DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 45     <-- 45 -->        PDF

gata na plohama intenzivnije gaženog šumskog zemljišta i plohama poljoprivredno
zemljišta s kultiviranom livadom. Poljoprivredno zemljište pokazalo
je slabu, a šumsko slabu do nezadovoljavajuću stabilnost
strukturnih agregata. Sva je prilika da su utvrđeni odnosi posljedica suprotnog
učinka ljudskog faktora. Gaženjem čovjek narušava, a kultiviranjem
livada poboljšava stabilnost strukturnih agregata. U cjelini uzevši,
izuzev navedene specifičnosti za luvisole, stabilnost je strukturnih agregata
pod očuvanim šumskim zemljištem u odnosu na poljoprivredno zemljište za
1,4 do 2,3 puta veća. Sve ovo ukazuje da je kulturni utjecaj čovjeka znatno
pogoršao strukturnu građu zemljišta.


Na temelju provedenih istraživanja infiltracijske sposobnosti tla za
vodu glavnih tipova tala na području Nacionalnog parka Plitvička jezera
i u uvjetima njihovog različitog iskorištavanja može se zaključiti:


1. Utvrđeno je, da glavni tipovi tala u Nacionalnom parku Plitvička
jezera (rendzina, kambisol i luvisol) imaju različite vrijednonsti za infiltracijsku
sposobnost za vodu, različit strukturni sastav kao i različitu stabilnost
strukturnih agregata (slika, tabela 2 i 3).
2. U okviru tipa tla utvrđene su promjene u istraživanim osobinama
tla koje se mogu pripisati različitim načinima korištenja zemljišta odnosno
utjecaju čovjeka na zemljište. Promjene su neočekivano velike i jasno izražene.
3. Kulturni utjecaj koji se sastoji u različitim oblicima poljoprivredne
obrade tla smanjio je infiltracijsku sposobnost tla za vodu kod rendzina
i kambisola za oko 20 puta, a kod luvisola za oko 10 puta. Intenzivnijim
gaženjem šumskog tla njegova se infiltracijska sposobnost smanjila kod
rendzina za oko 10 puta, te kod kambisola i luvisola za oko 5 puta. Za
praksu se može uzeti da se u istim odnosima povećava površinsko oticanje
vode.
4. Strukturni sastav istraživanih tala odlikuje se većim postotnim učešćem
krupnijih frakcija agregata pod očuvanim šumskim zemljištem »Agregatne
druže« su najmanje zastupljene u rendzinama, a najviše u luvisolu.
Postotno učešće »agregatnih druza« je znatno povećano u intenzivnije gaženim
tlima. Poljoprivredna zemljišta se ističu povećanim postotkom sitnijih
frakcija agregata.
5. Stabilnost strukturnih agregata u očuvanom šumskom zemljištu u
odnosu na poljoprivredno zemljište veća je za 1,4 do 2,3 puta. Utvrđeno
je, da kultivirana livada ima nešto veću stabilnost strukturnih agregata od
intenzivnije gaženog šumskog zemljišta.
6. Rezultati istraživanja imaju praktičnu primjenu. Nepovoljan utjecaj
čovjeka smanjio je infiltracijsku sposobnost tla za vodu, promjenio strukturni
sastav uz smanjenje stabilnosti agregata i time pojačao proces površinske
erozije zemljišta. U prostornom planiranju namjene površina treba
navedene odnose uvažavati i predvidjeti načine kontrole nepovoljnih antropogenih
utjecaja. Obzirom na izuzetan značaj i vrijednost Plitvičkih jezera
treba ovim istraživanjima otkrivene pojave nastaviti pratiti, te detaljnije
proučiti uz iznalaženje mjera popravke sadašnjeg stanja.
475