DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 28     <-- 28 -->        PDF

ENTOMOLOŠKI FAKTOR U LANCU UZROKA
KOJI DOVODE DO POREMETNJE EKOLOŠKE RAVNOTEŽE
U ŠUMSKIM EKOSISTEMIMA


M. ANDROIĆ
SAŽETAK. Pored prikaza o utjecaju entomofaune na smanjenje
prirasta drvne mase, o četnu su »šumarski stručnjaci, koji
su svoju djelatnost oduvijek bazirali na ekološkim principima
. . . postavljali kao centralno pitanje«, autor je iznio i podatke


o entomofauni kao komponenti šumskih ekosistema u cjelini tj.
o njezinoj ulozi u prometu energije te u kruženju materije, (op)
UVOD


O šumskim ekosistemima govori se da su najbolje očuvani prirodni
terestrički ekosistemi. Uistinu, kad je riječ o evropskim šumskim ekosistemima,
njihova je eksploatacija u prošlosti bila tokilo intenzivna, da su
prvotne klimatogene šumske zajednice praktički nestale a šumski su ekosistemi,
osim na malim nepristupačnim površinama, dobili obilježje kultiviranih
sredina ili agroekosistema. Prirodne šumske ekosisteme možemo
još naći u nekim tropskim ili ekvatorijalnim predjelima. Da bi si predstavili
intenzitet čovječjeg zahvata u šumske ekosisteme, dovoljno je reći da
je u razdoblju od 1300. g. p. n. e. šumska površina u Evropi reducirana na
25% ukupne površine, a da se proces uništavanja šuma i danas nastavlja
u cijelom Svijetu, unatoč mjera koje neke zemlje poduzimaju u svrhu njihove
zaštite. Još prije 3—4000 godina cijeli zapadni dio Sahare bio je zelen,
a prije 2000 godina današnja libijska pustinja bila je plodna i smatrana
žitnicom rimskog imperija. I danas je čovječanstvu potrebno drvo. Godišnja
potreba drva za proizvodnju papira iznosi u svijetu 1 milijardu prostornih
metara. Jedno nedjeljno izdanje »New York Times« pojede 62 hektara šume.
Ali da ne duljimo o tome. Posljedice ovakovog tretmana šuma su očite i
fatalne za čovječanstvo. F. OSBORN kaže: Priroda se osvećuje ljudima erozijama,
stvaranjem neplodnog tla i pustinja, sušom i poplavama, pokazujući
time da je još uvijek ona jača od njih. Uništavajući šume, remeteći u njima
biološku ravnotežu, čovjek je doveo u pitanje egzistenciju mnogih vrsta
faune, koja predstavlja važnu komponentu ekosistema utječući na njegovu
strukturu i funkcioniranje. Godišnje u svijetu izumire jedna životinjska
vrsta. Utvrđeno je da je uslijed razaranja biotopa i lova unatrag 300 godina
izumrlo više od 40 od ukupno, koliko je poznato, 200 dosada izumrlih životinjskih
vrsta (sisavaca i ptica), bez entomofaune. U posljednjih 70 godina
pao je procenat ptica pjevica koje se hrane insektima na 90% kao poslje


458
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 29     <-- 29 -->        PDF

dica hvatanja i kemijske borbe štetnika. Neki primjeri uništavanja su
upravo zapanjujući. Golub selac (Ectopistes migratorius) koji je živio u
Sjevernoj Americi u prošlom stoljeću brojio je nekoliko milijardi primjeraka.
Godine 1879. bilo ih je samo u državi Michigan još 1 milijarda. 20 godina
kasnije tj. 1899. opažen je jedan primjerak u prirodi a 1914. nestao je
i posljednji primjerak u jednom američkom zoološkom vrtu. Odnos između
demografske ekspanzije odnosno civilizacije i broja izumrlih životinjskih
vrsta je signifikantan. Poremetnja ekološke ravnonteže odrazila se i u drugom
pravcu: u prekomjernom razmnožavanju za čovjeka biljnih i životinjskih
štetnih organizama, među kojima entomofauna zauzima važno mjesto.
Više od 20% žetve prehrambenih artikala i milijuni kubnih metara drva
postaju plijenom raznih bolesti i insekata.


