DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 74     <-- 74 -->        PDF

općina Karlovac. Omladina je radila u tri smjene. Smjena je bila sastavljena
od pet brigada sa 200 — 210 brigadira, n trajanju od 25 dana.
Bez obzira na to što je omladinska radna akcija pripremana u veoma kratkom
vremenu, rezultati su dobri.


Naročito su važna iskustva stečena u toku rada za naredne omladinske akcije
na području Hrvatske. Smještaj je bio u Osnovnoj školi »Eugen Kvaternik«
Radilište je bilo udaljenot 2,5 km od naselja škole. Velike poteškoće činilo je
normalna opskrba vodom, zbog slabog kapaciteta vodovoda. Prva smjena je
imala poteškoće sa električnom strujom, zbog rekonstrukcije dalekovoda.


Naveli smo neke poteškoće, a da se ne govori o tome koliko je škola neprikladna
za smještaj tolikog broja omladine na duže vrijeme.


Za buduće akcije trebalo bi na većim kompleksima predviđenim za pošumljavanje
izgradili stabilnije objekte — barake ili kontejnere za kuhinju i sanitarijc
a omladina da spava pod šatorima. Možda bi naselje trebalo izgraditi u jednom
centru, a omladinu voziti na radilište autobusima itd.


U akciju su se u jesen uključile i lovačke organizacije sa područja Ozlja i
Duga Rese.


Zajedno sa Socijalističkim savezom Zajednice općine i Soc. savezom općina
dalje će se raditi na propagiranju akcije i posebno u nju uključivati građane
putem Mjesnih zajednica, radničku i seosku omladinu, izviđače, vatrogasce, turističke
organizacije i dr.


g) Prema Samoupravnom sporazumu šumarske organizacije su dužne izraditi
izvedbene projekte koje prihvaća Odboru fonda. To znači da se projekti moraju
raditi godinu unaprijed, Za projekt se moraju izvršiti prethodna istraživanja
površina namjenjenih za pošumljavanje, izbor vrsta sa rasporedom na
terenu, potreba izgradnje komunikacija, tehnika sadnje., njege i zaštite, troškove
osnivanja, troškove iskorišćivanja, ophodnju, utvrđivanje vremena provođenja
proreda, primjenu mehanizacije kod osnivanja i iskorišćivanja drvne mase
i dr.


Projekat za osnivanje kulture četinjača u Šumariji Rakovica OOUR-a Šumarstvo
»Slunj« gospodarska jedinica »LIPOVAČA« izradio je Šumarski institut
Jastrebarsko zajedno sa Šumskim gospodarstvom »Karlovac«. Projektom je obuhvaćena
površina od 300 ha. U toku ljeta Savezna omladinska radna akcija »Rakovica
81« izvodila je radove po tom projektu.


Šumsko gospodarstvo »Karlovac« planiralo je u 1981. god. podići kulturu
četinjača na površini od 600 ha. Zbog nerješenih financijskih sredstava po SAS-u i
Društvenom dogovoru izvršili smo 370 ha. Saveznom omladinskom radnom akcijom
»Rakovica 81« pošumljeno je u Rakovici u ljeti 150 ha sadnicama obične smreke,
običnog bora i crnog bora. U proljeće i jesen na području Šumarije Duga Resa,
Krnjak, Slunj, Rakovica, Cetingrad, Krašić, Vojnić i Vrginmost školskom omladinom
pošumljeno 220 ha sadnicama obične smreke, običnog bora, crnog bora. zelene
duglazije, evropskog ariša i američkog borovca.


Mr Ivan Mrzljak, dipl. ing. šum.
šimc Rončević, dipl. ing. šum.