DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 120     <-- 120 -->        PDF

jaci ju? Do katastrofe može dovesti kako
ugrijavanje, tako i ohlađivanje zemlje
jer je termička ravnoteža naše planete
vrlo osjetljiva.


Takova mračna perspektiva mora ljude
potaknuti na razmišljanje o opasnostima,
koje im prijete, da svodu razvoj
industrije u razumne granice, da je učine
»čistom«, a da i rast vlastite brojnosti
ograniče na razumnu mjeru. Sve
je to nužno učiniti što ranije. Treba li
čekati da zbog prenapučenosti dođe do
prirodnog odumiranja i prirodne ravnoteže,
kao što se u prirodi dešava kod
sitnih glodavaca? Zamislimo se što bi za
čovjeka značio sličan proces! Žalosno je
da mi još s našim pojmovima živimo u
doba paleolita, a mase saznanje je još
uvijek usko i nezrelo, pa da upotrebijavamo
pojmove — čovječanstvo i Zemlja,
umjesto »inaš narod«, »naše područje«.


U očekivanju toga, da će do sličnih
saznanja doći, a treba se nadati da će
do njih doći pod pritiskom daljnjih događaja,
ekologija je dužna da za dobrobit
čovječanstva iskoristi predstojeće
vrijeme. To je moguće postići proučavanjem
i dubljim poznavanjem zemaljskih
ekosistema, kako bi se pronašli načini
boljeg iskorištavanja prirodnih zaliha, i
zaoštravanjem borbe protiv svih vrsta
zagađivanja. Pred nama je veliki i interesantan
posao i nadajmo se da će svaki
čovjek shvatiti njegovo značenje.


PRACE VtSKUMNEHO USTAVU LESN1HO
HOSPÖDAftSTVI A MYSLIVOST1


(Radovi Instituta za šumarska i lovna
istraživanja), Jilovište — Strnady, 1976,
br. 48.


PAV, J. i ZAJ1ĆEK, D.: Hodnoty klinićkeho
vysetreni krve sparkate zvere
(Capreoulus capreolus L., Cervus alaphus
L., Dama dama L., Ovis musimon
L., Sus sarofa L.) ve vstahu k pfirozenym
polyvalentnim invazim cizopasnikü.


Vrijednosti kliničkog istraživanja krvi
papkarske divljači u odnosu na prirodno
polivalentne invazije parazita.


U godinama 1972—1974. bilo je provedeno
određivanje fizioloških vrijednosti
kliničkog istraživanja krvi ulovljene divljači
i to 18 komada srneće, 11 komada
jelenske, 19 komada jelena lopatara, 15
komada muflonske i 35 komada crne divljači
obojeg spola i razne starosti. Istra-


Prije ili kasnije čovjek se mora zamisliti
nad problemom naglog porasta broja
stanovništva, te ograničiti natalitet.
Poželjno je da do toga dođe prije nego
što čovjek sa lica zemlje istrijebi sve
živo osim sebe, a uvjereni smo da bi u
takovom »ljudskom zoološikom vrtu« najviše
stradao sam čovjek. Uostalom, njegove
su patnje već počele. Daleko je bolje,
da na našoj planeti podijelimo mjesto
sa drugim vrstama koje žive u prirodi.
Kontakt s njima omogućit će nam
barem povremenu ipromjenu načina života,
odvlačeći nas bar načas od svakodnevnih
briga.


U industrijski razvijanim zemljama
već raste opće mišljenje i želja za stvaranjem
zaštitnih zona, bez industrijalizacije
i civilizacije, u kojima će se sačuvati
autohtona prirodna flora i fauna.
Već i ti početni koraci ohrabruju i nadajmo
se, da je to samo početak stvaranja
pođuljeg harmoničnog odnosa između
čovjeka i prirode koja nas još okružuje.


Iako se u ovoj knjizi relativno malo
govori o ekologiji sa šumarskog stajališta,
smatram da će zbog vrlo pristupačnog
načina izlaganja, jasnoće stila,
izvanredno istančanog smisla za realnost,
te zaključaka i konstatacija, privući pažnju
ne samo stručnjaka, već i šireg kruga
čitalaca.


Mr S. Opalički


živana divljač je potjecala iz sedam zvjerinjaka
u Češkoj i bila prirodno inficirana
po vrsti specifičnim helmintima i
kokcidijama u raznom intenzitetu i sastavu.
Istraživane su vrijednosti: crvena
krvna slika (broj eritrocita, hemoglobin,
hematokrit, MCV, MCH, MCHC), bijela
krvna ,s,lika (broj leükocita, proračun bijelih
elemenata), ulkupni protein, proteinske
frakcije, encimi SGOT, SGPT, alk.
fosfataza, od minerali ja krvnog seruma
Ca, P i Mg i alkalična rezerva. Vrijednosti
ustanovljene kod muflonske divljači
su bile u cijelosti više nego kod novaca,
isto tako kao vrijednosti crne divljači
prema domaćim svinjama. Intenzitet
polivalentnih invazija parazite je bio
kod istraživane divljači slab do srednje
jak s neizraženim kroničnim pojavama
obolenja i u biti nije djelovao izrazito
na većinu praćenih vrijednosti. Polivalentne
invazije su se očitovale u većim
brojevima euzinofila.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 121     <-- 121 -->        PDF

LOHMAN, J. i BENiDOVA, E.: Rozvoj
intenzivniho chovu zvefe v oboräch. —


Razvoj intenzivnog uzgoja divljači u zvjerinjacima


Opisni i analitički dio sadrži rezultate
gospodarenja u 36 zvjerinjaka u češkim
pokrajinama u posljednjih 10 godina i
podrobnu analizu ove djelatnosti u 1973.
Opisuje se pregled količina i stanja divljači,
pregled programiranih i stvarnih
stanja, odnos spolova i udio odstrela iz
proljetnih stanja i vrsta, prostranosti
čiste plohe zvjerinjaka i površina za ishranu,
sastav pokrova, raspoređivanje
zvjerinjaka u razrede prema mogućnosti
ishrane, potrošnja hranjiva i bodovne
vrijednosti ulovljene trofejne divljači. U
dijelu prijedloga je naveden prijedlog za
jedinstvenu evidenciju gospodarenja u
zvjerinjacima i za jedinstveni pristup
kod provođenja lovnih istraživanja zvjerinjaka.
Daljnji prijedlog se bavi kategorizacijom
zvjerinjaka, koji su prema
svom zadatku, postizavanim rezultatima
i uslovima prehranjivanja raspoređivani
u četiri glavne skupine.


TESAR, V.: Prve vysletky z vychovy
smrkovych tyckovim ovlivnenych imisemi.


Prvi rezultati iz uzgoja smrekovih letvenjaka
pod utjecajem iinisija.


