DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 107     <-- 107 -->        PDF

solutnim ekološkim minimumom svih
biogenih i apsolutnim ekološkim maksimumom
svih ekoloških faktora uopće.«
Iz ovih zakona se vrlo jednostavno uočava
da se potencijalna genetska svojstva
drveće ne mogu postići bez vanjskih
ekoloških faktora.


Najopširnije potpoglavlje koje obuhvaća
stanišne faktore i odnose (147 stranica)
obrađuje temperaturu, svjetlo, vodu,
vjetar, tlak, bioelemente, stimulativne
i nocidne faktore, radioaktivne elemente,
reakciju, koncentraciju hranjivih
otopina, fertilizatore, pesticide i prirodne
ekostimulcide. Biogeni stimulativni i nocidni
faktori obrađuju se iscrpno u ovom
potpoglavlju, dok su dijelom obrađeni i
u pedosferi.


U odjeljku o vodi Gračanin daje svoju
podjelu kserofita u eukserofite, parakserofite,
koju za naše šumarske potrebe
smatramo prikladnom.


U podnaslovu Štetno djelovanje prekomjerne
vlažnosti tla Gračanin upozorava
na vrlo složene ekofiziološke probleme
u staništima nizinskih šuma te piše
— »da nije višak vode uzrokom ugi


ŠUMSKO GOSPODARSTVO


U prikazu publikacije »Šumsko gospodarstvo
Delnice 1960 — 1980«, objavljenom
u prošlom broju Šum. Lista, navedeno
je, da su »Zbornik o stotoj obljetnici
Šumarstva Jugoistočne Slavonije« izdale
SOUR »Slavonska suma« i ŠG.
Slavonski Brod. Ing. Zv. Koščević iz
Vinkovaca poslao je Uredništvu ispravak,
da izdavači Zbornika nisu bile imenovane
organizacije nego C e n t a r za zna nstveni
rad Vinkovci u suradnji
sa Šumskim gospodarstvima
Vinkovci i Slavonski Brod.


banja nekih fanerofita na poplavljenim
terenima, već prije svega drugi ekološki
faktori, kojih se intenzitet mijenja zbog
hidromorfizacije tla, a i različita reaktivnost
drveća na te promjene«. Gračanin
dalje navodi »da višak C02 može djelovati
na podzemne organe još štetnije od
nedostatka slobodnog kisika.«


U poglavlju Biotski odnosi kao ekološki
faktori Ilijanić je odnose među organizmima
obradio u podnaslovima Mutualizam,.
Komenzalizam, Parazitizam, Predacija,
Antibioza i Kompeticija. Ovo poglavlje
dano je vrlo sažeto, ali usprkos
tome dobro obrađuje biotske faktore. U
podnaslovu Kompeticija prešturo je obrađena
njena raznolikost koja se ispoljava
u šumskim ekosistemima.


Na kraju rezimiramo da knjige Gračanina-
Tlijanića: Uvod u ekologiju bilja
može poslužiti kao dobra podloga za upoznavanje
s problematikom ekoloških zakonitosti
u šumskim ekosistemima, te je
preporučujemo studentima šumarstva i
šumarskim stručnjacima koji se bave biološkom
komponentom šumarstva.


Prof, dr B. Prpić


DELNICE 1960— 1980.(2)


»Stotu obljetnicu«, nastavlja Ing. Koščević,
»nije obilježila ´Slavonska šuma´«, već
samo njezini dijelovi i to: Šumsko gospodarstvo
´Hrast´ Vinkovci i Šumsko gospodarstvo
Slavonski Brod, koji su siijednici,
odnosno gospodare najvećim dijelom
šuma o kojima je riječ u navedenom
Zborniku. Naime, SOUR ´Slavonska
šuma´ ima u svom sastavu i šumska
gospodarstva Osijek, Našice i Podravsku
Slatinu, koja nisu na terenu Jugoistočne
Slavonije«.


