DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 77     <-- 77 -->        PDF

IN MEMORIAM
Dr DUŠAN JEDLOWSKY, dipl. inž. šum.


(1913 — 1980)


Drugog dana mjeseca studena 1980. godine
prestalo je kucati srce jednog od
pionira suvremenog šumarstva na našem
kršu — Dra Dušana Jedlowskog. Ugasio
se život odličnog znanstvenika, šumarskog
stručnjaka s pravom riznicom znanja
i iskustva, koje je nesebično prenosio i
na nas mlađe kolege, koji mu to neće
nikada zaboraviti.


Dr Dušan Jedlowsky rođen je u Trstu


5. rujna 1913. godine, odakle dolazi u
Split, gdje svršava osnovnu školu (19191923)
i srednju — Veliku realku (1924-1931).
Šumarstvo studira na poljoprivredno-šumarskom
fakultetu u Beogradu (1931-1936).
Na Šumarskom fakultetu u Beogradu postiže
1976. god. i doktorat na osnovu disertacije
»Venecija i šumarstvo Dalmacije
od XV do XVIII vijeka«1).
´) Disertaciju je u ograničenom broju primjeraka
umnožio Institut za jadranske kulture i melioraciju
krša u Splitu a nalazi se i u knjižnici Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i drvne industrije
Hrvatske u Zagrebu.


Prvo radno mjesto Dra Jedlowskog bilo
je šumarskog referenta Sreskog načelstva
u Benkovcu (1937—38), odakle je
1939. godine premješten u Odsjek za šumarstvo
Banske uprave Primorske banovine
u Splitu. Nakon demobilizacije 1946.
godine postaje šef Odsjeka za uređenje
bujica najprije u Narodno-oslobodilačkom
oblasnom odboru za Dalmaciju a zatim
u, 1947. godini osnovanoj, Upravi za pošumljavanje
i melioraciju krša u Splitu.
Dvije godine kasnije tj. 1949. godine, prelazi
u Savezni institut za pošumljavanje
i melioraciju krša u Splitu u svojstvu
asistenta (do 1951. godine), a kada je ovaj
Institut ukinut i poslove preuzeo Institut
za eksperimentalno šumarstvo JAZU
u Zagrebu nastavlja započete poslove kao
znanstveni suradnik ovog Instituta na
Šumsko-pokusnoj stanici u Splitu (19521957).
Neposredni, terenski, istraživački
rad Instituta za eksperimentalno šumarstvo
prestaje 1957. godine, a Š. -p. stanica
u Splitu dolazi u sklop Instituta za šumarska
i lovna istraživanja NR Hrvatske
u Zagrebu da konačno 1962. godine bude
i likvidirana.´) Za cijelo vrijeme postojanja
Šumsko-pokusne stanice Dr Jedlowsky
bio je njezin direktor. Nakon likvidacija
Stanice prelazi Dr Jedlovsky u
svojstvu znanstvenog suradnika u Institut
za jadranske kulture i melioraciju
krša u Splitu, gdje ostaje do umirovljenja
1977. godine, dakle punih 15 godina.


Veći dio svog radnog vijeka Dr Jedlowsky
proveo je u istraživačkoj djelatnosti,
ali valja naglasiti i značaj njegovog
djelovanja u operativi. To je rad na uređenju
bujdčnih slivova tehničkim, građevinskim
i biološkim zahvatima. To su
radovi na uređenju bujica izvedeni na
osnovu njegovih projekata u Paklenici,
Suvaji, Vedrinama, Makarskoj, Pisku i dr.


