DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 14     <-- 14 -->        PDF

AKADEMIK Dr MIRKO VIDAKOVIC
redovni profesor Šumarskog fakulteta u Zagrebu


(Povodom dodjele Nagrade za životno djelo i izbora za redovnog člana Jugoslavenske
akademije znanosti i umjetnosti)


Dr Mirku Vidakoviću, redovnom
profesoru Šumarskog fakulteta u Zagrebu,
uručena je dne 7. VI 1981. godine
Republička nagrada za životno djelo,
za njegovu značajnu znanstvenu i
stručnu djelatnost na području genetike
i oplemenjivanja šumskog drveća,
a na prijedlog Razreda za prirodne znanosti
Jugoslavenske akademije znanosti
i umjetnosti.


Jugoslavenska akademija znanosti i
umjetnosti na posebnom redovnom zasjedanju
Skupštine JAZU dne 4. VI
1981. godine, izabrala je Prof. dr Mirka
Vidakoviča za svog redovnog člana.


Željeli bi tim povodom, da putem
glasila Saveza ITŠIDH-e, informiramo
članstvo o znanstvenom, stručnom i nastavnom
djelu uvaženog člana našeg Saveza,
Akademika Mirka Vidakoviča.


Mirko Vidaković roden je u Svetozar
Miletiču 29. 10. 1924. Gimnaziju je
pohađao u Somboru, gdje je i maturirao.
Za vrijeme okupacije u 1944. godinidva mjeseca je bio u koncentracionom
logoru u Transilvaniji. Nakon toga stupa u Narodnooslobodilačku vojsku,
gdje ostaje do jeseni 1945. Zatim studira šumarstvo i diplomira 1949. godine
na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu. Po svršetku studija
postavljen je za asistenta pripravnika u Zavodu za Botaniku Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Zagrebu. Godine 1950. unapređen je za asistenta. Na
istom fakultetu doktorirao je 1953., a habilitirao 1956. godine. Za docenta je
imenovan 1957. godine. Od 1958. godine predaje predmet Šumarska genetika.
Dne 1. 1. 1960. imenovan je predstojnikom novoosnovanog Zavoda, a
sada Katedre za šumarsku genetiku i dendrologiju Šumarskog fakulteta u
Zagrebu. Od 1. 1. 1960. do kraja škol. godine 1959/60. pročelnik je Šumsko-
gospodarskog odsjeka. Godine 1961. izabran je za izvanrednog profesora iz
predmeta Dendrologija i Šumarska genetika. Od I. 7. 1966. do 1. 7. 1969. godine
radi kao ekspert FAO u Pakistanu. Od I960, do 1974., sa prekidom za


420
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 15     <-- 15 -->        PDF

vrijeme boravka u Pakistanu, rukovodi Odsjekom za genetiku u Jugoslavenskom
institutu za četinjače, Jastrebarsko. Godine 1969. izabran je za izvanrednog
člana Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. U 1971. godini
izabran je za redovnog profesora na Šumarskom fakultetu u Zagrebu. Školske
godine 1972/73. i 1973 74. prodekan je Šumarskog fakulteta.


Čitavo vrijeme nakon stupanja u službu surađuje u raznim društvenim
i stručnim organizacijama. U 1980. godini Prof Vidaković je bio predsjednik
Hrvatskog genetičarskog društva. Odlikovan je ordenom rada sa zlatnim
vijencem.


Prof. dr´ MirkuVidakoviću je 1977. godine dodijeljena Republička nagrada
»Ruđer Boškovič« za njegova znanstvena dostignuća iz područja prirodnih
znanosti, a 1979. godine počasni doktorat (Doctor honoris carsa) Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Sopronu, Mađarska.


U školskoj godini 1955/56. bio je 10 mjeseci na specijalizaciji iz genetike
i oplemenjivanje šumskog drveća u Danskoj i Švedskoj. Na studijskim putovanjima
bio je u SAD, Kanadi, Francuskoj, Engleskoj, Turskoj i Grčkoj.


Prof. dr M. Vidaković je tri godine proboravio u Peshaweru (Pakistan)
u Institutu za šumarstvo i na Šumarskom koleđu. Njegova funkcija je bila
da u okviru jednog projekta organizira i započne s istraživanjima iz područja
genetike i oplemenjivanja šumskog drveća kao i da organizira i započne s
predavanjima iz tih predmeta na Šumarskom koleđu. Prof. Vidaković je s
uspjehom obavio tu baš ne malu i laganu dužnost. Na prvom mjestu izradio
je srednjoročne projekte istraživanja po kojima su istraživanja započeta. Za
vrijeme njegovog boravaka u Pakistanu napisao je sam i u koautorstvu 7
radova. Napisao je i skripta na engleskom jeziku.


