaja prenosimo, da u Italiji:


— »u svim plantažama topola dominira
klon 1-214 (80—90%), dok se u poslednje
vreme koriste i drugi klonovi,
koii pokazuju bolju otpornost na biljne
bolesti i štetočinje.
— Kod fabrika celuloze i papira, iz
kore, koja se dobiva gulenjem celuloznog
drveta, pravi se treset koji se koristi
u rasadničkoj i cvećarskoj proizvodnji.
Na taj način na stovarištima fabrika
ne postoji balast, a prodajom treseta
ostvaruju se prihodi.
— Kod proizvodnje šperploča koriste
se kvalitetni trupci bez čvorova i grana,
pa je i šperploča dobrog kvaliteta.


— Kod proizvodnje iverploča koristi
se uglavnom granjevina i otpaci od topole
i drugih vrsta, ali se dobiva vrlo
kvalitetna iverploča.«
M. PETROVIĆ dao je kratak prikaz
XXVIII Sednice Jugoslovenske nacionalne
komisije za topolu, koja je održana
28. i 29. listopada 1976. godine u Šumskom
gazdinstvu Sremska Mitrovica u
kojem je iznijet i podatak o velikom
smanjenju podizanja novih
plantaža topola u 1975. godini u
odnosu na prethode (u Hrvatskoj podignuto
je samo 194 ha prema 1670 ha
u prethodnoj godini).
Početkom rujna umro je u skopskoj
bolnici »Idadija« direktor Sektora za
razvoj i koordinaciju šumarstva u sastavu
Zajedničkih službi ZDIŠ »Treska«
Skopje Božiđar PETRUŠEVSKI — Bozo.
Pokoi´nik bio je jedan od prvih apsolvenata
Srednje šumarske škole u Skopju
(diplomirao je 1949. godine), a od 1957—
1962. i direktor tada osnovane Direkcije
za topolovarstvo i vodoprivredu u Titovu
Velesu, dakle bio ie pionir suvremenog
topolarstva u SR Makedoniji. Nekrolog
u »Topoli« napisao je Dr M. ARSOVSKI.