DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 47     <-- 47 -->        PDF

PRILOG POZNAVANJU PROMJENA VEGETACIJE
IZAZVANIH POŽAROM


V. GAŽI-BASKOVA i N. ŠEGULJA
SAŽETAK. Požari šuma i vegetacije uopće ne samo da moguuništiti veliku biomasu, reducirati biljni i životinjski svijet te
degradirati tlo i nagrditi krajolik, već i poremetiti biološku ravnotežu,
koju je priroda postigla tokom tisućljeća. Uz ove općekonstatacije autorice su iznijele rezultate istraživanja na više
lokaliteta (Gornjo-hrvatsko primorje, Hvar i dr.) o promjeni u
vegetaciji kao posljedici požara, (op)


UVOD


Godina 1971. bila je godina velikih požara u našem priobalnom području.
Kartirajući u to vrijeme vegetaciju na području Splita, Makarske i Biokova
doživjele smo svu strahotu jednog takvog požara. To nas je ponukalo,
da na ovom savjetovanju iznesemo neka naša zapažanja o djelovanju požara
na vegetaciju na području Istre, Gorskog Kotara, Hrvatskog primorja
i Dalmacije.


UZROCI POŽARA


Požar može nastati u pojedinim područjima slučajno djelovanjem munje
i groma (JAJAWEERA, AHLNAS, 1974), zatim uslijed visoke temperature
uz nisku apsolutnu vlagu, jakog vjetra i raspoloživog lako zapaljivog
materijala (VAJDA 1970, KAMILOVSKI 1965, ODUM 1971 i dr.). Mogu ga
izazvati i iskre koje izbacuje željeznička lokomotiva. Tako u predjelu Molačka
kraj Splita (iskre izazvane kočenjem točkova) i kod uspona Dubrovnik—
Uskoplje iskre od parnih lokomotiva (JEDLOVSKI i dr., 1976). U novije
vrijeme posvećuje se pažnja i istraživanju požara nastalih od električnih
vodova (FEINTUCH, LENCI, 1974). Iz istraživanja u nas (JEDLOVSKI
i dr., 1974), u Francuskoj (GOUIRAN, 1974), u Americi (MOORE, 1975) i
drugdje proizlazi, da se često ne može pronaći uzrok požara. Stoga se u
mnogim zemljama, a i kod nas u posljednje vrijeme posvećuje posebna
pažnja istraživanju uzroka požara. Osnivaju se i posebni instituti koji se
bave problematikom požara. Istraživanja su pokazala da većina požara nastaje
antropogenim utjecajem (si. 1 i si. 2 — po GUIRANU, 1974) kao što su:
poljoprivredni i šumski radovi, paljenje smeća, paljenje vatre, djeca, pušači
i druge neopreznosti, a nastaju nehotice. Manji je dio slučajnih požara
i onih izazvanih hotimice i zlonamjerno. Interesantna su opažanja istog


477
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 48     <-- 48 -->        PDF

autora, prema kojem najveći broj šumskih požara nastaje u petak i ponedjeljak
tj. na početku i kraju »vikenda« i između 14 i 17 sati (si. 2). Istraživanja
koja su na području Splita i Dubrovnika proveli JEDLOVSKI i dr.
(1974) pokazala su, da je najveći broj požara ovdje nastao od paljenja neurednih
smetišta i korova.


SI. 1. Uzroci požara — Fig. 1 Reasons of the fire


Naročito su česti i opasni požari u sastojinama makije i gariga u eumediteranu,
te »čaparelima« u Americi, kao i sličnoj vegetaciji u Australiji.
U tim sastojinama je razvijena gusta postojna vegetacija s biljkama bogatim
na eteričnim uljima, koje su lako zapaljive. Stoga su isto tako opasni
požari borovih šuma, alepskog bora (Pinus halepensis) i crnog bora (Pinusnigra) u našem priobalnom području, kao i bijelog bora(Pinu sylvestris)
u našim kontinentalnim krajevima, česti su požari i u drugim borovim
šumama: drugdje u mediteranskom području, u Americi (Pinus palustrisi dr.) i Kanadi. Prema JEDLOVSKOM i dr. (1976) mnogo štete izazivaju u
našem priobalnom pojasu česti požari u napuštenim maslinicima obraslim
visokom travom.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 49     <-- 49 -->        PDF

