DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 27     <-- 27 -->        PDF

Sum. list 105:353—1981


ISTRAŽIVANJE UZROKA RAZLIČITIH UČINAKA NA
POSLOVIMA SJEČE I IZRADE DRVA


prof. RANOGAJAC, Branko, psiholog i Mr. TERZIN, Vlado, dipl. inž. šum.
(SŠGO »SLAVONSKA ŠUMA« VINKOVCI)


SAŽETAK. Autori su u svom istraživanju komparirali grupuradnika iznadprosječnih radnih rezultata s grupom radnika ispodprosječnih
radnih rezultata na poslovima sječe i izrade drva s motornom
pilom u cilju otklanjanja faktora koji uvjetuju razlike.
Uspoređivali su ih s obzirom na niz varijabli koje su smatrali relevantnim,
polazeći od stajališta da je radna uspješnost funkcijasposobnosti, vještina i motivacije. Osnovni rezultat istraživanjaje činjenica, da su neuspješni radnici u pravilu mladi radnici s malo
radnog iskustva, nedovoljno psihofizički pripremljeni i koji nisu
uspjeli razviti vještine neophodne za rad na tim poslovima.


UVOD


U svakidašnjoj praksi su prisutne velike individualne razlike u radnoj
uspješnosti radnika na poslovima sječe i izrade drva motornom pilom. Mi smo
si postavili zadatak, a to je bio i cilj našeg istraživanja, da pokušamo otkriti
faktore koji uvjetuju različitu radnu uspješnost na tim poslovima. Utvrđivanjem
i definiranjem uzroka imat ćemo mogućnost da izradimo prihvatljive
programe s namjerom da radnike sjekače s efektima iznad prosjeka
dovedemo u poziciju da ostvaruju u sadašnjim uvjetima barem prosječne
rezultate.


METODOLOGIJA


U skladu s ciljem rada naš je prvi zadatak bio da definiramo i formiramo
grupe »dobrih« i »slabih« radnika. Cjelokupno se daljnje istraživanje
svodilo na komparaciju tih grupa obzirom na niz varijabli. Pri tome smo
pošli od činjenice da je radni učinak funkcija sposobnosti, vještine i motivacije
radnika uz jednake ostale uvjete. Razlike u efikasnosti »dobrih« i »slabih
« radnika pokušali smo dovesti u vezu upravo s tim osobinama ili svojstvima.
Pored toga, izabrane dvije grupe smo uspoređivali i s obzirom na neke
druge parametre kao što su: broj dana bolovanja, neopravdani izostanci,
uštede na radu itd.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Vještinu rada na sječi smo pokušali ocijeniti na dva načina. Indirektno
preko radnog staža na tim poslovima i direktno metodom opažanja i snimanja
hodograma.


Među važnijim faktorima koji su zastupljeni na sječi i izradi su, sigurno
je, mišićna snaga i izdržljivosti. Zato smo se, što se tiče sposobnosti,
ograničili na testiranje fizičke snage i adaptabilnosti kardiovaskularnog sistema
»dobrih« i »slabih« radnika. Za ocjenu fizičke snage koristili smo
test po GOULENEU , a za ocjenu kardiovaskularnog sistema SHELONGOV
test.


Motivaciju, koja je veoma važan činilac u efikasnosti radnika, pokušali
smo odrediti preko snimanja socijalnog stanja i standarda radnika pomoću
unaprijed pripremljenog anketnog lista te standardiziranog intervjua koji
smo vodili s »dobrim« i »slabim« radnicima. Numeričke podatke koje
smo sakupili podvrgli smo statističkoj obradi, a introspektivne podatke d podatke
do kojih smo došli metodom opažanja smo kvalitativno analizirali.


UZORCI


Osnovni problem pri definiranju uzoraka bio je kriterij na osnovu koga
je trebalo razlučiti, uvjetno rečeno zbog neimanja boljeg termina, »dobre
« i »slabe« radnike.


Zbog jednoznačnosti kriterija mi smo pošli od toga da su bolji oni radnici
koji su više zaradili po satu rada za vrijeme rada po učinku. Zato smo
za svakog radnika sjekača u šumariji Otok iz ŠG »HRAST« Vinkovci izračunali
koliko je prosječno u 1977. godini za jedan sat rada po učinku zaradio
dinara.