Uredništvo
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 108     <-- 108 -->        PDF

STRANA STRUČNA LITERATURA


RADOVI INSTITUTA
ZA ŠUMARSTVO I LOVNA
ISTRAŽIVANJA
JILOVIŠTE — STRNADY
br. 56. i 57 — 1980)


1. U br. 56. nalaze se ovi radovi:
Lokvenc, T.: Utjecaj stanišnjih uslova
na sklapanje kultura (str. 7—29)


U raznim oblastima ČSR analizirane
su kulture smreke, omorike i običnog bora,
osnovane kao pogonske, i provedena
istraživanja u cilju, da se utvrdi vrijeme
sklapanja krošanja stabala u kulturama
razne gustoće odnosno koja bi gustoća
sadnje bila potrebna da se kultura
(sastojina) sklopi za traženo vrijeme. Istraživanja
su provedena u sastojinama
na raznim bonitetima metodom mjerenja
prirasta grana prvoga reda.


Chroust, L.: Oblik debla i veličina
krošanja kod uzgoja smrekovih sastojina
u odnosu na štete uzrokovane snijegom
i vjetrom (str. 31—52)


Na području Orlickih gora u smrekovim
mladićima periodički nanosi štete
snijeg i vjetai. Da se utvrdi odnos između
građe stabala, veličine krošanja i statičke
otpornosti stabla i veličine štete u
toku 20 godina pratio se taj odnos u sastojinama
bez proreda i u sastojinama
koje su proređivane. Utvrđeno je, da je
vjetroloma bilo najviše u onom dijelu
sastojine koja je bila zahvaćena uzgojem
najjačeg stupnja.


P a f e z , J .: Utjecaj prorede na razvoj
sastojinske strukture pokusnih prorednih
ploha u razdoblju 1962—1977. (str.
53—67)


U radu su prikazani rezultati istraživanja
na deset stalnih pokusnih ploha u
borovim sastojinama promjena koje na


staju proređivanjima na razne načine i
izvedeni su praktički zaključci.


Machaniček, J.: Rentgenografija
u šumarskom sjemenarstvu (str. 69-80)


U radu su prikazani rezultati istraživanja
o mogućnosti primjene rentgenske
metode utvrđivanja klijavosti sjemena.
Za sjeme jasena uspješno se primjenjuju
rentgenska kontrastna metoda, a za bukvu
naprotiv bez upotrebe kontrastnog
sredstva.


P r u d i č , Z .: Uz problematiku raznih
testova u oplemenjivanju brzorastućih


listača (str. 81—94)
U radu je vrednovana problematika
ranih testova za prognoze (rane dijagnostike)
budućeg visinskog razvoja i to: a)
upoređivanju raznih potomstava, b) selekcije
unutar potomstava i populacija,
c) individualnog odabiranja. Pouzdana
prognoza uzajamnog rasta raznih potomstava
jasike je moguća u dobi 4—5 godina.
Povoljnija je primjena ranih testova
kod selekcije unutar potomstava. Najotežaniji
je rani test za visinski rast kod
individualnog odabiranja. Za rješavanje
problematike ranih testova kod oplemenjivanja
jasike pokazali su se valjanim
rezultati izračunavanja koeficijenata korelacije
prema redosljedu i grafovi izrađeni
na osnovi principa »Dwightove kofrekvencije
«.


Slodičak, M.: Inkompatibilnost cijepova
i podloge duglazije (str. 95—100)


Ugibanje cijepova na četirima izučavanim
sjemenskim plantažama, osnovanim
u godinama 1960—1963. kretalo se od 50
do 60%. Za testiranje kasne inkompatibilnosti
bila su 1975. godine nacjepljena 31
klona na 483 podloge — sadnice i u godini
1977. 10 klonova na 548 podloga
-sadnica. Rezultati anatomskih testova su
pokazali, da pojava inkompatibilnosti za
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 109     <-- 109 -->        PDF

visi o cijepljenom klonu kod cijepljenja
na genetički jedinstvenu podlogu. Rezultati
su ovisili o kombinaciji podloga-cijep
i bili su u cijeloj skupini s identičnim
cijepovima i podlogama isti.


Materna, J. — Khout, R .: Sorpcija
sumpornog dioksida šumskim humusom
(str. 111—127)


Studija je utvrdila, da sorpcija sumpornog
dioksida površinom humusa ima
ekološko značenje. Sorpcija SOa površinom
humusa je bitno niža nego sorpcija
mineralnim tlom. Znatne su razlike između
sorpcije SO2 pojedinim strukturnim elementima
humusa. Pokusi obilježenim SO2
su utvrdili, da SO2 može prodrijeti u
humusni sloj sve do dubine nekoliko centimetara.
Intenzitet i brzina sorpcije je
očito ovisno o vlažnosti humusovog sloja.
U turbulentnoj atmosferi brzina sorpcije
raste.