Broj šumskih požara
9


m
m
BROJ ŠUMSKIH I BROJ


DRUGIH POŽARA KAO


FUNKCIJA DANA U TJEDNU
(1973)


Cet Pet. Sub. Ned. Praznici


Maurice Gouirant :


L´etude statistique
des feux de forets
l´Operation Promethee


srednjak


Broj drugih požara


% pož. broj pož.
13 T 800 POSTOTAK I BROJ POŽARA
12 KAO FUNKCIJA SATI 11973)


II
10


9


8
7
6
5
4
3
2


1
i i ; i i i XI
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 sata


SI. 2. Broj požara po danima u toku tjedna i satima
Fig. 2 Number of the fire in the days of week and in hours


POSLJEDICE POŽARA


Među napadima na šume najveći i najteži je požar. Ne samo da požar
uništava biljni i životinjski svijet već degradira i tlo i nagrđuje pejzaž.
Za nekoliko sati požar može da uništi veliku biomasu i poremeti biološku
ravnotežu koju je priroda tisućljećima stvarala, a pitanje je da li će čovjek
stoljećima dočekati njenu obnovu, da li će stoljeća biti dovoljna da se
uspostavi poremećena ravnoteža. Osim toga često se zaboravlja, da uništenje
biljnog pokrova požarom može imati dugoročne posljedice na klimu
određenog područja, prvenstveno na kružni tok vode (MOLINIER i MOLINIER,
1974). Tako je prema istraživanjima provedenim na Zagrebačkoj
gori (GRAČANIN i dr., 1969) ustanovljeno da je bukva za 10 sati istranspirirala
9,74 kg vode odnosno 1 ha bukove šume u vegetacijskoj sezoni istranspirirala
bi 1,618.750 1 vode ili 162 mm/ha. Iz toga se može zaključiti
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 50     <-- 50 -->        PDF

kakve promjene mogu u klimi nastati kad požar zahvati veću površinu
šume. U opticaj dolazi manja količina vode i uz druge faktore klima postaje
suša. 0 ovoj pojavi stvaranja suše klime uništavanjem šumskih površina
i poremetnji u raščlanjenju vegetacije vršena su i opsežna istraživanja u
Francuskoj (MOLINIER i MOLINIER, 1974). Isto je tako povećanje pustinjskih
površina i kamenjara posljedica pojačane erozije nakon pretjerane paše
i uvelike nakon požara, a često i obih faktora zajedno (HORVAT i dr., 1974,
MOLINIER i MOLINIER, 1974).


Prema statističkim podacima razmjerno novijeg datuma, za god. 1966—
1971, površina pod šumskim požarima u nekim zemljama Evrope iznosila
je (BLAIS, 1974):


Država Površina pod šumom Opožarena površina
ha ha
SR NjemačkaFrancuska
7,200.000
14,000.000
1.430
31420
Italija 6,200.000 38.500


Veličina opožarenih površina mijenja se kroz godine, ali u većini zemalja
postoje rejoni, gdje su požari češći. U Francuskoj su bili veliki požari
u pokrajini Landes (MERCIER, 1974) nakon svjetske ekonomske krize 1929,
a naročito su česti požari bili u razdoblju od 1941—1947, kada je bilo na
tisuće požara koji su uništili oko 390.000 ha šume, pri čemu je bilo i mnogo
ljudskih žrtava. U Francuskoj su još česti požari na Ažurnoj obali (CHAUTRAND,
1974) i na Korzici (DEGOS, 1974). U Jugoslaviji prema podacima
KAMILOVSKOG (1965) i VAJDE (1970) najveće površine pod požarom šuma
su na području SR Hrvatske, što se može objasniti i klimatskim prilikama
i tipovima vegetacije koji su ovdje rašireni.


