DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 37     <-- 37 -->        PDF

i odredimo volumen budućeg srednjeg plošnog stabla. Pri tome koristimo
isti tarifni niz jer sastojina ostaje u istoj tarifi od osnivanja do kraja ophodnje.
Volumni prirast jest razlika ovih dvaju određenih volumena. Naime,
sastojinski volumni prirast odredimo na osnovu razlike volumena/ha sadašnje
i buduće sastojine.


LITERATURA


1.
Č o k 1, M.: Gozdarski in lesnoindustrijski priročnik, Ljubljana 1975.
2.
Emrović , B.: O konstrukciji lokalnih jednoulaznih drvogromadnih tablica
(tarifa), Šum. List 4—5, Zagreb, 1953.
3.
Klepac , D.: Rast i prirast šumskih vrsta drveća i sastojina, Nakladni zavod
Znanje, Zagreb 1963.
4.
Klepac , D.: Uređivanje šuma, Nakladni zavod Znanje, Zagreb 1965.
5.
Klepac , D.: Some use of permanent plots in growth and yield research in
even-aged pedunculate oak stands in the SR Croatia of SFR Yugoslavia, Instituten
for Skogproduction, Department of Forest yield Research, Nr. 43—1967,
Skoghbgskolan, Royal College of Forestry, S—10405 Stockholm.
6.
Marković , Lj.: Beleške iz slavonskih šuma, Šum. List 12, Zagreb 1931.
7.
M e 11 a š, J.: Slavonske stare hrastove šume, Pola stoljeća šumarstva 1976—
—1926, Zagreb 1926.
8.
Pra n j i ć, A.: Biometrika (Skripta), Zagreb 1979.
9.
Pranjić , A.: Dendrometrija (Skripta), Zagreb 1979.
10.
Pranjić , A.: Standardne visinske krivulje i jednoulazne tablice hrasta lužnjaka,
Šum. List 7—8, Zagreb 1979.
11.
Špiranec , ML: Drvno-gromadne tablice, Zagreb 1975.
12.
Špiranec , M.: Prirasno-prirodne tablice, Zagreb 1975.
Stand Single-Entry Tables for Pedunculate Oak (Quercus robur L.) and Sessile Oak
(Quercus petraea Liebl.)


Summary


For volume calculation of the oak stands Krenn´s stand tariffs for oak are
used. They are equal for the pendunculate and sesile oak, although the tree mass
of these species can be different. In order to eliminate this defect, the author elaborated
special stand single-entry tables, according to the Krenn´s method, by using
Špiranec´s (1975) yield-table for these two tree species. The data were smoothed
numerically by the method of least squares. The parabola


bi


V = b0d


is chosen for the smoothing function. In the logarithm form it meas


log V = —3,755148 + 2,502717 log d


for the pedunculate oak, and
log V = —3,762656 + 2,478849 log d
for the sessile oak.
Time tables give the volume of the stand average basal area stem.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 36     <-- 36 -->        PDF

fa rezultirala je pogreškama koje su nastajale zbog preniskih vrijednosti,
budući da su obje vrste naših hrastova produktivnije od njemačkih. Napominjemo
još i to da se ovdje radi o srednjim sastojinskim stablima te ove
pogreške ostaju još opasnije.


Iz ovog grafikona se može uočiti još jedna vrlo važna činjenica koju
smo ustanovili prilikom ispitivanja odnosa između ovih dviju vrsta. Ako
na isti grafikon nanesemo tarifni niz br. 16 za lužnjak i tarifni niz br. 11 za
kitnjak iz jednoulaznih tablica za hrast lužnjak, odnosno za hrast kitnjak,
a koje daju volumen srednjeg stabla pojedinog debljinskog stupnja unutar
sastojina (ŠPIRANEC, 1975), uviđamo da se volumen gotovo potpuno poklapa
sa srednjim tarifnih nizovima hrasta lužnjaka, odnosno hrasta kitnjaka
naših novo konstruiranih sastojinskih tablica za te vrste. Neznatne razlike
postoje tek u jačim debljinskim stupnjevima. Iz ovog možemo zaključiti da
spomenute tarife za određivanje volumena sastojina po debljinskim stupnjevima,
imaju također karakter sastojinskih jednoulaznih tablica. Zbog toga
se ne bi smjele primjenjivati za određivanje volumena sastojina po debljinskim
stupnjevima jer je to izvor mnogih pogrešaka koje nastaju zato što
ove tarife za neke sastojine daju preniske, a za druge opet previsoke rezultate,
ovisno o obliku i položaju stvarne visinske krivulje.


