DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 5     <-- 5 -->        PDF

NAGRADE I PRIZNANJA ŠUMARSKIM STRUČNJACIMA


U drugoj polovici minulog desetljeća više šumarskih stručnjaka, profesora
Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, primilo je najveća priznanja
za znanstveni rad koja dodjeljuje naša Republika. Nagrade za životno
djelo i godišnje nagrade za znanstveni rad primili su prof, dr Milan A n d r o i ć,
prof, dr Ivo H o r v a t, prof, dr Dušan K1 e p a c, izvanredni član JAZU,
prof, dr Zlatko Vajda, i prof, dr Mirko V i d a k o vi ć, redovni član JAZU.
Također nas je vrlo razveselilo kada je nagradu za životno djelo primio prof,
dr Željko Kovačević , koji nije šumar, ali je kao dugogodišnji profesor
iz entomologije na bivšem Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu,
sudjelovao u odgoju brojnih generaciji šumarskih inženjera.


Ova priznanja našim drugovima i kolegama svjedoče o zavidnoj razini
koju su postigli u šumarskoj znanosti i struci. Znanstveni domet nagrađenih
upoređivan je, prilikom odluke o njenoj dodjeli, sa znanstvenom razinom mnogobrojnih
predloženih kandidata iz srodnih područja i disciplina. Odluka da
se ona dodjeli upravo njima izaziva kod nas poštovanje prema njihovim osobama,
ali i veliku radost u spoznaji da ova struka, čiji smo i mi dio, ima tako
istaknute pojedince. Ispunjava nas, nadalje, ponosom spoznaja da smo kao
struka uspjeli, da nas se zamjećuje i nagrađuje.


Redakcija »Šumarskog lista« čestita, u ime cjelokupne šumarske i drvoprerađivačke
struke, svim nagrađenima i želi im još mnogo plodnih godina.
Uspjeh koji su postigli nagrađeni drugovi u šumarskoj nauci i struci velik
je naš, a prvenstveno njihov doprinos razvoju našeg samoupravnog socijalističkog
društva.


Naši znanstvenici koje u daljnjem opisu navodimo abecednim redom, nagrađeni
su ovim vremenskim slijedom:Prof. dr Zlatko Vajda, nagrada za životno djelo u 1975. godini

Prof. dr Željko Kovačević, nagrada za životno djelo u 1976. godini

Prof. dr Mirko Vidaković, redovni član JAZU, godišnja nagrada »Ruder
Bošković« za prirodne znanosti u 1977. godini i nagrada za životno
djelo u 1981. godini

Prof, dr Milan Androić, nagrada »Ruđer Bošković« za prirodne znanosti
u 1978. godini

Prof. dr Dušan Klepac, izvanredni član JAZU, nagrada »Ruđer Bošković
za prirodne znanosti u 1979. godini

Prof. dr Ivo Horvat, nagrada »Nikola Tesla« za tehničke znanosti u
1980. godini.
Prije nego opišemo život i djela nagrađenih pojedinaca, potičemo mlađe
znanstvenike i stručnjake da ustraju u naporima kako bi postigli ovaj najviši
cilj, a onima koji su blizu ovog dometa, želimo što skoriji uspjeh.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 6     <-- 6 -->        PDF

Prof. dr MILAN ANDROIĆ


Prof. dr Milan Androić rođen je
1913. godine. Diplomirao je na Šumarskog
odsjeku Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Zagrebu 1939.
godine. Do godine 1949. radi kao
šumarski stručnjak u više šumarskih
institucija SR Hrvatske. Iste godine
izabran je za asistenta na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Primjenjenu entomologiju specijalizira
u Parizu školske godine 1952/53. Godine
1954. doktorira, a 1956. godine habilitira
iz područja šumarske entomologije.
Godine 1954. stiče Diplome de
l´ßcole pratiquedes Hautes fitudes,
Section de Sciences Naturelles (Sorbonne).


Godine 1956. izabran je za sveučilišnog
docenta, godine 1960. za izvanrenog,
a 1964. godine za redovnog sveučilišta
profesora.