ZAŠTITA OD POŽARA


U općem pokretu zaštite prirode i okoliša u posljednje vrijeme sve se
više posvećuje pažnja problemu požara. Šumski požari su jako rašireni,
kako je već spomenuto, u području Mediterana i na velikim šumskim površinama
u Sjevernoj Americi i Kanadi. U svim takvim sastojinama postoje
u novije vrijeme istraživanja o uvođenju planiranog i sistematskog paljenja
lako zapaljive podstojne vegetacije u prizemnim slojevima, da se spriječe
veliki katastrofalni vršni požari šume (SACKETT, 1975; FALA, 1975; MAX,
1974. i dr.), koji uzrokuju velike štete i vrlo se teško lokaliziraju. Opsežna
istraživanja i matematička prognoziranja (DEEMING i BROWN, 1975) vršena
su o brzini širenja požara, stupnju zapaljivosti i gorivosti vegetacije.
Izrađuju se posebne karte takve vegetacije koje će se primjenjivati i kod
osnivanja naselja i gradnje kuća (TRABAUD, 1974).


O šumskim požarima postoji veoma bogata strana i domaća literatura
(VAJDA, 1970; KAMILOVSKI, 1965; ODUM, 1971; FUKAREK, 1935, 1951,
1975; JAJAWEERA i AHLNAS,, 1974; JEDLOVSKI i dr., 1976. i niz drugih).
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 51     <-- 51 -->        PDF

Tako je časopis »Revue forestiere francaise« posvetio posebni
broj šumskim požarima, kako bi se sudjelovanjem najboljih znanstvenih
radnika i specijalista pridonijelo informiranju i aktiviranju javnog mnijenja
u borbi protiv požara. U mnongim zemljama organiziraju se znanstvena
istraživanja o toj problematici, osnivaju se posebni instituti za istraživanje
požara i poduzimaju različite druge mjere, kao i nabava opreme za sprečavanje
požara, te je u nekim područjima uspjelo smanjiti površine požara i
gubitke.


Ipak treba biti stalno na oprezu, organizirati borbu protiv požara i učiniti
sve da svaki čovjek, počevši od najmanjeg djeteta bude svjestan svoje
odgovornosti. Uvođenjem u nastavu noVog predmeta, ekologija, trebalo bi
pomoći odgoju novog naraštaja, koji će biti svjestan katastrofe, koju izaziva
požar i doprinjeti, da borba protiv požara bude svedena samo na one
uzroke izazvane nepovoljnim klimatskim prilikama (MERCIER, 1974;
ORIEUX, 1974). Ima slučajeva kada je i borba protiv požara izazvana nepovoljnim
klimatskim prilikama i te kako teška (BLAIS, 1974). Na ovaj
način smanjio bi se veliki procent (GOUIRAN, 1974) požara nepoznatog porijekla.


UTJECAJ POŽARA NA PROMJENE U VEGETACIJI
U NEKIM NAŠIM PODRUČJIMA


Proučavanje biljnog pokrova, a naročito njegovog historijskog razvoja,
pokazuje da su mnogi tipovi vegetacije na području mediteranske
obale pirogenog porijekla (ODUM, 1971; HORVAT i dr., 1974; MOLINIER i
MOLINIER, 1974. i dr.), a to se može primijeniti i na neke tipove vegetacije
kod nas. Kroz stoljeća u nekim našim područjima primjenjivalo se
uz krčenje i paljenje za dobivanje većih pašnjačkih i obradivih površina.
U današnje vrijeme smanjen je broj stoke, pa se veliki broj pašnjačkih
površina više ne iskorištava za pašu, te su obrasle gustom i često neprohodnom
tratinom, vrištinama i bujadarama. Osobito je to često na području
Gorskog Kotara i Like. U nekim područjima tih krajeva može se vidjeti uz
put i u blizini naselja, osobito u jesen i rano proljeće paljenje da se uništi
bujad i druge vrste kako bi se površine mogle koristiti kao pašnjaci ili da
se prirede za oranice. Isto je tako poznata praksa cikličkog paljenja, koje
se primijenjuje stoljećima na nekim našim otocima kao i u sličnim predjelima
eumediterana. Preintenzivnom pašom protežiran je razvoj različitih
bodljikavih vrsta koje stoka ne pase. Paljenjem mogu se za neko vrijeme
odstraniti te biljne vrste, iako to nije najpogodnija metoda, čini se da se
paljenjem uništavaju neke biljne vrste (bogate eteričnim uljima), koje svojim
alelopatskim djelovanjem inhibiraju rast drugih vrsta (ODUM, 1971),
te same dominiraju na tim površinama. U našim područjima takvo alelopatsko
djelovanje moglo bi se pripisati vrstama koje dominiraju na velikim
površinama naših kamenjara: Salvia officinalis, Helychrisum italicwn, Inula
Candida, Satureja montana, Satureja subspicata i dr., te onemogućuju razvoj
drugih vrsta. Tim istraživanjima trebalo bi ubuduće i kod nas posvetiti
pažnju.


