DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 35     <-- 35 -->        PDF

ANTROPOGENI UTICAJ NA FIZIKALNA SVOJSTVA TALA
U NACIONALNOM PARKU PLITVIČKA JEZERA


Ć. BURLICA, J. MARTINOVIĆ


SAŽETAK. Autori su na 21 pokusnih polja ispitivali utjecajčovjeka na fizikalna svojstva tla u Nacionalnom parku »Plitvička
jezera«. Ispitivanja su vršena u očuvanom šumskom tlu pod prirodnom
šumskom vegetacijom, u tlu šumskih dijelova koja su
intenzivno gažena (od posjetitelja Nacionalnog parka) te u poljoprivrednom
zemljištu. Ispitivanja su vršena u tlima tipa rendzine
na dolomitu, smeđem na vapnencu (kambisol) te na ilimeriziranome
na vapnencu (luvisol). Ova istraživanja su pokazala,
da se nepovoljan utjecaj čovjeka odrazio u smanjenoj infiltracijskoj
sposobnosti tla za vodu, u promjeni strukturnog sastava
uz smanjenje stabilnosti agregata a s posljedicom pojačane površinske
erozije zemljišta, (op).


UVOD


Bilo je više razloga da poduzmemo istraživanja utjecaja čovjeka na
fizikalna svojstva tala u području Nacionalnog parka Plitvička jezera i da
dobivene rezultate predočimo javnosti.


Prema suvremenim i meritornim shvaćanjima (KOVDA, 1974) zemljišni
pokrivač predstavlja najznačajniju komponentu biosfere po ulozi koju ima
u procesima fotosinteze, transformacije i mineralizacije organske materije,
akumulacije sunčane energije i biokemijskog kruženja materije. Tlo je
univerzalni biološki apsorbent, purifer i neutralizator zagađivanja prirode.
Razumljivo je stoga što je misao o tlu kao izuzetno značajnom faktoru čovjekove
okoline općenito sve prisutnija i aktualnija. Istraživači se s pravom
okreću ne samo pedološkim problemima koji su u vezi s povećanjem biljne
proizvodnje već sve više i problemima zaštite tla i općenito racionalnog
gospodarenja sa zemljištem. Malobrojna istraživanja koja su u tom pravcu
kod nas provedena (JANEKOVIĆ, 1955; KIŠ i dr., 1972; MARTINOVIĆ, 1974
i 1975; STRITAR, 1975; RESULOVIĆ i dr., 1975) pokazuju da ima dosta
primjera neracionalnog gospodarenja sa zemljištem koje ozbiljno narušava
ekološku ravnotežu našeg prostora. Nema sumnje da bi kod nas proučavanje
kulturnog utjecaja na pedosferu trebalo biti naš stalni zadatak, naročito
u područjima s intezivnim privrednim razvojem. U tom pogledu ovo
saopćenje može biti poticaj za daljna istraživanja i veće zanimanje za navedenu
problematiku.


465
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 36     <-- 36 -->        PDF

CM
O CM


o


# 1


CM


o* O


a


. U


0 1 CM *J*


rl CM O
4J O O m *
01 * » 1 rH
a> o o


K>


n 1 CM in
«J
CM O
IN 1 o>


K .
U o o


in


I o\


O CM


in


i [ o*


CM* *


O


o cr» -*r
CM O


oOrl in vo
-H ft"0 p*


ti


_ 0


3 m *> .r» in
in rH (U


o Oi+l E CM rH
CM rH


s i


CM


3 B*<


a m 00


\u r» rH


rH rH


o cn
S3 3 *> in in
t-t o


TT o


1 in


3 3 3» lL> CM


S1 rH
a 6


co r»
O
O 3 » 1 « *


A


in
O


rH
O


co a\


«1 in IO
3 Ö


en r~


& o


CM


in r~


«


rl m
O rH
3

PC Ü CO o


i8 10 1
rH


c o


p rt r-i rd
NO M
p. TJ
-H C -P -H
B « C 0 a


+J H


H
JJ
-rl


m


0
i-i


o


a u
.« N


0


3
3
fo


1 i->


0 rH 0


rl -rl U rH
fclHđ


CO


CO
**


lL>


M
CM
CO


ID


r


rH


O
n
rH


CO
rH


o


r-


o


rH


**


rH


**


***


O


lL


o


rH


1


r~


TT


CO


in


o
CM
1
o


1


rl ID
«JSA:
a o -P


H rH -H
N O rH
fltfO.


c


SS3


l
OJ
XJ


n


X


X) 0)
-H C
3-H
>U >


CS


in H


in rH
CO CN


H rH
«. k.