Kod toplinske električne centrale, u
pogonu od 1957. godine, osnovane su od
1963. do 1967. komparativne plohe postepene
niske prorede u dvije sastojine
stare 25 godina na tri pokusna reda. Nakon
pet odnosno 10 godina ustanovljeni
povoljni rezultati nakon prvog vrlo jakog
zahvata — stupanj D (uklonjeno je
25 do 40% G), koji se izravnava sa stupnjem
C (10—15% G) i B (3 *V„ GV t. j.
trajno sklopljenom sastojinom. U varijanti
D snižen je sadržaj slučajnih užitaka
i sušenje krošanja se prelazno umanjivalo
sve do obnove sklopa. Prirast
početne zalihe je bio razmjeran oslobađanju
sklopa. Preporučuje se kod stabilizovanog
i ne previše jakom imisionom
opterećenju intenzivna njega krošnje u
slobodnom a s uzgajanjem započeti najkasnije
u starosti 25 godina.


SOBOTKA, A.: Vliv imisi na tvorbu
kofenu s omezenym rüstem u smrku.


Utjecaj iinisija na stvaranje korijenja s
ograničenim rastom kod smreke.


Tokom 16 godina bilo je proučavan
utjecaj imisija na stvaranje korijenja s
ograničenim rastom kod smreke U Kruš


nim gorama, Slavskoj šumi i u susjednim
područjima. Utjecaj imisija bio je
ustanovljivan iz razlike korijenja, u zrelim
sastojinama i u dozrijevanju, u sastojinama
intaktnim i s raznim stupnjem
oštećenja. Isključene su bile razlike ekoloških
i drugih razlika. Osnovne razlike
među kratkim korijenjem s ograničenim
rastom u oštećenim i neoštećenim sastojinama
jesu: Oštećene sastojine imaju
plašt od gljiva koji nekada potpuno
manjka a Hartigova mrežica je snažnija;
korijenovi u simbiozi s Cenococcum
graniforme se povlače u oštećenoj sastojim
sve do minimalne zastupljenosti.


MACHANiCEK, J.: Hodnoceni jakosti
lesniho osiva renitgenologiökymi metodami.


Vrednovanje kakvoće šumskog sjemena
rentgenološkim metodama.


Na osnovi opsežnih pokusnih radova
koji su istraživali mogućnost upotrebe
rentgenske kontrastme metode za određivanje
klijavosti sjemenja gospodarski
važnog šumSkog drveća, prije svega sjemenja
s ograničenom klijavosti, bila je
izrađena i provjerena rentgenska kontrastna
metoda određivanja klijavosti
sjemena jasena. Kao kontrastna tvar u
metodi upotirebljena je 30-postotna otopina
jodida natrijevog ili kalijevog. Kod
aplikacije navedene metode na sjeme ariša,
jele, bora, limbe, graba, lipe, bukve
i javora metoda se pokazala nezadovoljavajućom,
jer sjeme nekih od ovih vrsta
imaju nepropustan omot, a kod nekih
vrsta se kontrastnom .tvari impregniralo
mrtvo i živo tkivo. Pokusima se dokazala
upotreba specifične kontrastne tvari za
pojedine vrsti sjemena.


KADLER, J. i LYSENKO, O.: K otazce
vyuziti entomogenich bakterii v komvinaci
se subletalnimi dävkami syntetickeho
pyrethirinu v boji proti hmyzim
škudcum.


K pitanju upotrebe entomogenih bakteriia
u kombinaciji sa subletalnim dozama
sintetičkog piretrina u borbi protiv
štetnih kukaca.


Eksperimentalno je bilo utvrđeno, da
je sporulirajuće bakterije Bacillus thuringiensis
i B. cereus moguće miješati
a da ne bude ograničena njihova aktivnost
s emulzijama sintetičkog piretra
oznake Bioresmethrin, koji sadržavaju
manje od 0,3 mg djelotvorne tvari/ml.
Gramnegativne bakterije Seratio marcescens,
Pseudomonas aeruginosa i Levinea
amanolica su manje osjetljive na


551
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 122     <-- 122 -->        PDF

insekticid. Iz upoređnih testova suspenzija
na imaga muhe Musca domestica


L. je proizašlo da bakterije ne rastvaraju
pripravak.
Sinergizam između bakterija i piretrina
je bio dokazan modelno kod testiranja
bakterijskih suspenzija s primjesom
0,02 mg djelotvorne tvari/ml mladim
gusjenicama gubara Lymantria dispar L.
Aplikacija smjesa »bakterija-piretrin«
predstavlja vrlo prihvatljiv i djelotvoran
kompromis između biološke i kemijske
borbe.


BEZD6CH, J.: Analiticky rozbor hmotovych
tabulek buku.


Analitičko objašnjenje kubnih tabela
bukve


Kao podloga studije su uzete kubne
tabele bukve prema Hornu (1898 nediferencirano
prema dobnim razredima).
Kod analize zavisnosti podataka o sadržaju
od visine i očitane debljine bila je
upotrebljena Korfova metodika iz godine
1945. Pokazalo se, da su i u ovim
tabelama zavisnosti suglasne s onima,
koje su bile već prije dokazane za smreku
(KORF) odnosno za bor (ŽAK, 1952).


Konačni izraz za krupnu masu je glasio
H = 0,470 da." . v — 0,093 d*.«,
dok je za masu stabla glasio
Hs = 0,483 d 2,19 . v — 0,082 d L«.


BLUD´OVSKY, Z.: Düsletky rozvoje
vnitrnych kooperačnich vstahu na sistem
fizeni lesm´ho hospodäf stvi.


Posljedice razvoja unutarnjih kooperativnih
odnosa na sistem upravljanja šumskog
gospodarstva.


Razvoj koncentracije i specijalizacije
šumske proizvodnje djeluje na produbljavanje
kooperativnih odnosa među je-


LESNICKÄ PRACE 56. godište — 1977.


ßr. 1.


PEKSIDR i KAVINA: Zkušenosti s
automatizovanym spracovanim mzdove a
osobni agendy na počitači


Iskustva s automatiziranom obradom zarada
i osobne agende na računani


Autori iznose iskustva stečena u provođenju
zadatka tehničkog razvoja »Pri


dinicama pogona. Ekonomsko izražavanje
kooperacije je međutim nesavršeno,
što snizuje djelotvornost upravljanja.
Pored teškoća kod primjenjivanja »chozrasčotnih
« odnosa u sadržajem najznačajnijoj
djelatnosti eksploatacije nužno
je osigurati njihovo djelovanje tamo,
gdje su stvoreni povoljni uslovi. Aplikacija
chozrasčotnih principa je unutar
šumskih pogona aktuelna naročito u proizvodnji
sadnica, u djelatnosti održavanja
i popravaka, u prometu unutar pogona
i u pridruženoj proizvodnji. Navode
se problemi vezani s produbijavanjem
chozrasčota unutar poduzeća.


DEJMEK, M. i STROS, A.: Navrh automatizace
fidiciho informačniho systemu
podniku stätnich lesu.


Prijedlog automatizacije informativnog
sistema upravljanja poduzeća državnih
šuma (u CSSR).


