DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 87     <-- 87 -->        PDF

ZNANSTVENI I STRUČNI SKUPOVI


GENETSKA VARIJABILNOST RODOVA PSEUDOTSUGA,
PINUS, PICEA I ABIES U ZAPADNOM DIJELU SJEVERNE
AMERIKE


(Sastanak IUFRO—Radnih grupa, Vancouver, Kanada, 1978)


Joso Gračan


Šumarski Institut, Jastrebarsko


UVOD


Unašanje sjevernoameričkih vrsta šumskog drveća ima vrlo važnu ulogu,
specijalno u evropskom šumarstvu, a naročito nakon prvog organiziranog sakupljanja
sjemena koje je organizirao David Douglas 1831. godine. Od tog su
vremena organizirane mnoge ekspedicije za sakupljanje sjemena. Jedno od
najstudioznijdh sabiranja sjemena organizirala je Internacionalna unija šumarskih
istraživačkih organizacija (I.U.F.R.O.), Sekcija 22, u sklopu koje su za posljednjih
12 godina sabrani uzorci provenijencija Pseudotsuga menziesii, Picea
sitchensis, Pinus contorta i tri vrste iz roda Ables. U program proučavanja
provenijencija uključeno je 45 različitih institucija iz 30 zemalja među kojima
je i Jugoslavija. Rezultati dobiveni iz ranijih testova provenijencija ove kolekcije
potvrđuju ranije nalaze, između ostalih da je moguće dobiti veći prirast, otpornost
na bolesti, insekte i ostale štetne vanjske faktore (mraz) od određenih
provenijencija u novoj okolini.


Za vrijeme sastanka Radne grupe za proučavanje provenijencija zelene duglazije
u Göttingenu 1973. godine pokrenuta je inicijativa, a u Oslu 1976. godine
za vrijeme XVI svjetskog I.U.F.R.O. kongresa potvrđen je dogovor da se u Vancouveru
(Britanska Kolumbija — Kanada) održi sastanak Radnih grupa I.U.F.R.O.
pod naslovom »Genetska varijabilnost rodova Pseudotsuga, Pinus, Picea i Abies
u vremenu od 20. kolovoza do 10. rujna 1978. godine. Na ovom su sastanku
sudjelovali predstavnici slijedećih I.U.F.R.O. radnih grupa:
S2. 02-05 — Provenijencije zelene duglazije
S2. 08-06 — Provenijencije Pinus contorta
S2. 02-12 — Provenijencije sitkanske smreke
S2. 02-14 — Provenijencije različitih vrsta jela
S2. 04-01 — Populaciona i ekološka genetika
S2. 04-02 — Teorije oplemenjivanja šumskog drveća
S2. 04-03 — Testiranje potomstva
S2. 04-05 — Biokemijska genetika i citogenetika


— Grupa sjevernoameričkog društva kvantitativnih genetičara
— Društvo šumarskih genetičara zapadnog dijela Sjeverne Amerike
Ciljevi ovog sastanka u Vancouveru bili su:
1.
Sumirati i procijeniti rezultate unešenih (introduciranih) sjevernoameričkih
vrsta šumskog drveća u druge zemlje,


ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 88     <-- 88 -->        PDF

2.
u glavnim crtama prikazati prikladne postupke za buduća unošenja (introdukcije)
vrsta šumskog drveća, i
3.
dati ocjene za razumijevanje prirodne genetske varijabilnosti vrste i njezinog
prirodnog rasprostranjenja za buduća konzerviranja gena i genetska istraživanja
u šumarstvu.
Naše putovanje financirali su Samoupravna interesna zajednica za znanstveni
rad u poljoprivredi i šumarstvu (SIZ-IV) i Šumarski institut, Jastrebarsko, pa
se ovom prilikom zahvaljujem na pomoći. Na sastanku podnio sam referat pod
naslovom: »I.U.F.R.O. Sitka Spruce International Ten-Provenance
Experiment in Jugoslavia« (autori: A. Dokus i J. Gračan). Referat, kao
i svi ostali održani na ovom Sastanku objavljeni su u zajedničkom izdanju Šumarskog
fakulteta u Vancouveru.


Program Sastanka radnih grupa sastojao se iz tri dijela:


1.
Teoretskog, u vremenu od 20. do 25. kolovoza 1978. godine, koji je održan na
Šumarskom fakultetu Sveučilišta u Vancouveru (University of British Columbia,
Faculty of Forestry),
2.
stručne ekskurzije po otoku Vancouver po naslovom: Prirodne sastojine i
pokusi provenijencija, od 26. kolovoza do 2. rujna 1978. godine,
3.
stručnih ekskurzija na otocima Kraljice Šarlote (Queen Charlotte) i u državama
Washington-Oregon (SAD) od 3. do 10. rujna 1978. godine.
Sudjelovao sam u radu svih radnih grupa na teorijskom dijelu, stručnim ekskurzijama
na otoku Vancouver i otocima Kraljice šarlote.


TEORETSKI DIO


Sastanak svih radnih grupa na Šumarskom fakultetu u Vancouveru u ime organizatora
je otvorio u 10 sati 21. 08. 1978. prof, dr Oskar Sziklai, a prisutne učesnike
u ime Sveučilišta Britanske Kolumbije pozdravio je potpredsjednik dr Show,
te dr Gardner, dekan Šumarskog fakulteta.