Znanstvenoistraživački rad Dra Jedlowskog
odvijao se u nekoliko pravaca, od


´) Vidi šumarski list br. 1-3/1979., str. 92.
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 78     <-- 78 -->        PDF

kojih navodimo: ispitivanje uvjeta nužnih
da se devastirane kraške površine pokriju
šumskom vegetacijom; ispitivanje načina
šumskih melioracija u cilju zaštite
poljoprivrednih kultura, industrijskih objekata,
naselja, prometnica te zaštite od
raznih vidova erozije; ispitivanja mogućnosti
introdukcije ekonomski vrijednih
vrsta na kraško područje; ispitivanja najpovoljnije
organizacije prostora u šumarskom
smislu s obzirom na ulogu šume u
životu čovjeka. Od brojnih elaborata navodimo:


— Interpretacija ektomorfoloških svojstava
tla na aerofotogramima (1967).
— Podizanje kultura četinjača ubrzanog
rasta na staništima mediteranskog
područja (1968),
— Zaštita zemljišta od erozija — eolska
erozija na kraškim poljima (1969),
— Istraživanja mogućnosti podizanja
kultura introdukcijom vrste Pinus eldarica,
posebno u submediteranu (1973, zajedno
s Mr V. Topićem),
— Ekološka i biološka istraživanja za
alepski i primorski bor na području Dalmacije
(1973, u zajednici s Inž. Ž. Vrdo1
jakom i Dr Š. Meštrovicem),
— Proučavanje osnovnih parametara erozije
(1973, zajedno s Inž. A. Jelavićem i
Mr V. Topićem) i dr., koji su radovi
umnoženi u Institutu za jadranske kulture
i melioraciju krša u Splitu.
Dr Jedlowsky obradio je šumarstvo u
Projektu Južni Jadran (Dubrovnik, 1968)
te u nizu urbanističkih i prostornih planova
izrađenih u Urbanističkom zavodu
Dalmacije, kao i programe za podizanje i
unapređenje šuma za potrebe Šumskog
gospodarstva Split i dr.


Tijekom trideset godina Dr Jedlowsky
surađuje u nizu časopisa, a za Šumarsku
enciklopediju (I izdanje 1959-1963) obradio
je više natuknica o biljnim vrstama. Osim
radova navedenih u priloženoj bibliografiji
tehnikom ciklostila objavljeni su
i ovi radovi: U Obavijestima Instituta
za šumarska i lovna istraživanja u Zag


rebu podaci o »Težinama sjemena i plodova
nekih vrsta drveća, grmova i polugrmova
(1959) te »Razdioba Dalmacije na
sjemenske cjeline (1961), zatim »Nomenklatura
važnijih vrsta drveća i grmlja
(DIT Split, 1959), »Mali botanički riječnik
talijansko-hrvatskosrpski« (1974) i »Riječnik
talijanskih znanstvenih i narodnih
naziva biljaka« (1978), koje je izdao Institut
za jadranske kulture i melioraciju
krša u Splitu.


Znanstveni rad dra Jedlowskog vrlo je
obiman i značajan kako za šumarsku teoretsku
tako i za praktičnu stručnu javnost
i njegovo ime ostat će trajno zabilježeno
u povijesti šumarske znanosti i struke
kao ime aktivnog, uglednog i cijenjenog
radnika.


U ime Instituta za jadranske kulture
i melioraciju krša te DIT-a šumarstva i
drvne industrije u Splitu nad grobom
oprostio se njegov učenik i suradnik Mr


V. Topic riječima, da ove institucije zahvaljuju
svom pokojnom članu na njegovom
zalaganju i radu, njegovom ogromnom
doprinosu razvoja šumarske struke,
posebice na kršu!
Neka je vječna slava i hvala
dr Dušanu Jedlowskom!


BIBLIOGRAFIJA


1. U »Analima Instituta za eksperimentalno
šumarstvo JAZU«:
— Istraživanja o regresiji i progresiji
šumske vegetacije i tala na kršu (Kozjak),
Vol. I, 1955, (u zajednici s A. Horvatom,
V. Plešeom, Z. Gračaninom, Ž. Vrdoljakom
i M. Jovančevićem);
— Zeleni hrast, Vol. I, 1955;
— Istraživanja o uzgoju sadnica lovora
(Laurus nobilis L.) pod zasjenom, Vol. I,
1955;
— Uzgoj sadnica oštrike (Quercus coccifera
L.), Vol. I, 1955,
— Uzgoj biljaka pin ja (Pinus pinea L.)
prikraćivanjem korjenčića, Vol. II, 1957;
— O klijavosti sjemena azijskog brijesta,
Vol. II, 1957;
— Izvještaj o naučnom putu u Italiju,
Vol. II, 1957;


ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 79     <-- 79 -->        PDF

2. U »Šumarskom listu«:
— Prilog istraživanju areala bukve u
Dalmaciji, 1952, br. 5-6;
— Interesantan primjerak čempresa na
Hvaru, 1954, br. 4;
— Razlike u gradnji lista šmrike i pukinje,
1954, br. 8;
— Neke karakteristike bušina (Citus sp.
L.), 1954, br. 11-12;
— Temperaturne razlike minimalnih
termometara u zaklonu i pri dnu, 1954,
br. 11-12;
— Upotreba krovne ljepenke u izradi
tuljaka, 1955, br. 7-8;
— Ekskurzija šumarskih stručnjaka
Dalmacije u Dubrovačku okolicu i Pelješac,
1956, br. 1-2;
— Posljedice hladnog perioda zime
1955/56 godine na dendroflori u Splitu i
okolici (s Ing. O. Piškorićem), 1957, br.
11-12;
— Institut za topole u Casale Monferrato,
1960, br. 7-8;
— Tuljci od polietilena za uzgoj sadnica,
1961, br. 1;
— Dokumenti iz 1646. i 1681. godine u
prvoj Korporaciji korisnika drveta u Blatu
na Korčuli, 1965, br. 34;
— Šumarstvo Dalmacije u periodu 19451965,
1965, br. 11-12;
— Simpozij »Ekološko valoriziranje primorskog
krša, 1977, br. 1-2;
— Utjecaj požara vegetacije na tlo i ishranu
šumskog drveća (s Dr J. Martinovićem
i Dr N. Komlenovićem), 1978, br.4-5;
— Institut za pošumljavanje i melioraciju
krša kao dio prikaza Tri poslijeratne
institucije za pošumljavanje i melioraciju
krša, 1979, br. 1-3.
3. U raznim publikacijama
— Temperature tla pod kamenim pločama,
»šumarstvo« — Beograd, 1958, br. 2;
— Arboretum Vallombrosa, »Narodni
šumar« — Sarajevo, 1956;
— Obični bor (Pinus silvestris L.) u
Italiji, ibid., 1962;
— Utjecaj vjetrozaštitnih pojaseva topola
na eolsku eroziju u Sinjskom polju,
»Topola« — Beograd, 1974, br. 100;
— Topole u Sinjskom polju, ibid., 1962,
br. 7-8;
— Struktura žiljnog sistema nekih grmova,
polugrmova i trajnica na kršu,
»Zemljište i biljka« — Beograd, 1964, br.
2-3;
— Mogućnost uzgoja eldarskog bora u
području submediterana, »Agronomski
glasnik« — Zagreb, 1974, br. 5-6;
— Meteorološka opažanja kod primjene
suhih kultura u šumskim rasadnicima
»Hidrometeorološki glasnik« — Beograd,
1950, br. 3;
— Primjena fotogrametrije kod kartiranja
šumske vegetacije, »Hidrografski
godišnjak Instituta JRM«, Split, (s Ing.
Z. Vrdoljakom), 1956;
— Maskiranje objekata obalne zone pošumljavanjem,
»Mornarički glasnik«, 1953,
br. 6;
— Drvo u brodogradnji, ibid., 1956, br.
3-4;
— Razvijena stabla konoplje u Kaštelima,
»Priroda«, 1952, br. 1;
— Problematika šumarstva u odnosu na
turističku privredu Dalmacije, »Privreda
Dalmacije«, Split, 1966, br. 2;
— Naučno-istraživački rad na kršu,
»Krš Hrvatske«, knj. II, Split, 1957;
— Naučno-istraživački rad u šumarstvu,
»Zbornik Društva inženjera i tehničara
Split«, Split, 1958;
— Šumarstvo Dalmacije — Uređenje
bujica, Ibid., 1958.
Mr Vlado Topic