Prilog se nadovezuje na rad autora
»Analiza informativnog sistema upravljanja
poduzeća državnih šuma«, objavljenog
u broju 45/1974 str. 221 do 228 Präce
VULHM. Na osnovi podrobne analize informativnog
sistema upravljanja su dokumentirani
bitni nedostatci sadašnjeg
stanja i njihovi uzroci. Odstranjenje utvrđenih
nedostataka je vezano s izmjenom
tehnike i tehnologije obrađivanja
informacija, korištenja matematičkih metoda
i izmjenom organizacije tokova podataka.
Rješenje je formulirano dokumentacijom
52 automatizirane djelatnosti,
koje rješavaju na logičnoj razini
stvaranje, obrađivanje i iskorištavanje
informacija s korištenjem računara 3.
generacije i tehnike predrađivanja podataka.
Specificiran je utjecaj prijedloga
automatizacije na radne sadržaje konkretnih
upravnih funkcija poduzeća.


Ing. Bernard Hruška


mjena sistema zarada i osobne agende
u šumskom gospodarstvu na računarima
« nakon pokusne primjene. Zapažene
su prednosti u mogućnostima i povećanoj
točnosti u primjeni pravnih propisa
i izračunavanju pripadajućih zarada te
ocjenjenom sniženju utroška rada u obračun
zarada (40%). Kao nedostatak se
navodi dosta visoki trošak za obradu
jednog radnika mjesečno, ali se opravdava
razmjerno niskim ograničenim bro
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 123     <-- 123 -->        PDF

jem obrađenih slučajeva i pojavom većeg
broja pogrješaka u ulaznim podatcima
u početnom periodu izvođenja zadatka.


ŠRAMEK, O.: Technologickä priprava
v pestebni činnosti


Tehnološka priprema u uzgojnoj djelatnosti


Napredna tehnizacija šumskouzgojnih
radova iziskuje uvođenje takovog sistema
u šumskouzgojnu djelatnost, koji omogućuje
u toku pojedinih međusobno
povezanih radova efektivno iskorištenje
povjerenih sredstava i živoga rada. Au
tor stoga predlaže, da se pomalo uvodi
tehnološka priprema i u uzgoju šuma
i stavlja prijedlog tehničkih karata za
pošumljivanje i primjenu kemijskih sredstava
u šumi. Kod više kompliciranih
slučajeva bit će potrebno takvu karticu
dopuniti situacionim planom sa specifikacijom
radnog iskustva, što autor dokazuje
na primjeru primjene agregata
za raspršivanje s japanskom završnom
sapnicom. Autor pak odvraća od samoformalnog
provođenja tehnološke pripreme.


PAVELKA H. i TRUHLAft, J.: Tehnologickä
priprava vyroby na ŠLP Kftiny


Tehnološka pripreme proizvodnje na školskom
šumskom pogonu Kftiny.


Dugogodišnja iskustva s intenzivnim
uvođenje mehanizacije i racionalizacije u
proizvodni proces šumskog gospodarstva
pokazuju, da je taj proces nezamisliv
bez svrsishodne i duboko promišljenje
pripreme. U članku prikazani prijedlog
pripreme proizlazi iz uslova na školskom
šumskom pogonu Kftiny, i rješava
tamošnje specifične okolnosti. Njegovi
rezultati pružaju mogućnosi za postizavanje
nužnih podloga za planiranje
radne snage, strojeva i uređenja a dalje
također podloga za materijalno osiguranje
proizvodnog procesa.


KOSULIC, M.: Dva nove obaly pro
pestoväni obalovanych säzenic ve-tčich
objemü


Dva nova omota za uzgoj sadnica u tubama
većeg sadržaja


Budući da u ČSSR nedostaje moderno,
svestrano odgovorajuće vegetativno
pakovanje za veći opseg sadnje sadnica
četinjača u tubama, pridonijelo je ovo
iskustvo da se takvo pakovanje nađe ili
izumi. Članak obrađuje dva nova, prije
svega samo kratkotrajno ispitivana i još


u stadiju testiranja vegetativna omota
sa sadržajem oko jedne litre. Prvi od
toga je plastični omot tzv. razdvojivi
lonac za sadnicu iz folije, koji predstavlja
individualno pakovanje, koje se
može pretvoriti iz cilindričnog oblika u
jednu plohu otvaranjem jezika za zatvaranje.
Drugi tip je niz tuba za sadnice
iz sulfitnog papira lamiranog polytbenom,
kojega čini dvanaest vegetativnih
ćelija. Oba omota su bez dna, što predstavlja
novost. Time će se spriječiti
kružno deformiranje korjena. Mogućnosti
eliminiranja glavnog prigovora ovim
omotima bez dna, naime probijanje korjenja
u doljnju podlogu, će se dalje studirati.


DUŠEK, V.: Ze současneho finskeho
lesniho školkafstvi


Iz sadanjeg finskog šumskog


rasadničarstva


Ukupna površina rasadnika iznosi 920
ha. Vrste drva su u prvom redu bor i
smreka (90Vo proizvodnje) a zatim breza.
Udio sadnica u tubama iznosi 17Vo.
Ova metoda preteže na sjeveru zemlje,
inače (na 70V» teritorija) do sada su najviše
upotrebljavane školovane sadnice.
Često se sade sadnice u tubama po
metodama Paperpot, Finpot itd., zatim
po metodi Nissula´s, ali manje u omotima
iz treseta i u tobolcima. U proizvodnji,
transportu i sadnji mehanizacija
je potpuno korištena. Za sadnju i
sjetvu posuda i omota stoje na raspolaganju
prostorije s proizvodnim podlogama.
Upotrebljava se samo dobar treset
najviše kvalitete. Za gnojenje služe
adapted za potpuno automatsku primjenu
otopina s gnojivima. Ona čini ujedno
sastavni dio sredstava za navodnjavanje.
Na posijanim plohama i na onima
sa sadnicama u tubama su uobičajeni
stabilni sistemi za prskanje s cijevima
i raspršivačima. Isti se sistemi isto tako
upotrebljavaju i u plastinicima, čija površina
u nizu rasadnika iznosi više od
6 ha.


LIZNA, A.: Poznatky z dilčiho prüskumu
fluktuace lesnich delnikü Saznanja
iz djelomičnog istraživanja fluktuacije
šumskih radnika


Zadovoljstvo u poslu je zavisno o cijelom
nizu faktora. Svaki čovjek pridaje
prednost nekim vrijednostima, čiji se
red mijenja i tokom njegova života.
Nezadovoljavanje tih potreba radnog čovjeka,
čije postizavanje očekuje od određenog
radnog raspoređivanja, može


55.3


ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 124     <-- 124 -->        PDF

biti uzrok odlasku i traženje druge, s
njegovog stanovišta pogodnije prilike za
rad, tj. fluktaciji. U tom pogledu smatramo
fluktuacijom promjenu radilišta,
osnovanu na individualnoj odluci radnika.
Nerazmjerno visoka fluktuacija signalizira
obično također nezadovoljstvo
na radu i zato je na mjestu posvetiti
joj pažnju. U 1975. godini istraživana je
fluktuacija šumskih radnika u ČSSR.
Autor iznosi obrađene podatke za 13
pogona te daje pregled starosnu i profesionalnu
strukturu radnika, dužinu radnog
staža i kao i kvalifikacionu strukturu
radnika, koji su otišli i došli na
rad u šumske pogone, koji su sudjelovali
u anketi.