Prvi je dan rada protekao u upoznavanju učesnika s ekološkim karakteristikama
zapadnog dijela Sjeverne Amerike.


Klimatske karakteristike ovog područja izložio je dr D.G. Schaefer, počevši
s temperaturama, topografijom, oborinama, količinama snijega, indeksima kontinentalnosti,
komparativnim usporedbama Britanske Kolumbije i SAD u temperaturama,
oborinama, dužini vegetacijske periode, sunčanom zračenju, režimu
vlage, evaporaciji. Ovo izlaganje, kao i sva druga, štampano je i objavljeno
u zajedničkoj knjizi, pa ga preporučujemo našim stručnjacima klimatolozima.


Vrlo zapaženo izlaganje o vegetaciji i ekološkim karakteristikama Britanske
Kolumbije podnio je prof, dr V. J. Krajina. Smatramo za potrebno iznijeti mišljenje
V. Krajine da je radi dobrog razumijevanja uvjeta okoline koji utječu na
rast biljaka potrebno primijeniti kombinaciju od barem pet sinekološki cjelovitih
nivoa i dva populaciona nivoa, koji nam omogućuju da prilično točno prikažemo
ekološku strukturu biljke u prirodi. Prema njegovim istraživanjima u zapadnom
dijelu Sjeverne Amerike (sjeverno od Kalifornije) postoji 5 biogeoklimatskih formacija,
a svaka od njih s jednim ili više područja, odnosno zona u području. To


494
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 89     <-- 89 -->        PDF

su slijedeće formacije: — Formacija vječnog snijega, leda i mraza (mahovine i
lišajevi); — Arktička ili alpska biogeoklimatska formacija; — Mikrotermalna šumsko-
biogeoklimatska formacija četinjača; — Biogeoklimatska formacija semiaridne
hladne stepe, i — Mesotermalna biogeoklimatska formacija.


Formacije su podijeljene na 9 područja, a područja na 24 zone.


U nastavku rada prvog dana prof, dr P. G. Haddock je dao uvodno izlaganje


o šumarstvu Kanade s naročitim osvrtom na uzgajanje šuma. Toga su dana održani
i uvodni referati o prirodnom rasprostranjenju, šumsko-uzgojnim svojstvima
i genetskoj varijabilnosti rodova Pseudotsuga (O. Sziklai, K. K. Ching i R. K.
Campbell), Picea (A. S. Harris), i Abies (R. J. Steinhopf).
U sklopu teoretskog dijela programa rada I.U.F.R.O. radnih grupa učesnici su
obišli 22. kolovoza 1978. godine fakultetsku eksperimentalnu šumu Haney, gdje su
upoznati s planom istraživanja i obukom studenata na ovom pokusnom objektu.
Pregledani su pokusi provenijencija, testovi potomstva i živi arhiv klonova zelene
duglazije, prirodne sastojine zelene duglazije, plus stabla duglazije i čuge, te
internacionalni pokus provenijencija duglazije postavljen u sklopu I.U.F.R.O. Nakon
toga je nastavljena rasprava o: opskrbi sjemenom iz Sjeverne Amerike (Barner:
»Seed procurement from North America«), metodologiji osnivanja pokusa
provenijencija (A. M. Fletcher: »Methodology of provenance trials«), poljskim pokusima
i uspijevanju vrsta (Y. Birot: »Field experiments and performance species«).
U sklopu ove problematike u toku drugog dana rada održani su referati o istraživanju
fotoperioda kod duglazije (J. Wiersma) u Nizozemskoj i otpornosti duglazije
na mraz (Bo Larson) u Njemačkoj. Ovi su referati također vrlo zanimljivi,
ali u vrijeme izlaganja nisu bili raspoloživi za korištenje.


Trećeg dana (23. kolovoza 1978) održani su referati o pokusima provenijencija
zelene duglazije u sklopu Radne grupe S2. 02-05 u slijedećim zemljama: Australiji
(Matheson i Griffin), Britanskoj Kolumbiji (K. Illingworth), Nizozemskoj (W. Krick),
Irskoj (O´Driscoll), Škotskoj (R. Linas), Njemačkoj (J. Kleinschmit, H. Weisgerber
i S. Reck) i Francuskoj (Y. Birot). Sastankom su rukovodili O. Sziklai i Y. Birot.


Nakon završetka izlaganja referata o pokusima provenijencija zelene duglazije,
iznošeni su rezultati o internacionalnim pokusima provenijencija Pinus contorta
u sklopu I.U.F.R.O. u slijedećim zemljama: Finskoj (Von Weissenberg), Švedskoj


(C. L. Killander i A. Persson), Norveškoj (T. Skroppa, S. Magnesen), Danskoj (O.
Kjersgard), Njemačkoj (Stephen), Nizozemskoj (W. Kriek), Škotskoj (R. Lines),
Irskoj (O´Driscoll), Kanadi (K. Illingworth) i Francuskoj (Y. Birot). Za rukovodioca
ove Grupe (S2. 02-06) izabran je A. Persson iz Švedske.
Referati o internacionalnim pokusima 10 provencijencija sitkanske smreke izneseni
su i prodiskutirani 24. kolovoza 1978. godine u prijepodnevnom radu Grupe
S2. 02-12. Sastankom su rukovodili: O´Driscoll i K. Illingworth. Podneseni su referati
iz slijedećih zemalja: Norveške (S. Magnesen), Danske (Kjersgard), Njemačke