Na Šumarskom fakultetu u Zagrebu
i izvan njega obavljao je prof.dr Milan Androić niz vrlo odgovornih
dužnosti. U dva navrata bio je dekan Šumarskog fakulteta, a u razdoblju
od 1966 — 68. prorektor Zagrebačkog Sveučilišta. Osnivač i predstojnik Zavoda
za istraživanja u šumarstvu i kreator programa znanstvenog rada ovog
Zavoda. Predstojnik je Katedre za zaštitu šuma Šumarskog fakulteta te član
Izvršnog odbora Nastavno-pokusnih šumskih objekata Šumarskog fakulteta,
gdje vrlo uspješno vodi brigu o stabilnosti fakultetskih šuma kao jednoj
od najboljih mjera njihove zaštite.


Prof. Androić je urednik »Šumarskog lista« od 1952 — 1962. godine,
urednik Šumarske bibliografije II, Zagreb 1958., urednik edicije »Prvo jugoslavensko
savjetovanje o zaštiti šuma«, Zagreb 1958., urednik (zajedno s
prof. Neidhardtom) edicije Šumarska nastava u Hrvatskoj 1860 — I960.,
te član redakcije mnogih znanstvenih i stručnih publikacija. Prof, dr Milan
Androić bio je predsjednik Saveza inženjera i tehničara šumarstva i drvne
industrije Hrvatske od 1960 — 1966. godine, predsjednik Saveza inženjera
i tehničara Hrvatske od 1964 — 1968. godine, predsjednik Republičkog vijeća
Narodne tehnike Hrvatske od 1971. do 1975. godine, predsjednik pokreta
»Nauka mladima« SRH 1970. godine, predsjednik Jugoslavenskog društva
za širenje naučnih saznanja »Nikola Tesla« od 1977. godine do danas, preci


jednik Savjeta za odgoj, obrazovanje, znanost, fizičku i tehničku kutiui^
Rep. konf. SSRNH od 1974. do 1980. godine, član Komisije za obrazovanje
i znanost CK SKH od 1968 — 1970. i dr.


Znanstvena i stručna aktivnost prof, dr Milana Androića odvijala se
kako u njegovoj užoj specijalnosti — Zaštiti šuma, posebno Šumarskoj entomologiji,
tako i značajno izvan tog područja u smislu poimanja cjelovitosti
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 7     <-- 7 -->        PDF

šumskih ekosistema. Zahvaljujući svojoj erudiciji te mogućnosti poimanja i
sintetiziranja ekosistemske šumarske problematike, inicira nove suvremene
poglede o kompleksnosti i uzročnoj povezanosti faktora koji dovode do narušavanja
stabilnosti šumskih sastojina. Ove Androićeve ideje prihvaća šumarska
znanost i privreda te se istraživanja problema epidemijskog ugibanja pojedinih
vrsta drveća naših šuma (sušenja hrasta, sušenje jele, sušenje bukve i dr.)
odvijaju u tome smislu s puno uspjeha.


Prof, dr Milan Androić objavio je više od stotinu znanstvenih i stručnih
radova te brojne prikaze, recencije i dr. On je prvi u nas započeo neka
fundamentalna istraživanja od praktičnog značenja za zaštitu šuma (hematologije
insekata — posebno Lepidoptera) i jedan je od vodećih autoriteta
u međunarodnim razmjerima u poznavanju značajnog štetnika borova (Thaumatopoca
pitvocampa) koji se pojavljuje u zemljama Sredozemlja. Andro-
ićeva opsežena studija o tom štetniku poznata je u zemlji i u inozemstvu
te predstavlja jedinstven rad koji služi kao osnovica daljnjih istraživanja
domaćih i stranih znanstvenika.


Prof, dr Milan Androić jedan je od najboljih poznavaoca opasnog štetnika
obične jele Argyresthia fundella, koji je jedan od uzroka sušenja jele
u njenu arealu unutar ove Republike.


Posebnu pažnju obratio je Androić biološkim metodama borbe protiv
šumskih štetnika. Primjenom ovih metoda ne narušava se biološka ravnoteža
u šumskom ekosistemu. U tome smislu utjecao je da se proizvede domaći
biopreparat »Bactucal« koji je dao dobre rezultate u suzbijanju nekih glavnih
šumskih štetnika.


Znanstvena aktivnost prof, dr Milana Androića odvijala se i u vrlo obimnoj
međunarodnoj suradnji. Mnoga značajna fundamentalna djela iz šumarske
entomologije citiraju Androića.


