DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 112     <-- 112 -->        PDF

na-obnovi velikih površina veoma velikih
zahtjeva, kod kojih se upotrebljavaju manje
uobičajene vrste drva. Uspjeh ovih
radova na obnovi je do određene mjere
kočen postojanjem papkarske divljači, osobito
jelenske divljači.


Cilj ovog rada je bio predložiti mjere
u okviru biotehničke zaštite šume. Ove
mjere se temelje uglavnom na prijedlogu
izgradnje sistema objekata za prezimljenje
papkarske divljači i za uređenje zimskog
prihranjivanja ove divljači.


F i š e r, Z . — Hanuš,V. — Bouchn
e r , H .: Inventarizacija stanja tetrijebova
(Lyrarus tetrix L.) (str. 183—199)


Rasprostranjenost površina s pojavom
tetrijeba običnog (Lyrarus tetrix L.) u
ČSR se od godine 1955. do 1977. smanjila
za oko 85%, od godine 1973. do 1977. se
smanjila za oko 25%. Prema statističkim
podacima palo je stanje tetrijebova od
godine 1970. do 1978. od 8.901 komada na


5.088 jedinica tj. na 57,1%> prvotnog stanja.
U Južnoj Češkoj živi od prvotnih
3.653 tetrijebova u godini 1970. samo 2.145
jedinica (59%), u području Krkonoša se
suprotno tome od godine 1965. povećalo
stanje za 17,9%. Povećanje stanja za oko
70°/o je zabilježeno u sjevernočeškom kraju,
u ostalih pet oblasti s pojavom tetrijeba
je zabilježen manjak. Istraživanjem
u 1977. godini je bilo utvrđeno, da na
cijelom području ČSR živi 7.258 tetrijebova.
U zapadnočeškom, južnočeškom i
sjevernočeškom području postoji 5.964 tetrijebova
(82,2%), a u istočnočeškom 526
tetrijeba (7,2%), u sjevernomoravskom
486 tetrijebova (6,7%), a u južnomoravskom
282 tetrijeba (3,9%).
Blud´ovsky, Z. : Smjerovi usavršavanja
planskog upravljanja šumskim
gospodarstvom (str. 201—212)


Sažetak prijedloga za uređenje granskog
sistema planskog upravljanja šumskim
gospodarstvom u sedmoj petoljet


ci. Predlaže se izmjene metodike planiranja
provađanjem aktualizacije strukture
planiranih radova i naglašavanje zainteresiranosti
za iskorištavanje drveta, pojačavanje
elemenata hozraščota oijele
grane, produbljivanje postupaka upravljanja
investicionom izgradnjom i uvođenjem
sistema kompleksnog upravljanja
kvalitetom.


Zvolänek, J. : Za ekonomiku održavanja
i popravaka teretnih automobila
i traktora u šumskom gospodarstvu
(str. 213—232)


Za buduću diferenciranu normu su bili
praćeni na 95 šumskih uprava u ČSR
troškovi održavanja i popravaka kod Š
706, T 138 (148), LKT 75 (80), Z 6718 (6784)
i Z 8011 — kristal i daljnji tehničko ekonomski
pokazatelji. Troškovi za djelatnost
održavanja i popravaka čine npr.
kod Š 706 u prosjeku ČSR u prvoj godini
od vremena nabavke samo 31.000 kčs
(PHM — 24.800 Kčs), u petoj godini već


59.000 Kčs za jedno vozilo (PHM — 27000
Kčs). Pomoću korelacionih zavisnosti i
daljnjih preračunavanja konstruirani su
predbježni maksimalni troškovi za održavanje
i popravke odabranih mehanizama
i tzv. koeficijent popravaka (tj. udio
izdataka za popravke i utrošenu naftu i
ulja). Nakon jednogodišnje provjere iz
njih će biti sastavljena diferencirana norma
troškova za popravke; istodobno se
računa s pogodnim redom premiranja za
posadu vozila.
Chalupa, V .: Rast ponika crnogoričnih
vrsta drva kod njihovog uzgajanja
u vanjskim i kontroliranim unutarnjim
uslovima (str. 233—255)


Rad sadrži rezultate komparativnog pokusa
razvoja ponika smreke, običnog bora,
ariša i duglazije na otvorenom prostoru
i u kontroliranim povoljnim uslovima
u komorama za rastenje. Pokus je
pokazao, da je ponik u komorama već
s 18 tjedana postigao značajne dimenzije,
tj. kao onaj koji je nakon tri mjeseca
presađen na otvoreno.


