DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 49     <-- 49 -->        PDF

ZAKLJUČCI SA SASTANKA ODRŽANOG 29. SRPNJA 1980. GODINE
U ŠUMARSKOM INSTITUTU JASTREBARSKO
O DRUŠTVENOJ AKCIJI POŠUMLJAVANJA


Dana 29. srpnja 1980. godine u gumarskom institutu u Jastrebarskom održan
je sastanak predstavnika Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo,
Zagreb, Općeg udruženja šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Zagreb,
predstavnika šumskih gospodarstava, Šumarskog fakulteta Zagreb i Šumarskog
instituta Jastrebarsko, u vezi realizacije društvene akcije pošumljavanja.


Sastanak je održan na inicijativu Republičkog komiteta za poljoprivredu i
šumarstvo, Općeg udruženja Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske i Šumskog gospodarstva Karlovac, uz suglasnost i podršku
Republičke konferencije SSRNH. Na sastanku je podneseno uvodno izlaganje u
vezi priprema i organizacije rada za realizaciju akcije pošumljivanja. U raspravi
su sudjelovali drug Stevo Stanivuković , član Predsjedništva Rep. konferencije
SSRNH, inž. T. K r n j a k, pomoćnik predsjednika Komiteta za poljoprivredu
i šumarstvo, inž. Ante Mudrovčić , zamjenik tajnika Općeg udruženja,
prof, dr Branimir P r p i ć, predsjednik Saveza inženjera i tehničara i gotovo
svi prisutni, te su nakon toga doneseni ovi


ZAKLJUČCI


1. Republički komitet za poljoprivredu i šumarstvo u suradnji s Općim udruženjem
i Šumarskim institutom će izraditi anketu za evidenciju slobodnih površina
(bez obzira na vlasništvo) za društvenu akciju pošumljavanja. Anketa će
se dostaviti svim skupštinama općina u SRH i svim šumskim gospodarstvima.
Šumska gospodarstva će koti popunjavanja ove ankete pomoći općinama stručno,
kadrovski i po potrebi financijski.
2. Izvođenje pošumljavanja u ljetnim mjesecima provodit će se omladinskim
radnim brigadama uz dosadašnji način financiranja. Republička konferencija
SSRNH zajedno s Konferencijom SSOH će tokom jeseni, nakon prikupljenih
programa prići realizaciji ove akcije.
3. Republička konferencija SSRNH, Republički komitet za poljoprivredu i
šumarstvo i Opće udruženje šumarstva su nosioci izrade Društvenog dogovora
za osiguranje financijskih sredstava za realizaciju društvene akcije pošumljavanja.
Sudionici ovog Dogovora su pored Sabora SRH, Republičke konferencije
SSRNH, Konferencije SSOH, Republičkog komiteta za poljoprivredu i šumarstvo,
Općeg udruženja šumarstva i prerade drva, Saveza inženjera i tehničara i
sve zainteresirane osnovne i radne organizacije udruženog rada. Ovaj dogovor
bi do kraja 1980. godine putem Izvršnog vijeća Sabora, trebala usvojiti sva vijeća
Sabora SRH. Uz Nacrt Dogovora je potrebno izraditi i program realizaci435
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 50     <-- 50 -->        PDF

je društvene akcije kao i visinu i strukturu financijskih sredstava koje će osigurati
reprokompleks šumarstva i prerade drva, ostali sudionici Dogovora, te
iznos odgovarajuće participacije Republike.


4. Organizacije udruženog rada šumarstva trebale bi do 30 rujna 1980. godine
Šumarskom institutu dostaviti dinamiku pošumljavanja po godinama i vremenu
pošumljavanja (jesen, proljeće i ljeto).
5. Na osnovi dinamike pošumljavanja, Šumarski institut će provesti pedološko-
uzgojno-biljnohranidbena istraživanja i izraditi izvedbene projekte. Na temelju
dinamike pošumljavanja i provedenih istraživanja dobit će se ukupan
broj potrebnih sadnica po vrstama šumskog drveća, porijeklu, starosti i načinu
uzgoja.
6. Akcija pošumljavanja će se provoditi na jadranskom i kontinentalnom
području. Rasadničku proizvodnju i tehniku i tehnologiju podizanja kultura treba
organizirati na ova dva područja. Za nosioce rasadničke proizvodnje određuje
se Šumarski institut u Jastrebarskom (kontinentalni dio) uz suradnju sa šum.
gospodarstvima i Š. G. Buzet OOUR Šumarija Buje (jadranski dio). Pošumljavanja
u jadranskom području će se izvoditi uglavnom sadnicama proizvedenim u
kontejnerima, a u kontinentalnom području sadnicama proizvedenim na klasičan
način (presađenice, sadnice golog korijena) i u kontejnerima.
7. Za proizvodnju sadnica u kontejnerima u Šumarskom institutu Jastrebarsko,
organizacije udruženog rada u oblasti šumarstva (kontinentalni dio) udružit
će sredstva na osnovi investicionog programa za proizvodnju tih sadnica,
potrebne količine sadnica po vrstama i starosti. Udruživanje sredstava provest
će se na osnovi sporazuma. Šumarski institut Jastrebarsko i OOUR-a šumarstva
će odmah pristupiti organizaciji sabiranja ovogodišnjeg uroda sjemena listača
i četinjača u registriranim sjemenskim objektima.
8. U programu znanstvenoistraživačkog rada Instituta razdoblje 1981. do 1985.
godine uključiti istraživanja o kontejnerskom načinu proizvodnje sadnica četinjača
i listača, posebno hrasta i jasena.
9. Kao pripreme za realizaciju ove akcije u jesen ove godine, organizirat će
se jesenska pošumljavanja na području Korduna (Š. G. Karlovac), Istre i Zadra,
pod uvjetom da bude moguće organizirati omladinske radne brigade.
10. Ove zaključke dostaviti Republičkoj konferenciji SSRNH, Zagreb (10 primjeraka),
Konferenciji SSOH, Zagreb, Republičkom komitetu za poljoprivredu
i šumarstvo, Zagreb Općem udruženju Zagreb, Savezu inženjera i tehničara šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, Zagreb, Šumarskom fakultetu, Zagreb, Šumarskom
institutu, svim organizacijama udruženog rada šumarstva SRH i Poslovnoj
zajednici šumarstva, Split.