Kad govorimo o štetnoj entomofauni odmah moramo reći da je ovakva
distinkcija entomofaune samo izraz egocentričnosti čovjeka, jer u ekološkom
smislu razdioba na štetnu i korisnu entomofaunu nema svoje opravdanje.


ENTOMOFAUNA KAO KOMPONENTA ŠUMSKIH EKOSISTEMA


Iako je ekologija kao znanost stara gotovo jedno stoljeće, proučavanje
šumskih ekosistema započelo je intenzivnije tek u posljednje dvije dekade.
Značenje entomofaune u tim ekosistemima još uvijek nije dovoljno
proučeno. Istina mnogo je toga poznato. Raspolažemo s mnogobrojnim podacima
o zastupljenosti vrsta, o njihovoj biologiji i ekologiji, o dinamici
populacije, o gradacijama i fluktuacijama, o ulozi u razgradnji organske
materije, stvaranju humusnog kompleksa itd. Mi znamo također mnoge
važnije trofičke lance i regulacione mehanizme. Ono što nije dovoljno poznato
jest udio pojedinih sistematičkih ili trofičkih jedinica ili grupa u
funkcioniranju ekosistema ili određenije u »prometu« energije u jednom
ekosistemu, veličine koje su izražene u K cal/ha za godinu,
koju heterotrofna entomofauna potroši koristeći asimilacijsku energiju
autotrofnih organizama ekosistema za svoje životne procese. Mjesto
neke entomopopulacije u ekosistemu određeno je još i njenim udjelom u
procesu primarne proizvodnje, tj. proizvodnje biomase, i kruženju materije.
Šumarski stručnjaci, koji su svoju djelatnost bazirali oduvjek na ekološkim
principima, a naročito oni koji su se bavili zaštitom šuma, postavljali
su kao centralno pitanje koliko neka vrsta utječe na smanjenje prirasta,
računajući pri tome samo na onaj dio biomase koji se odnosi na
drvo. U drugi plan je dolazilo oštećenje plodova ili sjemenja ili izostanak
uroda uslijed djelovanja entomofaune, a o korisnom udjelu entomofaune tla
u razgradnji organske materije, koji je veoma značajan, gotovo da se i nije
vodilo računa.


Proučavanju parazitske faune također se malo poklanjalo pažnje sve
do posljednjeg vremena kada se vidjelo od kolikog su značenja te vrste
ne samo za gradacije štetnih vrsta već i zbog njihovog mjesta u trofičkom
lancu ekosistema. Dovoljno o tome govori primjer vrste Diprion pini, za
koga je do sada utvrđena široka lista više od 100 vrsta parazita u raznim
stadijima njegova razvoja (GRISON, GERI). Uz ovakvi razvoj šumske ekologije
nije čudo da uopće nije istražen odnos između entomofaune i tipa
gospodarenja (čiste, regularne, preborne sječe itd.), što može bitno utjecati
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 30     <-- 30 -->        PDF

na produkciju biomase entomofaune u ekosistemu kao što su utvrdili za
aviofaunu C. FERRY i B. TROCHET (1975). Osim nekih općenitih podataka
0 iskorištavanju energije i potencijalne brutto i netto primarne proizvodnje
može se zaključiti da je fitoproizvodnja daleko veća no zooproizvodnja
i da taj odnos veoma varira s pojedinim šumskim ekosistemima. Tako prema
DUVIGNEAUD-u (1962) u jednoj zapadnoevropskoj šumi lišćara, proizvodnja
biljne biomase iznosi cea 275 t/ha, dok biomasa velikih životinjskih
vrsta (veliki i mali sisavci i ptice bez faune tla iznosi 8,5 kg/ha. Isti autor
procjenjuje da zemljišna fauna sudjeluje u biomasi ekosistema s 1 t/ha.