00 CM
CN rH


O KD


in t—


m CM


V CN


t k.
H en
co


Ol o


T#«)
rH


rH Ch


M rH


P^rH


O (J\
-t


in CN
in rH


o o


CM

O rH
rH


O O


h «.
cn m


rH P-


c TP


yL> r~~


TP CO


r- r


vo in


rH TT


1 1
o o


CN


1
-H (tj


me^


Ö o o


HrlJ
NOP
T3 »0 T3


Č


« fi 4J


rO


M


K>


-H nJ
C rH
Q) (1)
VH DJ


O (0


« M


CO


en ** t"


CO (N o
OJ ro TP


TP r- en


.«.».
CO TP VD
^j< ^r ro


ID CO ^J*


fN (N CM
(N

rH rH O


» > Ik
o o o
O O 00


^p r- ^o
rH


ID CO CO


o o o


en VD

O rH CO
»H rH


MfNih<
vj rH O


O O O


HflH


«a* CM rH
[ 1 I


en co co


ro m m


ro CN CN


in in in


oo o o
rH "* r^1
l l
o o o


CM m


1
1 -H 1
g rH (13
3 -H in


^ -H
0 H N
>: o -H


rH W ^
CO -H CD -H
W Ä t= Ö


H


CD
Ü
JH


CD
N
0)


1-3


TP


CN r^ TP


in co vo


(N ro in


CO CO CO


*,**


p* en in


* K»CN


cn ^rn


\D ^rco


CN CM «H


rH rH O


^ » ».
o o o


O CN TP


co TP r-


VD O O


O O rH


OlNO


r* k. *t


HHO
rH rH r-\


rH oo r>


CM O O


O O O


CM in rH


TP H rH


I 1 1


rH C\ CTi


TP ro m


r- r* co


in m in


KD a o
r-i-j- r^
l l l
O TP o


H m
I
1 -H I


Š H td


(3 -H M


r « -r*
O rH N
M O-H
rH W JH
CO -H CD -H


WrQEO


rd
>o


to


>


0
+J
M
to
M


m


en en ro


m er»
CM ro ro


er» CN TP


» . k.
TP ro CO
TP TP CO


CO Tp CO


co in rH


CM CM CM


en in in


k. k. k.
o o o


O CO TP


o in m
iH
r- t^ o


rH O CN


CT\ CO 00


k k,
Mno
rH fH rH


CO CO ID
CO rH O


O O O


rH TP CM


O CO rH
rH


1 1 1


Cft CTi CT\


CO CO CO


rH rH CO


m in m


in in
ID CO CO
I 1 I
o o in


r-i in


H -H


o a
WXJ
-H -H
> DJ
a TH
^ -p


,


0
fr


H
cd
ij CO


rH r3
CD -r-i
> rH


VD
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 37     <-- 37 -->        PDF

Provedbu ovih istraživanja u Nacionalnom parku Plitvička jezera lako
je objasniti. Plitvički ekosistemi predstavljaju veliko nacionalno bogatstvo
u svijetu priznate vrijednosti i ljepote. U novije doba su uloženi veliki napori
da se prirodne ljepote približe čovjeku, ali i da se zaštite i očuvaju
sve prirodne vrijednosti. Budući da valjana i cjelovita zaštita Plitvičkih ekosistema
podrazumijeva dobro poznavanje i pravilno gospodarenje šumskim
i drugim zemljištem pristupilo se vrlo opsežnim pedološkim i, posebno,
pedohidrološkim istraživanjima koja su u toku. Zadatak je navedenih istraživanja
da utvrde utjecaj šuma i šumskog zemljišta na hidrološki režim i
vodoopskrbu Plitvičkih jezera. Dio tih istraživanja je i ovaj rad u kojem
se iznose podaci o promjenama u infiltracijskoj sposobnosti tla za vodu
uzrokovanih čovjekom. Prema BAVER et al (1972) to je svojstvo jedan od
najvažnijih faktora regulacije njegova hidrološkog režima. Naša istraživanja
na ovom mjestu su ograničena na pitanje postoje li i kolike su razlike
u infiltraciji kod očuvanih šumskih, šumskih intenzivnije gaženih i poljoprivrednih
tala, koje se mogu pripisati djelovanju čovjeka, odnosno načinu
korištenja tla. Nadalje smo pokušali dobiti uvid, da li promjene u načinu
korištenja tla imaju svoga odraza na strukturni sastav i stabilnost strukturnih
agregata.


Rad omogućava i financira Nacionalni park Plitvička jezera te stoga
autori tom kolektivu duguju zahvalnost. Za naša istraživanja izuzetno razumjevanje
su pokazali drugovi Petar Vidaković, generalni direktor Nacionalong
parka i inž. Josip Movčan, direktor Radne zajednice zaštite i unapređenja
Nacionalnog parka, pa im se posebno zahvaljujemo.