Br. 2.


DRTIKOL F.: Zakladni klasifikance
terenu v lesnich hospodarskych plänechy


Osnovna klasifikacija terena u šumskogospodarskim
osnovama


Za korišćenje šumskih sredstava mehanizacije,
za planiranje opsega njihove
primjene kao i za razvoj daljnjih njezinih
vrsta, potrebno je prije svega poznavati
svojstva terena, koji obzirom na
tehničke parametre sredstava mehanizacije,
razgraničuje područje njihovih radnih
mogućnosti. Osnova klasifikacije terena
se provodi izravnim istraživanjem
u okviru obnove šumskogospodarskih
osnova. Osim toga, što tehnička podloga,
naročito za tehnologiju privlačenja
drva, pruža podatke i za raspoređivanje
drugih šumskih sredstava i zajedno s
podacima o količini i kvaliteti drvne
mase služi i za organizaciju te planiranje
proizvodnog procesa. Raspoređivanje
određenog sredstva za mehanizaciju
je u osnovi ovisno o njegovoj sposobnosti
da svlada uslove terena: nagib, nosivost
i terenske prepeke, čija svojstva
se praktički uopće ne mijenjaju. Prema
tim elementima klasificiraju se tereni
u 9 terenskih tipova. U članku se navode
detaljni opisi tipova sa tabelom upotrebe
sredstava privlačenja drveta prema
tipovima terena.


BLUD´OVSKY, Z.: Zmeny vyrobni
spotfeby lesniho hospodäfstvi


Promjene robne potrošnje u šumskom
gospodarstvu


Robna potrošnja šumskog gospodarstva
u ČSSR porasla je u godinama 1960.
do 1974. za 17P/o. Opseg razmjene usluga
sa strane poljoprivrednih organizacija
prema šumarskim je ipak nazadovao, ali


uslijed porasle mehanizacije proizvodnje
raste brzo potrošnja nekih materijala,
koji su neophodni za pogon sredstava
mehanizacije, kao što su proizvodi: industrije
goriva, gume, strojarske i kemijske
industrije. Slično se mijenjaju i
strukture zaliha. Zalihe rezervnih dijelova
narastu, a one poljoprivrednih proizvoda
i broja konja opadaju. Istodobno
s važnošću uloge materi jalnotehničke
opskrbe osjeća se potreba modernog mehanografskog
vođenja materijalnog gospodarstva.


ADAMEK, I.: Vyuziti technickyh textilii
pri vtfstavbe lesnich komunikaci a
technologicke priprave pracovišt´


Iskorištenje tehničkih tekstilnih proizvoda
u gradnji šumskih komunikacija i
tehnološke pripreme radilišta


Istraživanja korištenja tehničkih tekstilnih
proizvoda u gradnji šumske mreže
saobraćajnica, za učvršćivanja površina
za izvlačenje drva dokazuju, da ove
nove vrsti neuobičajenih elemenata konstrukcija
donose nova racionalna rješenja,
koja utječu, kako na konstrukciju
učvršćivanih ploha i njenu ekonomiku
tako i na samu tehnologiju, naročito visokokapacitetne
izgradnje, koja koristi
također manjevrijedne građevne materijale
lokalnog porijekla. Članak pruža
pregled o današnjim vrstama tkanih i
netkanih tekstilnih proizvoda, koji su u
ČSSR ispitani, uključiv pregled mogućnosti
korištenja i funkcija pojedinih tkanina
na različitim podlogama i kod njihove
primjene kao učvršćenja tankih bitumenskih
slojeva, koji se preporučuju
kod aplikacije jednostavnih načina učvršćivanja
putem intenzivne tehnike zbijan]
a.´


DUŠEK, V.: Ze současneho finskeho
lesniho školkarstvi — II čast


Iz sadanjeg finskog rasadničarstva — II
dio


Skladišta zaliha sadnica s upravljanom
klimom spadaju među obične pogonske
uređaje. U pojedinim rasadnicicima
uskladištuju se sadnice kod različitih
temperatura ,i različitoj zračnoj vlazi.
Sadnice se većinom skladište u zatvorenim
plastičnim omotima. Površina
plastičnih klijalista dosiže 5l0/o ukupne
površine rasadnika i neprestano se povećava.
Ponajviše se klijalista grade u
dimenzijama od 100 m dužine i 20 m
širine, što omogućuje primjenu strojeva
visokog kapaciteta i olakšava podržavanje
odgovarajućih ekoloških uslova.


554
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 125     <-- 125 -->        PDF

Za proizvodnju sadnica u tubama koriste
se uređaji visokog kapaciteta i proizvodnje.
Integriranu sastavni dio novih
tehnoloških iskustava za proizvodnju
sadnica u tubama čini istovremeno rješenje
transporta i same sadnje. Za proizvodnju
slobodno zakorjenjenih sadnica
služe uređaji tuzemnog i inozemnog porijekla.


LEDINSKY, J.: Hnojeni borovice a
smrknu ve školkach


Gnojenje bora i smreke u rasadnicima


Osnovni preduslov primjene novih
metoda je koncentracija rasadničarske
proizvodnje, koja omogućuje uvesti oblike
rada velike proizvodnje. Iako intenzivno
gnojenje u rasadnicima nije vezano
izriičto na koncentrirane i velike rasadničke
površine, modernizacija rasadničarstva
predstavlja i zahtijeva primjenjivanje
novih saznanja, uključiv saznanja
o ishrani šumskog drveća. U rasadnicima
velike produkcije, koji imaju dugoročni
investicioni karakter, dolazi do
sistematskog gnojenja industrijskim gnojivima
pune primjene radi njezine neophodnosti
i održavanja proizvodne sposobnosti
tla.


Autor zatim navodi načine i količine
i vrste gnojiva te rezultate njihove primjene
u proizvodnji sadnica bora i
smreke, gdje je kod smreke postignuto
povećanje proizvodnje za 1,3 do 3 puta
a kod bora 2 do 5 puta veće, a učešće
sadnica II kvalitetnog razreda je smanjeno
(1:6 do 1:50).


Br. 3.


DRTIKOL, F.: Inventarizace vodnich
toku a skupin stromu rostoucich mimo
les


Inventarizacija vodnih tokova i grupa


stabala izvan šuma


Obalne sastojine i daljnje grupe stabala
koje rastu izvan šuma, ne odgovaraju
u najviše slučajeva proizvodnim
mogućnostima njihovog staništa, ali često
ne odgovaraju ni njihovoj svrsishodnoj
funkciji. Njihovo prevođenje u optimalno
funkćiono i proizvodno stanje je
uslovljeno gospodarenjem po specijalnim
gospodarskim osnovama. U godinama
1971—1975. Ured za uređivanje šuma
Brandys nad Labem proveo je prvu etapu
istraživanja koja sadrže: kartografi


ju, ustanovljenje stanja drvnih zaliha i
tehničke uređaje te planiranje nužnih
bioloških i tehničkih adaptacija. Rezultat
toga čine radove, koji sadrže numenički
i grafički pregled zadanih podataka
pod odsjecima vodotokova i po načinu
gospodarenja s njima.


