DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 53     <-- 53 -->        PDF

špodarenje šumama se ostvaruje preko 14 materijalno slabih i kadrovskih neekipiranih
radnih organizacija. Uslijed konstantnog opadanja mogućnosti ostvarenja
prihoda sa šuma i šumskih zemljišta, radi smanjene potrošnje drveta kojeg
zamjenjuju drugi izvori toplotne energije i radi opadanja broja stoke, a time
i naknada za korištenje šumskih pašnjaka, opstanak radnih organizacija postajao
je sve više ovisan o isprošenom dinaru iz općinskih budžeta. Na pojedinim
područjima Dalmacije došlo je i do likvidacije šumarskih radnih organizacija,
pa na takovim područjima brigu o šumskom fondu nije vodio nitko ili se ona
u najboljem slučaju povjerila nekolicini lugara.


Mora se, međutim, naglasiti da su šumarske radne organizacije zahvaljujući
požrtvovnosti svojih radnika i pored svih poteškoća ipak uspijevale na račun
svog skromnog dohotka održavati, a u granicama mogućnosti i unapređivati
šumski fond. Dovoljno je samo istaknuti ulogu tih organizacija u zaštiti šuma
od požara i spriječavanju njihovog bespravnog korištenja. Za takovo djelovanje
ima bezbroj primjera, kao što ima primjera propadanja šumskog fonda na
onim područjima gdje su te organizacije bile likvidirane i prestale sa radom.


Slabljenje materijalnog položaja šumarstva koje je otpočelo 1960. godine
odrazilo se na aktivnost i sadržaj rada Društva. Ono u razdoblju od 1960. do
1970. godine svoju aktivnost usmjerava gotovo isključivo na borbu za takova sistemska
rješenja koja će odgovarati specifičnim uslovima šumarstva na kršu.
Uporno ističe sve negativne posljedice stanja u koje je šumarstvo krša dovedeno
izjednačavanjem njegovog položaja sa onim u područjima ekonomskih šuma
Hrvatske. U okviru tih aktivnosti organizira zajedno sa Savezom inžinjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske u rujnu 1965. godine savjetovanje
u Splitu na kome ukazuje na neodrživost postojećeg stanja i na sve štetne
posljedice koje će ono izazvati. No, sva ta nastojanja ostaju bez rezultata
čime se paralizira rad Društva i ono 1970. godine praktički prestaje sa radom.


2. Prestankom rada Društva nije prestala borba šumarskih stručnjaka Dalmacije
za rješenje položaja njihove grane, ne samo u Dalmaciji, već i na kršu
uopće. Sada oni svoje akcije usmjeravaju preko Grupacije za šumarstvo Privredne
komore za Dalmaciju, koja praktički postaje jedini organizacioni oblik okupljanja
predstavnika šumarstva na području regije i omogućuje rješavanje svojih
zajedničkih problema.
Ustav SFRJ i Ustav SRH iz 1973. godine svojim odredbama koje se odnose
na tretman šuma i odredbama o samoupravnim interesnim zajednicama, pružili
su mogućnost i za odgovarajuće sistemsko rješenje položaja šumarstva na
kršu. Ustav proglašava šume i šumska zemljišta, radi općekorisnih funkcija koje
obavljaju, dobrom od općeg interesa i obavez´uje na primjenu mjera kojima
se osigurava njihovo trajno održavanje i obnova. U odnosu na šume krša član


119. Ustava SRH posebno propisuje da se »zakonom, odnosno odlukom općinske
skupštine utvrđuju izvori sredstava za pošumljavanje goleti i krša te za zaštitu
šuma od požara«.
Šumarske radne organizacije Dalmacije preko svoje Grupacije vrlo se aktivno
uključuju u pripreme oko donošenja novog Zakona o šumama koje su uslijedile
nakon usvajanja Ustava iz 1973. godine. U okviru tih priprema Grupacija
za šumarstvo i preradu drva Privredne komore za Dalmaciju izrađuje u
srpnju 1975. godine Informaciju o problemima šumarstva kraškog područja


439