Aritmetička sredina zarada svih sjekača u satu rada po učinku iznosila
je 36,82 dinara s tim što je najveća zarada iznosila 50,86 dinara, a najmanja
24,73 dinara. Distribucija zarada ima trend »normalne distribucije«.


Na osnovu tih zarada razvrstali smo sjekače u tri kategorije »dobre«,
»osrednje« i »slabe«. Pri tome smo »dobrima« proglasili sve one koji su po
satu rada na učinku zaradili preko 40,01 dinara, »osrednjima« one koji su
zaradili između 34,01 i 40,00 dinara i »slabim« sve one radnike koji su
zaradili po satu rada manje od 34,00 dinara (vidi tablicu 1).


Taöefa 1


KATEGORIJA
Din.
Po satu rada na učinku
FREKVENCIJA
RADNIKA V.
.dobri" 40,01 > 19 27,5.
osrednji 34,01 40.00
31 25,0
.slabi´ ^34,00 19 27,5
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 29     <-- 29 -->        PDF

Kategorijeradnika


Kao što smo već rekli, mi smo naše istraživanje usmjerili na grupe
»dobrih« i »slabih« radnika, a grupu »osrednjih« nismo obrađivali.


Analizom smo obuhvatili 55°/o radnika sjekača Šumarije Otok. Zbog opravdanih
razloga nismo sve varijable komparirali sa svim »dobrim i slabim
« radnicima. Tako smo, na primjer, fizičku snagu i izdržljivost mjerili
samo kod petorice »dobrih« i petorice »slabih« radnika koje smo nasumce
odabrali.


REZULTATI ISTRAŽIVANJA I DISKUSIJA


Prvo smo naše dvije grupe usporedili obzirom na iskorištenje radnog
vremena, radni staž u šumarstvu i ukupno, uštede na radu i godine starosti.
U tablici 2 smo prikazali rezultate do kojih smo došli. Sve navedene vrijednosti
su aritmetičke sredine.


Tabela 2


Na radu Bolovanja NeopraRadni
Ukupno


Staro Staž


vdani radni


Po Ukupsati
Uštede St . u


vremenu učinku no izosbn. surrar staž


Din. na Dinra Do Freko


sati sati sati sati Din. God. God. God.


sat sat 30d 30 d


Dobri. 387 3249 1042 4340 1429 152 111 1.6 696 43 20 22


´Slabi. 280 2933 1017 3034 1291 190 2 8 15 378 30 7 8


Iz te tablice je očigledno da »dobri« radnici:


1. imaju manje bolovanja do 30 dana, ali više bolovanja preko 30 dana;
2. puno manje, neopravdano izostaju s posla;
3. goriva i maziva uštede više nego »slabi« radnici;
4. da su znatno stariji od »slabih« radnika i
5. da imaju znatno više radnog staža kako u šumarstvu tako i ukupno.
Sve navedene razlike smo testirali t-testom. Statistički je značajna samo
razlika aritmetičkih sredina godina staža u šumarstvu »dobrih« i »slabih
« radnika (t = 6,43; P = < 0,01).


S obzirom da je korelacija između staža u šumarstvu i starosti radnika
visoka (r = 0,92), nismo ni testirali značajnost razlike u godinama starosti
jer je ta razlika sigurno značajna. Dok su »dobri« radnici imali prosječno
20 godina staža u šumarstvu, grupa »slabih« je u prosjeku imala samo 7
godina staža.


Kad smo otkrili navedene razlike, zanimalo nas je dalje koliko je povezanosti
(korelacije) između radnog staža u šumarstvu i radne uspješnosti
onako kako smo je mi definirali. Za tu smo svrhu upotrijebili koeficijent
kontigencije i on je iznosio 0,49 (C = 0,49). Taj je koeficijent prilično
velik, jer je u našem slučaju s obzirom na broj razreda maksimalni koefi
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 30     <-- 30 -->        PDF

oijent mogao biti 0,81. Ta korelacija potvrđuje značajnu povezanost između
radne uspješnosti i staža na tim poslovima.


Jednaku korelaciju smo našli i između godina starosti i radne uspeš


nostii.