Ryskovä, L.: Vrednovanje upotrebivosti
nekoliko metoda za upoređivanje
svojstava raznih vrsta smreka (str. 129138)


Za bliže karakteriziranje unutarnjeg
stanja igličja bodljikave smreke (Picea
pungens), koja je smatrana kao vrsta
otporna prema utjecaju imisija, bila je
iskušana sa nekoliko jednostavnih metoda,
koje bi mogle dopuniti sliku tokova
kod njezinih asimilacionih organa. Na
materijalu četiriju vrsta smreka kontrolnih
i imisijama nejednako izloženih određivan
je klorofil a, b, sadržaj škroba,
površinskih voskova, suhe tvari, zamućenosti
i mjerenja vodljivosti vodenog izluška
igličja. Utvrđene su razlike stanja
igličja između bodljikave smreke i igličja
obične smreke te drugih vrsta.


Lochman, J. i Rednovä, E.:


Skupne smjernice za daljnji uzgoj u oblasti
na uzgoj jelena u Krušnoj Gori —
Istok (str. 139—158)


Porast industrijskih imisija i njihov negativan
utjecaj na opstanak smrekovih
sastojina zahtijeva i izvanredne mjere.


Papkar ska divljač je prirodan sastavni
dio u toj oblasti ali u provođenju opsežnih
radova otežava obnovu sastojina, pa
je nužno u prijelazno vrijeme smanjiti
njihovo brojno stanje. U radu je prikazana
sadanja situacija i predložene su mjere
da se smanje štete od divljači. Najveća
pažnja posvećena je jelenskoj divljači.
Za lopatara i muflona preporučen je
kvalitetniji uzgoj a za srne mozaično snižavanje
stanja u područjima s najvećim
zadacima obnove.


F a n t a , B .: Rasprostranjenost divljači
i ostale funkcije šume (str. 159—185)


Kako su štete koje prouzrokuje divljač
u šumskim sastojinama, i usprkos
visokih troškova zaštite, stalno značajno
visoke smanjenjem kvalitete drva, utvrđeno
je brojno stanje divljači. Sva divljač
preračunata je na jelensku i predočeno
njezino rasprostranjenje na kartama.
Utvrđeno je, da najviše divljači, osobito
jelenske, živi u područjima s produkcijom
najkvalitetnijih drvnih sortimenata.
Stoga su za intenzivan i kvalitetan
uzgoj divljači odabrana područja u kojima
nije maksimalna produkcija drva
ali vodeći računa da ne budu ugrožene
i ostale važne funkcije šume.


K f e č e k , J .: Prognoza utjecaja sječe
šuma na promjenu količine vode maloga
porječja (str. 197—211)


Bilančna analiza desetogodišnjeg rasporeda
mjerenja padavina i otjecanja,
provedenog po V. Zelenom (Institut za
melioriacijska istraživanja Zbraslav) na
dva djelomična porječja eksperimentalnog
objekta Červik u Moravskosleskim
Beskidima. Na dijelu porječja A je bio
realiziran tekući program golim sječama
na pruge, dio porječja B je ostavljen kao
kontrolni. Za ovaj eksperimenat su bile
utvrđene zavisnosti utjecaja veličine godišnjih
sječa i povećanje količine vode
porječja u godini, koja slijedi nakon zahvata
(14), kao i zavisnosti vremenskog
razvoja pada ovoga povećanja nakon zahvata
(15), (16). Time je omogućeno ra
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 110     <-- 110 -->        PDF

suđivanje o prognozi razvoja godišnje količine
vode porječja u ovisnosti na planiranu
sječu.


