DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 131     <-- 131 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


NOVI MAGISTRI S PODRUČJA ISKORIŠĆIVANJA ŠUMA


TOMISLAV HESKI,
dipl. inž. šum.


»OVISNOSTI UČINKA I TROŠKOVA
PRIJEVOZA KAMIONA S UGRAĐENIM
DIZALICAMA O VRSTI CESTE, NOSIVOSTI
KAMIONA I SNAGE MOTORA
NA RAZLIČITIM UDALJENOSTIMA OD
PRIJEVOZA« bila je tema rada Tomislava
HESKIJA, dipl. inž. šumarstva, na
osnovu koje je 14. travnja 1978. godine
odlukom Znanstvenog vijeća Šumarskog
fakulteta u Zagrebu promoviran za magistra
šumarskih nauka.i


Mr Tomislav Heski rodio se u Vrbovskom
13. srpnja 1931. godine, gimnaziju
je apsolvirao u Ogulinu, a šumarske nauke
u Zagrebu 1956. Po završetku studija
odmah se zapošljava u svom rodnom
mjestu, u Šumskom gospodarstvu
Vrbovsko, koji već duži niz godina rukovodi
kao direktor.


T. Heski rodio se i odrastao ne samo
u jednom izrazito šumskom kraju nego
i u kraju u kojem se tako rekuć odvajkada
vodi racionalno šumsko gospodarstvo.
To posebno vrijedi za šume b.
zemljišne zajednice Vrbovsko, koje su ovlaštenioi
pretežno živjeli od šume (za
razliku od ovlaštenika ZZ Srpske Moravice,
koji su znatnim dijelom bili zaposleni
na željeznici, jer je, do elektrifikacije
pruge, u Sirpskim Moravicama bio
jaki željeznički »čvor«). Segregacijom su
obje zemljišne zajednice dobile dobre sastojine,
te je i od prihoda normalnih etata
ostajala znatna svota. Taj višak
mogli su ovlaštenici podijeliti između sebe,
ali to se nije događalo, nego su ga
redovno koristili za infrastrukturu svoga
mjesta i područja, za zamjenu drvenih
krovova crijepom i si., ali su također
ulagali i u šumu, u gradnju izvoznih
puteva, cesta. Dakako, da su to bile
ceste za kolni promet, ali su trasirane
1) Naslov magistarskog rada glasi: Mogućnosti
primjene i ekonomičnost rada
kamiona s hidrauličnom dizalicom na
prijevozu drvnih sortimenata s obzirom
na relaciju prijevoza i nosivosti kamiona.


tako, da se većim dijelom mogu koristiti
i za kamionski prijevoz (te ceste
trasirali su kotarski šumarski referenti,
koji su imali i stručnu upravu u šumama
zem. zajednica). Tako T. Heski u
stvari nastavlja tradiciju svojih očeva i
djedova, jer se prije racionalizacije izvoza
drva iz šume sastojala u gradnji
dobrog izvoznog puta, a danas, pored
toga, treba računati i s prijevoznim
sredstvom — kamionom.


Predmet istraživanja (jer ta i nisu
morala biti samo za izradu magistarskog
rada) T. Heski je, kako je i uvod
no već navedeno, jest ovisnost prijevoz
a (izvoza) drva iz šume o vrsti
ceste, nosivosti kamiona i snazi motora.
Prema tome ostaje da se istraži ekonomičnost,
ili neekonomičnost, rekonstrukcija
postojećih makadamskih šumski
cesta, ili gradnja novih, u kvalitet
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 132     <-- 132 -->        PDF

nije, jer ekonomičnost u gradnju uloženih
sredstva ne ovisi samo o troškovima
retonstrukoije ili gradnje nego i o masama,
koje će se takvom cestom i u
određnom vremenu prevoziti.2 Da li je
autor računao i s troškovima održavanja
šumskih cesta, to iz priloženih »kalkulacija
cijena koštanja prijevoza kamionima
« nije vidljivo. Doduše, postoji
»stavka kalkulacije — cestarina«, ali je
to, vjerojatno, doprinos za korištenje
javnih cesta.


Rezultat i autorovih istraživanja?


U prvom redu konstatiramo, da su
istraživanja vršena na cestama, koje je
autor podijelit) na tri kategorije: prva
kategorija su ceste I reda (u konkretnom
slučaju cesta Rijeka — Zagreb),
droga kategorija su javne ceste II i III
reda a treća kategorija šumske makadamske
ceste. »Istraživanja su vršena«,
citiramo autora, »s četiri vrste kamiona
nosivosti 8, 12, 16 i 18 tona te jakosti
motora 150 i 230 KS. Svi kamioni su
opremljeni hidrauličniim dizalicama za
utovar. Prijevoz je vršen na brdskim terenima
Vrbovskog područja s padom u
smjeru izvoza od približno 600 do 380
metara nadmorske visine«.


2) Smatram, da bi u tu svrhu trebalo´
koristiti, kao što su ovlaštenici poj
ediinih zemljišnih zajednica, i dio čistog
dohotka kao besikamatou i nepovratnu
investiciju. Nepovratnu u čisto
računskom smislu, jer će se uložena
sredstva vraćati u vidu smanjenih troškova
prijevoza i troškova održavanja,
kako ceste tako i vozila.