Naša intenzivna istraživanja obuhvatila su područje Hrvatskog primorja
i to u pojasu klimazonalne vegetacije mediteransko-montanog pojasa zajed
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 52     <-- 52 -->        PDF

nice Seslerio-Ostryetum, kao i u donjoj granici šume Fagetum illyricumseslerietosum (Fagetum croaticurn seslerietosum). Osim toga opažanja su
vršena i u eumediteranskom području klimazonalne zajednice Orno-Quercetum
ilicis kao i njenim degradacijskim stadijima, prvenstveno u garigu
Erico-Rosmarinetum, Cisto-Ericetum arboreae i Cisto-Ericetum cretici.


Proučavanja na području Hrvatskog primorja vršena su sjeverno od
Novog Vinodolskog, a obuhvaćaju površine šume crnog graba i šašike
(Seslerio-Ostryetum) i travnjaka zajednice žute zečine i šaša
crljenike (Carici-Centauretum rupestris), koje su bile zahvaćene požarom
1967. godine. Posljedice ovog požara praćene su niz godina. Tako je
godine 1968. na mjestima, na kojima je harao požar jačeg intenziteta, primijećeno,
da je potpuno uništena prvotna vegetacija a nastupio nagli i bujni
razvoj i dominiranje vrste Brachypodium pinnatum. Na mjestima gdje je
požar bio slabijeg intenziteta u zajednici Carici-Centauretum rupestris preostale
su vrste: Carex humilis, Satureja subspicata, Dorycnium herbaceum i
Achillea viridis. Na niz mjesta dominirala je u sastavu vegetacije na području
Breze, Batera i Krmpota vrsta Dorycnium herbaceum — medonosna
biljka, te Anthyllis jacquini. Prema iskustvima ljudi na tom području paljenje
pogoduje razvoju spomenutih vrsta, te se čini da se paljenje na ovom
području jednim dijelom vrši radi dobivanja bolje pčelinje paše.


SI. 3. Dominantnost vrste Brachypodium pinnatum u zajednici Carici-
Centauretum rupestris — deset godina nakon požara


Fig. 3 Dominant species Brachypodium pinnatum in the association


Carici-Centauretum rupestris — ten years after fire
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 53     <-- 53 -->        PDF

Površine na dubljim tlima obrasle su zajednicom Danthonio-Scorzoneretum
villosae. One su se nakon požara jačeg intenziteta pretvorile u gotovo
čiste sastojine vrste Scorzonera villosa.


U jesen god. 1969. praćene su daljnje promjene, koje su nastale u florističkom
sastavu asocijacije Carici-Centauretum rupestris. U sastojinama,
koje su bile zahvaćene požarom slabijeg intenziteta broj vrsta naglo se povećao.
Uz Carex humilis bile su zastupane još vrste: Inula hirta, Filipendulavulgaris, Dactylis glomerata a mjestimično je dominirala Centaurea rupestris.


Na staništu zajednice Carici-Centauretum rupestris, kojeg je zahvatio požar
jačeg intenziteta, i danas gotovo deset godina nakon požara još uvijek
dominira u florističkom sastavu vrsta Brachypodium pinnatum (SI. 3). U
godini 1973. i 1974., a naročito u proljeće 1975. moglo se primjetiti da se na
te površine vraćaju elementi uništene vegetacije zajednice Carici-Centauretum
rupestris. Masovno se pojavljuju vrste: Centaurea rupestris, Carex
humilis, Stachys serotina, Satureja subspicata, Satureja montana te Dorycnium
germanicum. U ovim sastojinama, naročito zadnjih godina, veoma se
razmnožila vrsta Rosa pimpinellifolia (JOVANOVIĆ 1954). Ranije je ta vrsta
na ovom području bila primjećena samo uz stazu u vegetaciji živice.