(J. Kleinschmit), Nizozemske (W. Krick), Belgije (Nanson), Škotske (R. Lines),
sjeverne Irske (S. Milner), Irske (O´Driscoll), Francuske (Y. Birot), Jugoslavije
(J. Gračan), Kanade (M. Khalil i K. Illingworth) i Austrije (Pedderick).
U nastavku su rada izneseni referati o rezultatima pokusa provenijencija
goleme jele (A. grandis) u sklopu Grupe S2. 02-14. Sastanak je vodio A. Flecther.
Podneseni su referati iz ovih zemalja: Irske (O´Driscoll), Škotske (R. Lines),
Danske (O. Kjersgard), Njemačke (J. Kleinschmit Solarson), Belgije (Nanson), Idaho
(Steinhopf) i Francuske (Y. Birot).


495
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 90     <-- 90 -->        PDF

Istoga dana održan je sastanak Grupe genetičara Sjeverne Amerike za kvantitativnu
genetiku. Sastanak je vodio M. T. Conkle, održani su ovi referati:


— Describing structure of multiple trait variation in natural population —
problems and procedures (Opis strukture mnogostruke varijabilnosit karakteristika
prirodnih populacija — problemi i postupci), R. K. Campbell,


— Estimating population genetic parameters in Douglas fir-putting theory
into practice (Procjena populacionih genetičkih parametara kod duglazije — primjena
teorije u praksi). F. C. Yeh,
— The use of random interlocking block designs in estimating cold and animal
damage in Radiata pine (Upotreba slučajnih međusobno povezanih blok pokusa
kod procjene šteta od hladnoće i životinja kod Pinus radiata). W. J. Libby,
— Population structure of Lobloly pine and Sweetgum in Mississippi (Struktura
populacija kod Pinus taeda i Liquidambar stvraciflua u Misisipiju). 0. O.
Wells,
— The use of disconecting factorial mating designs (Upotreba prekinutog
faktorijalnog pokusa križanja). T. Skrappa,
— A computer model for comparing alternative tree breeding strategies (Kompjuterski
model za kompariranje alternativnih strategija kod oplemenjivanja
šumskog drveća). J. W. Mood,
— The genetics of self reproducing marbles (Genetika samoreprodukcionih
mramora). H. C. Kang.
Petog dana rada (25. kolovoza) je održan sastanak I.U.F.R.O. Grupe S2. 04-00
(Genetic Subject Group Meeting) pod rukovodstvom G. Namkoong-a. Ova se grupa
dijeli na podgrupe, i to:


— Populaciona i ekološka genetika (R. K. Campbell) i Testiranje potomstva
(J. Kraus),
— Teorije oplemenjivanja šumskog drveća (J. W. Libby),
— Biokemijska genetika i citogenetika (M. T. Conkle i F. C. Yeh).
U sklopu podgrupe za populacionu i ekološku genetiku obrađena su slijedeća
pitanja: sastav populacija, teorija inbridinga, subpopulacije, konzervacija gena i
ekološka stabilnost. Posebno se raspravljalo o izradi modela za proučavanje rasprostiranja
polena (Polen flight models), neadekvatnosti genetskih modela, konzervaciji
genotipova putem prirodne regeneracije radi konzervacije gena.


Podgrupa za teorije oplemenjivanja i testove potomstva raspravljala je o
strukturi populacija obzirom na broj populacija koje treba koristiti, broju individua
u jednoj populaciji i podjeli populacija, planovima križanja i upotrebi reznica
i drugih vegetativnih propagula. Posebno su istaknuta pitanja planova križanja
kod umjetne hibrddizacije (Mating designs), inbridinga, narednih generacijskih
selekcija i individualne selekcije stabala, te intenziteta selekcije. Raspravljene
su prednosti i nedostaci dialelnog plana križanja (potpunog ili prekinutog),
hijerarhijskog plana, slučajnog polilnom plana, pojedinačnog plana križanja.


U okviru podgrupe za biokemijsku genetiku i citogenetdku dan je naglasak na
biokemijsku tehniku mnogostrukih pokusa i procjena, te na tehniku selekcije.
Naglašena je važnost analize izoencima u sjemenu, dok za sada takvih analiza nenostaje
u tkivu.


Baza za raspravu pojedinih pitanja u svim podgrupama bila je struktura populacija.
Smatramo za potrebno istaći da je u podgrupi za teorije oplemenjivanja
i testiranja potomstva vođena vrlo iscrpna rasprava oko broja populacija koji


496
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 91     <-- 91 -->        PDF

može poslužiti kao uzrok za vrstu, te broja stabala koji predstavlja populaciju.