OPIS OBJEKATA ISTRAŽIVANJA


Istraživački rad obavljen je na 27 primjernih ploha koje su većinom
izabrane u užem okolišu Plitvičkih jezera. Suglasno zadatku istraživanja
primjernim su plohama obuhvaćeni glavni tipovi tala u Parku i to: rendzina
na dolomitu, smeđe tlo na vapnencu (kambisol), te ilimerizovano tlo
na vapnencu (luvisol). Svakom tipu tla pripada 9 primjernih ploha s 3 različita
načina korištenja zemljišta. Prvi način korištenja zemljišta odnosi se
na očuvana šumska zemljišta pod prirodnom šumskom vegetacijom i takvo
zemljište predstavlja etalon uzorke. Drugi način korištenja odnosi se na
intenzivnije gažena šumska zemljišta uz staze, puteve i turističke objekte.
Za poljoprivredna zemljišta je karakteristično da se stalno ne oru već se
stavljaju povremeno pod ugar. Primjerne plohe s različitim načinom korištenja
zemljišta veličine 1—5 ari postavljene su tako da ispunjavaju uvjete
koji se traže za komparativne plohe. One se u 4/5 slučajeva dodiruju i imaju
isti nagib i ekspoziciju terena. Objekti naših istraživanja nalaze se u području
gorske šume bukve (Fagetum croat. montanum Ht.) s izuzetkom ploha
15 i 18 koje se nalaze u graničnom području prema šumi hrasta kitnjaka
i graba (Querco-Carpinetum Ht.) i ploha 10, 19 i 24 koje se nalaze u području
šume bukve i jele (Fagetum croat. abietetosum Ht.).


Podaci o osnovnim kemijskim svojstvima i teksturnom sastavu tala
nekih primjernih objekata prikazani su u tabeli br. 1. Pažnju privlače činjenice
da rendzine imaju široku amplitudu pH-vrijednosti, različit sadržaj


467
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 38     <-- 38 -->        PDF

Podaci o infiltracijskoj sposobnosti tla za vodu


Broj Tip tla Način korištenja


plohe
zemljišta


Rendzina
Očuvano šumsko
zemljište


4


Intenzivnije
5 gaženo šumsko
6 zemljište


Poljoprivredno
zemljište


10


11


Očuvano šumsko
12 zemljište


13 Intenzivnije
14 Kambisol gaženo šumsko
15 zemljište


16
Poljoprivredno
zemljište


17


18


19


20
Očuvano šumsko


21
zemljište


22 Intenzivnije
23 gaženo šumsko
zemljište


24 Luvisol


25
Poljoprivredno


26
zemljište


27


Lokalitet Broj serija
mjerenih
intervala
vremena
Jezerce II 5
Ćuića krčevine 5
Korenička Kapela 4
prosjek
Rudanovac
Ušće rječice
Pristanište
prosjek
Jezerce II
Ćuića krčevine
Rudanovac
prosjek
Čorkova uvala
Pl. Ljeskovac
Jezerce I
prosjek
Plitvice — škola
Jezerce I
Rastovača
prosjek
Plitvice — škola 3
Jezerce I 5
Rastovača 4
prosjek
Čorkova uvala 3
Sušanj ska dragaPl. Ljeskovac
3
3
prosjek
Velika poljanaVelika poljanaČorkova uvala
I
II
5
5
4
prosjek
Velika poljanaVelika poljanaBrezovac
I
II
5
3
3
prosjek
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 39     <-- 39 -->        PDF