Na površinama zajednice Danthonio-Scorzoneretum villosae, koje su bile
zahvaćene požarom više ne dominira u sastavu samo vrsta Scorzonera
villosa, već su se velikim dijelom vratile i ostale biljne vrste, koje karakteriziraju
ovu zajednicu.


Iz istraživanja proizlazi, da se na ovom požarištu još i osam godina
nakon požara nije obnovila degradirana travnjačka vegetacija i tek njezini
pojedini elementi osvajaju površinu. Nismo mogli primjetiti da se obnavlja
šumska vegetacija, čak nema ni začetaka mladih grmova. Još uvijek dominira
vrsta Brachypodium pinnatum.


Na ovom području primjećeno je da vegetacija na dubljim tlima na
mjestima koja su povremeno izložena navlaživanju pripadaju zajednici
Molinio-Gladioletum. Prema podacima iz literature (CARLE, 1974) Molinia
coerulea obilno se razvija na staništima koja su zahvaćena požarom. Kako
na ovom području ima niz tragova paljenja čini se da je i ovdje požar pomogao
velikom širenju vrste Molinia arundinacea. Osim toga utvrđeno je
da ovdje obilno prodiru biljke: Nardus stricta, Calluna vulgaris, Potentilla
erecta i Agrostis tenuis u zajednicu Molinio-Gladioletum. Ovakav sastav asocijacije
Molinio-Gladioletum je zapravo prelazni stadij prema zajednici
Arnico-Nardetum, posljednjem stadiju degradacije kiselih staništa (HORVAT,
1972). Slična pojava zakiseljavanja tla u području gdje se vrši paljenje zapažena
je i u Gorskom Kotaru (ILIJANIĆ i dr., 1972). Tu smo primjetili
također mjestimično širenje vrsta Molinia arundinacea, Nardus stricta i
Calluna vulgaris.


Iz izloženog se vidi da požar dovodi ne samo do degradacije vegetacije
nego i do degradacije tla, a s tim u vezi do razvoja krajnjih degradacijskih
stadija vegetacije kiselih staništa.


Osim u submediteranskom području promatrali smo djelovanje požara
i na vegetaciju u eumediteranskoj zoni i to na otoku Hvaru, uz obalu od
Splita do Makarske, kao i na istočnom dijelu Dugog otoka i na Kornatima.


483
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 54     <-- 54 -->        PDF

Na otoku Hvaru bila su zahvaćena požarom područja Galićeve Pećine,
Vrisnika, između Gvozda i Vrata, te u predjelu Vrh i Staza. Opaženja su
vršena u kolovozu 1969., osam do deset godina nakon požara. Na paljevini
su još mjestimično sablasno stršila opaljena borova stabla, na čijoj podlozi
je u sastavu vegetacije dominirala vrsta Brachypodium ramosum. Uz
Brachypodium ramosum česte su biljke Koeleria splendens, Erica verticillata
i Satureja montana. Na nekim mjestima gdje je požar bio slabijeg
intenziteta razvila se eumediteranska zajednica Thero-Brachypodietum adriaticum.
Na jednom dijelu paljevine obilno je samonikao bor (Pinus halepensis
i P. dalmatica). Nedaleko paljevina nalazi se borova šuma na podlozi
gariga Erico-Rosmarinetum. Ovakve sastojine bora na podlozi zajednice
Erico-Rosmarinetum lako su zapaljive i u njima je požar vrlo teško lokalizirati.
Nije čudo da je tada na Hvaru bila zahvaćena požarom velika površina
i istodobno na nekoliko lokaliteta. Ova opasnost od požara vrijedi za
čitavo područje eumediterana, gdje maritimni pluviometrički režim uz izlučivanje
eteričnih ulja u velikoj količini za ljetnjih žega pomaže da požar
bukne i da se rasplamsa u svoj svojoj žestini. Isto tako je poznata praksa
s Dugog otoka (PEVALEK, 1930; PLAVŠIC, 1971) i Kornatskog otočja (GAŽI-
BASKOVA i BEDALOV, 1976), gdje se nakon cikličkih paljenja gariga Cisto-
Ericetum arboreae razvija zajednica Stipo-Salvietum officinalis brachypodietosum
ramosae, koja je dominantna na cijelom Kornatskom arhipelagu.
Osim toga mjestimično obrašćuju otoke guste sastojine vrste Cistus salviilofius
— elemenat sastojina koje su bile podvrgnute paljenju (MOLINIER
i MOLINIER, 1974). Trava Brachypodium ramosum preživljuje požar zahvaljujući
svojim podzemnim izdancima. Ta vrsta u ranom stadiju razvoja daje
dobru pašu. Može se napomenuti da ovdje vrsta Brachypodium ramosum
obrasta cijelo otočje i prisutna je u vegetaciji travnjaka, gariga i šumskih
sastojina. Za područje eumediterana vrsta Brachypodium ramosum je jedna
od glavnih karakterističnih vrsta degradacijskih stadija vegetacije. Dominantnost
vrste Brachypodium ramosum prema MOLINIER i MOLINIER
(1974) trebalo bi smatrati znakom pustinje, jer on kaže: »Le deser t n´es t
pas que de sable«. To međutim ne važi za faunu područja izvrgnutog
paljenju, koja je često veoma bogata.