Veliku pažnju obratio je problematici krša, a na više znanstvenih skupova
gdje se obrađuje to područje, daje raspravi osnovni ton. U više navrata
sudjeluje kod donošenja programa znanstvenog rada u šumarstvu, te koordinira
više znanstvenih projekata.


Rad prof. Androića je toliko svestran i obiman da ga je nemoguće prikazati
u skučenom prostoru koji nam stoji ovdje na raspolaganju. Mladoj generaciji
znanstvenika i stručnjaka služio je kao uzor naučnog, stručnog, pedagoškog
i društvenog djelovanja čiji obim je teško dostići.


Radi svojeg velikog doprinosa šumarskoj znanosti, pedagoškom radu,
unapređenju struke, te doprinosa razvoju našeg samoupravnog socijalističkog
društva, primio je prof, dr Milan Androić republičku nagradu za značajnu
znanstvenu djelatnost »Ruđcr Bošković« za 1978. godinu.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 8     <-- 8 -->        PDF

Prof. dr IVO HORVAT


Prof. dr Ivo Horvat rođen je 1911.
godine. Godine 1936. završio je na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu Sve


-
|; učilišta u Zagrebu studij šumarstva.
Poslije završenog studija radi u Direkciji
državnih šuma u Vinkovcima, a
1. siječnja 1938. godine izabran je za
asistent Zavoda za uporabu šuma na
Šumarskom odjelu Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Doktorat
šumarskih znanosti postigao je
1942. godine, a isti mu je priznat po
Rektoratu Sveučilišta u Zagrebu 28.
veljače 1948. godine.Godine 1948. habilitiran
je, na temelju habilitacione
radnje za sveučilišnog docenta. Za
izvanrednog profesora izabran je 1952.
godine, a za redovnog profesora 1955.
godine.
Prof. dr Ivo Horvat predavao je


predmete »Tehnologija drva« i »Me


hanička obrada drva« odnosno »Pilanska
prerada drva« na Drvno-industrijskom odsjeku, te predmete »Tehnologija
drva« i Prerada drva« na Šumarskom odsjeku Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta, a kasnije Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Na vlastitu molbu umirovljen
je dana 30. lipnja 1978. godine.


Godine 1952. boravi na stručnom usavršavanju u Engleskoj (Oxford,
Princes Risborough), a godine 1953.U Njemačkoj(Reibek/Hamburg, Stuttgart,
München). Tijekom 1959. i 1960. godine bio je na studiju modernih metoda
prerade drva listača u SAD (Syracuse, N. Y.; New Haven, Coun, Carbondale,
111, Portland, Oreg., Seatle, Wash.; Madison, Wise, i dr.).


U svojoj vrlo bogatoj znanstvenoj, stručnoj i nastavničkoj aktivnosti
prof, dr Ivo Horvat napisao je preko šezdeset znanstvenih i stručnih radova,
više knjiga i udžbenika i preko stotinu manjih informativnih članaka,
prikaza i recenzija.


Prof. dr Ivo Horvat potaknuo je osnivanje Drvno-tehnološkog odjela
šumarskog fakulteta u Zagrebu i jedan je od organizatora nastave i znanstveno-
istraživačkog rada spomenutog Odjela.


Kao predstavnik Šumarskog fakulteta sudjeluje Ivo Horvat u radu međunarodnih
konferencija za tehnologiju drva u: Sliač ČSSR (1957. g.). Geneve
Švicarska (1961. g.) i Madison, SAD (1963. godine).


Pored nastavničke, znanstvene i stručne aktivnosti prof, dr Ivo Horvat
obavljao je, na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu u Zagrebu, odnosno na
Šumskom fakultetu u Zagrebu, više vrlo odgovornih dužnosti. Godine 1956—
—57. bio je dekan Poljoprivredno-šumarskog fakulteta, naredne školske godine
prodekan, a godine 1961/62. ponovno dekan, ali ovaj puta novoosnova
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 9     <-- 9 -->        PDF

nog Šumarskog fakulteta u Zagrebu. Prof. Horvat bio je predsjednik Savjeta
Šumarskog fakulteta u Zagrebu, član potkomisije za šumarstvo Jugoslavenske
nacionalne komisije FAO, znanstveni suradnik i član šumarske sekcije
Odjela za prirodne nauke JAZU i dr.