Ing. Bernard Hruška
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 113     <-- 113 -->        PDF

FORETS DE FRANCE ET ACTION FORESTIERE
No 248, Octobre 1981


1. »Prihodi šumoposjednika (u 1981. godini)
smanjit će se najmanje za 30°/o,
kako pokazuju postignute oijene u prvim
ovojesenjim prodajama u odnosu na prodaje
u 1980. godini« uvodna je rečenica
u članku »SLABA PRODAJA OVOJESENJIH
SJEČINA (ETATA)«. Iako je pretežni
dio šuma u Francuskoj u privatnom
posjedu to se drvna masa prodaje
i putem dražbi koje se održavaju tijekom
rujna i listopada širom zemlje, prvenstveno
za područja pojedinih okruga,
a prednji zaključak slijedi iz uspjeha
prodaja na, do zaključka 248. broja lista
»Forets de France«, 69 održanih prodaja.
To je posljedica »dva glavna činioca —
ekonomske recesije u USA i naglom pogoršanju
konjukture na tržištu zapadne
Europe«.
Na navedenih 69 prodaja ostalo je neprodano
25°/o ponuđene drvne mase listača
a 29a/o drva četinjača uz prosječni pad
cijena prodanih količina za 12"Vo, posebno
za hrastovine te za čamovinu. Nasuprot
hrastovim bukovina je zadržala bolju prođu
a postignute cijene su u prosjeku za 5


— 10°/o niže nego 1980. godine. Prodaja
čamovine (jelovine i smrekovine) vrlo oscilira.
Tako npr. u regionu-okrugu Albertville-
a nije prodano 60o/o ponuđene drvne
mase, u Saint Claude-u 24l0/o a u Epinalu
samo 4°/o. Cijene su bile niže između
5 i 20V(t. To se odnosi na krupnije,
tehničko, drvo, dok je stanje s celuloznim
drvom bolje, s porastom cijena do
lOVo. Drvo duglazije postiglo je također
za 5—15°/o niže cijene nego 1980. godine,
dok kod bjeloborovine nije bilo promjena.
Drvo primorskog bora u Toulon-u
postiglo je 5—10°/o višu cijenu, ali to se
ne može označiti, doslovno stoji u »Forets
de France«, signifikantnim, jer u
masivu Landes drvne mase već su šest
mjeseci bez kupaca.
2. U sklopu akcija koje provodi vlada
Socijalističke stranke francuske je i novi
porez, porez na vrijednost imovine koja
premašuje 3 milijuna franaka, dakle može
reći analogan porez kao kod nas
porez na ukupni dohodak, ako Laj premašuje
određeni godišnji iznos (za 1981. god.
s pragom od nešto preko 300 000 dinara,
dakako »novih«). Pored izvadka iz odnosnog
Zakona kojim se taj porez uvodi
(početkom 1982. godine), izvadka iz rasprave
u Narodnoj skupštini, u ovom
broju o tome nalazimo i daljnja dva priloga,
oba pod pokroviteljstvom Nacionalne
federacije Udruženje šumovlasnika
(Fćderation Nationale des Syndicats de
Proprietaires Forestiers Sylviculteurs), a
potpisao ih predsjednik Federacije L eclerc
de Hauteclocque. Prvi
je: »ŠUMA: IZUZETNA POSEBNOST« s
podnaslovom da »izuzetna posebnost šume
zahtijeva i posebnu fiskalnu pažnju«
u kojem se između ostalog naglašava dugoročnost
šumske proizvodnje te da privatne
šume u Francuskoj još nisu uspostavile
ravnotežu i da je potrebno pošte


diti šumouzgajivače i njihov rad na dugi
rok. Također se naglašava da od ukupne
vrijednosti šume 3/4 otpada na vrijednost
zemljišta.


Drugi je prilog pod naslovom U ŠUMI:
TRIDESET GODINA JOŠ JE DOBA DJETINJSTVA,
a sadrži fotografije sastojina
bukve i smreke i običnog bora u dobi
30, 60 i 90 godina za smreku, 30, 60, 120
i 150 godina za bukvu a 30, 60, 120 i 160
godina za obični bor (kod kojeg su međutim
slike pomiješane) i kratak tekst.
U tekstu se kaže, da će možda »ove slike
pomoći, da se uoči izuzetno dugo vrijeme
rasta drveća i strepnjii uzgajivača«
i da je »do zrelosti potrebno još mnogo
strpljenja, dugoročnih ulaganja i prihvaćanja
neizvjesnosti«. Također »stablo treba
sunca, vode i plodnog tla ali i povjerenja
i štednje uzgajivača«.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 114     <-- 114 -->        PDF

