DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 118     <-- 118 -->        PDF

nije spadaju: Borba za visoku produktivnost
rada u šumarstvu (1950, koautor);
Položaj šumarstva i drvne industrije u
sklopu narodne privrede i perspektive za
dalji razvoj (1952); Prirast jele, smrče i
bukve u šumama NRBiH (1955); Normalno
stanje u jelovim i smrčevim prebornim
šumama (1956); Taksacioni elementi prebornih
šuma jele, smrče i bukve na području
Bosne (1959); Osnovi i metod utvrđivanja
normalnog sastava za preborne
sastojine jele, smrče, bukve i hrasta na
području Bosne (1963); Metod inventure
šuma za velike površine (1964); O planiranju
i o snimanjima u okviru uređivanja
šuma (1965); Rezultati inventure šuma
na velikim površinama u SRBiH
(1964—1968); Osnovne smjernice gazdovanja
šumama u BiH za period 1971—2005.
godine (1969, sa grupom autora); Uređivanje
šuma, udžbenik, dvije knjige (1968.
i 1969); Metodika izrade šumskoprivrednih
osnova za šume u društvenoj svojini
na području SRBiH (1977); Prirast i prinos
šuma, udžbenik za studente (1980),
itd. Većinu najznačajnijih naučnih i stručnih
radova profesor VASILIJE MATIĆ
je radio timski, sa saradnicima, što ga
odlikuje kao organizatora savremenog
timskog naučnog rada. On je poznat i
široj naučnoj javnosti. Njegovi referati


na naučnim skupovima u većem broju
mjesta u našoj zemlji i inostranstvu afirmisali
su naučnu misao naše zemlje, Univerziteta
i Šumarskog fakulteta u Sarajevu.


Dvadeset i dvije generacije visokokvalifikovanih
šumarskih stručnjaka koji su
diplomirali na Šumarskom fakultetu u
Sarajevu (1951—1972. godine) i danas dobro
pamte i visoko cijene ono što su naučili
od svog profesora. Znatan je i broj
naučnih radnika (magistara i doktora nauka)
koji su ova visoka zvanja stekli učeći
kod profesora VASILIJA MATICA.


Za svoj doprinos naučnom radu i obrazovanju
kadrova profesor VASILIJE
MATIĆ je dobio »Nagradu 27. juli« i nagradu
»Veselin Masleša«. Za doprinos razvoju
privrede i našeg društva on je odlikovan
ORDENOM RADA SA ZLATNIM
VIJENCEM i ORDENOM ZASLUGA ZA
NAROD SA ZLATNOM ZVIJEZDOM.


I ovom prilikom, kao i na posljednjem
skromnom ispraćaju, kakav je i on sam
bio, veliko hvala dragom profesoru i drugu
VASILIJU VAJI MATICU za sve što
je dao za razvoj šumarstva u Bosni i Hercegovini
i u cijeloj zemlji.


Prof. dr Petar DRINIĆ