Radi svojeg velikog doprinosa šumarskoj i drvno-tehnološkoj znanosti,
nastavi i struci što je istovremeno doprinjelo razvoju naše samoupravne socijalističke
zajednice, prof, dr Ivo Horvat primio je od ove Republike nagradu
za značajnu znanstvenu djelatnost »Nikola Tesla« za 1980. godinu.


Prof. dr DUŠAN KLEPAC


Prof. dr Dušan Klepac rođen je
1917. godine u Gorskom Kotaru. Šumarske
znanosti završio je 1939. godine
na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
u Zagrebu.


Znanstveni stupanj doktora šumarskih
znanosti stekao je na osnovi disertacije:
»Uređivanje šuma uz oplodnu
sječu«, koju je obranio 1951. godine
na Poljoprivredno-šumarskom fakultetu
Sveučilišta u Zagrebu.


U školskoj godini 1951/52 bio na
specijalizaciji u Francuskoj, a kasnije
u SAD i drugim evropskim zemljama.


Habilitirao je 1953. godine te je izabran
za sveučilišnog docenta. Godine
1956. izabran je za izvanrednog profesora,
a 1959. godine za redovnog profesora
iz uređivanja šuma u
kojem se zvanju nalazi i danas.


Bio je prvi dekan novoosnovanog


Šumarskog fakulteta u Zagrebu 1960.
godine. Ponovo je izabran za dekana godine 1973. Više godina stajao je na
čelu Zavoda za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta u Zagrebu i po
drugi puta je izabran za predsjednika Izvršnog odbora Nastavno-pokusnih
šumskih objekata Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Od 1956. do 1960. godine prof, dr Dušan Klepac bio je predstavnik SFR
Jugoslavije u Komitetu za šumarstvo FAO-a i u Evropskoj komisiji za šume
FAO-a. Godine 1964. i 1965. bio je predsjednik te Komisije.


Od godine 1956. do danas vrlo je aktivan član Sekcije za istraživanje prirasta
i uređivanje šuma Međunarodne unije šumarskih instituta (IUFRO),
a na XVII Kongresu IUFRO u Japanu, izabran je za koordinatora te Sekcije.


Kao ekspert FAO-a predavao je prof. Klepac 1966. i 1967. »Rast i prirast«
na Univerzitetu u Chapingu gdje osniva i postdiplomski studij iz ovih područja
šumarske znanosti.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 10     <-- 10 -->        PDF

Prof. dr Dušan Klepac glavni je urednik znanstvene edicije Šumarskog
fakulteta Sveučilišta u Zagrebu »Glasnika za šumske pokuse«. Godine 1975.
izabran je za člana suradnika, a godine 1977. za izvanrednog člana JAZU.


Osim navedenih dužnosti prof. Klepac je obavljao i danas još uvijek obavlja
niz značajnih funkcija u struci i društvu.


Znanstveni rad prof, dr Dušana Klepca je vrlo obiman i odnosi se na
tri područja — uređivanje šuma,, rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina
šuma te zaštite čovjekova okoliša. Napisao je do danas više od 130 znanstvenih
i stručnih radova, tri knjige i jedan priručnik. Veći dio Klepčevih
radova objavljen je u našoj zemlji, dok je 19 njegovih radova publicirano
u stranim znanstvenim edicijama.


Prva knjiga prof, dr D. Klepca: »Rast i prirast šumskih vrsta drveća i
sastojina«, naišla je na veliko priznaje kod nas d u svijetu, jer je originalna,
te je prevedena na španjolski jezik (Chapingo 1976. Meksiko).


Prof. Klepac je vrlo značajno utjecao na razvoj uređivanja šuma u nas.
U tome području istražio je i pronašao nove formule za izračunavanje sječivih
zahvata u šumama, kao i nove metode koje je prihvatila šumarska praksa u
našoj zemlji. Današnje suvremeno uređivanje šuma nezamislivo je bez prisustva
Klepca u ovom najznačajnijem području šumarske znanosti i prakse.