Godišnja primarna proizvodnja šuma umjerene regije iznosi 6—25 t/ha
(prosječno 10 t/ha), iskorištena energija 4,7 .10° cal/m2 godišnje. (H. LIEHT
i F. MALAISSE cit. G. LEMfi, 1974). Ne raspolažemo dovoljno kvantitativnim
podacima o ukupnoj biomasi entomofaune u raznim ekosistemima.


R. DAJOZ daje nam podatke o biomasi Coleoptera na mrtvom drvu i to
uglavnom njihovih ličinki i kukuljica koje se razvijaju u drvu u šumi
Massane (Istočni Pirineji). Ta je količina za bukvu 6,34 kg/ha, a za hrast
1,62 kg ili ukupno u mješovitoj sastojini 7,6 kg. Doda li se tome i 0,2 kg
za druge vrste drveća i koje pridolaze u toj sastojini, ukupna količina iznosi
7,8 kg/ha. Ta je količina relativno velika ako se komparira s onom od
5 kg/ha malih Mamifera i 1,3 kg avifaune. U drugoj fazi dekompozicije drva
dolazi do pojave saproksilofaga gdje Coleoptera nemaju više dominantan
značaj, jer se u većoj količini pojavljuje Collembola, Formicidae, ličinke
Diptera i dr. Ukupnu količinu biomase entomofaune po jedinici površine
veoma je teško odrediti, i to zbog velikog broja zastupljenih vrsta i zbog
nepoznavanja biotičkog koneksa pojedinih vrsta, kao i zbog činjenice da
dominantne vrste mijenjaju gustoću populacije u vremenu i prostoru.
Prema tome te veličine možemo samo u grubome procijeniti, to više, što
istraživanja do sada vršena nisu išla u tom pravcu. Osim toga trebalo je
raščistiti neke stvari. Biomasa entomofaune se obično mjeri u završnim
fazama razvoja i ona je obično tada najveća. Međutim kod Lepidoptera je
težina imaga manja od težine kukuljice, a težina ove manja od težine gusjenice.
Tako je težina gusjenice vrste Deilephila euphorbie 4.038, kukuljice
2.608 a imaga 1.263 mg, za Bombyx mori ti su odnosi 2.221, 1.030 i 503 mg
(PORTIER, 1949). Ima i drugih teškoća u određivanju biomase entomofaune,
no to u ovome času nije predmet našeg razmatranja. Naša istraživanja
gustoće populacije nekih štetnih vrsta Lepidoptera omogućuju nam da zaključimo,
da je biomasa entomofaune u odnosu na primarnu produkciju
ekosistema mala ali njeno značenje za primarnu proizvodnju ekosistema
može biti veliko. Kao primjer navodimo gubara (Lymantria dispar L.). Totalnu
defolijaciju jednog stabla promjera 30 cm može izvršiti 1660 gusjenica.
U sastojini 1. boniteta takovih stabala ima oko 260/ha. Totalni golobrst
1 ha hrastove šume izazvati će dakle 431.600 gusjenica čija težina iznosi
cea 431 kg. No kako svaka gusjenica konzumira 12 grama lišća ukupna težina
konzumiranog lišća iznosi 5,179.200 gr ili 5.179 kg na ha površine, što
svakako predstavlja veliki gubitak u procesu primarne proizvodnje ekosistema.
Biomasa entomofaune veoma varira i u istom ekosistemu. Ta je
varijabilnost naročito izražena u ekosistemima u kojima je biološka ravnoteža
poremećena pa je to čak i sigurni znak te poremetnje. Značenje biomase
entomofaune nije samo u njenoj količini već u njenoj raznolikosti,


460
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 31     <-- 31 -->        PDF

odnosu velikom broju vrsta. Tako je npr. u jednoj bukovoj šumi centralne
Evrope nađeno 5120 vrsta ali i taj broj nije konačan. U jednoj ariševoj
šumi u Francuskoj koja se smatra kao siromašni ekosistem nađeno je više
od 30 vrsti Tenthredinida. U šumama Gorskog Kotara za vrijeme kratkotrajnih
istraživanja našli smo preko 25 vrsta Lepidoptera, a u hrastovim
slavonskim šumama više od 50 vrsta. Dakako da je to daleko ispod broja
koji stvarno tu obitava, ali koji zbog svoje malobrojnosti ili iz drugih razloga
nisu mogli biti evidentiram u kratkom vremenu istraživanja.


