DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 74     <-- 74 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


TOMPA KÄROLY — SZIKLAI OSZKÄR: ERDESZETI


NÖVENYNEMESITES
(Oplemenjivanje šumskog drveća). Izdaje: Mezögazdasäi Kiadö,
Budapest 1981, 316 str.


Ovo djelo na mađarskom jeziku napisali
su K. T o m p a i O. S z i k 1 a i, profesor
na Šumarskom fakultetu u Šopronu,
Mađarska odnosno profesor na Šumarskom
fakultetu u Vancouveru, Kanada.
Budući da je do sada u svijetu objavljeno
relativno malo ´udžbenika i knjiga iz
ovog područja, a da je materija koja se
objedinjuje veoma značajna za razvoj šumarstva,
napose za silvikulturu, to prikazujemo
ovu knjigu našoj stručnoj javnosti.


Knjiga osim predgovora i uvoda sadrži
sedam poglavlja te popis literature, objašnjenje
pojedinih stručnih termina i
kazalo.


U prvom poglavlju: Povijest i ciljevi
oplemenjivanja šumskog drveća, autori prvo
govore općenito o razvoju oplemenjivanja
šumskog drveća a potom o njegovom
razvoju u Mađarskoj. Zatim prikazuju
mogućnosti povećanja proizvodnje drvne
mase primjenom oplemenjivanja. Donose
primjere koji pokazuju povećanje
drvne mase od 10—100°/o kao npr. kod hibridnih
topola 10—50%, kod bagrema 18—
—32%, kod borova 20—90% i kod Larix
x eurolepis do 100%. Iza toga govore o
ciljevima oplemenjivanja u Mađarskoj.


U drugom poglavlju pod naslovom: Zadaci
oplemenjivanja šumskog drveća, prikazane
su mogućnosti povećanja proizvodnje
drvne mase, poboljšanje kvalitete
drva, povećanje proizvodnje nuzprodukata,
povećanje otpornosti na abiotske faktore
te otpornosti na bolesti i štetnike.


400


Treće pogljavlje: Metode oplemenjivanja
u slučaju velike varijabilnosti, obrađeno
je na 120 stranica. Ono obuhvaća
općenite postavke, selekciju (pod kojim
naslovom je obrađeno slijedeće: cilj odabiranja,
polazni materijal, faktori koji utječu
na uspjeh selekcije, pojam fenotipa,
nasljednost, intenzitet selekcije, genetska
dobit, metode selekcije, masovna selekcija,
testovi provenijencija, Masiranje sjemena
i sadnica, sjemenske sastojine, individualna
selekcija), križanje (obuhvaća
osnovne postavke, tehniku i metode rada,
a potom je prikazano više uspješnih primjera
križanja vrsta), planiranje pokusa
oplemenjivanja, postavljanje pokusa, uzimanje
podataka iz pokusa i njihova obrada,
ocjenjivanje rezultata oplemenjivanja,
testovi klonova, testovi potomstva dobiveni
spolnim putem (iz slobodnog i kontroliranog
oprašivanja), rana procjena testova
i sjemenske plantaže.


U slijedećem poglavlju prikazane su
metode oplemenjivanja u slučaju male varijabilnosti
ili kod postavljanja posebnih
ciljeva. Ovdje se prvo govori o poliploidima
i njihovom značenju kod oplemenjivanja,
zatim su obrađene mutacije i njihovo
značenje za oplemenjivanje. Na kraju
poglavlju obrađena je introdukcija, arboretumi
i produkcioni pokusi manjeg
i većeg opsega.


U petom poglavlju govori se o priznavanju
sorata odnosno rasa.


Šesto poglavlje pod naslovom: Organiziranje
oplemenjivanja, obrađuje probleme
vezane za izradu programa oplemenjivanja.