Prof. dr Dušan Klepac došao je na Šumarski fakultet iz Šumarske privrede
koja je u tom trenutku bila bremenita problemima i to naročito u
području uređivanja šuma. Klepčevi istraživački radovi koji je kao erudita
znanstvenik le istovremeno i praktičar, znao dobro postaviti, urodili su
bogatim plodovima. Mnogi njegovi radovi prihvaćeni su u šumarskoj operativnoj
službi. To su: Klepčeva brza metoda za određivanje prirasta, Tablice
postotka prirast po Klepcu, Klepčeva formula za intenzitet sječe, Klepčeva
formula za izračunavanje etata, Klepčeva normala za jelove i bukove šume
i dr.


»Vrlo značajan je nastavni rad prof, dr Dušana Klepca koji je na
Šumarskom fakultetu u Zagrebu vrlo znalački po njemu organiziran. Iako
je područje uređivanja šuma i rasta i prirasta šumskih vrsta drveća i sastojina
vrlo kompleksan, studenti ga radi dobrih priprema u nastavi, dosta jednostavno
savladavaju. Prof. dr Dušan Klepac slovi nadaleko kao izvrstan
predavač, a dvorane u kojima on predaje su uvijek pune.


Prof. Klepac je počasni član osnivač Akademije šumarskih znanosti u
Meksiku, te dopisni član Akademije šumarskih znanosti Italije u Firenci.


Prof. dr Dušan Klepac primio je, radi svog velikog doprinosa u šumarskoj
znanosti, nastavi i praksi te doprinosa razvoju naše društvene zajednice
republičku nagradu za značajnu znanstvenu djelatnost »Ruđer Bošković
« iz područja prirodnih znanosti, za 1979. godinu.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 11     <-- 11 -->        PDF

Prof. dr ŽELJKO KOVAČEVIĆ


Prof. dr Željko Kovačević rođen
je 6. prosinca 1893. godine. Na Filozofskom
fakultetu u Zagrebu diplomirao
je prirodne nauke, doktorirao iz
entomologije i postao redovni profesor
iz zoologije i entomologije na Poljoprivredno-
šumarskom fakultetu u Zagrebu.
Kao nastavnik vezan je uz šumarsku
struku od 1945 — 1958. godine
kada slušačima Šumarskog odjela Poljoprivredno-
šumarskog fakulteta u Zagrebu
predaje predmet »Šumarska entomologija
«. Poslije diobe navedenog
Fakulteta u Šumarski i Poljoprivredni
fakultet prof. Kovačević radi u Zavodu
za zaštitu šuma koji je osnovan na novom
Šumarskom fakultetu.


Iako čisti prirodoslovac, prof, dr
Željko Kovačević posvećuje veći dio
svoje znanstvene i stručne aktivnosti
šumarskoj struci uz koju se veže intenzivnim bavljenjem problema šumarske
entomologije. Gotovo svoj čitav aktivni život do odlaska u mirovinu


1. listopada 1964. godine, pa i kasnije, sve do danas, prof. Kovačević posvećuje
istraživanju šumskih štetnika. On se prije svega bavi proučavanjem
problema pojave gubara u našim šumama, istražuje njegovu biologiju i način
suzbijanja i kod toga dolazi do punog izražaja njegova strpljivost i upornost.
Prvi rad u kojem raspravlja o šumarskoj problematici objavljuje u
»Šumarskom listu« 1924. godine pod naslovom: »Šumski požari i potkornjaci
«, a njegova biološko-entomološka studija u »Šumarskom listu« 1928.
godine pod naslovom: »Sušenje hrastova u Posavini« jedna je od prvih
koja o tom problemu govori na biološko-znanstvenom temelju.


U čitavom nizu svojih kasnijih radova, u znanstvenim napisima, stručnim
raspravama, udžbenicima, referatima, prikazima, informativnim člancima
i recenzijama kojih je objavio više stotina, prof, dr Željko Kovačević
obrađuje šumarsko-entomološku problematiku. Osim doprinosa koji je dao
zaštiti šuma vrlo značajan je i njegov prilog u zaštiti poljoprivrednih kultura
i općenito u području zaštite bilja.


Za svoj vrlo plodan znanstveni, pedagoški i stručni rad koji je doprinjeo
razvoju znanosti te odgoju znanstvenih i stručnih kadrova, izgradnji
našeg društva i socijalističke zajednice, prof, dr Željko Kovačević primio
je nagradu za životno djelo SR Hrvatske u godini 1976.