Provedena istraživanja su samo mali prilog djelovanju požara na razvoj
progresivnih i regresivnih sukcesija u biljnom pokrovu. U budućnosti trebalo
bi više pažnje posvetiti istraživanju požara njegovom djelovanju na
promjene u vegetacijskom pokrovu, tlu i klimi u nas. Osim toga trebalo bi
detaljnije proučiti i statistički obraditi uzroke požara u nas, koji su, nažalost,
veoma česti.


Znamo da su posljedice požara strašne, a materijalne štete često neprocjenjive
vrijednosti. Obrana od požara je veoma skupa, a više puta je
šteta nenadoknadiva. Jedna od metoda za obranu od požara prema PLAISANCE
(1974) je ograđivanje šumskog kompleksa vatrobranim pojasima, slično
kako je kod nas provedeno u Istri na području Labinštine (ŠEGULJA, 1970);
samo se ovdje mjesto prosjeka (si. 4), šumski kompleksi četinjača ograđuju
kulturama bajama, maslina, kestena, višanja, trešanja, dudova, sve
lišćarama, koje su teže zapaljive. Kod osnivanja takovih vatrobranih pojasa
i spomenutih plantaža može se pored zaštite šuma zaposliti veliki broj po
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 55     <-- 55 -->        PDF

Ijoprivrednog stanovništva. Tu se kod obrane protiv požara misli i na rješavanje
ekonomskih i socijalnih problema ruralnog stanovništva dotičnog
kraja.


SI. 4. Prosjeke u šumi — jedan od načina obrane protiv požara
Fig. 4 Straight clearing in forest, one mode of protection of the fire


ZAKLJUČAK


Požar je najveće šumsko zlo. On uništava biljni i životinjski svijet, mijenja
lokalnu klimu, tlo, pospješuje eroziju, a može i indirektno, a često
i direktno ugroziti život čovjeka. Stoga je potrebno proučavanju požara,
njegovim uzrocima i posljedicama, posvetiti posebnu pažnju.Potrebno je aktivirati sve za borbu protiv požara šume uključivši
i djecu i omladinu.

Zaštitu bi trebalo tako organizirati da nam preostane samo borba
protiv požara izazvanih nepovoljnim klimatskim prilikama.
Iz istraživanja utjecaja požara na promjene vegetacije u našem području
proizlazi:U submediteranskom području i mediteransko-montanom pojasu poslije
intenzivnog požara šuma i kamenjara dominira u vegetaciji dulji
niz godina trava Brachypodium pinnatum.

U eumediteranu, te u nekim graničnim područjima između zimzelene
i listopadne vegetacije, nakon požara u vegetaciji dominira vrsta
Brachypodium ramosum.Utvrđeno je zatim, da iza požara dolazi do širenja nekih zajednica
i vrsta koje predstavljaju krajnji stadij degradacije.
485
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 56     <-- 56 -->        PDF


Obnova vegetacije ide vrlo sporo i teško, tako da i nakon deset godina
poslije požara nema još potpune obnove kamenjarske vegetacije,
a nema ni traga širenju elemenata klimazonalne šumske vegetacije.
Stoga u borbi za zaštitu čovjeka i njegovog okoliša treba posebnu pažnju
posvetiti obrani protiv požara, a naročito u primorskom području naše
zemlje. Ovdje klimatske prilike i biljni pokrov stvaraju pogodne uvjete za
širenje požara, te je šumska vegetacija osobito ugrožena.