Na osnovu toga možemo tvrditi da je u najvećem broju slučajeva radna
uspješnost na poslovima sječe i izrade motornom pilom u neposrednoj
vezi s radnim stazom ili općenitije s radnim iskustvom na tim poslovima.
Po našoj procjeni time možemo objasniti da je od 70% neuspješnih radnika
oko 30% radnika i unatoč duljem radnom stažu je neuspješno, a to je vjerojatno
zbog njihovog psihofizičkog stanja koje je trajno neprimjereno za
navedene poslove.


Značaj odnosa koji smo našli između radnog staža i radne uspješnosti
ponukalo nas je da ga istražimo na svim sjekačima (n = 69) u Šumariji.


Nađene razlike smo prikazali grafikonom 1.


GRAFIKON 1.
-100


o


-50%


S


"o


C
CL


o


-100


i.
IO O)


-50%


I


´to


-100


tO


5:


o


o


´slabi" "osrednji" "dobri"


tlo 34,00 34,01-40,00 preko 40,01


Prosječni učinak po satu rada


/ u dinarima /
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 31     <-- 31 -->        PDF

I pored toga što u ostalim analiziranim varijablama nismo našli statistički
značajnu razliku između »dobrih« i »slabih« radnika te očigledne
tendencije na štetu »slabih« ne smijemo zanemariti. Saznanje da grupu »slabih
« čine uglavnom mladi s malo iskustva na poslovima sječe i izrade usmjerilo
je daljnji tok našeg istraživanja, jer nas je sada počelo zanimati
zbog čega mladi radnici (u pogledu dobi i staža) postižu slabe radne rezultate,
odnosno što je to kod starih radnika, radnika s puno radnog staža,
pridonijelo da postižu u prosjeku tako dobre radne rezultate.


Fizičke sposobnosti i radna uspješnost


Logično je za pretpostaviti da su mladi radnici fizički slabiji i manje
izdržljivi, nego stariji radnici koji već niz godina obavljaju te teške poslove.
Da bi to provjerili testirali smo fizičku snagu i adaptibilnost kardiovaskularnog
sistema. Za ocjenu fizičke snage koristili smo GOULENOVU metodu
sa slijedećim elementima:


tjelesna težina u kg X obim grudnog koša


1.
Indeks težine =
obim trbuha u cm
vitalni kapacitet u ccm X tjelesna težina


2. indeks Spehl
visina u cm
3. obim bicepsa koji predstavlja srednju vrijednost kontrahiranih bicepsa,
izmjerenu na obim podlakticama;
4. dinamometrijski indeks šake koji se sastoji od vrijednosti koje se
dobiju stezanjem dinamometra na pero;
Pojedinačne ocjene za svaki element dobiju se očitanjem iz određene
tablice, zatim se te ocjene zbroje, unesu u nomogram iz kojeg se očita
fizička snaga. Ocjena 1 je najbolja, a ocjena 5 najslabija.


Dobivene rezultate smo unijeli u tablicu 3.


Tabela 3


Kategorija Index
težine
Spehlindeks
Obim bilepsa
Dinamom,
indeks
Otpor na
težinu
Ocjenafizičke
X ocj-X ocj X ocjena X ocjena X ocjena snage
"dobri" 82 3 1731 2 31 3 62 1 0,59 3 1 -2
"slabi " 71 5 1518 3 29 5 54 2 0,36 5 23


Opća ocjena fizičke snage »dobrih« je između odličnog i vrlo dobrog, a
»slabih« između dobrog i vrlo dobrog. Ovi rezultati pokazuju da su »slabi«
radnici stvarno 1 fizički hendikepirani u odnosu na »dobre«. Veće razlike
između »dobrih« i »slabih« su na elementima: »obimu bicepsa«, »otporu na te
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 32     <-- 32 -->        PDF

žinu« i »težinskom indeksu«. To ukazuje da su »slabi« neutrenirani radnici,
jer sigurno je da su obim bicepsa i otpor na težinu u proporciji s dužinom
treninga ili rada. Kardiovaskularni je sistem odličan regulator zbivanja u organizmu
koji je izložen naporu. Mi smo se koristili jednom varijantom She-
lang testa u kojemu su zastupljeni ovi elementi: krvni pritisak i frekvencija
pulsa kao ekvivalente pri ležanju, stajanju, odmah poslije zamora i 1, 2, 3
i 5 min poslije zamora. U tablici 4 smo unijeli podatke o broju otkucaja
srca. Sve vrijednosti su izračunane aritmetičke sredine (X). Na osnovu tih
rezultata možemo zaključiti da su »dobri« radnici izdržljiviji i da im je
adaptabilnost kardiovaskularnog sistema bolja.