2. Br. 57. sadrži:
Lok vene, T.: Utjecaj deformacija
korjenovih sistema sadnica u omotima
na njihovu morfogenezu i rast kultura


(str. 7—23)
U kulturama u starosti od 1—14 godina
su bili analizirani korjenovi sistemi
sadnica smreke i običnog bora posađenih
u polietilenovim vrećicama i tresetno
celuloznim lončićima i korjenovi sistemi
biljaka uzgojenih metodom Kopparfors.
Rezultati su pokazali različit utjecaj pojedinih
omota na korjenove sisteme. Omoti,
koji ne dozvoljavaju prorašćivanje
korjenja (polietilenove vrećice, metoda
Kopparfors) djeluju na rast korjenja negativno
i tako pogoršavaju kvalitetu osnovanih
kultura. Osobito nepovoljno se
pokazuju kod običnog bora, koji za razliku
od smreke ne stvara adventivno korjenje.
U kulturama osnovanim sadnicama
uzgojenim u tresetno celuloznim lončićima
nisu bile zapažene izrazitije deformacije
korjenovih sistema sadnica u kulturama.


Mračck, Z.: Kvalitativni razvoj juvenilnih
smrekovih šuma nastalih iz kultura
osnovanih raznih gustoća (str. 25—53)


Vrednovanje kvalitativnog razvoja smrekovih
mladika u periodu prvih petnaest
godina njihova života obuhvatilo je analizu
uginuća, visinskog i debljinskog prirasta,
vanjske kvalitete stabla i kvrgavosti.
Rezultati dobiveni na pet istraživačkih
ploha sa šest varijanata gustoće
kultura u granicama 10.000 do 2.500 sadnica
početnog broja pokazuju, da je za
postizanje kvalitativno dobrih sastojina
nužno osnivati kulture smreke u području
hrastovo-bukovog do bukovog pojasa
brojem 5000 sadnica, u pojasu jelovo-bukovom
do smrekovo-bukovog brojem 4000
sadnica, a n pojasu samih smreka brojem
3000 do 3500 sadnica po ha.


Kriegel, H.: Djelovani«» različite dubine
sadnje na primanje i rast borovih
kultura (str. 55—72)


Iz razloga većeg korištenja mehanizacije
kod pošumljavanja i problematičnog
pridržavanja zahtjevane dubine sadnje
pristupilo se istraživanju, kako različita
dubina sadnje (od —10,0 cm do +5,0 cm)
kod različitog sadnog materijala (1/0, 1/0
PP, 2/0, 3/0, 1/1, 1/2) djeluje na deformaciju
korjenja i stabalaca, visinski prirast,
produkciju biomase i gubitke uginućem.


Rezultati su dokazali, da je različita
dubina sadnje izrazito utjecala na učvršćenje
sadnica u tlu, na veličinu korjenovih
sistema, različite vlažnosti gornjih
slojeva tla kao i različite količine zagrnutih
grana i broja ogoljenih korjenova.


Š i k a, A. — V i n š, B .: Rast dugiazije
u šumskim sastojlnama ČSR (str. 73


95)


Na 76 istraživačkih ploha osnovanih u
raznim područjima ČSR izvršene su detaljne
taksacione i biometričke analize
rasta duglazije (Pseudotsuga douglasii
(Mirb) var. menziesii Franco). Iz rezultata
istraživanja proizlazi, da visinski
rast duglazije u češkim zemljama odgovara
približno rastu duglazije u sjeverozapadnoj
Njemačkoj, kako ga karakteriziraju
tabele rasta Bergela (1969). Raspon
srednjih sastojinskih visina duglazije u
starosti 85—95 godina se kretao od 30 do
40 m. Najbolji rast je imala duglazija
na staništu vlažnih jelovih i hrastovih
bukvika i na svježim jelovim bukvicima
i dubravama. U visinskom rastu je pretjecala
duglazija smreku na svim praćenim
staništima za 7 do 41%. Iz upoređenja
produkcije mase duglazije i smreke
u uslovima ČSR proizlazi, da je zaliha
deblovine na jedan ha kod duglazije u
80 godina prema smreki viša za 100 do
200 m*.