VYSKOT, M.: Vliv sponu na zäsobu
smrkoveho porostu


Utjecaj razmaka stabala na zalihu smrekove
sastojine


Danas se pitanje racionaliziranja šumskouzgojnih
radova, prije svega gustoća
osnivanih sastojina, pokazuje važnim.
Prije svega je to za glavnu vrstu drva
u ČSSR, smreke, od velikog značenja.
Kao podloga za izbor gustoće osnovanih
smrekovih sastojina bila je korištena
dugogodišnja pokusna ploha, koja je godine
1891. po Marijabirunskoj metodi osnovana
4-godišnjim sadnicama na trima
parcelama od 0,25 ha površine s razmacima
1x1 m, 1,5 x 1,5 m i 2 x 2 m.
Poslije jednakoig gospodarenja pokazalo
se nakon 88 godina, da parcela s razmakom
1 m ima doduše najviše stabala,
ali je njihova zaliha najmanja (856 stabala
i 347 mS), odjel s 1,5 m razmaka
ima srednji broj stabala i srednju zalihu
(664 stabla i 437 mS), a parcela s
dva m razmaka ima doduše najmanie
stabala, ali je zaliha ovdje najveća (584
stabla i 459 ms).


Iz ovdje danih rezultata proizlazi, da
je racionalni razmak od 2 m, za što naravno
moraju biti odabrane sadnice ispravne
provenijencije i dobrog zdravstvenog
stanja.


GABZDIL, J.: Racionalizace težby dfeva
v Rakousku


Racionalizacija iskorištavanja šuma
Austriji


U austrijskim državnim šumama došlo
je zbog velikih kalamiteta i porasta
utroška radne snage do pažnje vrijednog
razvoja racionalizacije. U suradnji
s firmom Kockum razvila se mehanizirana
fazna tehnologija iskorišćivanja drva
koja se sastoji u obaranju motornim
pilama, i izvlačenja cijelih stabala na
stovarište drva, gdje se obavlja na tekućoj
liniji kresanje grana, koranje, prerezivanje
po dužini i sortiranje. Tehnologija
zahtijeva centralizaciju sredstava
mehanizacije i strojeva, grupu radnika
od 15 ljudi i temeljitu pripremu radi
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 126     <-- 126 -->        PDF

lista. Oko 3000 ms sječe u jednom krugu
od oko 2,5 km su već ekonomski podnosivi.


Dnevni učinak ovisi o drvnoj masi
stabala i kreće se između 250 — 400 m-3.
Prosječni učinak po satu radne snage iznosi
oko 2 —-3 nr3.


RETTICH F.: Pozemni hubeni komäru
rodu Aedes v lesich Actellicem
50 EC


Površinsko uništavanje komaraca roda
Aedes u šumama Actellicom 50 EC


U nizinskim šumama i obraslim površinama
komarči predstavljaju veliku napast
i često onemogućavaju boravak u
šumi, muče ne samo divljač već se zalijeću
često i u sela i gradove na veće
udaljenosti. Grizu od svibnia čak od
listopada (u slučaju veće pojave).


Borba protiv komaraca se sastoji u
prvom redu u likvidaciji legala melioracijom
terena ili korišten i em modernih
insekticida. Danas, kada se polaže
važnost na zaštitu životne sredine, napuštaju
se dosadanja efikasna sredstva
(DDT, HCH) i biraju se sredstva, koja
što^ manie škode ekosistemu. Autor je
vršio uništavanje komaraca roda Aedes
organifosfatom pirimiphos — menthvl
nazvanim Actelilic 50 EC i u članku iznosi
postignute rezultate.


SKOPY, J.: Vliv tabakoveho praehu
na rflst semenačkti


Utjecaj duhanskog praha na rast sadnica


Tresetni supstrati čine nedjeljivo učešće
u intenzifikaciji proizvodnje sadnica
šumskog drveća. Osim treseta i industrijskih
gnojiva za ovu svrhu je nužno
dodati još i pogone otpadne materijale.
Među takve materijale spada i duhanski
prah, koji je nekorišteni otpadak
industrije duhana, a ima neka svojstva
pogodna za primjesu u tresetne supstrate.
Na osnovu provedenih komparativnih
pokusa i mjerenjima utvrđenih rezultata
je moguće konstatirati, da je duhanski
prah moguće iskoristiti kao primjesu
u tresetne supstrate za intenzivno
uzgajanje sadnica šumskog drveća. U
članku navedene količine primjese duhanskog
praha pozitivnog su dielovale
na visinski prirast i masu sadnica bora,
jele, smreke, duglazije i ariša. Za sjetvu
u praksi je moguće preporučiti dodavanje
1,5 litre kompostiranog duhanskog
praha na 1 m2 trestetnog supstrata i
njegovo miiešanje s površinskim slojem
do dubine 8 cm.


Br. 4.


HAVELKA, M.: Osobni hmotnä zainteresovanost
na zvysoväni kvalitv a efektivnosti
v lesnim hospodäfstvi


Lična materijalna zainteresiranost na povećavanju
kvalitete i efikasnosti u šumskom
gospodarstvu.


Razvoj socijalističkog društva osigurava
daljnji rast životnog standarda i
učvršćivanje životnih sigurnosti zaposlenih.
Izvršavanje ovih zadataka pretpostavlja,
da ćemo raditi efikasno, gospodarstveno
i svestrano kvalitetno. Svaki
radnik i kolektiv dužan je sistematski
poboljšavati kvalitetu rada, snižavati potrošnju
materijala, sirovina, energije i
troškova te svestrano povećavati ekonomičnost
i efikasnost svoga rada. Suvremeni
oblici nagrađivanja utvrđeni za
organizacije državnih šuma u ČSR stvaraju
dovoljan prostor za djelotvorniju
materijalnu zainteresiranost radnika i
tehničko gospodarskih radnika na povećavanju
kvalitete, ekonomičnosti, uvođenju
naprednih radnih metoda, saznanja,
nauke i istraživanja u praksu i na istraživanju
zadataka odlučujućih o daljnjem
tehničkom, ekonomskom i socijalnom
razvoju organizacije. Istodobno stvaraju
preduslove za dosljedniju diferencijaciju
plaćanja prema radnim rezultatima.


Međutim, je potrebno ove oblike nagrađivanja
u praksi što djelotvornije
primjenjivati, da bi i u organizacijama
državnih šuma pridonijele sistematskom
povećavanju kvaliteta, efikasnosti i dobrog
izvršavanja zadataka.