Prevladalo je mišljenje da broj populacija treba biti Sto veći, kako bi broj stabala
po populaciji bio sto manji (Libby je čak iznio ideju da bi jedno stablo moglo
poslužiti kao predstavnik populacije). Kod oplemenjivanja i testiranja potomstva
potrebno je postavljati pokuse prema četiri osnovne strategije — namjene:


1.
Kod unošenja vrsta (introdukcije egzota) treba najprije utvrditi da li se radi
o važnoj ili nevažnoj vrsti drveća. Npr. ako se radi o Abies nobilis, dovoljno je
izabrati za pokus 30-40 sastojina sa po 2 stabla po sastojini, odnosno 60-80 stabala
ukupno (manje važna vrsta).
2.
Kod pokusa, koji imaju za cilj proučavanje genetske arhitekture važne vrste,
potrebno je izabrati do 500 sastojina sa po 2 stabla (npr. za duglaziju), dok će
za neke vrste biti dovoljno i 100 sastojina sa po 2 stabla. Cilj je omogućiti što
veću bazu za križanja.
3.
Kod pokusa, kojima se želi eliminirati nepoželjnu populaciju ili vrstu, dovoljno
je 50 stabala.
4.
Kod pokusa koji se osnivaju radi konzerviranja gena, potrebno je kao uzorak
za važnu vrstu izabrati do 500 sastojina sa po 2 stabla po sastojini.
PRIRODNE SASTOJINE I POKUSI PROVENIJENCIJA NA OTOKU VANCOUVER
I OTOCIMA KRALJICE ŠARLOTE


Glavna je svrha ovtih stručnih ekskurzija bila da učesnicima omogući uvid u
međusobnu povezanost historijskih, stanišnih i genetskih faktora koji su uzrokovali
veliku raznolikost prirodnih šuma na otoku Vancouver i otocima Kraljice
Šarlote. Rukovodilac ekskurzija bio je dr Keith Illingworth, iz odjela za
istraživački rad pri Ministarstvu šumarstva u Victoriji (glavni grad Britanske Kolumbije).
Na ovoj ekskurziji učesnicima bilo je omogućeno proučavanje: varijabilnost
stanišnih klimatskih čimbenika, fenotipsku varijabilnost starih i srednjedobnih
sastojina, lokalitete na kojima je sabirano sjeme za I.U.F.R.O. kolekciju,
pokuse provenijencija i programe oplemenjivanja.


Otok Vancouver je u prosjeku širok 80 km, a proteže se u smjeru jugoistoksjeverozapad
u dužini od 450 km. Površina je otoka 32.137 km2. To je najveći otok
na zapadnoj obali Sjeverne Amerike. Otok se u fiziografskom smislu sastoji od
dva područja: na istočnoj strani otoka prostire se usko nizinsko područje, a planinsko
područje u zapadnom i srednjem dijelu koje često završava fjordovima
Najviši vrhovi dosižu i do 2.200 m nadmorske visine. Površina produktivnih šuma
na otoku iznosi 1,400.000 ha, od čega 34»/o otpada na zrele sastojine, 17,2% na
srednjedobne sastojine, dok ostatak otpada na nekomercijalne ili nedovoljno obnovljene
sastojine. Drvna zaliha zrelog drveta iznosi oko 57,000.000 m3, od čega
39,2s/« otpada na čugu, 27,8°/i« na pačempres, 16,7"/» na jele, 6,4*/a na duglaziju
l,8°/o na smreke, 0,7% na Pinus contorta, 7,4*/« na ostale vrste. Od ukupne površine
na državne šume otpada 50%. Na otoku postoji 69 pilana s prosječnim kapacitetom
od 21.700 m´ po smjeni, 31 gater, 4 tvornice furnira i šperploča, 6 tvornica celuloze
i papira. Kapacitet tvornica iznosi 2,921.000 tona celuloze i 1,146.000 tona papira,
što podmiruje 40 do 46% ukupnih potreba Kanade. Prema popisu stanovništva
iz 1976. godine na otoku Vancouver živi 441.400 stanovnika, od čega u glavnom
gradu Victorija 281.250 stanovnika.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Nije na odmet da se ponovi poznata činjenica da je glavni cilj gospodarenja
šuma proizvodnja drvne mase uz istovremeno održavanje proizvodne sposobnosti
tla. Da bi se ovaj cilj ostvario, potrebno je imati šume koje su više nego šumske
sastojine — šume su interakcdoni kompleksi između živih organizama i okoline
koja na te organizme djeluje. Prema Krajini (1978) i K. Klinki (1977), šumski
ekosistem je definiran kao dio šume koji ima uniformnu klimu, zajednički matični
supstrat, fiziografiju, vegetaciju (u dinamičkom smislu), tlo, životinje i mikroorganizme.
Spomenuta su dva autora razvila metodu za opis ekosistema koji se
nalaze u opisanim zonama i subzonama (V. Krajina). U tom je smislu K. Klinka
(1977) izradio Uputstvo na osnovi kojeg šumari u praksi opisuju ekosisteme (tipove
šuma). Ovo se Uputstvo koristi za izbor odgovarajućih vrsta prilikom umjetnih
pošumljivanja nakon čistih sječa. Dobar dio obnove šuma se bazira na prirodnom
pomlađivanju. Uputstvo je sastavljeno na bazi 2 nivoa sinekološke klasifikacije,
biogeoklimatske i funkcionalne (edafske), tj. biogeoklimatskih subzona i
edafskih mrežastih matrica (matriz).