ULOGA ENTOMOFAUNE U PROMETU ENERGIJE


Suvremena istraživanja ekosistema imaju, pored ostalog, i taj cilj da
se utvrdi bilanca prometa energije radi upoređivanja različitih ekosistema
u prvome redu u pogledu iskorišćenja energije odnosno trofičke ili kako
je neki nazivaju ekološke efikasnosti, što je od velikog značenja za čovjeka.
Poznato je da producenti iskorišćuju tek neznatni dio od Sunca prispjele
energije (1—3%). Budući se proces fotosinteze odvija u lišču to je i netto
primarna proizvodnja ekosistema direktno ovisna o površini lišća. Korjenov
sistem sudjeluje u toj proizvodnji sa svega približno 10%. A upravo
lisna površina izvrgnuta je djelovanju hcrbivornih organizama od kojih
fitofagna entomofauna zauzima prvo mjesto. U stabilnim šumskim ekosistemima
koji su do sada proučavani, utjecaj fitofagne entomofaune na netoprimarnu
proizvodnju je beznačajan, jer smanjenje te proizvodnje uslijed
njihove aktivnosti iznosi 1—2%. Međutim u labilnim ekosistemima ili onima
u kojima dolazi do poremetnje ravnoteže iz bilo kojih razloga, prenanmažanje
štetne entomofaune može dovesti do posljedica katastrofalnih razmjera.
Najvažnije defolijatorske vrste pripadaju redovima Lepidoptera, Hymenoptera
i Coleoptera. Vrste iz reda Orthoptera, Diptera i naročito Hemiptera
mogu također prouzrokovati smanjenje NPP, a u nekim slučajevima
dovesti do sukcesije ekosistema u regresionom smislu, katastrofalnih
razmjera. To je slučaj sa Matsucoccus feytaudi Due, u destrukciji lijepih
sastojina na velikoj površini (100—120.000 ha), koje sačinjava bor (Pinusmaritima mesogensis, Gaussen et Fieschi) na jugu Francuske.


Još nisu dovoljno poznati faktori koji su doveli do hiperpopulacije


M. feytaudi i do uništenja šumskih zajednica s nesaglednim posljedicama
za ovaj turistički predjel Francuske.
U našoj zemlji postoji nekoliko teških problema, u kojima štetna entomofauna
u lancu uzroka ima značajno mjesto u zasada smanjenju NPP ali
i uništenju cijelih zajednica ili njenih dijelova. Primjer nalazimo u Gorskom
Kotaru, gdje je Argyresthia fundella F. Pv., srećom na malim površinama,
dovela do sukcesije ekosistema u regresionom smislu. Još jedna sretna
okolnost da jela u Gorskom Kotaru stvara biogrupe srašćivanjem korjenja,
pridonijela je tome da je u dvije uzastopne gradacije došlo samo do
smanjenja NPP, ali ne i do značajnijih destrukcija ovih šumskih ekosistema.


Poseban problem predstavljaju šumski ekosistemi Slavonije, u kojima
dolazi unazad više od 50 godina do velikih promjena, koje su izražene propadanjem
brijesta, sušenjem hrasta i u posljednje vrijeme jasena. Vrijeme
nam ne dopušta da o ovom interesantnom problemu značajnom za šumar
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 32     <-- 32 -->        PDF

stvo i znanost kažemo nešto više. Mnoga pitanja traže još svoj odgovor, kad
je riječ o iskorištenju energije i kruženju materije, a istraživanja su u toku.
Fitofagna entomofauna u ovome slučaju dovodi do 30—40% smanjenja godišnjeg
prirasta, ali su posljedice defolijacije za ekosistem štetne i u drugim
vidovima (izostanak uroda sjemena, promjena u kruženju materije, promjene
u vodnom režimu tla, utjecaj na entomofaunu tla itd.).