Kao Su-direktor FAO Trening centra iz oplemenjivanja šumskog drveća
koji je održan na Šumarskom fakultetu u Sopronu (Mađarska) drži predavanja
i rukovodi seminarom, koji je 1971. godine trajao 6 tjedana, a učesnici
su bili iz 15 zemalja Evrope, Azije, Afrike, Srednje i Južne Amerike.


Tijekom 1979, i 1980. godine Prof. Vidaković u dva navrata boravi kao
ekspert FAO u NR Vijetnamu u ukupnom trajanju od tri mjeseca. Njegova
je dužnost bila, da u okviru jednog projekta, kojeg financiraju Ujedinjene
nacije iz programa za razvoj, bude konsultant po pitanju opremanja laboratorija
za znanstvena istraživanja u šumarstvu kao i konzultant na izradi programa
istraživanja.


Profesor M. Vidaković je učestvovao sa svojim referatima na mnogim međunarodnim
znanstvenim skupovima, simpozijima i kongresima i to: Engleska
1957, Švedska 1963, Njemačka Demokratska Republika 1963, Jugoslavija
1965, SAD 1969, Finska 1970, Rumunjska 1971, Poljska 1973, Norveška 1976,
Španjolska 1977, Indonezija 1978, Italija 1980.


Od tih skupova prof. Vidaković je bio 1965. god. organizator IUFRO (Međunarodna
unija istraživalačkih organizacija u šumarstvu), sastanka, koji
je održan u Zagrebu, a domaćin je bio Šumarski fakultet i Jugoslavenski institut
za četinjače, Jastrebarsko.


Na drugom svjetskom kongresu iz oplemenjivanja šumskog drveća, koji
je održan u Washingtonu 1969. godine povjereno mu je rukovođenje jednim
plenarnim sastankom. Isto tako rukovodi jednom sjednicom na savjetova
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 16     <-- 16 -->        PDF

nju IUFRO grupe o problemima reprodukcije kod šumskog drveća, koji je
održan u Varparanti (Finska) 1970. godine. Na kongresima održanim u Inoneziji
i Italiji istupio je sa pozvanim referatima na plenarnim sjednicama.


Osim međunarodnih skupova prof. Vidaković sudjeluje aktivno i na
mnogim skupovima održanim u Jugoslaviji. Spomenut ćemo da je bio predsjednik
organizacijskog odbora Simpozija 100 godina znanstvenog i organiziranog
pristupa šumarstvu jugoistočne Slavonije, održanom u SI. Brodu i
Vinkovcima 1974. Sudjeluje u svojstvu tajnika organizacijskog odbora na
organizaciji Simpozija »Ekološko valoriziranje primorskog krša« koji je održan
u Splitu od 18—20. listopada 1976. Isto tako prof. Vidaković je veoma
aktivan u organiziranju I Kongresa genetičara Jugoslavije, koji je održan od
7—11. 11. 1976. godine u Dubrovniku. Prof. dr M. Vidaković je bio predsjednik
organizacijskog odbora tog Kongresa.


Seminar iz Genetike i oplemenjivanja šumskog drveća, kojeg je Prof. Vidaković
organizirao 1977. godine za šumarsku operativu, a koji je održan na
Šumarskom fakultentu u Zagrebu u trajanju od 4 dana, imao je veliki odaziv
ne samo među stručnjacima iz SR Hrvatske već i iz drugih republika.


Profesor Mirko Vidaković održao je 1973. godine jedno predavanje na
mađarskom jeziku u Šumarskom društvu u Sopronu. Predavanje je bilo
pod naslovom: »Uloga oplemenjivanja drveća u zaštiti čovjekove okoline na
kršu južne Evrope«.


Za vrijeme studijskog boravka u SAD i Kanadi 1975. godine održao je
predavanje na Poljoprivredno-šumarskom institutu u Wooster-u (Ohio) pod
naslovom: »The problem of incompatibility in interspecific crossings of Austrian
and Scots pines«. Na Šumarskom fakultetu u Torontu naslov Vidakovićeva
predavanja je glasio: »Forestry education and forest improvement research
in Yugoslavia«.


Na šumarskom fakultetu Sveučilišta u Michiganu održao je M. Vidaković
studentima kraće predavanje o izvođenju nastave iz Dendrologije na
Šumarskom fakultetu u Zagrebu.


Prigodom studijskog boravka u Turskoj i Grčkoj M. Vidaković je održao
predavanja na Šumarskom institutu u Ankari i na Šumarskim fakultetima
u Solunu i Instanbulu, o dostignućima na oplemenjivanju šumskog drveća
u Jugoslaviji.