Tabela 4.
PUL S
Nakon
Kategorija Ležanje Stajanje Maks.zamor
1 min 2 min
"dobri" 71,6 73,2 96 84 77
" slabi " 80,4 84,8 109,6 91,2 80


Vještina rada na sječi i izradi drva


Znamo li, da su vještine stečene psihomotorne strukture koje omogućuju
pojedincu da neke specifične radnje obavlja točnije i bolje nego prije,
onda je jasno da se do njih dolazi samo aktivnošću u vidu treninga ili kroz
samu djelatnost ili rad i to kroz, zavisno o kojim se vještinama radi, obično
dulji vremenski period. Naši radnici su do sada uglavnom samostalno stjecali
određene jednostavne radne vještine. Takvo samo upućivan je zasniva
se na stjecanju vještina uglavnom na pokušajima i pokreškama. Ono je neracionalno,
a u šumarstvu i vrlo opasno. Pored toga takvo je stjecanje vještina
dugotrajno, jer se pogreške otkrivaju tek djelomično i vrlo se sporo uklanjaju.
Mi smo pretpostavili da kategorija dobrih radnika ima razvijenije vještine
i da je to jedan od razloga zašto su uspješniji. Kako se iskusan radnik
ponaša na sječi i izradi drva pokušali smo otkriti i usporediti ga s neiskusnim
na osnovu snimanja hodograma. Međutim, već nakon nekoliko probnih snimaka
odustali smo, jer su radni uvjeti i predmeti rada toliko raznoliki da nije
bila moguća kvantitativna komparacija. Zato smo se ograničili na opažanje
i bilježenje karakteristika rada jednih i drugih radnika. Na osnovu opažanja
i izjava radnika možemo zaključiti slijedeće:


— Mikroorganizacija rada oko stabla iskusnog radnika je racionalnija.
Imaju veoma malo praznih hodova. Posao se odvija kontinuirano i dobro
organizirano;
— u procjeni situacije i psihomotorici iskusni radnici su puno bolji od
neiskusnih. To ima za posljedicu malo zapalih stabala i zastoja u radu;
— iskorišćenje radnog vremena u toku radnog dana bolje je kod iskusnih
radnika. Oni se odmaraju prilično racionalno;
358
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 33     <-- 33 -->        PDF

— mladi radnici rade neorganizirano, tako da imaju često praznih hodova
i bespotrebnog gubljenja vremena;
— vještine za rad motorom pilom mladih radnika su nerazvijene. To
ima za posljedicu neželjene efekte u procesu rada (na primjer zapela stabla)
koja im onda oduzimaju puno vremena;
— s obzirom da su mladi radnici i neutrenirani, brže se zamore. To ima
za posljedicu smanjenje preciznosti motorike i koordinacije.
Pored tih objektivnih razloga, mladi su radnici, a to je gotovo sigurno,
manje uspješni na poslu i zbog jednog emocionalnog razloga — straha. Naime,
neimanje radnih vještina, a čega su mladi radnici svjesni, utječe na njihov
odnos prema radnoj situaciji, naročito ako se radi o stablima većih promjera.
Njih je takovo stablo strah oboriti — to su nam napomenuli svi mladi
radnici s kojima smo razgovarali. Naravno da se u takvoj situaciji puno
više vremena gubi na pripremu a i samo podrezivanje je nesigurno, sporo i
bojažljivo. Koliko vještine i organizacije rada s motornom pisom mogu utjecati
na učinak najbolje će nam ilustrirati izjava jednog iskusnog i dobrog
radnika koji je rekao: »Dok on (mlađi radnik) donese sjekiru da oslobodi
pilu koja mu se uklještila, ja izradim pola metra drva«.


Indirektno o razvijenosti radnih vještina možemo zaključiti i preko
broja povreda na radu. U jednom našem prijašnjem istraživanju utvrdili smo
da jedna povreda na radu dolazi kod mladih radnika u prosjeku na 4 radnika,
a kod starih na 7,5 radnika.