Rezultati su orvi:


— Učina k prijevoza istom vrstom kamiona
na cestama različitih kategorija
bio je: na cesti I kategorije veći za 21%
od učinka na cesti II reda a za 33°/o
nego na cesti III reda;
— troša k prijevoza na cesti I reda
bio je, u prosjeku, manji za 13´% od
troška prijevoza na cesti II reda a za
18°/o nego na cesti III reda;
— učinak i trošak su proporcionalni s
nosivosti kamiona: s kamionima
većih nosivosti postiže se veći učinak,
a prema tome i troškovi su manji (na
relaciji od 10 km između 13 i 23°/o, dok
je snaga motora kamiona bez nekog
zakonitog utjecaja u uslovitma terena
na kojem su vršena ispitivanja, na
kojem nema većih uspona u smjeru izvoza;
— obzirom na udaljenost p r i j evoz
a utvrđeno je, da je ekonomičniji
s kamionima veće nosivosti.


Sigurno je da svaki magistarski rad,
kao i ovaj, sadrži spoznaje i rezultate


o kojima bi trebala biti obavještena cjelokupna
stručna javnost. To će biti ostvareno,
ako se rezultati saopće ne samo
u listu pojedinog gospodarstva, nego
i u ŠUMARSKOM LISTU. Zašto ne
bi svaki canid. mag. smatrao svojom dužnošću
da za Šumarski list pripremi sažetak
(3, 4 pa i više stranica)? Time bi
u Šumarskom listu bilo i »radova koje
pišu i stručnjaci iz privredi
e«.
Oskar Piškorić


GAJO PETROVIĆ,
dipl. inž. šum.


Na svojoj redovnoj sjednici održanoj
dne 26. svibnja 1977. g. Znanstveno vijeće
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u
Zagrebu prihvatilo je pozitivnu ocjenu
magistarske radnje dipl. inž. šum. Gaje
Petrovića pod naslovom: »KOMPARATIVNI
STUDIJ UČINKA KOD IZVLAČENJA
JELOVE OBLOVINE TRAKTORIMA
IMT-558, Fe-35 I KONJSKOM VUČOM
U GOSPODARSKOJ JEDINICI VIDINA
GREDA« i promoviralo ga u aka
demski stupanja magistra iz znanstvenog
područja iskorišćivanja šume.


Mr Gajo Petrović rođen je u Srpskim
Moravicama 19. travnja 1927. g. gdje je
pohađao i završio u Ogulinu. Diplomirao
je na Poljoprivredno Šumarskom
fakultetu u Zagrebu 1954. g. Nakon diplomiranja
radi kao pripravnik u ŠG
»Javornica«, Ogulin i kao upravitelj Šumarije
Ogulin do 1957. g. Dužnost upravitelja
Šumarije Drežnica obavlja do
1958. god., kada odlazi na dužnost tehničkog
direktora Drvne industrije Bosansko
Grahovo gdje je do 1960. g. Kao
šumarski inspektor Kotara Ogulin radi
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 133     <-- 133 -->        PDF

do 1961. god. kada odlazi za upravitelja
Šumarije Novi Vinodolski gdje se i danas
nalazi.


Njegov bogat stručni rad pretežno u
neposrednoj operativi na radnom mjestu
upravitelja šumarije rezultirao je zavidnim
prosperitetom šumarija kojima je
on rukovodio. Svoje dugogodišnje stečeno
iskustvo u šumarskoj proizvodnji
omogućilo mu je, da uz dopunsko učenje
ovlada i postdiplomski studij iz iskorišćivanja
šuma.


Magistarska radnja mr Petrovića sadrži
64 stranice teksta s 11 odgovarajućih
tabela i grafikona te 2 strane izvora
domaće i strane literature.


U svojoj radnji autor je obradio za
praksu neobično važno područje rada,
koje proizlazi iz konkretne situacije sada
u šumarstvu, kad se u isto vrijeme
za vuču drvenih sortimenata koriste još
konji i uvađaju traktori raznih tipova.
Poseban problem kod ovih pitanja u
praksi su predstavljali specifični tereni
kraškog područja sa svim fenomenima
koji se javljaju, posebno su to vrtače.
Još uvijek nedovoljno istraženi učinci na
vuči različitim sredstvima ovisno o uvjetima,
u ovoj radnji su istraženi i date
konkretne veličine normativu za vuču u
konkretnim uvjetima sa traktorima i konjima
te njihova komparacija.


Tom radnjom mr G. Petrović dokazao
je, da posjeduje visoka teoretska
i praktična znanja i iskustva za postavljanje
i rješavanje naučno i stručne pro


blematike osobito aktualne za praksu iz
područja iskorišćivanja šuma.


Ova radnja i u njoj obrađena problematika
dragocjen je prilog nauci i
praksi u oblasti šumarstva, pa je stoga
i jedna pažnje.


Inž. Tomislav Heski
Vrbovsko