DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 8-9/1981 str. 78     <-- 78 -->        PDF

kojih navodimo: ispitivanje uvjeta nužnih
da se devastirane kraške površine pokriju
šumskom vegetacijom; ispitivanje načina
šumskih melioracija u cilju zaštite
poljoprivrednih kultura, industrijskih objekata,
naselja, prometnica te zaštite od
raznih vidova erozije; ispitivanja mogućnosti
introdukcije ekonomski vrijednih
vrsta na kraško područje; ispitivanja najpovoljnije
organizacije prostora u šumarskom
smislu s obzirom na ulogu šume u
životu čovjeka. Od brojnih elaborata navodimo:


— Interpretacija ektomorfoloških svojstava
tla na aerofotogramima (1967).
— Podizanje kultura četinjača ubrzanog
rasta na staništima mediteranskog
područja (1968),
— Zaštita zemljišta od erozija — eolska
erozija na kraškim poljima (1969),
— Istraživanja mogućnosti podizanja
kultura introdukcijom vrste Pinus eldarica,
posebno u submediteranu (1973, zajedno
s Mr V. Topićem),
— Ekološka i biološka istraživanja za
alepski i primorski bor na području Dalmacije
(1973, u zajednici s Inž. Ž. Vrdo1
jakom i Dr Š. Meštrovicem),
— Proučavanje osnovnih parametara erozije
(1973, zajedno s Inž. A. Jelavićem i
Mr V. Topićem) i dr., koji su radovi
umnoženi u Institutu za jadranske kulture
i melioraciju krša u Splitu.
Dr Jedlowsky obradio je šumarstvo u
Projektu Južni Jadran (Dubrovnik, 1968)
te u nizu urbanističkih i prostornih planova
izrađenih u Urbanističkom zavodu
Dalmacije, kao i programe za podizanje i
unapređenje šuma za potrebe Šumskog
gospodarstva Split i dr.


Tijekom trideset godina Dr Jedlowsky
surađuje u nizu časopisa, a za Šumarsku
enciklopediju (I izdanje 1959-1963) obradio
je više natuknica o biljnim vrstama. Osim
radova navedenih u priloženoj bibliografiji
tehnikom ciklostila objavljeni su
i ovi radovi: U Obavijestima Instituta
za šumarska i lovna istraživanja u Zag


rebu podaci o »Težinama sjemena i plodova
nekih vrsta drveća, grmova i polugrmova
(1959) te »Razdioba Dalmacije na
sjemenske cjeline (1961), zatim »Nomenklatura
važnijih vrsta drveća i grmlja
(DIT Split, 1959), »Mali botanički riječnik
talijansko-hrvatskosrpski« (1974) i »Riječnik
talijanskih znanstvenih i narodnih
naziva biljaka« (1978), koje je izdao Institut
za jadranske kulture i melioraciju
krša u Splitu.


Znanstveni rad dra Jedlowskog vrlo je
obiman i značajan kako za šumarsku teoretsku
tako i za praktičnu stručnu javnost
i njegovo ime ostat će trajno zabilježeno
u povijesti šumarske znanosti i struke
kao ime aktivnog, uglednog i cijenjenog
radnika.


U ime Instituta za jadranske kulture
i melioraciju krša te DIT-a šumarstva i
drvne industrije u Splitu nad grobom
oprostio se njegov učenik i suradnik Mr


V. Topic riječima, da ove institucije zahvaljuju
svom pokojnom članu na njegovom
zalaganju i radu, njegovom ogromnom
doprinosu razvoja šumarske struke,
posebice na kršu!
Neka je vječna slava i hvala
dr Dušanu Jedlowskom!


BIBLIOGRAFIJA


1. U »Analima Instituta za eksperimentalno
šumarstvo JAZU«:
— Istraživanja o regresiji i progresiji
šumske vegetacije i tala na kršu (Kozjak),
Vol. I, 1955, (u zajednici s A. Horvatom,
V. Plešeom, Z. Gračaninom, Ž. Vrdoljakom
i M. Jovančevićem);
— Zeleni hrast, Vol. I, 1955;
— Istraživanja o uzgoju sadnica lovora
(Laurus nobilis L.) pod zasjenom, Vol. I,
1955;
— Uzgoj sadnica oštrike (Quercus coccifera
L.), Vol. I, 1955,
— Uzgoj biljaka pin ja (Pinus pinea L.)
prikraćivanjem korjenčića, Vol. II, 1957;
— O klijavosti sjemena azijskog brijesta,
Vol. II, 1957;
— Izvještaj o naučnom putu u Italiju,
Vol. II, 1957;