DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 123     <-- 123 -->        PDF

SLAVKO DELAČ, dipl. ing. šum.


Nakon višegodišnje teške bolesti 13. svibnja
1981. godine preminuo je u 86. godini
života u Zagrebu Slavko Delač, dipl.
ing. šumarstva i apsolvent prava u zvanju
šumarskog savjetnika.


Slavko Delač rođen je 1896. godine u
Pitomači (Podravina) u porodici državnog
službenika. U rodnom mjestu polazio je
i osnovnu školu, a srednju — gimnaziju
u Varaždinu, gdje i maturira 1915. god.
Nakon mature odmah je mobiliziran i nakon
kratke obuke, kao rezervni oficir, u-
pućen je na rusko-austrijski front. Na bojištu
ostaje kratko vrijeme, jer je obolio
na pluća te je vraćen u domovinu na liječenje..
Nakon ozdravljenja upućen je na
specijalni inženjerijski kurs u kojem ostaje
dvije godine odnosno do svršetka
Prvog svjetskog rata. Ubrzo odlazi u Beč
i na tamošnjoj Visokoj školi za kulturu
tla apsolvira prvu godinu studija. Daljnje
studije nastavlja i 1921. godine završava


na novoosnovanom Gospodarsko-šumarskom
fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Kao
zaposlen ,u Bos. Novom, studira i apsolvira
pravo.


Odmah nakon diplomiranja imenovan
je šumarskim pripravnikom u Državnom
uredu Ravnateljstva šuma u Zagrebu
(1921), a već 1922. god. postavljen je za
šefa Šumske uprave u Rujevcu, gdje ostaje
do 1936. Iz Rujevca premješten je
za šefa Državne šumske režije u Bosanskom
Novom, gdje preuzima tu novoosnovanu
režijsku upravu od Inž. M. Mujdrice.
To je bila druga režijska uprava
u Hrvatskoj s godišnjim etatom od 40000
m».


Nakon uspješno provedene organizacije
rada državne šumske režije u Bos. Novom
1939. godine premješten je Direkciji
šuma na Sušaku, da iste godine pređe
u Direkciju šuma u Zagrebu za referenta
eksploatacije šuma. Osnutkom Banovine
Hrvatske 1940. godine premješten je u
Odjel za šumarstvo Banske vlasti u Zagrebu.
Nakon kapitulacije stare Jugoslavije
radi u Ministarstvu šuma tzv. NDH,
a 1945. godine premješten je u Gospić.
U Gospiću radi najprije u Okružnom narodnom
odboru (1945), zatim u Zemaljskom
šumskom poduzeću (1945-1947), Direkciji
šuma »Lika« (1947/48) te u Poduzeću
za iskorištavanje šuma (1948/49) u
kojem kao tehnički direktor organizira
šumarstvo i drvnu industriju na području
Like.


Iz Gospića prelazi u Karlovac, gdje je
1949/50. godine šef plana u Drvnoj industriji
Petrova gora, odakle je premješten
u Ministarstvo šumarstva NRH — Glavna
uprava za šumarstvo u Zagrebu (1950/52),
a od 1953-54. radi u Šumskom gospodar
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 124     <-- 124 -->        PDF

stvu »Šomarica« u Zagrebu, zatim u svojstvu
šumarskog savjetnika u Šumarskom
inspektoratu u Zagrebu (1954/56) te, do
umirovljenja 1958. godine, u Sekciji za uređivanje
šuma Ministarstva šumarstva u
Zagrebu. Umirovljen je s nešto preko 41
godine mirovinskog staža, od čega 37 godina
i 5 mjeseci otpada na efektivni rad
u šumarstvu, a 3 godine i 7 mjeseci priznato
mu je kao ratne godine iz Prvog
svjetskog rata.


Kao priznanje za njegov stručni i savjesni
rad bilježimo i izbor 1959. god. za
povremenog suca Višeg privrednog suda
SRH u Zagrebu.


Za vrijeme studija, a da bi se mogao
školovati u Zagrebu, aktivan je član Studentskog
pjevačkog društva »Mladost«, kasnije
»Lisinskog« i pjeva u kaz. zboru opere.
Kao penzioner jedno vrijeme radi
u poduzeću »Gora« u Zagrebu kao honorarni
službenik.


Za sve vrijeme službovanja u struci istakao
se kao vrstan i pedantan radnik u
sektoru iskorištavanja šuma i drvne industrije
kao organizator proizvodnje, a
u inspekcijskoj službi kao suradnik, savjetnik
ali strog i objektivan nadzorni
organ te kao iskusan taksator. Radi na
izradi dugoročnih planova gospodarenja
i razvoja šumarstva i drvne industrije te
kao šumar-pravnik, poznavajući teorets


ku, ali još i više praktičnu stranu šumske
proizvodnje i prerade drveta, trgovinu
drvom i šumarsko tehničku građevinsku
operativu — vrlo uspješno radi na
pripremi raznih stručnih propisa, pravilnika
i normativa.


Pok. Delač pripadao je onoj poratnoj
generaciji šumara koji su preživjeli strahote
2 svjetska rata i ratna razaranja,
kad je šumarstvo trebalo nositi najveći
teret poratne obnove, a od šumarskih
stručnjaka zahtijevalo najveća odricanja
i žrtve, a i često donositi i takve odluke,
protivne stručnoj savjesti, a sve u cilju
zadovoljenja potreba na obnovi opustošene
zemlje (na pr. sječa nedozrelih šuma
ili sječa elitnih, najkvalitetnijih stabala,
izvoz sa manje rentabilnih sredstava
i uz štete za mladi naraštaj i obnovu
šuma i si.).


Smrću i odlaskom jednog od šumarskih
veterana ratnih i poratnih generacija,
šumarstvo kao priznata grana proizvodnje
od javnog interesa gubi jednog
priznatog, istaknutog šumarskog stručnjaka,
radi čega mu u ime svih onih koji
su ga poznavali i s njim surađivali,
najtoplija hvala!


Neka vječno počiva na grudi koju je
toliko volio!


Inž. Drago Majer