DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 108     <-- 108 -->        PDF

2. članovi s područja drugih Socijalističkih republika i Autonomnih pokrajina:
Prof. dr Velizar Velašević — Beograd, prof, dr Dušan M1 i nš e k — Ljubljana,
prof, dr Kondrat Pint arid — Sarajevo, prof, dr Radoslav Rizovski


— Skopje i dr Dušan V u č k o v i ć, Titograd.
UREĐIVAČKI ODBOR S NOSIOCIMA ZNANSTVENO-STRUCNIH PODRUČJA


Predsjednik prof, dr Branimir P r p i ć i urednik za područja Biologija šumskog
drveća, ekologija šuma, ekologija krajolika, oblikovanje krajolika, općekorisne
funkcije šume.


Ing. Rudolf Antolja k — Društveno-stručne vijesti i »Mala šumarska
kronika«, prof, dr Stevan Bojanin , ing. Alojzije Frkovi ć — Lovstvo,
mr Tomislav H e s k i — Iskorišćivanje šuma, šumske prometnice i mehanizacija
u šumarstvu, mr Vice I v a nč e v i ć — Krš, problematika i osvajanje, ing.
Ivo Knežević, dr Nikola Komlenović — Fiziologija i ishrana šumskog drveća,
šumarska pedologija, ekofiziologija, prof, dr Ante Kr s t i n i ć — Šumarska
genetika, oplemenjivanje šumskog drveća, dendrologija, doc. dr Slavko Mati ć


— Njega šuma, šumske kulture i plantaže, sjemenarstvo i rasadničarstvo, pošum1
javanje, prof, dr Šime Meštrovi ć — Zaštita prirode, nacionalni parkovi,
parkiranje, dr Ivan M r z 1 j a k, prof, dr Matica O p a 1 i č k i — Zaštita šuma,
šumarska entomologija, šumarska fitopatologija, prof, dr Ankica P r a n j i ć —
Dendrometrija, uređivanje šuma, rast i prirast šumskog drveća, šumarska fotogrametrija,
ing. Oskar Piškori ć — Povijest šumarstva i publicistika, prof, dr Rudolf
S a b a d i — Ekonomika šumarstva i prerade drva, organizacija rada.
Glavni i odgovorni urednik:
Prof. dr Branimir Prpić


Tehnički urednik:
ing. Oskar Piškorić


Lektor:
Vesna Smokrović-Bingulac, prof.


7., IZVJEŠTAJ


Nadzornog odbora Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske za 88. godišnju
koja je održana 18. XII. 1981. godine u Zagrebu.


U smislu čl. 34 Statuta Saveza od 1978. g. članovi Nadzornog odbora ing. S.
Vanjković, prof, dr Z. Potočić i ing. A. Mudrovčić vršili su tokom svake godine
u razdoblju mandata povremeni pregled financijsko-blagajničko-materijalnog poslovanja,
o čemu je sastavljen izvještaj i podnijet Upravnom odboru sa završnim
računom na znanje i suglasnost.


Pregledom je utvrđeno da je poslovanje vršeno u okviru postojećih propisa,
a za eventualne manjkavosti odmah su dati nalozi usmeno i pismeno službenicima,
da ih isprave, što je i učinjeno.