Povodom dodjele počasnog doktorata na Šumarskom fakultetu u Sopronu
prof. Vidaković je održao predavanje na mađarskom jeziku pod naslovom:
»Uloga genetike u proizvodnji šuma«.


Dosad je prof. Vidaković napisao 90 radova od kojih su 50 znanstveni.
Njegovu znanstvenu djelatnost možemo podijeliti u 5 tematskih područja iz
oblasti genetike i oplemenjivanja šumskog drveća i to: Izučavanje taksonomske
pripadnosti, primjena radioaktivnog zračenja za stimulaciju rasta i dobivanje
mutacija, nasljeđivanje i oplemenjivanja pojedinih svojstava kod
šumskog drveća, međuvrsna hibridizacija i problem inkompatibilnosti i izučavanje
problema sjemenarstva.


1. Izučavanje taksonomske pripadnosti
Prof Vidaković je svoju istraživalačku djelatnost započeo s komparativnim
istraživanjima anatomske građe iglica kod borova. Iz tog područ


422
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 17     <-- 17 -->        PDF

ja njegov najopsežniji rad je o oblicima crnog bora u Jugoslaviji. Na osnovi
toga rada autor je uspio dokazati postojanje više svojti crnog bora u
Jugoslaviji. Taj rad danas predstavlja veoma vrijedan znanstveni prilog izučavanju
svojti crnog bora na cijelom području pridolaska ove vrste. Naime,
autor je uspio dokazati da se uz pomoć anatomske građe iglica mogu sigurnije
odrediti svojte toga bora. Rad je citiran u mnogim inozemnim publikacijama.
Na osnovi rezultata iz toga rada autor je pokušao koristeći
neke karakteristike češera, sjemenki i njihovih klica odrediti provenijencije
crnog bora i ustanoviti vrijednost tih karakteristika u taksonomiji. Tim
radom je utvrđeno, da se samo djelomično provenijencije mogu tom metodom
utvrditi, a da se ta svojstva mogu koristiti u taksonomske svrhe samo u slučajevima
kada se i druga svojstva uzmu u obzir.


2.
Primjena radioaktivnog zračenja za stimulaciju rasta i
dobivanje mutacija
Autor je iz ovog područja objavio više radova. Izučavajući utjecaj zračenja
na klijavost sjemena i rast biljaka nekih četinjača Vidaković je ustanovio,
da se pomoću malih doza gama zračenja može povećati energija
klijavosti i stimulirati rast biljaka u prvim godinama razvoja. Značajno je
i to, da se kod starog sjemena ovim putem može povećati energija klijavosti,
te se na taj način vijek korištenja sjemena može produžiti.


U koautorstvu s B. Bevilacqua, Vidaković je napisao rad o utjecaju gama
zračenja na kromosome kod somatskih stanica Picea abies. Prikazane su
razne abnormalnosti, koje kod toga nastaju. Međutim, najinteresantniji zaključak
je da se sveukupna duljina kromosoma u stanici ne mijenja uslijed
zračenja u komparaciji s kontrolom.


Vidaković je dobio veoma interesantne rezultate iz unutarvrsne hibridizacije
borova, kada je polen koji je korišćen za oprašivanje prvotno bio zračen.
Potomstvo je od takvog križanja imalo bujniji rast od kontrole. Objašnjenje
te pojave je prema autoru u većoj heterozigotnosti potomstva budući
da je genetska konstitucija muškog roditelja promijenjena. Osim toga ova
istraživanja su pokazala da je ovom metodom oplemenjivanja moguće povećati
genetsku varijabilnost. Ova istraživanja su zapažena i često citirana u
svjetskoj literaturi.


3.
Nasljeđivanja i oplemenjivanje pojedinih svojstava kod šumskog
drveća
Iz ovog područja M. Vidaković je objavio četiri rada, koji se odnose na
njegovu istraživačku djelatnost u Pakistanu. Sa svojim suradnicima Vidaković
je izučavao nasljeđivanje visinskog i debljinskog prirašćivanja te pravnost
debla kod Dalbergia sissoo Roxb.. Ova vrsta drveta je veoma važna u podizanju
irigacionih plantaža i nasada u Pakistanu, Egiptu i Sudanu. Istraživanja
su pokazala, da je nasljednost visinskog i debljinskog prirašćivanja utjecana
dobrim dijelom okolinom, a vrlo malo genetskim faktorima, dok je
pravnost debla u visokom stupnju nasljedno svojstvo. Ova konstatacija je veoma
značajna, kada se ima u vidu, da ova vrsta ima veoma krivudavo deblo.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 18     <-- 18 -->        PDF

Prema tome, moguće je putem selekcije i oplemenjivanja dobiti tipove pravnoga
debla.