LITERATURA


B 1 a i s, R., 1974: Les incendies de forets en France. Revue forestiere francaise.
Numero special »Les incendies de forets, 1. 19—20.
3erau , D. V., 1975: Acoustic echo sounding systems their potential in forest
fire control and research. Journal of forestry 73, 10, 633—639.
Bun t ig, S. C, Wright , H. A., 1974: Ignition capabilities of non-flaming firebrands.
Journal of forestry, 72, 10, 646—649.


Carle , P., 1974: Sante des peuplements et equilibres biölogique dans les forets
apres passage du feu. Revue forestiere francaise. Numero special »Les incendies
de forets, 1, 198—206.


Chaitrand , L., 1974: La provenee — Cote d´Azur, Ibidem, 30—36.
Degos , G., 1974: La Corse (libre opinion sur les feux de forets et de maquis),
Ibidem, 54—59.
Deeming , J. E., Brown , J. K., 1975: Fuel models in national fire danger rating
system. Journal of forestry, 73, 6, 347—350.
Fala, R. A., 1975: Effects of prescribed burning on small mammal population
in mixed-oak clearcut. Ibidem 73, 9, 586—587.


Fedntuch , P., Lenci , C, 1974: Lignes electriques et incendies de forets. Revue
forestiere francaise. Numero special »Les incendies de forets, 1, 99—104.
Fukarek , P., 1935: Picea omorika, njezina vrijednost u šumarstvu i pitanje


njenog areala. Šumarski list, god. 59, 493—506.
Fukarek , P., 1951: Stanište Pančićeve omorike nakon šumskih požara 1946—
1947. Šumarski list, god. 75, 61—75.
Fukarek , P., 1975: Stota godišnjica otkrića omorike, Simpozij prirodnih znanosti
i njihovo značenje u suvremenom društvu, Zagreb, 51—54.
G až i-Basko va, V., 1969: Die Pflanzensoziologie als Hilfmittel zur Steigerung
der Wiesen und Weideleistung im Gebiet von Hrvatsko Primorje und Lika.
Mitt. ostaLdin. pflanzensoz. Arbeitisgem., Camerino, 9, 333—340.
Gazi-Baskova, V., Šegu 1 ja, N., 1975: Prilog proučavanju promjena vegetacije
u brdsko-planinskom području Hrvatskoga primorja. Ekologija, 1977,
Vol. XII, No 1, str. 39—44.
G aži-Bas kov a, V., Be da lov, M., 1976: Obrana flory i rastiteljnosti Kornat.
Poljoprivredna znan. smotra, 1976, 36 (46), str. 73—80.
G raca ni n, M., Ilijanić, Lj., Gazi, V., Huli na, N, 1969: Veličina i hod
transpiracije nekih fanerofita šumskih zajednica Zagrebačke gore i Zelengaja.
Acta Bot. Croatica 28, 93—138.


Gouiran , M., 1974: L´fitude statistique des feux de forets: L´Operation Promethee.
Revue forestiere francaise. Numero special »Les incendies de forets«,
1, 82—92.


II or vat, I., 1962: Vegetacija planina zapadne Hrvatske. Prir. istraž. 30, Acta
Biol. II Izd. JAZU.
Horvat, I., G1 a v a č, V., Ellenberg, H., 1974: Vegetation Südosteuropas.
Gustav Fischer Verlag, Stuttgart.
ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 57     <-- 57 -->        PDF

Ilijanić, Lj., Gaž i-B as ko v a, V., Topic, J., 1972: Grassland containing
Chrysopogon gryllus in continental regions of west Croatia. Acta Bot. Croat.
31, 155—164.


Ja j awe er a, K. 0. L. F., Ahlnas, K., 1974: Detection of thunderstroms from
satellite imager for forest fire control. Journal of forestry 72. 12, 767—770.
S imuno vie, N., Topic, V., Vr dol jak, Ž., 1976: Utjecaj požara na vegetaciju,
biotop, pejsaž priobalnog područja SR Hrvatske. Split mscr.
Johansen , R. W., 1975: rPescribed burning may enhance growth of young
slash pine. Journal of forestry 73, 3, 148—149.
Jovanović , B., 1954: Siblja´k Artemisieto-Amygdaletuim nanae na planini Rtanj,
Šumarstvo 6, 337—347.
Kamilovski , M., 1965: Uslovi koji povećavaju mogućnost nastanka šumskih
požara, Šumarski list, 1—2, 64—70.