LOKVENE, T.: Zalesnoväni ve smrko-
bukovem a buko-smrkovem vegetačnim
stupni


Pošumljivanje u smreko-bukovom i bukovo-
smrekovom vegetacionom području


Kod pošumljivanja na navedenim vegetacionim
područjima moraju biti diferencirano
odabrane biološke komponente
samoga područja mjera s gledišta specifičnih
uslova. To se prije svega tiče izbora
sadnog materijala, a zatim na određivanja
broja sadnica po jedinici površine.
Glavni kriterij za izbor sadnica
je prije svega momentane i moguće zakorovljenje,
prema kojem se preporuča
dijeljenje površina u tri kategorije. Ukupmo
preteže kod izbora sadnog materijala
sadnice u tubama (67%) i među
slobodno zakorjenjenima jake sadnice
(24%)- Do izbora sadnog materijala mora
ipak doći diferencirano što vrijedi
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 127     <-- 127 -->        PDF

i za njihovu dodjelu na površine s gledišta
različith opasnosti za sastojine od
snijega i različitih ozljeđivanja u proizvodnji
drveta u obim područjima.


NOVAK V.: Nove pfipravky na ochranu
säzenic pfed klikorohem borovym


Nova sredstva za zaštitu sadnica od
borove pipe


Usprkos svim mjerama zaštite i uništavanju
pojavila se smeđa velika pipa
u cijelom nizu područja ČSR u posljednjim
godinama kao kronični štetnik.
Analizom panjeva je bilo ustanovljeno,
da densitet kukaca po jednom ha kod
50a/o-tne zaraze površine iznosa oko 30.000
imaga. To znači 3 do 4 pipe po borovoj
sadnici i oko 6 po četverogodišnjoj smreki.
Djelovanje samo lovnih kora ili lovnih
stabala s otrovanom mekom nije dovoljno
za zaštitu sadnica. Ovim mjerama
uništi se jedva 1/3 migrirajucih kukaca.
Stoga je nužna direktna zaštita
sadnica ili profilaktična (umakanje prije
sadnje) ili kurativna (prskanje). Nakon
ponovljenih testova suspenzijom, koja
je sadržavala Lindan i Nexit Stark, Bercema
Spritz Limdan 50 i novo domaće
sredstvo Lispon SP 40 u 2">/o koneenrtraciji,
bila su provede na terenska ispitivanja.
U pokusnim ispitivanjima pokazao
se Lispon SP 40 u 2%> koncentraciij
kao vrlo dobro zaštitno sredstvo
za sadnice smreke, bora, jele, ariša i duglazije.


PERINA, V.: Jeste k diskusi o pfirozene
obnove


Još k diskusiji o prirodnoj obnovi


Iz članka autora objavljenog u br.
9/1973 »Prirodna obnova i njezini preduslovi
« je proisteklo, da rezultati istraživanja
ne potvrđuju mogućnosti povećanja
produktivnosti sastojina prirodnom
obnovom i, konačno, da prirodna
obnova ne daje potrebne preduslove za
sadanji i budući napredak u racionalizaciji
sječe drveta ni i u uzgajanju šuma.
Iz analize je pak proizašao zaključak,
da prirodnu obnovu nije moguće
u našim uslovima poistovjećivati s intenzivnim
šumskim gospodarenjem, usmjerenim
na povećavanje produktivnosti
šuma i njihovih ostalih korisnih funkcija,
kako je to bilo u prošlosti.


Na taj članak je reagiralo sedam
autor a člancima objavljenim u
istom listu. U ovom članku autor dokumentirano
iznosi prednosti i nedostatke
čistih sječa i umjetne obnove prema
prirodnoj obnovi i u zaključku diskusije


konstatirao da je diskusija o ovom problemu
na stranicama lista u najmanju
ruku pridonijela tame, da je problematici
prirodne obnove bila posvećena paž
nja. Diskusija je otkrila niz pitanja, na
koje do sada nema odgovora i bit će još
predmet istraživanja. Njihovo rješavanje
bit će potrebno, da bi mogli u konkretnim
slučajevima objektivnije odlučivati,
da li umjetnom ili prirodnom obnovom.
Moguće je doduše pretpostaviti, da
prirodna obnova neće potpuno nestati
iz našega šumskog gospodarsva. Ali radit
će se o tame da ne bude primjenjivana
samo iz osobnog uvjerenja i oduševljenja
nekojih radnika, nego iz naučno o
pravdanih potreba šumskog gospodarstva
i cijelog društva, i to samo u onim
slučajevima, kad je to stvarno neophodno.


SKOUPY, J.: Obnova lesü v Norsku


Obnova šuma u Norveškoj


U Norveškoj, koja posjeduje preko
7,000.00 ha šumske površine, rastu ponajviše
prirodne šumske sastojine. Iako
se primjenjuje prirodno kao i umjetno
pomlađivanje, ipak je prvo u najnovije
vrijeme jako nazadovalo tako, da
ga umjetno pomlađivanje danas višestruko
premašuje. Sjeme za umjetno pomlađivanje
šuma se dobiva sabiranjem
u odgovarajućim sastojinama smreke
(751!)/»),_ bora (12Vo), sitka smreke (10%).
ariša i jele.


Godišnje se u modernim rasadnicima
proizvodi oko 90,000.000 sadnica. Isto tako
pokazuje i proizvodnja sadnica u tubama
od treseta i briketa visoki nivo.
Za umjetno pomlađivanje i pošumljavanje
nešumskih površina upotrebljavaju
se i egzote, prije svega Picea sitchensis,
Picea Engelmannii i Pinus contorta.


Br. 5.


JINDRA, J.: Současme tendence v težbe
a vvužiti lesni hiomasy


Sadašnje tendencije u sječi i iskorišćivanju
šumske biomase


Svjetska energetska i sirovintska kriza
je jedan od stimulansa, koji vodi podrobnijoj
analizi zaliha pojedinih sirovina,
ocjeni njihovog iskorišćivanja i
razradi razmatranja o perspektivama njihovog
´ekonomičnijeg iskorišćivanja u budućnosti.
Predmet povećane pažnje j.e
postalo i drvo, koje je doduše sirovina
koja se stalno reproducira i s dajnjim
mogućnostima povećavanja produkcije


557
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 128     <-- 128 -->        PDF

raznim biotehničkim metodama, ipak je
u sadašnje vrijeme sirovina s niskim
stupnjem iskorišoivanja s kvalitativnog
i kvantitativnog gledišta. Interes se obraća
ne samo do sada korištenom dijelu
mase stabala, nego i onim dijelovima,
koji se do sada nisu koristili, kao
što su panjevi, grane, vrhovi, kora i iglice.
Zato se počinje govori ti o iskori š
ć i v a n j u šumske bi om a s e.


U članku je dan kratak pregled tehnoloških
i razvojnih tendencija, koje vode
ostvarenju boljeg iskorišćenja šumske
biomase. Osim mjera za bolje iskorištenje
drvnog otpatka za industrijske
svrhe i prerade manje vrijednog drva,
pristupa se provjeravanju i ispitivanju
raznih metoda iskorišoivanja drvnog otpatka
za energetske svrhe, korišćenje
opadne kore za proizvodnju komposta,
korišćenje iglica za krmu i farmaceutsku
industriju a i sakupljanju sirove
smole. Programi pojedinih zadataka su
uvršteni u planove razvojnih i istraživačkih
radova u periodu 1976—1980.