Za vrijeme trajanja ove stručne ekskurzije po otoku Vancouver i otocima
Kraljice Šarlote pregledali smo velik dio karakterističnih šuma toga područja.
Radi nedostatka prostora, nismo u mogućnosti detaljno opisati sve pregledane
ekosisteme. Iz tog razloga navode se samo najosnovniji podaci. Opise ovih ekosistema
na terenu je demonstrirao dr Karei Klinka, iz Odjeljenja za istraživački rad
u Vancouveru. To su:


1. Ekosistem kanadske čuge i pacifičke srebrne jele
Ovaj se ekosistem nalazi na sjeveru otoka Vancouver kod mjesta Port Hardy
(aerodrom).
Starost Maks. promjer Visina


Vrsta


god. cm m


A. amabilis
T. heterophylla
preko 120
preko 215
100
97
45,5
45,7
2. Ekosistem srednjedobne sitkanskte
ee smrek
smreksmreke
ee
Starost
god.
Promjer
cm
Visina
m


P. sitchensis 56 68 45,6
Nalazi se u blizini Port Hardya kod rijeke Waukwass.
3. Ekosistem Pinus contorta, Thuja plicata i Ch. nootkatensis
Vrsta
irost
od.
Promjer
cm
Visina
m
Ch. nootkatensis 160 57 19,2
T. mertensiana 285 34 17,8
T. heterophylla 230 30 16,8
P. contorta 240 56 22,5
T. plicata 235 56 17,0


Nalazi se u središnjem dijelu otoka kod jezera Nahwitti.
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 93     <-- 93 -->        PDF

4. Ekosistem sitkanske smreke (prašuma)
Starost Promjer Visina


Vrsta


god. cm m


P. sitchensis preko 250 272 80,5
T. heterophylla 180 125 49,8
A. amabilis 185 70 42,0
Ovaj se ekosistem nalazi blizu mjesta Winter Harbour na zapadnoj strani
otoka.


5. Ekološki rezervat duglazije na riječnom otoku Nimpkish
U Britanskoj Kolumbiji površina rezervata iznosi 80.257 ha. Ovaj rezervat
predstavlja rijetki prirodni ekosistem u kojem se obučavaju studenti i prate
dinamičke promjene vegetacije i tla. Ovdje su zastupane slijedeće vrste: duglazija,
golema tuja i sitkanska smreka. Duglazija se ovdje ne obnavlja prirodnim putem
jer ne podnosi zasjenu. Tlo je dobar dio godine pod poplavnom vodom ali koja
dugo ne stagnira. Drvna masa iznosi 1.500 m3/ha, a visine stabala se kreću od 62
m (kanadska cuga), 66 m (golema tuja), 78 m (sitkanska smreka) do 86 m (duglazija).
Promjeri pojedinih stabala prelaze i 250 cm.


6. Ekosistem duglazije i goleme tuje
Starost Promjer Visina
god. cm m


P. menziesii preko 385 185 86,4
T. plicata " 300 129 62,5
P. sitchensis 157 78,0
P. monticola 125 70,8
Ovaj se ekosistem nalazi uz rijeku Nimpkish u središnjem dijelu otoka nedaleko
mjesta Gold River.


Starost Promjer Visina
god. cm m


A. amabilis 160 113 55,3
T. heterophylla 150 69 52,1
7. Isti ekosistem sa slabije razvijenim prizemnim rašćem
Starost Promjer Visina
god. cm m


A. amabilis 150 121 53,4
T. heterophylla 160 82 52,0


ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 94     <-- 94 -->        PDF

8. Obalna zona planinske čuge
Klima je definirana po Koppenu kao Dfc, tj. subalpska hurmdna s deberim
snježnim pokrivačem. Glavne su vrste ovdje planinska cuga (T. mertensiana), pacifička
srebrna jela (A. amabilis) i nutkanski pačempres (Ch. nootkatensis). Ova
se zona prostire u području gorja Washington u blizini mjesta Comox (istočna
obala).


9. Ekosistem duglazlje i čuge (Mac Millan Park)
Ovaj je ekosistem vrlo star, to je zapravo park šuma. Stabla su duglazije
vrlo stara. Prema obrazloženju ima stabala starih od 400 do 800 godina. U smjesi
s dugalzijom nalaze se mlađa stabla čuge, goleme jele i tuje. Park šuma se zove
»Chathedral Grove«, a nalazi se na području kompanije Mac Millan Bloedel Limited
(istočna obala).


Za vrijeme ove ekskurzije pregledane su mnoge sjemenske baze u kojima je
sakupljeno sjeme različitih vrsta u sklopu I.U.F.R.O. za pokuse provenijencija i
testove potomstva. Od velikog broja navodimo (uz kratki opis) samo neke najvažnije
(za duglazšju, sitku, P. contorta i golemu jelu).


1. Sjemenska baza P. contorta (I.U.FJt.O. — provenijencija No. 2145)
Nalazi se u neposrednoj blizini aerodroma Port Hardy (50° N; 127° 22´ W) na
nadmorskoj visini od 22 m. Godišnje oborine 1.732 mm (travanj-rujan 485 mm).
Srednja temperatura u siječnju 2,4°C, u srpnju 13,6°C.


P. contorta zaprema u obalnom području Britanske Kolumbije površinu od
85.800 ha. Dolazi na vrlo siromašnim, skeletnim (šljunak i pijesak) i na vlažnim
organskim tlima, koja su hladna i vlažna. Sastojina je raznodobna, dosta slabe
kvalitete. Ovo je područje dosta podvodno. Većina stabala je grmastog oblika.
Urod sjemena ove vrste je dosta slab i rijedak, te se sjeme mora sabirati s relativno
velikog broja stabala da bi se sabrao hektolitar češera.
2. Sjemenska baza duglazlje (I.U.F.R.O. — provenijencija No. 1025
Ova se provenijencija nalazi u dolini rijeke Nimpkish (50" 19´ N; 126° 53´ W)
na nadmorskoj visini od 90 m. Srednje godišnje oborine 3.075 mm (travanj-rujan
876 mm), srednja temperatura u siječnju iznosi 3,9° C, u rujnu 13,4» C. Sjeme je sabrano
s 10 dobro raspoređenih stabala, kao kod većine provenijencija duglazije.