Našem cijenjenom i dragom profesoru želimo u njegovoj osamdeset i
osmoj godišnjici da se još dugo bavi svojom entomologijom i da od njega
i dalje primamo plodove iskustava neprocjenjive vrijednosti.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 12     <-- 12 -->        PDF

Prof. dr ZLATKO VAJDA


Prof. dr Zlatko Vajda rođen je
1901. godine. Na Šumarskom odsjeku
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta u
Zagrebu diplomirao je 1924. godine.
Poslije postignute diplome šumarskog
inženjera proveo je kao šumarski stručnjak
u Ogulinu (1926 — 1940.), te
u taksaciji Direkcije šuma u Zagrebu
(1925. i 1941 — 45.).


Godine 1932. uspješno je obranio
doktorsku disertaciju pod naslovom:
»Studija o prirodnom rasprostranjenju
i rastu smreke u Gorskom Kotaru
«, i na osnovi toga promoviran je za
doktora šumarskih nauka Sveučilišta
u Zagrebu. Bio je jedan od rijetkih
doktora znanosti iz područja šumarstva
koji je postignut iz privrede.


Od godine 1945. do 1948. predaje
honorarno zaštitu šuma na Šumarskom
odjelu Poljoprivredno-šumarskog
fakulteta u Zagrebu. Habili


tira 1947. godine, postaje docent 1948.godine, izvanredni profesor 1952. godine.
Osim zaštite šuma koju je predavao 56 semestara, predavao je prof.
Vajda upravu šuma (1945 — 49.), lovnu privredu (1947 — 49.),
meteorologiju i klimatologiju (1952. i 1953.), sve na Šumarskom
odsjeku Polj. — šumarskog fakulteta, a uzgajanje sa zaštitom šum
a (1953 — 58.) na Drvnoindustrijskom odjelu te od 1958. do odlaska u mirovinu
1972. godine predmet osnovne šumarstva na istom odsjeku
novoosnovanog Šumarskog fakulteta u Zagrebu.


Prof. Vajda obavljao je na fakultetu mnoge odgovorne dužnosti, bio je
dekan i prodekan te predsjednik savjeta, član mnogih komisija i dr. Vajda
je vanjski suradnik JAZU od 1949. godine, član stručnih društava, jedan od
najmarljivijih suradnika »šumarskog lista«, član Savjetovdanog vijeća Instituta
za fiziku atmosfere i kozmičku fiziku, vanjski suradnik znanstvenih šumarskih
institucija i dr.


Prof. dr Zlatko Vajda objavio je do danas više od stopedeset napisa. Veći
dio ovih brojnih radova odnosi se na znanstvene članke, studije i stručne radove.
On redovito prati znanstveni i stručni razvoj šumarstva u drugim zemljama
svijeta d prikazuje najznačajnije radove u stručnim časopisima. Ovi
Vajdini prikazi su vrlo iscrpni i popraćeni znalačkim komentarom.


Naročitu stručnu i znanstvenu vrijednost ima Vajdina knjiga »Nauka o
zaštiti šuma« (1974.), a ovih dana predana je u tisak njegova nova knjiga »Integralna
zaštita šuma«. U području zaštite šuma dao je prof. Vajda nove vidike
i time postao priznat u svijetu i u nas. Mnogi značajni autori radova iz zaštite
šuma u svijetu koriste Vajdina iskustva koja su bogata novim idejama i prak
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 13     <-- 13 -->        PDF

tičnim rješenjima. Prof. Vajda pripada u red skromnih i marljivih znanstvenih
radnika. Njega je posao u nastavi, na knjizi u obradi članaka uvijek veselio
i ispunjavao zadovoljstvom. Prof. dr Zlatko Vajda poletno radi i danas
u svojoj osamdesetprvoj godini. Njegova fakultetska soba ispunjena je knjigama
i terenskim podacima koje već više od deset godina obrađuje. Plod
ovakva njegovog rada, od trenutka odlaska u mirovinu do danas, su dvije knjige
i više stručnih i znanstvenih članaka. Mi mu posebno želimo još puno zdravlja
i plodnog rada za dobrobit ove struke i naše društvene zajednice.


Godine 1975. uručena mu je Republička nagrada za životno djelo za tu
godinu. Prof. dr Zlatko Vajda je izuzetan primjer stručnjaka operativca koji
je dao velik doprinos u šumarskoj znanosti i visokoškolskoj nastavi.


Prof. dr Branimir Prpić