Max, A., 1974: Une creation originale: les commissions communales des forets.
Revue forestiere francaise, Numero special »Les incendies de forets«, 1,
261—262.


Mol in i er, R., Moli ni er, R., 1974: La foret face aux ineendies. Ibidem 1,
215—224.
Mercier , C, 1974: Le massif landais. Ibidem, 1, 21—25.
Moore , H. E., 1975: Incediarism it can be successfully investigated and prosecuted.
Journal of forestry, 73, 6, 351—352.
Odum , E., 1975: Osnovy ekologu, prijevod s engleskoga: »Fundamentals of ecology
«, 1971, izd. »Mir«, Moskva.


O r i e u x, A., 1974: Conditions meteorologiques et incendies en region mediterraneenne.
Revue forestiere francaise, Numero special »Les incendies de
forets, 1, 122—130.


P e v a 1 e k, I., 1930: Vaskularna flora u Prirodoslovna istraživanja sjeverno-
dalmatinskog otočja. I Dugi i Kornati. Prir. istraž. JAZU, 16, 119—158.


Plaisance , G., 1974: Consequences des incendies. Ibidem, 1, 194—198.


Pia v-šić-Go j´ko vic, N., 1971: Über die Pflanzendecke der Insel Dugi. Polj.
znanstvena smotra 27/8, 99—106.
Sackett , S. J., 1975: Sheduling prescribed burns for hazard reduction in the
southeast. Journal of forestry, 73, 3, 143—147.
Šegulja , N., 1970: Vegetacija sjevernoistočnog dijela Labinštine u Istr. Acta
Bot. Croat. 29, 167—172.


Trabaud , L., 1974: Apport des etudes ecologiques dans la lutte contre le feu.
Revue forestiere francaise, Numero special »Les incendies de forets«, 1,
140—154.


Vajda , Z., 1970: Problem zaštite šuma od požara u SR Hrvatskoj, Šumarski


list, 3-4, 32—105.


SUMMARY


CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF VEGETATION CHANGES
CAUSED BY FIRE


Fire, the .most dangerous enemy of woods, destroys the plants and animals,
changes the local dlimate and soil, hastens the erosion, and can directly or
indirectly imperil the human life. Therefore it is necessary to pay particular
attention to reasons and consequences of the fire.It is necessary to activate all for the protection of fire, including children
and youth

The protection should be organized in such a manner, that only fire conditioned
by unfavourable climatic conditions persists.


ŠUMARSKI LIST 11-12/1978 str. 58     <-- 58 -->        PDF

The investigation on the influence of fire on vegetation changes give the
following results:In Submediterranean region and Mediterranean-mountain belt the grass
Brachypodium pinnatum is dominant in vegetation during a number of
years after intense fire of woods and rocky places

The species Brachypodium ramosum is dominant after fire in vegetation
of Bumediterranean and boundary area between evergreen and deciduous
vegetation

Some communities and species, which represent the last stage of degradation,
spread after the fire

Renewal of the vegetation is very difficult and slow, so that even ten
years after fire the rooky vegetation has not well developed and there
is not a trace of elements of climax wood ´vegetation.
This is the reason to pay particular attention to the protection of fire, especially
in coastal region of our country, where the climate and plant cover are
favourable to fire expansion.


Ovaj rad je referat sa savjetova-Dr VALENTINA GAŽI-BASKOVA,
nja »Uloga šume i šumske vege-Fakultet poljoprivrednih znanosti,
tacije u zaštiti čovjekove okoline OUR Institut za zaštitu bilja,
u odnosu na Jadransko područ-Odjel za poljoprivrednu botaniku,
je« održanog 4—6. III u Zadru. Zagreb, Šimunska c. 25.


Dr NEDELJKA SEGULJA,
Prirodoslovno-matematički fakultet,
Zavod za botaniku,
Zagreb, Marulićev trg 20