P o 1 e n o , Z .: Potencijalna produkcija
mješovitih sastojina (str. 97—122)


Prema već prije određenoj metodici je
bilo na principu regresivne analize ob
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 111     <-- 111 -->        PDF

rađeno i vrednovano 155 kružnih plohu
u mješovitim sastojinama smreke i običnog
bora na jednom šumskom tipu. Rezultati
istraživanja su pokazali, da pojedine
veličine rasta imaju u mješovitim sastojinama
drugačiji tok nego u čistim
sastojinama. Iz toga proizlaze i razlike
u potencijalnoj produkciji, koja je bila
vrednovana u jedinicama sadržaja mase
i vrijednosti. Na istraživanom šumskom
tipu imaju mješovite sastojine veću potencijalnu
produkciju nego čiste sastojine
obiju vrsta. Bio je također predložen
optdmalizacioni postupak, koji omogućuje
odrediti optimalnu zastupljenost obiju
vrsta.


P r u d i č , Z.: K pitanju trajnosti produkcije
drva u hrastovo-bukovom vegetacionom
stupnju (str. 123—137)


U hrastovo-bukovom vegetacionom stupnju
u sedam šumskih oblasti je osnovano
160 istraživačkih ploha, na kojima
je praćen utjecaj četinjača na uslove
gornjeg sloja tla. Provedenim statističkopedološkim
istraživanjem nije bilo dokazano
nikak%7o značajno osiromašenje gornjeg
sloja tla utjecajem smreke, običnog
bora ili ariša. Osim toga je bio kod nasljednjih
generacija navedenih vrsta drveća
upoređivan debljinski rast dominantnih
stabala. Pokazalo se, da je izborom
genetski pogodnog sjemena moguće djelovati
na pad trajnosti drvne produkcije
kod četinjača u ovom stupnju. Dio učešća
četinjača s gledišta trajnosti produkcije
u kiselom i hranjivom nizu studiranog
stupnja iznosi 75%.


Bezdech, J.: Promjene vlažnosti
sirovih trupaca smreke utjecajem dužine
skladištenja (str. 139—151)


Studija prati kako rasprostranjenost
vlažnosti u trupcu, tako i promjene ove
vlažnosti utjecajem dužine skladištenja.
Za rasprostranjenost vlažnosti je bio odabran
»index vlažnosti«, što je udio individualne
vlažnosti u desetinama dužine
trupca prema prosječnoj vlažnosti cijeloga
trupca. Njezin tok se uspjelo izraziti


analitičkim izrazom parabole trećega stupnja
u obliku:


y = 0,964 — 0,57x h 2,119x2 — l,591xs


Kod isušivanja trupaca položenih u sjeni
i na suncu je prirodna razlika u padu
vlažnosti, koja kod trupaca na suncu u
prvih šest mjeseci za oko IO3/« brža, a u
daljnjih pola godine se razlika prema gubitku
vlažnosti trupaca, koji se isušuju
u sjeni još podvostručuje.


Ribal, M. — Toufar, J. — Berna
š e k, V.: Repelentni spray za zaštitu
drveća pred oštećivanjem od divljači
(str. 153—168)


Suradnjom Instituta za šumarska i lovna
istraživanja u Jilovištu — Strnadima
s kolektivom Drachema u Pragu proizveden
je bio repelentni spray (proizvodni
naziv RAVAR) za zaštitu drveća pred oštećivanjem
od divljači.


RAVAR se upotrebljava u vrijeme vegetativnog
mirovanja za zaštitu terminalnih
izbojaka šumskih sadnica od ogrizavanja
divljači i za zaštitu debala i grana
voćaka od glodanja zečeva i divljih kunića.
Na zaštićenim dijelovima raslinja
brzo sasušuje d stvara neravnu mjehurastu
površinu. RAVAR je moguće upotrijebiti
i po mrazu i prskati ga i na mokre
biljke; za biljke je potpuno neškodljiv
i štita cijelu zimu. U šumarstvu se upotrebljava
i za zaštitu sadnica kod sadnje
i za zaštitu novopriraslih izbojaka četinjača
u vrijeme vegetacije. U upoređenju
s repelentima za prskanje koji se primjenjuju
ručnim leđnim prskalicama, rad
je s njime manje fizički naporan, čistiji
j higijenskiji.


Lochman, J. — Bendova, E.:


Prijedlog mjera u okviru biološke zaštite
šumskih kultura i sastojina u oblasti
Krušnih Gora (str. 169—182)


U Krušnim Gorama se u sadanje vrijeme
ostvaruju velike sječe u nastojanju
spasiti drvnu masu sastojina, koje odumiru
pod toksičnim utjecajem industrijskih
ekshalata. S tim su vezani radovi