Tabela 2


Intervali mjerenja o d 5 minuta


I II III IV V VI VII VIII IX X
Količina infiltrirane vode (mm)
195.4 156.4 149.0 144.0 142.8 141.8 141.4 141.3 141.2 141.1
164.6 145.8 132.6 130.2 128.0 126.2 125.6 125.3 125.2 125.1
170.3 150.2 141.8 138.2 135.0 133.9 131.0 130.9 129.9 129.5
176.77 150.80 141.13 137.47 135.27 133.97 132.67 132.50 132.10 131.90
29.8 17.8 16.0 15.0 14.5 14.0 13.9 13.8 13.8 13.8
36.7 24.3 23.3 22.7 21.5 21.0 20.8 20.7 20.7 20.7
24.3 17.3 14.0 12.7 11.3 10.0 9.5 9.4 9.3 9.3
30.27 19.80 17.77 16.80 15.77 15.00 14.73 14.63 14.60 14.60
17.8 11.2 10.5 9.5 8.8 7.5 7.5´ 7.5 7.5 7.5
14.8 7.0 6.4 6.0 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8 5.8
\0.8 7.5 5.5 5.2 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1 5.1
14.47 8.57 7.47 6.90 6.57 6.13 6.13 6.13 6.13 6.13
100.0 76.7 72.0 63.0 62.5 62.2 62.1 62.1 62.1 62.1
63.5 51.9 46.9 44.0 42.6 41.9 41.3 41.2 41.1 41.1
40.8 35.3 31.8 29.7 28.9 28.1 27.6 27.1 26.9 26.8
68.10 54.63 50.23 45.57 44.67 44.07 43.67 43.47 43.37 43.33
22.8 14.0 9.8 7.5 5.2 4.8 4.4 4.3 4.3 4.3
4.8 3.2 2.8 2.6 2.5 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
30.1 22.8 20.1 19.3 19.1 19.0 18.9 18.9 18.9 18.9
19.23 13.33 10.90 9.80 8.93 8.73 8.60 8.53 8.53 8.53
13.2 7.5 4.1 3.7 2.9 2.4 2.4 2.4 2.4 2.4
8.8 5.2 3.8 3.5 2.7 2.2 2.1 2.1 2.1 2.1
10.9 8.0 4.4 3.9 3.5 2.9 2.8 2.7 2.7 2.7
10.97 6.90 4.10 3.70 3.03 2.50 2.43 2.40 2.40 2.40
35.7 27.7 26.0 21.3 17.7 13.7 11.1 10.0 9.5 9.3
10.3
8.0
6.7
5.7
5.3
3.7
4.0
2.7
3.3
2.0
3.0
1.5
2.8
1.3
2.7
1.2
2.7
1.1
2.7
1.1
18.00 13.37 11.67 9.33 ´ 7.67 6.07 5.07 4.63 4.43 4.37
6.0 1.6 1.0 0.7 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2
5.4 1.4 1.0 0.8 0.7 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5
8.8 4.2 2.9 2.1 1.7 1.3 1.2 1.2 1.2 1.2
6.70 2.40 1.63 1.20 0.97 0.77 0.67 0.63 0.63 0.63
3.0 1.8 1.2 0.9 0.7 0.6 0.6 0.6 0.6 0.6
2.7 1.2 0.8 0.6 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
2.7 1.7 1.0 0.6 0.4 0.3 0.3 0.3 0.3 0.3
2.80 1.57 1.00 0.70 0.53 0.47 0.47 0.47 0.47 0.47
469
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 40     <-- 40 -->        PDF

čestica sitnog pijeska i gline. Za ostala je tla karakteristično jače ili slabije
povećanje postotka gline po dubini tla i jako smanjenje humusa od površinskog
prema nižim horizontima.


METODIKA RADA


a) Terenski rad


Na svim primjernim plohama provedeno je mjerenje infiltracije vode u
tlu. Primjenjen je postupak po Burgeru (BURLICA, 1971). U cilindar površine
1 dm2 i visine 30 cm (od kojih je 10 cm zabijeno u tlo) nalijevalo se
jednu litru vode. Svakih pet minuta očitavana je količina u tlo infiltrirane
vode, odnosno mjerena je u milimetrima promjena visine vodenog stupca
u cilindru. Jedno mjerenje čini 10 očitavanja (u razmacima od po 5 minuta)
u svakom cilindru. U slučajevima dobro izražene infiltracijske sposobnosti
tla za vodu mjereno je vrijeme (u sekundama) koje je potrebno da tlo primi
cijelu litru vode, ponavljajući nalijevanje vode (jednu litru za drugom) sve
dok ukupno vrijeme infiltracije ne pređe 50 minuta. To je bilo potrebno
da se obračunom dobije jedna serija mjerenja koja odgovara seriji mjerenja
s deset intervala po 5 minuta. Na svakoj primjernoj plohi mjerenja su
vršena sa 3—5 ponavljanja. Vlažnost tla u trenutku mjerenja bila je bliska
ili ravna poljskom vodnom kapacitetu.


Na jednom dijelu primjernih ploha (tabela br. 3) uzimani su iz humusno-
akumulativnog horizonta (Am0) uzorci za određivanje strukturnog sastava
i stabilnosti strukturnih agregata. Uzorci su uzimani u kartonske kutije
u tri ponavljanja uz odstranjivanje skeleta.


b) Laboratorijski rad


U pedološkom laboratoriju Zavoda za ekologiju šuma šumarskog fakulteta
u Sarajevu obavljena su ova istraživanja:Strukturni sastav je određen prosijavanjem zrakosuhog uzorka tla
kroz garnituru sita (0 10, 5, 3, 1 i 1/2 mm). Sadržaj pojedinih frakcija
strukturnih agregata izražen je u postotku na temelju njihovih
težina u odnosu na kupnu težinu uzorka (VUČIĆ, 1971).

