DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 21     <-- 21 -->        PDF

UDC:630S5I — Ouercus robour Liebl. Qu. petraea Liebl. Sum. list 106:107


SASTOJINSKE JEDNOULAZNE TABLICE ZA HRAST LUŽNJAK
(QUERCUS ROBUR L.) I HRAST KITNJAK (QUERCUS PETRAEA
LIEBL.)*


Željko TOMAŠIĆ, dipl. inž. šum.
ĐURDENOVAC, Školska ul. br. 36.


SAŽETAK. Za obračunavanje mase hrastovih sastojina koriste
se Krenn-ove sastojinske tarife za hrast. Te tarife su jedne i za hrast
lužnjak i za hrast kitnjak, iako masa stabala tih vrsta mole biti
različita. Da se otkloni taj nedostatak autor je izradio za svaku
ovu vrst posebne sastojinske jednoulazne tablice po Krenn-ovoj
metodi koristeći Špirančeve prirasno-prihodne tablice ovih dviju
vrsta, (op)


1. UVOD
U svijetu poznata »slavonska hrastovina« vrlo fine strukture, uskih
godova, pravilne žice i velike trajnosti, odraz je, kako ekološkog optimuma
sa velikom stanišnom produktivnošću naših prilika, tako i načina gospodarenja
kojim se hrast uzgaja u relativno gustom sklopu zbog čega mu godišnji
debljinski prirast ne prelazi 3 mm. Zato se hrastovima lužnjaku i kitnjaku,
našim najvrednijim vrstama drveća, već zarana posvećivala naročita
pažnja. Ako pogledamo niz dendrometrijskih radova koji se odnose na tablično
određivanje volumena stabala ili sastojina, a koji su rađeni za naš hrast
lužnjak, odnosno kitnjak,. vidimo da je ovo područje već relativno dobro istraženo.


Ovdje ćemo navesti autore koji su izradili naše jednoulazne tablice ovih
dviju vrsta.


Ljuba MARKOVIĆ je već 1931. g. sastavio tablice drvnih masa hrasta
lužnjaka na osnovu sekcioniranja stabala, oborenih prilikom formiranja prosjeka
u posavskim šumama (prostorno uređenje).


Poslije toga slijede radovi: Jednoulazne drvnogromadne tablice za hrast
lužnjak (B. EMROVIĆ 1953.), Jednoulazne tablice drvnih masa za hrast lužnjak
i kitnjak (M. ŠPIRANEC 1975.), Jednoulazne tablice po dobnim razredima za
hrast lužnjak (D. KLEPAC 1976.), te Jednoulazne tablice za hrast lužnjak


(A. PRANJIĆ 1979.).
Međutim, za razliku od jednoulaznih tablica koje daju volumen srednjeg
stabla pojedinog debljinskog stupnja što smo ih upravo spomenuli, sastojin


* Diplomski rad obranjen 4. 2. 1982. g. pred Komisijom u sastavu dr A. Pranjić
— mentor, dr D. Klepac i dr Š. Meštrović Šumarski fakultet Zagreb