ULOGA ENTOMOFAUNE NA KRUŽENJE MATERIJE


Poznato je da entomofauna igra značajnu ulogu u remineralizaciji organske
materije. O ulozi zemljišne faune u razgradnji organske materije
pisao je opširnije C. A. EDWARDS, D. E. REICHLE i D. A. CROSSLEY i
drugi autori. Ovdje ćemo iznijeti samo ukratko rezultate istraživanja R.
DAJOZ-a (1974) koja su vršena u različitim šumskim ekosistemima Pirineja.
Koristeći se radovima Ghilarova i Mamaeva o biodegradaciji drva, njegova
vlastita istraživanja evidentno pokazuju ulogu entomofaune u procesu degradacije
u odnosu na istu ulogu gljiva. Nabrajajući vrste i redove koji napadaju
drvo Dajoz ističe primordialnu ulogu lignivornih gljiva i druge zemljine
faune (Oligocheta, Gasteropoda, Acarina i dr.), ali je veoma interesantan
podatak da insekti sudjeluju u razgradnji mrtvog bukovog drva s 25%.
Drvo zaštićeno od insekata daleko se sporije razgrađuje samo uslijed djelovanja
bakterija i gljiva. Značajni su u tom pogledu radovi SCHIMITSCHEKA
(1952) za smreku i jelu i CARLE-a (1971) za bor. Velika je lista insekata
koji imaju ulogu u procesu dekompozicije mrtvog drva, koga je Schimitschek
prikazao u 5 stadija. Veliki broj vrsta iz reda Coleoptera saproksilofaga u
terminalnoj fazi dekompozicije ima značajnu ulogu. O sukcesiji ksilofagne
faune, o simbiozi s bakterijama predstoje još intenzivna istraživanja.


U borbi protiv štetne entomofaune i čovjek utječe na proces kruženja
materije. Velika primjena pesticida koji se upotrebljavaju u borbi protiv
šumskih štetnika, od kojih se neki veoma sporo razgrađuju ulazi u tok
kruženja materije u ekosistemu. Obično se kao najeklatantniji primjer nađava
DDT, koji je danas sve više prisutan u biljkama i životinjama, ali ima
i drugih spojeva koji su aktivnošću čovjeka dospjeli u tok kruženja materije
u ekosistemima.


ZAKLJUČNE NAPOMENE


Dakako da u kratkom prikazu nije moguće kompletno obuhvatiti sadržaj
naznačen u naslovu. Još je teže izdvojiti jednu komponentu ekosistema,
promatrati je izdvojeno iz ekosistema koji, iako otvoren sistem, djeluje u
veoma složenim i dinamičnim uvjetima. Svaki ekološki faktor, svaka kompomenta
ekosistema, pripadala ona biotičkom ili abiotičkom kompleksu
djeluje u interakciji. Entomofauna ovisi o abiotičkim faktorima u prvom
redu klimi ali i sama tu klimu (mikroklimu) u ekosistemima mijenja. Ona
djeluje na stvaranje plodnog dijela tla, ali putem defolijacije utječe i na
njegovu klimu, sadržaj vode itd. ukratko na ekosistem kao cjelinu. Čovjek
u nastojanju da poboljša životni standard vrši ustvari ataku na kvalitetu
svoga života. Upoznavajući sredinu u kojoj živimo, nametnut će nam se


462
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 33     <-- 33 -->        PDF

spoznaja kako treba da se odnosimo prema prirodi. U tome leži značaj proučavanja
ekologije, za čiji je razvoj entomologija dala neprocjenjivo vrijedni
prilog.


LITERATURA


Android , M.: Ekološki i ekonomski aspekti zaštite slavonskih šuma. Zbornik


o stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije. JAZ, Vinkovci — Slavonski
Brod, 1974.
Androić , M.: Effets economiques et ecologiques de la defoliation causee par
la Bombix disparate (Porthetria dispar L.) dans ecosisteme forestiers. Zaštita
bilja, Vol. XXIX, No 143—144, Beograd, 1978.