Stabilnost strukturnih agregata je određena mokrim prosijavanjem
na principu promjene srednjeg težinskog promjera po metodi De
Leenheer-a i De Boodt-a. Postupak je detaljnije opisan u radu RESULOVIĆ
et al (1971). Indeks stabilnosti strukturnih agregata je određen
na temelju vrijednosti 0,5 kao najidealnije (najminimalnije)
promjene srednjeg težinskog promjera i klasifikacije indeksa stabilnosti
koju daju DE LEENHEER i DE BOOTD (1959).
c) Obrada podataka


Na osnovu prikupljenih podataka za svaki način korištenja i za svaki
lokalitet odnosno tip tla obračunata je:


— prosječna infiltracijska sposobnost za vodu u svakom od deset intervala
mjerenja s točnosti 0,1 milimetra;
470
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 41     <-- 41 -->        PDF


analiza varijanse za deseti odnosno završni interval mjerenja u kojem
kod većine opažanja dolazi do ustaljenja sposobnosti tla za infiltraciju
vode. Analiza je provedena trostrukom klasifikacijom koja
obuhvaća tip tla, način korištenja i lokalitete (karakteristike položaja).
Pri ocjeni razlika primjenjen je Tukey-test prema WEBER
(1967);

zastušlenost frakcija strukturnih agregata i stabilnost strukturnih
agregata izražena je srednjim vrijednostima iz mjerenih ponavljanja.
REZULTATI I DISKUSIJA ISTRAŽIVANJA


a) Istraživanja infiltracijske sposobnosti za vodu


Rezultati istraživanja infiltracijske sposobnosti za vodu po tipovima
tala, načinu korištenja i lokalitetima predočeni su u tabeli br. 2. Izravnate
prosječne vrijednosti za tipove tala i načine korištenja prikazane su na slici.


Strukturni sastav i indeks stabilnosti
Tabela 3


1


Postotno učešće frakcija
strukturnih agregata O
veličine Ć


Način
korištenja
zemljišta


rt


tfl


"rt


o g.
IH H


M


0,5
0,5-1 1-3 3-5 5-10 10 mir


2


IM M


m


l
Rend-


Očuvano šum. Jezerce II 10 10 19 22 26 5 65


2 zina zemljište Ćuića Krčevine 8 8 21 23 30 10 55
3 Korenička Kapela 4 3 10 20 31 32 43


4
Intenzivnije
gaženo šum.
zemljište Rudanovac 2 3 8 10 23 54 54


7 Poljoprivredno Jezerce II. 9 8 23 23 22 15 45
8 zemljište Ćuića Krčevine 16 10 25 21 18 10 24
9 Rudanovac 9 10 28 19 20 14 24


12
Kam-Očuvano šum.
bisol zemljište Jezerce I. 4 5 18 19 28 26 39


13 Intenzivnije Plitvice — škola 8 7 16 16 28 25 42
15 gaženo Rastovača 5 6 18 19 27 25 23
šum. zem.


16 Poljoprivredno Plitvice — škola 10 16 21 15 22 16 24
17 zemljište Jezerce l) 14 18 15 11 18 22 26
18 Rastovača 14 15 19 16 21 15 17


22 Luvi-Intenzivnije Velika Poljana I. 6 3 13 16 27 35 34
23 sol gaženo Velika Poljana II. 4 4 12 13 24 43 20
šum. zem.


25 Poljoprivredno Velika Poljana I. 5 5 17 15 22 36 30
26 zemljište Velika Poljana II. 6 5 15 14 24 36 30


471
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Uočava se da svaki način korištenja tala karakterizira specifična zakrivljenost
linije, koja odaje opadanje infiltracijske sposobnosti. Površine
pod očuvanom šumskom vegetacijom pokazuju tendenciju stalnog opadanja
infiltracijske sposobnosti tj. do izjednačenja infiltracije ne dolazi ni u desetom
intervalu mjerenja. Šumske površine koje su izložene intenzivnijem
gaženju postižu u prosjeku stalnost infiltracije poslije petog intervala mjerenja.
Poljoprivredne površine postižu stalnost infiltracije već poslije trećeg
mjernog intervala.


Razlike između početne (za prvi interval) i završne (za deseti interval)
vrijednosti infiltracije najveće su pod očuvanom šumskom vegetacijom, a
najmanje na poljoprivrednom zemljištu. To vrijedi za sve tipove tala, s tim
što su najveće razlike dobivene za rendzine, a najmanje za luvisole.