Na osnovu razgovara s mladim i starim radnicima te naših saznanja,
smatramo da je u sadašnjoj praksi, gdje je obrazovanje za rad s motornom
pilom veoma kratko (mislimo na tečaj za motorne pile) potrebno je najmanje
od 3—5 godina rada na sječi i izradi da bi se novi radnik fizički i psihički prilagodio
tom radu i radnim uvjetima i da bi stekao prosječne radne vještine.
Mislimo da je to vrijeme neophodno jer, da bi se postigao odgovarajući stupanj
vještina, koje više iziskuju snagu nego spretnost, nužan je dulji period
aktivnosti jer jedino tako može doći do promjene u strukturi i volumenu
aktivnih skupina mišića.


Motivacija i radna efikasnost


Općenito možemo reći da je motivacija sve ono što dovodi do aktivnosti,
što usmjeruje aktivnost i što joj određuje intenzivnost. O vrsti intenzivnosti i
stabilnosti motivacije zavisi što će čovjek raditi, koliko će na radu ispoljiti
zalaganje, upornost i ustrajnost. Zbog toga je razumljivo da motivacija značajno
djeluje na radni učinak.


Mi smo motivaciju pokušali odrediti preko standarda i socijalnog stanja
radnika i na osnovu intervjua kojim smo pokušali saznati njihove stavove
prema radu, poduzeću, drugovima, osobnom dohotku, smjer i intenzitet njihovih
motiva. Podatke do kojih smo došli sistematizirali smo u tablicama 5 i 6.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 34     <-- 34 -->        PDF

tabela 5.


Članovi domaćinstva i prihodi domaćinstva u 1977. g.
/ srednje vrijednosti x/


Kategorije
radnika
Ukupno
članova
Broj
djece
Mjesečni
prihod
Mjesečnočlanu
po
domaćinstva domaćinstva domaćinstva
dobri " 5,7 3,7 5872 1055
"slabi" 3,8 1,4 4 878 1287


UVJETI STANOVANJA Tabela 6.


Kategori-
Je
radnika
Vlasnik
kuće
m stambenogprostora
m
po članu
domaćin -
Kupatiloi WC
Strujakući
u Vodakući
u
da V. ne da ´/. ne da Y. ne da V. ne
"dobri " 100 -93.2 16 71 29 100 -71 29
"slabi" 28 72 72,2 10,5 -100 71 29 " 100


Poljoprivrednog zemljišta »dobri« radnici posjeduju samo onoliko, koliko
im je potrebno za vrt. Zato nitko od njih i nema nikakove poljoprivredne
strojeve i alate. Stoku gaje samo u onom obimu koliko je to potrebno domaćinstvu.
U većini slučajeva mladi radnici ne posjeduju ni vrt.


Ako bismo željeli procjeniti motivaciju radnika promatrajući je u obrnuto
proporcionalnom odnosu s materijalnim stanjem domaćinstva onda bi
»dobri« i »slabi« radnici trebali biti podjednako motivirani. »Dobri« prvenstvenog
zbog toga što su im mjesečni troškovi veliki, a prihod po članu domaćinstva
mali. »Slabi« zato što startuju od ničega (mislim na materijalno stanje
i standard) i gdje je rješavanje stambenog pitanja glavni problem. Na
osnovu materijalnih prilika i motiva obje kategorije radnika možemo slobodno
zaključiti da su oni podjednako motivirani za rad, a to znači da bi
im zalaganje na radu, iskorištenje radnog vremena i drugo trebalo biti podjednako.


Međutim, na osnovu iskustva i nekih naših pokazatelja znamo da to u
praksi nije tako. Da bi otkrili zašto to nije tako, intervjuirali smo nekoliko
»slabih« i »dobrih« radnika, i na osnovu njihovih iskaza zaključujemo da dm je
motivacija podjednaka jer su im životni ciljevi podjednako »teško ostvarljivi
«. Ni jedni ni drugi se ne bave nekom dodatnom aktivnošću kako bi ih
lakše i brže ostvarili, jer se na poslu toliko zamore da ne dolazi u obzir neki
kontinuirani dodatni rad. Osnovno zbog čega su mladi radnici u svim elementima
slabiji od starih je to što oni nisu dorasli poslu. Toga su oni
svjesni pa i intenzitet rada prilagođavaju svojim sposobnostima i mogućnostima
jer se boje teških ozljeda.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 35     <-- 35 -->        PDF