3. PRIMJENA SASTOJINSKIH JEDNOULAZNIH
TABLICA
Primjena sastojinskih jednoulaznih tablica pretpostavlja klupiranje sastojine
u svrhu dobivanja distribucije broja stabala po debljinskim stupnjevima,
na temelju koje se odredi temeljnica. Iz ukupne temeljnice izračunavamo
srednju temeljnicu dijeleći je s ukupnim brojem stabala´ a na osnovu
nje odredimo promjer srednje plošnog stabla. Visina srednje plošnog stabla
predstavlja aritmetički srednja visina izračunata na temelju određenog
broja (cea 20) izmjerenih visina stabala promjera srednje plošnog stabla (pri
tome moramo paziti da uzorak bude dovoljno velik). Pomoću ove visine na
već ranije opisan način, odaberemo tarifni niz. Iz određenog tarifnog niza
na osnovu prsnog promjera srednje plošnog stabla očitamo njegov volumen
koji množimo sa brojem stabala/ha da bi dobili volumen dotične sastojine/
ha. Primjena ovih tablica vrlo je brza i jednostavna, ustanovljeno je da
imaju približnu točnost kao i dvoulazne tablice.


Nedostatak sastojinskih jednoulaznih tablica je u tome što one daju
ukupan volumen sastojine po ha, pa nemamo uvid njegove strukture po
debljinskim stupnjevima. Međutim, i ovaj nedostatak možemo otkloniti ako
pretpostavimo da je volumen sastojine po debljinskim stupnjevima približno
jednako raspodijeljen kao što je raspodijeljena temeljnica.


Pomoću ovih tablica možemo, također, odrediti i prirast jednodobnih sastojina
i to tako, da odredimo prsni promjer sastojine plošnog stabla, a kasnije
i njegov volumen na osnovu odabranog tarifnog niza. Zatim izvršimo
mjerenje debljinskog prirasta na stablima sa prsnim promjerom srednje
plošnog stabla i izračunamo tečajni godišnji debljinski prirast srednje plošnog
stabla. Ovaj prsni promjer tada uvećamo za iznos debljinskog prirasta
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 35     <-- 35 -->        PDF

Ako obratimo pažnju na grafikon 3 vidimo da postoje znatne razlike
u volumenima naših i njemačkih sastojanskih tarifa za hrast. Također je jasno
vidljivo i to da ne smijemo poistovjećivati ove dvije vrste, jer postoje u-
očljive razlike u njihovoj drvnoj masi. Dosadanja uporaba Krennovih tari


is


9,


HÜ Ü H X M
AI CO T3 T3 CO -m T3


L
C C Ö c a c H


H »* -H -P p
o3 3 T3-H H O
0 H ,K^< c .W _<: i) C ^


P cd p cd C -H
co cd T3 Cj 03 cd nj cd c r:
ö N C N ce w f. N
c s


03 >tf 10 ^ Cfl
CO 3 » Cd H O .-1
H U H O H O N 3


x o


H -H H H -H H H O
BH cd H CrH cd rH (3 Ö < Ä1 Ü P


F.. N ,u M ,P


CO H CÖ H CÖ Cd


4, ^ H a- co
SA U) PIA i-J p lA C T3 Cd
C +>
o). ´--. d -p


A r H t>- rj\ H J3 CD CJ> H ^ 3M
C, -H N fJ rH (H -i-l CO L .-1 CH -H
M ft ´-: H ta i« c H N Cd X ffl!--( p N d o) pco co CO


´;-:. c„


Hl u CO cd PO cd c cd H C


« H ^H H H3 i: H rH H 3 H -H CC
H H T3 3 C O cd TS đ C O ;Ü: -T3T3 Ü
c o H «5 Q T3 M o R. e T? CH CL-P. 81CÜ


E: ^ FH CD a i-3> LQ h c cd t-3>W ^ a: cd
PH < CO T´J pv^ CO T3 Pv^ CO CO P
M
CE >j :
H OJ rA -j LT\ < pl


B
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 34     <-- 34 -->        PDF