Analizom varijanse za faktore klasifikacije utvrđene su slijedeće računske
F-vrijednošti:


tip tla F = 107,08
način korištenja F = 170,09
lokaliteti F = 1,33


Obzirom na tablične vrijednosti (F = 4,46 ; 8,65 + + i 18,49+ ++) ove vrijednosti
pokazuju da tipovi tala, a naročito način korištenja imaju visoko
signifikantno različite infiltracijske sposobnosti zemljišta za vodu. Zajedničko
djelovanje — interakcija tipa tla i načina korištenja ima također visoko
značajne razlike (F tablično za vjerovatnoću 0,001 iznosi 14,39, a računsko
70,23). Lokaliteti nemaju signifikantno različitu infiltraciju. To znači
da razlike u gospodarenju poljoprivrednim zemljištem, kao i različiti načini
i intenziteti gaženja šumskog zemljišta (sporadično stoka na lokalitetima u
širem okolišu i ljudi u užem okolišu jezera) odnosno razlike fizičko-kemijskih
svojstava za rendzine nemaju diferenciran utjecaj ,na infiltracijsku
sposobnost tla.


Detaljnija analiza utvrđenih odnosa (primjenom Tukey-testa, Wo,o5 =
16,887 i Wo,oi = 23,533) pokazala je da postoje visoko signifikantne razlike
u infiltracijskoj sposobnosti rendzina na očuvanom šumskom zemljištu u
odnosu na infiltracijsku sposobnost intenzivnije gaženih i obrađivanih rendzina.
Jednak odnos vrijedi i za tla koja pripadaju tipu kambisol.


Visoko su signifikantne razlike i između rendzine i kambisola pod očuvanom
šumskom vegetacijom.


Posebno je zanimljiv podatak da nisu utvrđene značajnosti u razlikama
infiltracijske sposobnosti za vodu između intenzivnije gaženih šumskih i
poljoprivrednih zemljišta, koja pripadaju vrlo kontrasnim tipovima tala
(rendzina, luvisol).


Ova istraživanja su pokazala da rendzina u ispitivanom području ima
oko tri puta veću infiltracijsku sposobnost za vodu od kambisola i do trideset
puta veću od luvisola.


Infiltracijska sposobnost tala pod očuvanom šumom je za 5—10 puta
veća u odnosu na intenzivnije gažene površine, a za 10—20 puta veća u odnosu
na poljoprivredne površine.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 43     <-- 43 -->        PDF

INFILTRACIONA SPOSOBNOST ZA VODU U
USLOVIMA RAZLIČITOG KORIŠTENJA ZEMLJIŠTA
mm
,180
RENDZINE
KAMBISOL
LUVISOL 170
I. POVRŠINA POD ŠUMSKOM VEGETACIJOM
2. GAŽENA POVRŠINA POD SUM. VEGETACIJOM
-160
3. OBRAĐIVANA POVRŠINA
150
KO
-M30


V INTERVAL
A - VREMENA
473
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 44     <-- 44 -->        PDF

Intenzivno gaženje i obrada tla praktično reduciraju sve razlike u infiltracijskoj
sposobnosti istraživanih tipova tala unatoč poznatim razlikama
u njihovim fizikalnim i drugim svojstvima.


Nema sumnje da utvrđene promjene-razlike u infiltracijskoj sposobnosti
tala imaju veliki praktični značaj. Smanjenje infiltracijske sposobnosti
tla za vodu povećava (pri istim ostalim stanišnim uslovima) intenzitet površinskog
oticanja vode i s tim u vezi povećava se i intenzitet erozije tla
vodom. Tako uvjetovan proces erozije tala potpomognut je na poljoprivrednim
površinama i drugim oborinskim režimom, ovdje izostaje zadržavanje
oborina u krošnjama stabala-intercepcija, produžavanje vremena doticanja
oborina na tlo i smanjenje energije kapi kiše.


U razmatranju dobivenih podataka i njihovoj interpretaciji treba imati
pred očima činjenicu da se ovi rezultati odnose na mjerenja provedena u
uvjetima vlažnosti tla koja je jednaka ili bliska poljskom vodnom kapacitetu.
U ovim uvjetima infiltracijska sposobnost relativno brzo poprima svoju
stalnu i minimalnu vrijednost. Razumljivo je stoga što su u ovom radu
utvrđene vrijednosti infiltracije općenito niže od vrijednosti koje su za iste
tipove tla u uslovima manje vlažnosti (bliska vlažnosti venjenja) dobili ĆIRIĆ
(1966) i BURLICA (1972).


b) Istraživanja strukture


Infiltracijska sposobnost tla za vodu ovisi o nizu njegovih osobina.
Prema ranijim istraživanjima istih tipova tala provedenih u šumama Bosne
(BURLICA, 1972) infiltracijska sposobnost je u korelacijskoj vezi s mehaničkim
sastavom tla, stabilnosti strukturnih agregata, količinom pora određene
veličine (zavisno od oblika agregata) i kontinuitetom ove kategorije
pora. U ovom se radu predspostavilo da se razlike u infiltracijskoj sposobnosti
tla mogu u krajnjem slučaju objasniti i promjenama strukturnog sastava
i stabilnosti agregata, kao posljedice različitog načina korištenja zemljišta.
Te su se predpostavke i obistinile. Utvrđeni su ovi odnosi:


U strukturnom sastavu očuvanog šumskog zemljišta su najmanje zastupljene
najsitnije frakcije agregata. S promjerom frakcije raste i njihovo
postotno učešće. Frakcija agregata većih od 10 mm, koji predstavljaju na
ovim tipovima tala »agregatne druže« (BURLICA, 1972) ima u rendzini očuvanog
šumskog zemljišta manje nego u drugim tipovima tala. Smanjenje
frakcije agregatnih druza konstatirano je i za poljoprivredna zemljišta. Nasuprot
tome utvrđeno je znatno postotno povećanje agregatnih druza na
intenzivnije gaženim površinama. Poljoprivredna zemljišta karakterizira povećavanje
sitnih agregatnih frakcija u svim istraživanim tipovima tala.


Dobiveni podaci za stabilnost strukturnih agregata prema klasifikaciji
DE LEENHEER-a i DE BOOTD (1959) pokazuju da se istraživani tipovi
tala i načini korištenja zemljišta nalaze u zanimljivom odnosu. Rendzina
pod očuvanom šumskom vegetacijom ima izvrsn u stabilnost strukturnih
agregata a na poljoprivrednom zemljištu slabu do nezadovoljavajuću
. Slični odnosi vrijede i za kambisol. Očuvano šumsko zemljište pokazuje
vrl o dobru , a poljoprivredno slab u stabilnost strukturnih
agregata. Za luvisole bili smo u prilici uporediti stabilnost strukturnih agre
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 45     <-- 45 -->        PDF

gata na plohama intenzivnije gaženog šumskog zemljišta i plohama poljoprivredno
zemljišta s kultiviranom livadom. Poljoprivredno zemljište pokazalo
je slabu, a šumsko slabu do nezadovoljavajuću stabilnost
strukturnih agregata. Sva je prilika da su utvrđeni odnosi posljedica suprotnog
učinka ljudskog faktora. Gaženjem čovjek narušava, a kultiviranjem
livada poboljšava stabilnost strukturnih agregata. U cjelini uzevši,
izuzev navedene specifičnosti za luvisole, stabilnost je strukturnih agregata
pod očuvanim šumskim zemljištem u odnosu na poljoprivredno zemljište za
1,4 do 2,3 puta veća. Sve ovo ukazuje da je kulturni utjecaj čovjeka znatno
pogoršao strukturnu građu zemljišta.


Na temelju provedenih istraživanja infiltracijske sposobnosti tla za
vodu glavnih tipova tala na području Nacionalnog parka Plitvička jezera
i u uvjetima njihovog različitog iskorištavanja može se zaključiti:


1. Utvrđeno je, da glavni tipovi tala u Nacionalnom parku Plitvička
jezera (rendzina, kambisol i luvisol) imaju različite vrijednonsti za infiltracijsku
sposobnost za vodu, različit strukturni sastav kao i različitu stabilnost
strukturnih agregata (slika, tabela 2 i 3).
2. U okviru tipa tla utvrđene su promjene u istraživanim osobinama
tla koje se mogu pripisati različitim načinima korištenja zemljišta odnosno
utjecaju čovjeka na zemljište. Promjene su neočekivano velike i jasno izražene.
3. Kulturni utjecaj koji se sastoji u različitim oblicima poljoprivredne
obrade tla smanjio je infiltracijsku sposobnost tla za vodu kod rendzina
i kambisola za oko 20 puta, a kod luvisola za oko 10 puta. Intenzivnijim
gaženjem šumskog tla njegova se infiltracijska sposobnost smanjila kod
rendzina za oko 10 puta, te kod kambisola i luvisola za oko 5 puta. Za
praksu se može uzeti da se u istim odnosima povećava površinsko oticanje
vode.
4. Strukturni sastav istraživanih tala odlikuje se većim postotnim učešćem
krupnijih frakcija agregata pod očuvanim šumskim zemljištem »Agregatne
druže« su najmanje zastupljene u rendzinama, a najviše u luvisolu.
Postotno učešće »agregatnih druza« je znatno povećano u intenzivnije gaženim
tlima. Poljoprivredna zemljišta se ističu povećanim postotkom sitnijih
frakcija agregata.
5. Stabilnost strukturnih agregata u očuvanom šumskom zemljištu u
odnosu na poljoprivredno zemljište veća je za 1,4 do 2,3 puta. Utvrđeno
je, da kultivirana livada ima nešto veću stabilnost strukturnih agregata od
intenzivnije gaženog šumskog zemljišta.
6. Rezultati istraživanja imaju praktičnu primjenu. Nepovoljan utjecaj
čovjeka smanjio je infiltracijsku sposobnost tla za vodu, promjenio strukturni
sastav uz smanjenje stabilnosti agregata i time pojačao proces površinske
erozije zemljišta. U prostornom planiranju namjene površina treba
navedene odnose uvažavati i predvidjeti načine kontrole nepovoljnih antropogenih
utjecaja. Obzirom na izuzetan značaj i vrijednost Plitvičkih jezera
treba ovim istraživanjima otkrivene pojave nastaviti pratiti, te detaljnije
proučiti uz iznalaženje mjera popravke sadašnjeg stanja.
475
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 46     <-- 46 -->        PDF