ZAKLJUČCI


1. »Dobri« radnici su radnici s puno radnog iskustva na poslovima sječe
i izrade, dok slabi radnici u većini slučajeva tog iskustva nemaju. I dok je
moguće da iskusan radnik bude neefikasan, gotovo da je nemoguće da
neiskusan radnik bude na nivou efikasnosti »dobrih« radnika. Kod iskusnih
(starih) radnika je u toku obavljanja poslova na sječi i izradi došlo do promjena
u psihomotornoj aktivnosti u tom smjeru što su se postepeno u tom
pravcu s jedne strane postepeno uklanjali svi nekorisni i za cilj aktivnosti
štetni pokreti, dok se s druge strane sve bolje organiziraju pokreti koji su
prilagođeni zadatku. Početni više ili manje nekoordinirani pokreti organiziraju
se postepeno i vremenski u nove strukture, a samo odvijanje aktivnosti
je brže i sve više poprima automatizirano obilježje.
2. »Slabi« (mladi) radnici su nedovoljno psihofizički pripremljeni za te
poslove i bez razvijenih vještina. Općenito rečeno, oni se nisu uspjeli adaptirati
tim poslovima. Svi se oni nalaze u jednoj konfliktnoj situaciji jer svoje
potrebe (koje se uglavnom mogu zadovoljiti novcem) ne mogu realizirati
u punom obujmu zbog poznatih nam zapreka i poteškoća. Drugim riječima,
pred njima su zadaci kojima oni ne mogu udovoljiti na osnovu svog znanja
i psihofizičkih sposobnosti. Zato ih i nastoje što više izbjeći pa »bježe u
bolovanja«, neopravdano izostajanje, traže »režijske poslove« itd. Naravno
javljaju se i druge posljedice — povrede na radu. Mladi radnici su jednim
dijelom toga svjesni pa intenzitet rada prilagođavaju svojim sposobnostima
što onda njihove starije kolege, a čini se i rukovodioci ocjenjuju kao lijenost,
nezainteresiranost, nediscipliniranost itd. Mi smatramo da su to donekle
normalne reakcije čovjeka pred kojeg se postavljaju zahtjevi kojima
on nije dorastao niti stručno niti u pogledu psihofizičkih sposobnosti. Navedeno
je objašnjenje vjerojatno prihvatljivo u većini slučajeva. To međutim
ne isključuje mogućnost postojanja i stvarno neozbiljnih, nediscipliniranih i
nemotiviranih mladih radnika.
3. Razlike u radnoj uspješnosti »dobrih« i »slabih« radnika ne možemo
tražiti u različitom stupnju motivacija jer držimo da su oni podjednako motivirani.
LITERATURA


Ba j as, Z.: Psihofiziologija rada, Zagreb, 1964.
Hilf, N. N.: Nauka o radu, Rijeka, 1963.
Jovanović , Lj.: Funkcionalni testovi u praktično! primjeni kod ocjene radne


sposobnosti, Arh. hig. rada i toksikologiju, 17/67.
Kraljić , B.: Znanstvena organizacija rada u šumarstvu — skripta, Zagreb 66/67.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 36     <-- 36 -->        PDF

Investigations of the Causes for Different Output Levels in Felling and Primary


Conversion of Wood
Summary


A comparison was made between two groups of forest workers felling trees
and cutting wood with motor saws, one with above average output and the second
with below average output. The investigation was undertaken in order to discover
the factors to which the differences in work performance could be ascribed,
assuming that performance depends on several relevant variable factors, such as
ability, skill and motivation. The results of this investigation have shown taht
workers with poor performance are, as a rule, young people with little experience,
psychophysically unprepared for such work and unable to develop the skill necessary
for their job.


; : ; :| : ? j :::; ^iS ´:; :| lör-^w ]i:m~-:^


m


8BB8lä" &smm


Nalazili se u šumama Like još jelovih stabala dimenzija kao što je bilo
stablo ovog trupca, izloženog pored hotela »Park« u Otočcu?


Foto: Zvijezdica Mikulić, 1979.