4. Međuvrsna hibridizacija i problem inkompatibilnosti
Ovoj problematici prof. Vidaković je posvetio mnogo vremena za svoja
istraživanja, a što se vidi po objavljenim radovima. Njegova istraživanja kod
roda Larix i Picea su pokazala, da neke kombinacije međuvrsnog križanja
daju potomstva veoma bujnog rasta. Hibridne familije nastale križanjem
evropskog i japanskog ariša imaju bujniji rast od kontrole tj. čistog evropskog
ariša i kod starosti od 8 godina, a taj trend se nastavlja još i kod starosti
od 20 godina. Međuvrsni hibridi, koje je autor proizveo križanjem Pančićeve
omorike sa sitkanskom smrčom, imaju bolji visinski rast od čiste
omorike. Veoma perspektivne međuvrsne hibride autor je proizveo križajući
Pinus nigra s Pinus densiflora. U njegovim radovima ukazuje se i na postojanje
spontanih hibrida između Pinus nigra i Pinus Heldreichii var. leucodermis,
te imeđu Pinus brutia i Pinus halepensis. Hibridi između brucijskog
i alepskog bora perspektivni su za uzgoj na području eumediterana.


Vidaković se intenzivno bavi problemom inkompatibilnosti kod međuvrsnog
križanja Pinus nigra i Pinus silvestris. Iz te problematike objavio je sam
i koautorstvu veoma vrijedne priloge, koji se citiraju od mnogih stranih
autora. Potrebno je naglasiti da se ovom problematikom kod borova, a i općenito
kod šumskog drveća u svijetu, bavi veoma mali broj istraživača i da prof.
Vidaković sa svojim suradnicima predstavlja jednu od najpoznatijih grupa
koje obrađuju taj problem. Istraživanja prof. Vidakovića o toj problematici
datiraju unatrag 20 godina. Sistematskim i veoma smišljenim metodskim
radom uspio je ustanoviti pojedine faktore inkompatibilnosti, te pronaći metode
da se ona savlada. Kod toga su vršena embriološka istraživanja razvoja
sjemenih zametaka, kemizma polena, i primjene mentor polena kod hibridizacije.
Prvo je ustanovljeno, da degradacije ženskog gametofita nastupa prije
oplodnje. Korištenjem zračenog polena dolazi do promjene kvantitativnog
sadržaja šećera u polenu. Za uspjeh križanja veoma je važna i kombinacijska
sposobnost roditeljskih parova. Kao praktičan rezultat ovih dugogodišnjih
istraživanja je i u tome što je autor uspio proizvesti hibride između ove dvije
vrste borova, a koji imaju bolji rast od čistog crnog bora, te postoji mogućnost
da se oni ili njihovi povratni križanci uzgajaju uspješno na našem
krškom području.


5. Izučavanje problema sjemenarstva
Profesor Vidaković je obrađivao dva problema, a to je vegetativno razmnažanje
putem cijepljenja i reznica i podizanje sjemenskih plantaža. Autor
je dz ove problematike napisao i veći broj stručnih radova. Profesor Vidaković
je prvi u Jugoslaviji započeo izučavanjem problema sjemenskih plantaža,
a isto tako bio je aktivan i na popularizaciju, kao i radovima oko njihovog
podizanja. Danas u SRH imamo oko 25 h sjemenskih plantaža, koje su
sve podignute pod rukovodstvom i uz sudjelovanje Prof. Vidakovića. Istraživanje
metoda cijepljenja evropskog ariša su primijenjenog karaktera, ali
ti rezultati su poslužili kod daljnjih radova na podizanju klonskih sjemen
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 19     <-- 19 -->        PDF

skin plantaža u nas. Što se tiče ideje o stimulaciji cvatnje u sjemenskim plantažama
autor je u svom radu, koji je tiskan i na njemačkom, prikazao tu
mogućnost ako se one podižu južnije od prirodnog područja rasprostranjen]a
vrste. Količina i intenzitet sunčanog osvjetljenja utječu na povećanje cvatnje
i plodonošenja. Ispravnost ove ideje se potvrdila i time što su Danci kasnije
podigli eksperimentalnu sjemensku plantažu u Africi, a Šveđani u Francuskoj.