LITERATURA


Baver, L., Gardner, V., Gardner, W. (1974): Soil Physics. J. Wiley, New
York.


Burlica , Č. (1971): Mjerenje infiltracije po Burgeru. Priručnik za ispitivanje
zemljišta, Knjiga V, Metode istraživanja fizičkih svojstava zemljišta. Beograd.
Burlica , Č. (1972): Vodni režim najvažnijih tipova šumskih zemljišta Bosne.


Dokt. dis. Sarajevo.
Ćirić , M. (1966): Zemljišta planinskog područja Igman-Bjelćišnica. Radovi šum.
Fak. i Inst. za šum. God. X. Knjiga 10. Sveska 1. Sarajevo.
Janeković , Gj. (1955): Plodnonst tla kao funkcionalni faktor u prostornom
planiranju. Čovjek i prostor br. 11/39.
Kiš, D., Bertović, S., Jurčić, V., Mart ino vic, J., Ricov, Š. (1972): Čovjek
i njegova okolina. Zagreb.
Kovda , V. A. (1974): Biosphere, Soils and Their Utilization. 10-th International
Congress of Soil Science. Moscow.


De Leenheer, L., De Boodt, M. (1959): Determination of aggregate stability
by the change in mean weight diameter Proceeding of International Simposium
on Soil´ Structure, Gent.


M a r t i n o v i ć, J. (1974): Podložnost erozije tala na području Plitvičkih jezera.
Plitvička jezera — čovjek i priroda.
Martinović , J. (1975): Tla sliva Kupe kao faktor ekološke ravnoteže. Dokumentacija
Urbanističkog instituta Hrvatske.


Res.ulović, H., Bisić-Hajr o Dženan a (1971): Određivanje stabilnosti
strukturnih agregata po metodi De Leenheera i De Boodta. Priručnik za ispitivanje
zemljišta, Knjiga V, Metode istraživanja fizičkih svojstava zemljišta.
Beograd.


Resulović, H.,- VI ah ini ć, M., Marušić , M. (1975): Neracionalno korištenje
poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe, (mansc).


S t r i t a r, A. (1975): Pedodloška karta i prostorno planiranje. Iskorištavanje osnovnih
pedoloških karata, Posebna izdanja ANUBIH, Knjiga XXVII, Odjel,
prir. i mat. nauka. Knjiga 6. Sarajevo.


Vučić , N. (1971): Strukturna analiza suhim prosijavanjem. Priručnik za ispitivanje
zemljišta, Knjiga V, Metode istraživanja fizičkih svojstava zemljišta.
Beograd.


Weber , Ern a (1964): Grundriss der Biologischen Statistik. Jena—Stuttgart.


Summary


ANTHROPOGENIC INFLUENCE ON PHYSICAL PROPERTIES
OF THE SOILS IN NATIONAL PARK OF PLITVICE


The authors examinated the influence of man on physical properties of the
soils in National pafk of Plitvice. The experiments were carried out in preserved
forest soil under natural forest vegetation, in the soil chich has been intensively
trodden by visitors of National park, and in agricultural soils. Rendzinas on
dolomite, brown soils on limestone (cambiso´l) and ilimerized isoils on limestone
(luvisol) were investigated.


The results of the investigations show that the unfavourable influence of
man caused a decreased infiltration rate of the soil, changes in structural composition
and decreased agregate stability with the consequence of increased
superficial erosion of the land.


Ovaj rad je referat sa savjetoDr
ČEDOMIR BURLICA,
vanja »Uloga šume i šumske veŠumarski
fakultet,
getacije ü zaštiti čovjekove okoSarajevo,
Zagrebačka 20.
line u odnosu na Jadransko poDr
JAKOB MARTINOVIĆ,
dručje« održanog 4—6. III 1976. Šumarski institut,
u Zadru. Jastrebarsko