LIZNA, A. Poznatky z vvzkumu pracovni
motivaece lesimch delniku


Saznanja iz istraživanja motivacije rada
šumskih radnika


Neobično brzi razvoj tehnike i tehnologije
li s njima spojene izmjene u oblasti
radne snage u šumskom gospodarstvu
zahtijevaju da proces upravljanja
na svim nivoima proizlazi iz podrobnih
poznavanja sadanje situacije. Iskorišćivanje
moderne tehnike i svladavanje tehnologija
velikih zahtjeva pretpostavlja
ne samo kvalificirane radnike, nego prije
svega radnike inicijativne i spremne
za rad, to jest radnike umjesno motivirane.


Radna motivacija je bila sadržaj ankete,
u kojoj je dobiveno 541 unotirebivih
anketnih odgovora, od čega 97 žena.
Autor u članku iznosi rezultate obrade
anketnih pitanja i u zaključku navodi,
da ovi nepotpuni podaci pokazuju, da
su nazori i zahtjevi šumskih radnika nekada
znatno različiti i mijenjaju se ne
samo dobom nego i spolom, ali također
izvršavanom radnom djelatnošću.
Potrebno je stalno imati na umu, da s
rastućim stručnim i političkim nivoom
rastu i njihovi zahtjevi ne samo na opremljenost
i brigu o radnim uslovima,
nego također na nivo rada organizacije
i uprave. Istraživanje je jasno pokazalo,
da se iz grupe šumskih radnika stalno
sve izrazitiije izdvaja grupa zanimanja,
koje nazivamo radnim nazivom meha


n iz a tori . Ovi radnici svojim se nazorima
i stavovima počinju razlikovati
od ostalih. Po nazorima znatno različitu
grupu tvore ipak i radnice u uzgojnoj
djelatnosti, na čije stavove djeluje ne
samo to što se radi o. ženama, pretežno
u prosjeku starijim nego istraživana
grupa muškaraca, nego također različiti
karakter izvršavanog rada.


BULANT, J.: Semennä plantaž modfinu
evropskeho na LZ Kfivoklat


Sjemenska plantaža evropskog ariša
u Šumariji Krivoklat


Na području Šumarije Kfivoklat osmovana
je u godini 1975/1976. plantaža
ariša — Larix decidua Mili. Upotrebljenii
su oijepovi vrijednog lokalnog tipa jeseničkog
ariša nazvanog »kfivoklätski« ariiš
zajedno s cijepovima s elitnih stabala
iz jesenič´kih šuma. Autor opisuje
radove, koji siu vezani s osnivanjem ove
plantaže, navodi slijieđ biotehničkih glavnih
mjera, koje se moraju provoditi kod
održavanja plantaže od samog početka
i zaključuje prilog kratkom ocjenom ifektivnosfli
plantaža općenito te uvjete
efektiivnosti novo osnovanih plantaža evropsfcog
ariša na području Kfivokläta
i na drugim mjestima.


POKORNY, J.: Cizokrajne smrky zavađene
v Krusnych horäch


Unošenje stranih smreka u Krušnoj gori


Na određenim područjima Krušne
gore izumiru autohtone vrste četinjača
zbog visokog sadržaja dimnih plinova u
atmosferi. Da bi u sastojl;,nama ostala
održana određena primjesa četinjača,
razmatralo se unošenje nekojih egzotičnih
smreka u kulture. Na osnovi eksperimentalnih
nasada i podataka u Stručnoj
literaturi preporuča autor odgovarajući
Sortiment smreka. Omorik a odgovora
jedino na lokalitete sa slabijim
imfisijama i na sušim staništima s mineralnim
tlima do visine od 700 ,m. Na
visoravnima s oporijom klimlom i s višim
postotkom dimnih plinova odgovarat
će najbolje P. marina, P. pungens i


P. glauca.
P. mariana podnosi bolje tla s višim
slojem treseta; P. pungens odgovara
bolje na lokalitetima s tanjim slojem
treseta i nižim stanjem podzemne vode.
I P. sitchensis je trebala biti pokusno sađena
ali ne na eksponiranim površinama,
jer nije dovoljno otporna na mraz.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 129     <-- 129 -->        PDF

LUTOČKA, L.: ftezne ustroji pro strojove
ikaceni stromu


Rezne naprave Ka obaranje stabala
strojevima


Među strojevima za rezanje za obaranje
stabala motornim pilama koriste
se danas samo dvije vrste naprava za
rezanje i to. nož i lanac. Primjenjuju se
naprave za rezanje u obliku noža u jednostrukoj
i dvostrukoj izvedbi, kod čega
se nož — noževi pomiče odnosno pomiču
ili po linearnoj liniji ili savijenoj
liniji. Naprave za rezanje u obliku lanca
dolaze ilii s kanzolnom sinjom ili s
trokutnom vodilicom. S tehničkog i šumsko-
pogonskog gledišta ima svaka od navedeni
naprava za rezanje svoje prednosti
i nedostatke. Na temelju toga bi
trebali kod izbora vrsta i rješenja strojeva
za obaranje stabala strojevima odlučivati
i suradnici šumarskih istraživanja
i prakse.


VALKOVA, O.: Obrana proti pleveliim
a mechüm raselnnych substratech


Obrana od korova i mahovine u tresetnim
supstratima


S pitanjem primjene tresetnih supstrata
povezana su uisko pitanja fitoparološke
zaštite, prije svega uništavan ie
vegetacije korova, koji se javljaju. U
literaturi se preporučuju eksperimenta!no
različite mjere, odnosno ovoj problematici
se posvećuje pažnja, jer je pogonska
praksa ukazala na nužnost uništavanja
korova na površinama tresetnih
supstrata. Primjena herbicida nije
uvijek jednoznačno preporučljiva, jer
treba računati s povećanom osjetljivošću
ponika i određenom specifičnosti vrsta
korova; često dolazi Marchantia polvmorpha,
Rorippa silvestris itd. Ostvarena
je serija prvih pokusnih eksperimenata,
kod čega je testiran određen broj
preporučenih sredstava i njihovih kombinacija.
Prema prethodnim rezultatima
pokazalo se valjanim sredstvo Velpar u
primjeni na borovima. Potpuno bez oštećenja
ponika (2/0) uništeni su potpuno
Marchantia polymorpha L., i Sagina
orocumbens L. Isto sredstvo oštetilo je
kod njegove primjene smrekov ponik.


Br. 6.


BUREŠ, V.: Produikce dfeva ve svete
a u nas


Poizvodnja drva u svijetu i u nas
Iz međunarodnih materijala proizlazi
da se svjetske, zalihe drva ocjenjuju na


240 milijardi m3, dok je godišnja potrošnja
iznosila oko 2,1 milrđ m-´. To
znači, da su svjetske zalihe drva trošene
godišnje oko 0,9 (u ČSSR se zalihe
crpe sa l,88l;>/oi). Uzev u obzir porast broja
stanovnika na zemlji na 6,5 do 7 mlrd
u 2.000. gođind te da je potrošni a drva
u posljednjih 20 godina povećana za
50;,/brže i popeti se na oko 7 mirđ m3 to
jest porasti za 230%. To znači porast
korištenja svjetske drvne zalihe od 0,9
na 2,9%.