3. Sjemenska baza goleme jele (I.U.FJl.O. — provenijencija No. 2145
Ova se provenijencija (baza) nalazi u mjestu Campbell River (istočna obala
49° 56´ N; 125" 12´ W), na nadmorskoj visini od 5 m. Srednje godišnje oborine 1.490
mm (travanj-rujan 325 mm). Srednja temperatura u siječnju 1,82°C, u srpnju 17,8"


C. Baza je smještena u vlažnoj subzoni obalne duglazije. Starost 60 godina. Stabla
dosežu visinu do 38 m, a prsni promjeri se kreću do 53 cm.
4. Sjemenska baza duglazije (I.U.F.R.O. — provenijencija No. 1032
Ova se provenijencija nalazi u neposrednoj blizini mjesta Comox (49° 51´ N;
125" 49´ W), na nadmorskoj visini od 275 m. Srednje godišnje oborine su 1320 mm
(travanj-rujan 270 mm). Srednja temperatura u siječnju iznosi 0,5"C, u srpnju
15,8»C.


500
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 95     <-- 95 -->        PDF

5.
Sjemenska baza sitkanske smreke (Big Qualicum River, I.U.F.R.O. — No.
30.3062
Baza se nalazi na ušću rijeke Big Qualicum u Tihi ocean (istočna obala) u blizini
indijanskog sela Big Qualicum (49a 23´ N; 124" 37´ W), na nadmorskoj visini
od 0 m. Srednje oborine 1.410 mm (travanj-rujan 300 mm). Srednja temperatura
u siječnju 2"C, u srpnju 18°C.


6.
Sjemenska baza P. contorta (I.U.F.R.O. — provenijencija No. 2150 — Dashwood
Nalazi se u neposrednoj blizini Big Qualicum River (sitke), te se ovdje neće
opisivati detaljno.


7.
Sjemenska baza duglazije (I.U.FÄ.O. — provenijencija No. 1037 — Franklin
River
Baza se nalaza u unutrašnjosti otoka na rijeci Franklin (49* 06´ N; 124° 46´ W),
na nadmorskoj visini od 150 m. Oborine 3.140 mm (travanj-rujan 770 mm), temperatura
siječnja 3,5°C, a srpnja 12,6°C.


8.
Pokus 16 provenijencija zelene duglazije
Pokus je osnovan 1959. godine s ciljem da se istraži genetska varijabilnost
duglazije i utvrde geografske rase (ako postoje). Sjeme ovih 16 provenijencija je
sabrano od 42° 20´ do 50" 30´ sjeverne geografske širine. Sjetva je sjemena izvršena
1957. godine. Pokus je osnovan na 9 lokaliteta, iako je bilo planirano da se
osnuje na svih 16. Veličina je pokusa 2,3 ha, sa 2 ponavljanja, s 121 biljkom po
provenijenciji u jednom ponavljanju. Razmak sadnje 2,44x2,44 m.


9.
Test potomstva čuge
Test je osnovan u blizini mjesta Gold River, nadmorska visina 335 m, površina
pokusa iznosi 8,4 ha, osnovan 1972. i 1973. godine u 4 ponavljanja s 50 familija i
50 biljaka po familiji u 4 ponovljenu (ukupno 200 biljaka po familiji), razmak
sadnje 3 x 2,4 m. Preživljavanje biljaka u rujnu 1973. godine iznosilo je 58°/», a
kretalo se od 40-74% prosječno po familiji. Prve izmjere visina u jesen 1978.
godine.


10. Test potomstva zelene duglazije (na istom mjestu kao i test čuge)
Svrha je ovog testa ispitivanje ponašanja potomstva plus stabala. Test je os
novan na 3 lokaliteta. Ovaj se nalazi na lokaciji Gold River, (49° 57´ N; 126°07´ W),
nadmorska visina 335 m.


U test je uključeno 55 full-sib familija dobivenih križanjem plus stabala, 21
half-sib familija, 15 half-sib familija od klonova i 9 familija kontrole, ukupno 100
familija. Sjetva sjemena je izvršena 1969. godine, a presadnja u poljski pokus 1971.
godine. Pokus je osnovan u nekompletnom Latinskom kvadratu, jedno stablo po
ponavljanju, ukupno 16 ponavljanja, razmak sadnje 3,05 x 3,05 m. Prosječna visina
biljaka 1977. godine iznosila je 200 cm. Full-sib familije i half-sib familije klonova
bile su 17% više od biljaka koje su pripadale kontroli.


501
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 96     <-- 96 -->        PDF

11. Program oplemenjivanja u eksperimentalnoj stanici Covichan Lake
Geografske su koordinate stanice: 48° 45´ N i 124° 08´ W, a nadmorska visina
se kreće od 160-240 m. Područje se ove doline naziva i »topla zemlja«, budući da
se obalna zona duglazije — topla subzona proteže daleko od jezera. Iz podatka
meteorološke stanice vidi se da je srednja temperatura ljetnih mjeseci najviša na
otoku s nešto manje oborina. Temperaturni ekstremi se kreću od —20° do +38°C,
u jednom danu može pasti i do 145 mm po 1 m2 površine.


