DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 42     <-- 42 -->        PDF

Uočava se da svaki način korištenja tala karakterizira specifična zakrivljenost
linije, koja odaje opadanje infiltracijske sposobnosti. Površine
pod očuvanom šumskom vegetacijom pokazuju tendenciju stalnog opadanja
infiltracijske sposobnosti tj. do izjednačenja infiltracije ne dolazi ni u desetom
intervalu mjerenja. Šumske površine koje su izložene intenzivnijem
gaženju postižu u prosjeku stalnost infiltracije poslije petog intervala mjerenja.
Poljoprivredne površine postižu stalnost infiltracije već poslije trećeg
mjernog intervala.


Razlike između početne (za prvi interval) i završne (za deseti interval)
vrijednosti infiltracije najveće su pod očuvanom šumskom vegetacijom, a
najmanje na poljoprivrednom zemljištu. To vrijedi za sve tipove tala, s tim
što su najveće razlike dobivene za rendzine, a najmanje za luvisole.


Analizom varijanse za faktore klasifikacije utvrđene su slijedeće računske
F-vrijednošti:


tip tla F = 107,08
način korištenja F = 170,09
lokaliteti F = 1,33


Obzirom na tablične vrijednosti (F = 4,46 ; 8,65 + + i 18,49+ ++) ove vrijednosti
pokazuju da tipovi tala, a naročito način korištenja imaju visoko
signifikantno različite infiltracijske sposobnosti zemljišta za vodu. Zajedničko
djelovanje — interakcija tipa tla i načina korištenja ima također visoko
značajne razlike (F tablično za vjerovatnoću 0,001 iznosi 14,39, a računsko
70,23). Lokaliteti nemaju signifikantno različitu infiltraciju. To znači
da razlike u gospodarenju poljoprivrednim zemljištem, kao i različiti načini
i intenziteti gaženja šumskog zemljišta (sporadično stoka na lokalitetima u
širem okolišu i ljudi u užem okolišu jezera) odnosno razlike fizičko-kemijskih
svojstava za rendzine nemaju diferenciran utjecaj ,na infiltracijsku
sposobnost tla.


Detaljnija analiza utvrđenih odnosa (primjenom Tukey-testa, Wo,o5 =
16,887 i Wo,oi = 23,533) pokazala je da postoje visoko signifikantne razlike
u infiltracijskoj sposobnosti rendzina na očuvanom šumskom zemljištu u
odnosu na infiltracijsku sposobnost intenzivnije gaženih i obrađivanih rendzina.
Jednak odnos vrijedi i za tla koja pripadaju tipu kambisol.


Visoko su signifikantne razlike i između rendzine i kambisola pod očuvanom
šumskom vegetacijom.


Posebno je zanimljiv podatak da nisu utvrđene značajnosti u razlikama
infiltracijske sposobnosti za vodu između intenzivnije gaženih šumskih i
poljoprivrednih zemljišta, koja pripadaju vrlo kontrasnim tipovima tala
(rendzina, luvisol).


Ova istraživanja su pokazala da rendzina u ispitivanom području ima
oko tri puta veću infiltracijsku sposobnost za vodu od kambisola i do trideset
puta veću od luvisola.


Infiltracijska sposobnost tala pod očuvanom šumom je za 5—10 puta
veća u odnosu na intenzivnije gažene površine, a za 10—20 puta veća u odnosu
na poljoprivredne površine.