Ovakvi trendovi porasta potrošnje zahtijevaju
intenzifikaciju proizvödin´e drveta
raznim mljerania u sadanjim šumama
i proširivanje areala šuma na nova
nekorištena zemljišta. Autor u ovom
članku razrađuje mjere potrebne u tu
svrhu.


SAMEK, V. i JANCÄRIK, V.: Integrovana
ochrana lesu


Integralna zaštita šuma


Zaštita šuma, jednako tako kao i svaka
ljudska djelatnost, prolazila je i prolazi
svojim razvojem, koji zavisi jednim
dijelom o stanju saznanja, a drugim dijelom
o stanju šuma. Buran razvoj organskih
sredstava za suzbijanje poslije
drugog svjetskog rata đonio je niz problema,
(oštećivanje funkcionalne strukture
biocenoze, nastajanje rezistentnih
populacija i dr.). uiključiv ugrožavanje
ljudi. Ove nepovoljne posljedične pojave
izazvale su ponovno oživljavan ;e biološkog
suzbijanja i razvijanje novih biopreparata
to jest tvari sa specifičnim
djelovanjem. Sve snažnije se poziva na
racionalno uključivanje različitih mjera
u zaštiti šuma, uzgoju šuma i šumarstvu
općenito, koje ullaze u pojam kompleksne
integrirane zaštite šuma. Zaštita šuma
ie nadme ne samo izolirana stvar
specijalista za zaštitu šuma, nego općenito
biotehnička mjera i prema tomu
se tiče svih šumara. Kod toga se mora
preći od čisto kurativnih mjera preventivnom
shvaćanju zaštite šuma. Samo tako
mogu biti dovedene u sklad sve potrebne
gospodarske mjere, da se postigne
cilj — zdrava šuma.


HOCHMUT, R. ET COLL.: gikodlive
pfemnoženi štetconoše trnkoveho ve smrčinanch
jihozapadni Moravy


Štetno masovno razmnoženje trnovog
prelca u smrekovim šumama
jugozapadne Moravske.


U godini 1975. — 1976. zapaženo je
novo masovno razmnoženje trnovog prel
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 130     <-- 130 -->        PDF

ca (Orgya antiqua L.) u smrekovim sastojinama
južne Moravske na površini
od oko 4.500 ha. Budući da se slične
gradacije ovoga štetnika dešavaju u Češkoj
i Moravskoj češće za vrijeme desetogodišta,
istražene su brižljivo mogućnosti
djelotvorne zaštite. Osim opisa
štetnika i bionomskih podataka posvećena
je najveća pažnja vrednovanju
njegove štetnosti i pognozi daljnjih gradacija.
Polazi se pri tom od podrobne
kontrole populacione gustoće u stadiju
jajašaca, zatim od pronađenog intenziteta
žderanja iz helikoptera, od toka gradacije
i zdravstvenog stanja štetnih insekata.
Bilo je iskušano djelovanje jednog
broja novih sredstava za zaštitu i
to na bazi od pirimiifosmetila, butonata,
difluorbenzurona, fenitrotiona i piretroiđa
sastavljenih sredstava, i .dalje Bacillus
thuringiensis sadržavajućih biopreparata
zajedno sa njihovim kombinacijama
s piretroidima. Najbolja rezultati
su postignuti s preparatom Actellic EC
50 u dozi od 500 com na 100 litara vode
po ha i s Ambush EC 25 60 ccm na 100
litara vode po ha.


ŠVESTKA M.: Zkušenosti s postfikovacim
zafizenim na vrtuilniku


Iskustva s uređajem za prskanje
iz helikoptera


Helikopter Mi-2 s uređajem za aplikaciju
je bio primjenjen u 1976. godini
šest dana na zaštiti šuma protiv potkornjaka
i štetinika-žderača lista. Pri
tom je studirano biološko djelovanje zahvata
protiv štetnika, kvaliteta zaštite
te tehničko i organizaciono gledište upotrebe
helikoptera, Manevarska svojstva
helikoptera omogućuju tretiranje i u ta
kvim usilovima, gdje bi upotreba aviona
i osnovnih strojeva bila nemoguća.
Kvaliteta rasprskavanja sredstava za suzbijanje
i biopreparata je, ako se pridržavaju
uslovi radnog režima, daleko
viša nego iz aviona. Radni domašaj helikoptera
iznosi 25 do 30 m, najniža
visina leta iznad sastojine je 5 m, radna
brzina 30—90 km/sat ili manije. Domašaj
dozirani a 10 do 220 litara po ha ili
više. S gledišta visokog troška sata leta
je upotreba helikoptera za zaštitu šuma


samo u takvim slučajevima preporučIji´va,
gdje avion Z-37 nije sposoban za
rad ili gdje vodnorgospodarski, higijenski
i druge opće korisni interesi opravdavaju
veće troškove.


MATOUŠEK, J. et Col.: K problematice
läzenskych lesü — Lesni prostrdi
jako suočast kompleskni läzenske
lečbv


K problematici kupališnih šuma —


Šumska sredina kao dio kompleksnog
kupališnog liječenja


U zdravstvu raste interes za prirodnu
sredinu kao faktor preventive (jačanje
zdravlja odmorom stanovništva
gradova) i liječenje, naročito kupališnog.
U inostranistvu, gdje je interes za ekonomskog
i efektivno iskorištenje klime
i terena za liječeni je prošao i eru pretežnog
medikamentoznog liječenja, dobiven
je niz saznanja o osobitom djelovanju
šuma ne samo na zdravog čovjeka nego
poglavito bolesnog. I kod nas se razvija
aktivni liječnički interes za kupališne
šume kao faktor liječenja. Čekaju
na to još rekreacione šume kao osobiti
stimulator radne osposobnosti građana.
U oba slučaja se radi o važnoj
komponenti kompleksnog iskorišćivanja
šumskog bogatstva naše zemlje.


Najnoviji utjecaji kupališnih šuma s
gledišta liječenja se tiču bioklimatskih
osobina sredine. Dolaze do izražaja značajnom
mjerom u režimu topline i vlažnosti
sredine, u režimu svijetla, strujanja
zraka i njegove kvalitete.


Da se mogu svrshihodno koristiti
povoljnu svojstva šuma za kompleksno
kunališnje liječenje — naročito za klimatoiterapiiju,
aeroterapiju i terensko liječenje
— potrebno je vrednovati značenje
šume i njezine funkcije u kupališnjem
kraju s gledišta kupališnog liječenja,
formulirati principe zadovoljavajućeg
razmještaja i karaktera šuma i
park-šuma kupališta s gledišta njihovih
bioiklimatskih funkcija i naročito odrediti
osnove svrsishodnog gospodarenja
šumama u okolini kupališta.


Ing. Bernard Hruška