Ova eksperimentalna stanica služi za realiziranje programa oplemenjivanja
zelene duglazije. Površina za pokuse iznosi 70 ha. Šef je Stanice dr Alan Orr-Erwing.


Zadaci Stanice su slijedeći:


a) Hibridizacijaduglazije


Najstariji program oplemenjivanja hibridizacijom počeo je dr A. Orr-Erwing
pomoću inbridinga, tj. križanja u srodstvu, 1952. godine. Do sada je uzgojen velik
broj biljaka Si i S.» — generactije i nekoliko S3 generacije (križanje samooplodnjom).
Provedena su križanja u manjem razmjeru između biljaka koje pripadaju
Si i Su — generaciji.


Unutarvrsna križanja duglazije započeta su 1963. godine. Ona imaju veliku
perspektivu (mogućnost pojave heterozisa) obzirom na vrlo izraženu genetsku
varijabilnost kod zelene duglazije, koja se prostire od 29° 10´ (Mexico) do 54° 10´
(sjeverni dio Britanske Kolumbije). Nema inkompatibilne barijere kod križanja
južnih sa sjevernim rasama, iako te rase rastu u potpuno različitim ekološkim uvjetima.
Ova su križanja provedena, a pokusi su osnovani na nekoliko lokaliteta.
Rezultati i izmjera će biti uskoro publicirani u časopisu Silva e Genetica .


Međuvrsna hibridizacija nije bila tako uspješna kao unutarvrsna. Provedena
su križanja između Pseudotsuga menziesii x P. macrocarpa. Nisu uspjela križanja
između američkih i azijskih duglazija. Sve 4 azijske vrste su posađene u arboretumu.


Selekcionirana su stabla vegetativno razmnožena, osnovan je živi arhiv klonova
i sjemenska plantaža. Naredni program ovisi o produkciji ženskih cvijetova
da bi se mogao provesti plan križanja. Prva su križanja provedena 1972. godine
prema uputama dr G. Namkoonga, te se provode svake godine. Iz ovih je križanja
dobiveno potomstvo koje se uzgaja u kontejnerima. Do sada je križanjem dobiveno
170 familija primjenom prekinutog dialelnog plana križanja, koji omogućava
pet križanja po jednom majčinskom roditelju. Ova su potomstva presađena u
jesen 1978. godine u pokus na površini od 3,5 ha na 11 različitih lokaliteta.


b) Problem inkompatibilnosti kod cijepljenja duglazije


Problem inkompatibilnosti kod cijepljenja duglazije je normalna pojava. U
živom arhivu klonova duglazije 40°/o klonova ne pokazuje nikakav znak inkompatibilnosti
10-15 godina nakon cijepljenja. Postoji vrlo velika varijabilnost između
pojedinih klonova, tako da se sada za oplemenjivanje koriste klonovi koji su
kompatibilni od 90 do 100%.


S02
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 97     <-- 97 -->        PDF

PREGLED OBJAVLJENIH RADOVA NA SASTANKU


(Proceedings of the I.U.F.R.O. joint meeting of working parties, Volume 1 and 2,


Vancouver, Canada 1978)


ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS OF WESTERN NORTH AMERICA


Schaefer , D . G. : An overiew of the climates of Western North America.


Krajina , V.: Vegetation of Western North America.


Haddock , P. G.: Environmental characteristics of western North America with special reference
to forestry.


DISTRIBUTION, GENETICS AND SILVICAL CHARACTERISTICS OF:
Douglas-fir


Sziklai, O. and M. A. De-Vescovi: Further data on the variation of Douglas-fir.
Lodgepole pine


Critchfield , W. B. : The distribution, genetics and silvical characteristics of Lodgepole pine.
Sitka spruce


Harris , A. S. : Distribution, genetics and silvical characteristics of Sitka spruce.


Abies


Steinhoff , T . J. : Distribution, ecology, silvicultural characteristics, and genetics of the
Abies grandis — Abies concolor complex.
Franklin, J. F., F. C. Sorenson, R. K. Campbell: Summarization of the ecology
and genetics of the noble and California red fir complex.


SEED PROCUREMENTS FROM NORTH AMERICA


Fletcher, A. M. and H. Barner: The procurement of seed for provenance research
with particular reference to collections in NW America.
Pollard , D . F . W. : Canadian participation in the O.E.CD. scheme for control of forest
reproductive material moving in the international trade.


IMPLEMENTATION OF RESULTS FROM PROVENANCE RESEARCH


Barner , H . : Implementation of results from provenance research.


FIELD EXPERIMENTS AND PERFORMANCE OF SPECIES
Douglas-fir Provenances


L a r s e n , G . : Frost hardiness studies in Douglas-fir.


