DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 9-10/1980 str. 54     <-- 54 -->        PDF

SRH sa prijedlogom njihovog rješenja.2 Tu su dati konkretni prijedlozi temeljeni
na ustavnim odredbama za sistemsko rješenje organizacionog statusa i materijalnog
položaja šumarstva na kršu. Ovu Informaciju razmatra i usvaja Izvršno
vijeće Skupštine Zajednice općina Split u srpnju 1975. g. te je sa svojim
zaključkom dostavlja Izvršnom vijeću Sabora i Republičkom sekretarijatu za
poljoprivredu i šumarstvo kao nosiocem izrade prijedloga Zakona. Nakon toga
Informaciju razmatraju, a njene stavove i prijedloge prihvaćaju: Savez inžinjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije Hrvatske, Izvršno vijeće Skupštine
Zajednice općina Rijeka, te Vijeće grupacija za šumarstvo i preradu drva Privredne
komore Hrvatske, Izvršni odbor Poslovne zajednice šumarstva i prerade
Hrvatske i Sindikat radnika šumarstva i drvne industrije Hrvatske.


Prema tome prijedlozi Grupacije za sistemsko rješenje položaja šumarstva
na kršu dobili su najširu društvenu podršku, pa su poslužili Republičkom sekretarijatu
za poljoprivredu i šumarstvo pri izradi prijedloga zakona o šumama,
kao temelj za definiranje odredaba koje se odnose na šume i šumska zemljišta
na području krša. Na taj način su temeljna načela za rješenje položaja šumarstva
na kršu predložena od strane Grupacije za šumarstvo i preradu drva Privredne
komore za Dalmaciju ugrađena u ZAKON 0 ŠUMAMA SRH donesen 1977.
god.


Za razliku od svih dotadašnjih zakonskih propisa novi Zakon o šumama po
prvi put svojim odredbama organizaciju gospodarenja šumama na kršu prilagođuje
specifičnim prilikama koje ovdje vladaju i definira položaj šumarskih
radnih organizacija, i utvrđuje način finansiranja biološke reprodukcije i zaštite
šuma. Te odredbe obrađuju se u posebnom poglavlju Zakona »Šume i šumska
zemljišta na području krša«.


Organizacija gospodarenja šumama na kršu propisuje se u Zakonu na odgovarajući
i jedinstven način putem užih područja krša kojima gospodare šumskoprivredne
organizacije. Uža područja krša utvrđuju se društvenim dogovorom
kojeg zaključuju skupštine zajednica općina, skupštine općina, privredne
komore, poslovne zajednice šumarstva i regionalni sindikati radnika šumarstva
i prerade drva.


Drugi značajan problem za područje krša kojeg rješava novi Zakon o šumama
jest finansiranje programa gospodarenja šumama. Društvenim dogovorom
o finansiranju programa biološke reprodukcije šuma i zaštite šuma od požara
na kršu kojeg zaključuju organizacije udruženog rada koje gospodare šumama
na tom području, općine, Republika i Samoupravna interesna zajednica
za unapređivanje šuma na kršu utvrđuje se visina učešća pojedinih sudionika
u osiguranju sredstava, način i mjere za provođenje programa za gospodarenje
šumama te obaveze i društvena odgovornost sudionika dogovora za ostvarivanje
dijela programa za koji osiguravaju sredstva.


Kroz Samoupravnu interesnu zajednicu za unapređenje šuma na kršu najdirektnije
se provodi u život načelo da brigu o šumama, pored društva kao cjeline
(što se osigurava kroz obaveze općina i Republike), treba da vode u prvom
redu oni koji od njih na neposredan ili posredan način crpe koristi, a to su, pored
šumarskih radnih organizacija, određene djelatnosti: ugostiteljstvo, turizam,


2_ Ova »Informacija o problemima šumarstva kraškog područja SRH s prijedlogom njihova rješenja
« objavljena je i u Šumarskom listu (br. 7—10/1975. str. 236—243).