Profesor Vidaković objavljuje svoje radove u domaćim časopisima: Glasnik
za šumske pokuse, šumarski list, Šumarstvo, Acta Biologica, Acta Pharma!.
Jugoslavica, Topola, Genetika, Anali za šumarstvo i dr. Rasprave koje
su imale šire značenje publicirao je u vodećim časopisima u inozemstvu.
Tako je u Silvae Genetica objavio 4 rada, u Radiation Botany jedan rad, u
Experientia jedan rad, Soz. Forswirtschaft jedan rad. U zbornicima od međunarodnih
skupova, simpozija i kongresa publicirano je 6 Vidakovićevih radova,
a u izdanju FAO publikacija 7 radova.


Profesor M. Vidaković je od 1970. godine urednik časopisa »Anali za
šumarstvo«, koji izdaje JAZU. Kao urednik uspio je okupiti za suradnike
u časopisu najeminentnije stručnjake iz genetike i oplemenjivanja šumskog
drveća iz mnogih država Evrope i Amerike. U okviru te djelatnosti posebno
su vrijedne monografije o genetici važnijih evropskih vrsta šumskog drveća.
Za publiciranje monografija prof. Vidaković je zadužen od strane IUFRO.


Profesor Vidaković je veoma aktivan u Međunarodnoj uniji istraživalačkih
organizacija u šumarstvu (IUFRO). Već 1965. godine organizira u Zagrebu
u okviru ove organizacije jedan sastanak u kojemu sudjeluje 35 inozemnih
učesnika iz 18 zemalja Evrope i Sjeverne Amerike.


U okviru bilateralne suradnje na znanstvenom polju između Jugoslavije
i SAD, M. Vidaković je bio rukovodilac dva projekta, koji su trajali od 1968


— 72 i 1974 — 78, a koji su nakon donošenja završnog izvještaja (78), ocijenjeni
od američkih recenzenata kao uspješni. Nakon završenog prvog i drugog
istraživalačkog projekta prof. Vidaković sada rukovodi trećim projektom.
Projekti su vezani za istraživanje problema inkompatibilnosti kod križanja
nekih dvogličavih borova, te za problem masovne reprodukcije proizvedenih
hibrida. Od ove faze istraživanja po toj problematici možemo očekivati i značajne
praktične rezultate.
Nakon završene specijalizacije u Danskoj i švedskoj 1956. godine M.
Vidaković je uporno radio ne samo na istraživanjima iz područja genetike
i oplemenjivanja šumskog drveća, već i na uvođenju tih disciplina u redovnu
nastavu na šumarskom fakultetu u Zagrebu. To je učinjeno 1958. godine i od
tada se te discipline predaju na Fakultetu u formi jednog predmeta pod naslovom
Šumarska genetika, a po novom nastavnom programu od 1976. godine
pod naslovom Genetika za oplemenjivanje drveća. Zahvaljujući prof. Vidakoviću
Šumarski fakultet u Zagrebu je bio prvi u zemlji, koji je uveo u
nastavu ove discipline u ovakvom obliku. Danas postoji i nastava III stupnja
iz područja Oplemenjivanja šumskog drveća. Dosada su 5-ica kandidata magistrirala.


Kod uzdizanja kadrova potrebno je napomenuti da je prof. Vidaković
od osnutka Zavoda za šumarsku genetiku i dendrologiju na Šumarskom fakultetu
1960. godine do danas uspio osposobiti dovoljan broj nastavnog i istra
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 20     <-- 20 -->        PDF

živačkog kadra na Fakultetu i u Šumarskom institutu Jastrebarsko. Od stručnjaka
izvan Zagreba kod prof. Vidakovića su doktorirala dva kandidata, dok
je jedan doktorant pri završetku svojih teza. Prof. Vidaković je na zamolbu
Šumarskog fakulteta u Sopronu (Mađarska) učestovao u ocjeni jedne disertacione
radnje iz područja oplemenjivanje šumskog drveća.


Radi unapređenja istraživanja iz genetike i oplemenjivanja šumskog drveća
na inicijativu M. Vidakovića osnovana je Sekcija za genetiku i oplemenjivanje
šumskog drveća pri Zajednici istraživalačkih organizacja u oblasti
šumarstva i drvne industrije Jugoslavije. Prof. Vidaković je bio i prvi predsjednik
Sekcije od 1961 — 1970. Njegovom inicijativom organizirani su mnogi
tuzemni stručni sastanci i ekskurzije.


Za ova značajna i zaslužena znanstvena, stručna i društvena priznanja,
naša iskrene čestitke Akademiku Mirku Vidakoviću!


Prof. dr Ante Krstinić


Na području između Kraljevice i Novog crni bor se iz kultura širi ne samo u
grabovo-hrastove šume i napuštene livade nego i na goli kamenjar.


Foto: O. Piškorić, 1976.