Tab lica 3
Srednji
promjer
(cm)
49
50
51
52
53
54
55
56
57
5Q
59
60
Raspon srednjih
visina
(m)
za razred nO
25,7-28,2
25,8-28,4
25,9-28,5
26,1-28,7
´25,2-28,8
26,3-29,0
26,4-29,1
26,5-29,2
26,7-29,3
26,8-29,4
26,9-29,5
27,0-29,7
´Tarifni
razred
G
8
D
G
O
T)
G
S
D
G
S
D
G
3
I)
G
.8
D
G
S
D
G C.´J
D
G
S
D
G
8
D
G
S
D
G
S
D
,0
3,000
2,674
2,383
3,154
2,811
8,505
3,312
2 °°i?
2,´´531
3,476
3,097
2,761
3 544
3´248
p 894
3,817
3,402
3,032
Z QOZL
3,´ 560
3,173
4,177
3,722
3,318
4,364
3,889
3,457
4,ro6
4,061
3,61°
4 754
4^237
3,775
4,955
4,417
3,937
0
3,030
2,701
2,^07
3,185 2,839 2,530
3,345
2 981
2´557
3 "09
3*127
2,737
3,573
3,273
2,822
3,852
3,433
3,050
4,030
3,592
3,201
4,214
3,756
3,347
4,402
3,923
3,497
4,595 4,096 3,650
4 794
4 272
3^808
.4
3,061
2,728
2,431
3,217
2,857
2,555
3,377
5,010
2,683
3,542
3,157 2,814
3,712
3,309
2 949
3,887
3 464
3´088
4,087
3,524
3,230
4,251
3,789
3,377
4,440
3,953
3,527
4,635
4,131
3,681
4,834
4,308
3,840
,5
3,092
2,755
2,455
3,248
2,855
2,580
3,´L10
3,039
2,709
3,576
3,187
2,841
3,747
3,340
2,976
3,923
3,496
3,116
4,103
3,657
3,259
4,289
3,822
3,407
4,479
3,992
3,558
4,674
4,166
3,713
4,874
4,344
3,872
0 , 1
3,125
2,733
2,480
3,280 2,924 2,606
3,443
3,068
2,735
3,610
3,217
2,867
3,782
3,370
3,004
3,958
3,528
3,144
4,140
3,690
3,288
4,326
3,856
3,436
4,517 4,026
3,583
4,714
4,201
3,744
4,915
4,380
3,904


Od visinskih nizova tabelirali smo samo granične nizove srednjeg tarifnog
niza visina. Kod primjene ovih tarifa potonji nam visinski nizovi služe
za odabiranje tarifnog niza. Ako se stvarna visina srednje plošnog stabla
nalazi unutar tabelarnog raspona visina, volumen računamo po srednjoj tarifi
(S). Ukoliko nam je ustanovljena visina srednje plošnog stabla veća ili
manja od tabelarnog raspona, volumen određujemo po gornjoj, odnosno^
donjoj tarifi (C, D).
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 33     <-- 33 -->        PDF

Tablica 3


Srednji


prom


jer


(cm)


36


37


38


39


40


4-1


42


^3


44


45


46


47


48


Raspon srednjih
visina


(m)
za razred
S
23,3-25,7
23,6-25,9
23,8-26,1
24,0-26,4
24,2-26,6
24,4-26,8
24,6-27,0
24,7-27,2
24,9-27,4
25,1-27,6
25,2-27,8
25,4-27,9
25,V26,1


Tarif


ni


razred


G
S
D


G


D


G
S
D


G
5
D


G
S
D


G


S


1


D


G


S


D


G
S
D


G


S


D


G


.8

G


S


D


G
S
D


,0


1,397
1,245
1,110


1,495
1,333
1,188


1,597


1,424
1,269
1,704
1,518
1,353
1,814
1,617
1,441
1,928
1,719
1,532
2,047
1,824
1,526