Ferry ,
C. Trochet , B.: L´inifluence du traitement forestier sur les oiseaux.
Ecologie forestiere, ouvrage collectif presente par P. Posson. Paris—Bruxelles—
Montreal, 1974.


Fratian , A.: Influenta defolierilor produse de insekte asupra productivitatia
padularor. Bucuresti, 1973.


Leme , G.: La productivite primaire de la foret. Ecologie forestiere, ouvrage
collectif presente par P. Posson. Paris—Bruxelles—Montreale, 1974.


Klepac , D., Spaić , L: Utjecaj mekih defoliatora na debljinski prirast hrasta
lužnjaka. Šum. list br. 3—4, 1965.


Klepac , D.: Izračunavanje gubitka prirasta u sastojinama koje je napao gubar
(Limantria dispar L.). Šum. list str. 280—290, 1959.


Klepac , D.: Zuwachsverluste in Eichenmischbeständen die durch die Kalamität
des Schwamspinners und anderes blattfressenden Schädlinge beffalen
werden. Zeitschrift der Technischer Universität Dresden, 15, Heft, 2, 1966.


Klepac , D.: Istraživanja o utjecaju defolijacije na prirast jelovih šuma. Šum.
list, br. 1—2, 1972.


P r p i ć, B.: Ekološko-biološlke značajke šuma jugoistočne Slavonije. Zbornik o
stotoj obljetnici šumarstva jugoistočne Slavonije, JAZ, Vinkovci — Slavonski
Brod, 1974.


Rafes , P. M.: Estimation of the Effects of Phytophagous Insects on forest
Ecosystems. Springer Verlag, Berlin—Heidelberg—New York, 1978.


RESUME


ROLE DE L´ENTOMOFAUNE DANS LA CHA1NE DES FACTEURS MENAQANTS
LA STABILITE DES ECOSYSTEMES FORESTIERS


Le role de l´entomofaune dans un Systeme forestier n´est pas jusq´au maintenent
suffisemment etredie, particulierment Taction de certaines unites sistematiques
et trophyques des organismes dans le foctionnemt d´un ecosysteme
forestier: dans le cycle biogeochimique, dans le flux d´energie, ainsi que dans
la productivite primmaire. L´influence des insectes phytopages sur la diiminnation
de Tacroissement annuel courant (la parte de biomasse se ratige) est mieux connue. Moin etudie est la consequence de la defolation sur la
fructufication sur l´eta physiologique d´arbe etc.


La place de parasitisme dans une chaine throphique d´un ecosysteme presente
un sujet tres interessant ä etudier.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Dans un ecosysteme forestier, l´entomofaune fait une parte negligeable par
rapport ä la biomasse totale. Pourtant, pendant la gradation d´un phytophage


(p. ex. Lyrnantria dispar L.) la production primmaire annuelle penit etre diminuee
pour 20—60 °/p. Les poids des chennilles s´eleve ä 500—600 kg/ha, et la quantite
totale de feuilles consommees dans cette foret s´eleve ä cca 5200 kg, ce que fait
en moyenne 50 % de l´acroissement annuel (production nette appartente). Les
autres consequences l´ecologiques de la defolation se manifestent dans la processus
de photosynthese et de respiration, ce que peut avoir une grande importance pour
la stabilite d´un ecosysteme forestier.
Ovaj rad je referat sa savjetovaProf,
dr MILAN ANDROIĆ,
nja »Uloga šume i šumske vegedipl.
ini. šum.
tacije u zaštiti čovjekove okoline Katedra za zaštitu šuma
u odnosu na Jadransko područŠumarskog
fakulteta
je« održanog 4—6. III 1977. u Sveučilišta u Zagrebu,
Zadru. Šimunska cesta br. 25.


Prirodna destrukcija drvne tvari stabala u prašumskoj oazi Čorkova uvala
na području Nacionalnog parka Plitvička jezera


Foto: Kovačević