3. Iz prikaza M. BONNEAU-a, direktora
istraživanja u Nacionalnom centru
za šumarska istraživanja (Centre National
de Recherches Forestieres) PRIHRANJIVANJE
I ŠUMSKA PROIZVODNJA U
FRANCUSKOJ 1980. između ostalog saznajemo,
da se od unazad 25 godina,
kako su počeli prvi radovi — pokusi,
prihranjivanje šumskih kultura primjenjuje
samo u pokrajinama Landes, Massif
Central i la Bretagne. U pokrajini
Landes de Gascogne redovno se kod sjetve
primorskog bora dodaje 60 do 80
kg P-jOg po obrađenim prugama (koje su
široke 3 — 4 met.). Procjenjuje se, da se
gnojenjem postiže veći prirast od 3 ms
/ha´god., što uz trošak gnojenja od 450
F/ha i uz kamatu od 4% opterećuje 1 m3
drva prosječno s 22 F (a cijena na panju
1 ms oblovine promjera od 19 do 26 cm
kreće se oko 70 F). Ali »drvo primorskog
bora iz gnojenih sastojina gubi nešto na
gustoći i randmanu celuloze, što se međutim
dade popraviti dodavanjem potaše
«. U Centralnom masivu s gnojenjem
PKCa visinski prirast 10-godišnjih smreka
povećan je za 53% tj. dok su gnojene
biljke postigle visinu od 4,07 m negnojene
su bile visoke svega 2,65 m.
4. Bilježimo i drugi dio članka (prvi
dio izašao je a br. 247) D. ALEXAN-
DRIAN-a: POTENCIJALNA BERBA I KORISĆENJE
ŠUMSKE BIOMASE S PODRUČJA
MEDITERANA, u kojem izlaže
tehniku kompostiranja i korišćenja komposta
u poljoprivrednoj proizvodnji. To
je biomasa ne samo drvenastih vrsta makije
i gariga nego i trajnica kao bušina
(Cistus sp.), majčine dušice (Thymus sp.)
i đr. Radi se o industrijskom načinu
kompostiranja uz pomoć određenih bakterija,
pa i dodatkom stajskog gnoja.
Naime stajski gnoj povećava udio hranidbenih
elemenata, jer dok kompost bez.
dodatka stajnog gnoja sadrži dušika 0,4
— LS0/«, fosfora (P203) 0,1 do 0,4% a kalija
(K20) 1,5 do 2,5»/n uz dogatak gnojiva
njihove količine povećavaju se na 2L —
1,3 i 2,8*/«. Kompost bez gnoj ive sadrži
i 0,1 do 0,8»/« magnezija (MgO) i 2,0 —
10,0Vo kalcija (Ca 0). Za ovo kompostno
gnojivo posebno je značajno da poboljšavaju
fizikalna svojstva tla odnosno aeraciju
i zadržavanje vlage (vode).


Ovaj način iskorišćivanja biomase s
površina koje nisu sposobne za poljoprivrednu
pa ni voćarsku ili maslinarsku
proizvodnju ni za proizvodnju drva svakako
je zanimiv i za naše mediteransko
područje odnosno područje kamenjara,
šibljaka, makije ili gariga. S jedne strane
iskorišćavala bi se biomasa (i omogućilo
zapošljavanje određenog broja radnika)
koja ostaje neiskorišćena a s druge
strane osiguralo dio gnojiva i za poljoprivrednu
i za šumarsku proizvodnju
Osigurao bi se dio organskog gnojiva,
koje je i u suvremenoj proizvodnji
nužno,´ a u mediteranskom području to
više, što ono poboljšava prozraku (a
mnoge crvenice su ilovaste do glinaste)
te osigurava povoljniji režim vlažnosti.
Što više to bi bila i meliorativna mjera
u makijama i šibljacima. tj. sastojinama
šumskog drveća u kojem je visinski, a i
debljinski, prirast ograničen na male
dimenzije, jer bi se time postigla regeneracija
panjeva i žilja, a posebno, kada
bi se sječa izvršila i razbijanjem odnosno
odvajanjem panja od žilja.2 Time bi
se ne samo održala nego i povećala zaštitna
funkcija takve vegetacije, jer bi
bila bujnija od pretJjodne, stare.


O. PiSkorlć
1) »Ratar bi se morao boriti za veći broj krava
po hektaru, kako bi se obavljala i stajska gnojidba,
koja bi popravila svojstva tla. Mi umjetni m
gnojivima raubujemo zemlju i zbog
toga stagniramo s prinosima« izjavio je V. Vide nv
š e k, generalni direktor PIK »Belje« u zagrebačkom
»Vjesniku« od 16. 01. 1982.


2) Vidi i:


1. O. Piskorič: Dinamika visinskog pristupa izbojaka
iz panjeva česmine (Quercus iJex L.), Šumarski
list, 1963, br. 3—»,
2. 0. Piškorić: Dinamika prirasta izdanaka crnog
jasena i medunca, Narodni šumar, 1965. br. 5—6.