Reck , S . G . : Height growth and frost resistance in Douglas-fir provenances tested in the
northern part of Germany.
Wicrsma , J . H. : Photoperiod and provenance in Douglas-fir and other species.
Griffin, A. R. and A. C. Matheson: Early height growth of some provenances from


the I.U.F.R.O. Douglas-fir collection in nine Australian field trials.
Ching, K. K. and P. Hinz: Cooperative provenance study of Douglas-fir in the Pacific
northwest.
K r i e k , W . :Further development of Douglas-fir I.U.F.R.O. provenances in the Netherlands
1966/67 series.
Magnesen , S. : Preliminary report on the international short term Douglas-fir provenance
experiment in West Norway.
O´Driscoll , J. : Six-year phenological study of thirty-two I.U.F.R.O. provenances of Douglas-
fir.


L i n e s , R . : The I.U.F.R.O. experiments with Douglas-fir in Scotland.


Weisgerber , H. : Height growth development and damage by spring frost of the I.U.F.R.O.
Douglas-fir provenance trial of 1970 in Hesse, Federal Republic of German.
Kleinschmit , J.: Douglas-fir in Germany.
Na n so n , A . : Belgian provenance experiment with Douglas-fir, grand fir and Sitka spruce.
deVecchi , E . : I.U.F.R.O. Douglas-fir plantation in Turin, Italy.
Sims e k, Y.: Ergebnisse aus dem internationalen Douglasinhcrkunftsversuch in der Türkei.
Etverk , I.: Observations on cultivating some foreign tree species in Estonia.
Pearce.M.L. : The I.U.F.R.O. experiments with Douglas-fir in England and Wales.
Zavadil, Z. and A. Sika: Introduction of Douglas-fir in the ČSSR.
B i r o t , Y . : A project of data banking system for the Douglas-fir I.U.F.R.O. provenances.
Campbell , R . K. Topoclinical genetic variation in Douglas-fir (Pseudotsuga menzlesli var.


menziesii).
ŠUMARSKI LIST 10-12/1981 str. 98     <-- 98 -->        PDF

lllingworth , K . : Douglas-fir provenance trials in coastal British Columbia — Results to
six years after planting.


FIELD EXPERIMENTS AND PERFORMANCE OF SPECIES
Lodgepole pine Provenances
vo n Weissenberg , K. : Seventy year´s experience of lodgepole pine in Finland.
H a g m a n . M . : Development of some northern lodgepole pine provenances in Northern Finland.
Kiellander , C . L . : Pinus contorts in some South-Swedish test plantations and in Swedish
nature.
P e r s s o n , A . : Volume yield in young Pinus contorta provenance trials in Sweden.
Skroppa, T. and .1. Dietrichson: Survival and early growth of Pinus contorta provenances
in interior Eastern Norway.
K o h n , F . : Survival and early growth of Pinus contorta in the Norwegian I.U.F.R.O. trials of
197071973.
Magnesen , S . : A short note on Pinus contorta in West Norway.
Stephan , B . R. : Results from I.U.F.R.O. Pinus eontorta provenance trials in the Federal
Republic of Germany.
Krie t , W . : I.U.F.R.O. provenances of Pinus contorta in the Netherlands.
Kranenborg, K . G . and W . K. r i e k : Growth and shape of Pinus contorta in the Netherlands.
Lines , R. : The I.U.F.R.O. experiments with Pinus contorta in Britain — results after six
years in the forest.
O´Driscoll.J.: Pinus contorta in Ireland.
Martinsson , O. : Stem rusts in lodgepole pine provenance trials — a preliminary report.
I 11 i n gw o r t h , K . : Study of lodgepole pine genotype-environment interaction in British
Columbia.


riELD EXPERIMENTS AND PERFORMANCE OF SPECIES
Sitka spruce
M a g n e s c n, S. : Sitka spruce in West Norway.
B a u g e r , E . On the growth of some Sitka spruce provenances in the West Norway and
North Norway.
Kleinschmit, J. : Sitka spruce in Germany.
Kranen borg, K. G. and W. Kriek: Sitka spruce provenances in the Netherlands —
early results.
Line s , R . : The I.U.F.R.O. experiments with Sitka spruce in Great Britain.
Savili, P. S. and S. Milne r : Sitka spruce provenance trials in Northern Ireland.
O´Driscoll , J. : Sitka spruce international ten provinance experiment — three year progress
report of forest stage.
Birot. Y. and J. Le Co u vier: I.U.F.R.O. Sitka spruce international 10 provenance experiment
— nursery stage results (4 years).
Dokus, A. and J. Gracan: I.U.F.R.O. Sitka spruce international ten-provenance experiment
in Yugoslavia.
Khalil.M.A.K. : Sitka spruce provenance tests in Newfoundland.
Pederick , L . A. : Sitka spruce provenance trial in Victoria, Australia.
lllingworth , K . : Sitka spruce provenance trials three years after planting in British
Columbia.


FIELD EXPERIMENTS AND PERFORMANCE OF SPECIES:
Abies
O´Driscoll.J. : I.U.F.R.O. Abies grandis provenances in Ireland
Line s , R . : The I.U.F.R.O. experiments with Abies grandis in Britain — nursery stage.
Kjersgard.O.: Abies grandis in Denmark: a summary.
Scholz , F. : Early results of a nursery study with the I.U.F.R.O. seed collection of Abies
grandis.
Steinhoff , R. J. : Early growth of grand fir seedlings in Northern Idaho.
Hermann, R. K. and Y. Birot: Geographic variation of morphological and anatomic
characteristics of grand fir.
Daniels,! . D. : Hybridity of southern Oregon white fir populations.
Kleinschmit , J. : Grand Fir (Abies grandis Lindl.) in Germany.