´2,170
1,934
1,724
0 2a´7


2-047
1,825


2,429
2,165^
1,929


2-,565
d ,^00
2,037´
2,705
2´, 41.1
2,149


2,850
2,540
2,264


p


1,416
1,262
1,125


1,515
1,350
1,204


1,518
1,442
1,285


1,725
1,538
1,370


1,838
1,637
1,459


1,952
1,740
1,550


2,071
1,846
1,645


2,195


1,956


1,744


2,323
2,071
1,845


2,456
2,189
1,951


2,593
2,311
2,059


2 734
2^437´
2,172


2,880
2,567
2,288


4


1,436


1,280


1,140


1,536


1,369


1,220


i,639
1,461
.1,302


1,747


1,557


1,386


1,859


1,657


r,477


1,975


1,761


1,569


2,096
1,868-1,665


2,220


1,979


1,764


2,349


2,094


1,866


2,483


2,213


1,972


2,621
.2,336
2,082


2 763


2\ 462


2,195


2,910


2,593


2,311


´,6
1,455
1,297
1,156


1,556
1,387
1,236


1,661
1,480
1,319


1,769
1,577
1,«5
1,882
1,677
1,495
1,999


1,782


1,588
2,120
1,890
1,684


2,246
2,002
1,734


2,376
2,117
1,887


2,510
2,237
1,994
2,649
2", 361
2,104


2,70?
2,488´
2,218


2, .939.
2,620
2,335


,8


1,475
1,315
1,172


1,577
1,405
1,252


1,682
1,499
1,336


1,791
1,597
1,423


1,905
1,698
1,513


2,023
1,803
1,607


2,145
1,912
1,704


2,271
2,024
1,804


2,402
2,141
1,908


2,537
2,261
2,015


2,677
2,386
2,126´


2,82JL
2,514
2,241


2,96.9
2,647
2,359


ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 32     <-- 32 -->        PDF

Tablica


fTvTažT. Easpon sred- 54
njih visina rd
prom-(m) i-ć
za razred.


iLSl


iQ i_20 Q


19,5-21,´L


25 19,9-21,9
S
D


25 PO 3-22 5


D


s


D


20,7-22,7


<-V


2.1 i»—?5 1
G
01 9_0 7, q


31 22,0-24,2


22,3-24,5
D


G


22,5-24,8


.33
i)


G
34 i>


22,8-25,1


G


23,´l-2´5,4


35
s


D


0
0


0
0
U


0
0
0


0


0.
Q
0
0
0


0
0
0


c
0
0


0
0
0


0
0
0


1
0
0


1
1
0


1
1
0


1
1
1


460
410
365


511
455
4 05


566
504
449
624
555


495


685
610
544


7;1.0.
658
595


817
728
649


850
792
706


984
859
766


045
93O
829


126
003
894


212
081
963


303
161
036


0
0
0


0
0
0


0
c
0


0
0
0


0
0
0
Q
0
0
Q
0
0
0
0
0


0
0
0


1
0
0


1
i
0


1


1
0


1
1
1


470
415
373
522
455
415


,-´ ( 1


514
458


rye


566
505


60?
621
5^4


765
680
605


831
741
660


904
805
718


980
873
778


05°
944
842


143
019
908


230
096
977


321
178
050


0
0
0


0
Q
0
Q
0
0


0
0
0


0
0
0


0
0
0


0
0
0


0
0
0


0
0
0


1
0
0


1
1
0


1
1
0


].
1
1


480
428
381


533
475
423


583
524
467


648
577
514


710
635
584


776
592
616


846
754
672


819
730
995
887
791


075
959
855


150
034
921


248
112
991


340
194
064


0
0
0


0
0
0


0
0
0


0
0
0


0
c
0


0
0
0


0
0


Ö
0
0
0


1
0
0


1
0
0


1
1
0


1
1
1


1
1
1


457


390


544
48´!
432


600
535
477


660
C Q G


524


732
644
574


7C,0
704
82;7


650
768
883


934
832
742


Oil
901
805


092


177


049
935


266
128
006


359
211
079


0,
0,


0,
0,
0,


c,
0,
5,
0,
0,
c,
0,


i",


0,


0,


r)


0 ]


0,
< ,
0,


1,
( ,
0,


0,
0,
1


1,
0,


i,
1,
1,


1,
1,
1,
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 31     <-- 31 -->        PDF

SASTOJINSKE JEDNOULAZNE TABLICE ZA HRAST KITNJAK (Q.PETRAEA


LIEBL.


Tablica 3


Željko Tomašić , dipl. ing. šumarstva


Sred- Raspon sred- Tarif


nji njih visina ni


protu- (m) razred ,2 ,6 ,8


jer za razred


Lcn) S .


0,058 0,061 0,064 0, 067 0,071
10 0,052 0,055 0,057 0, 060 0,063
0,04-6 0,049 0,051 054 0,055


0,


0,074-0,077 0,081 0, 084 0,088
11 10,6-11,5 0,066 0,069 0,072 0, 075 0,078
D 0,059 0,061 0,064 067 0,070


G 0,092 0,096 0,099 0, 104 0,108
12 11,6-12,7 0,082 0,035? 0,088 0, 092 0,096
0,073 0,075 0,079 0, 082 0,085


G 0,112 0,115 0,121 0, 125 0,130
13 12,5-13,7 S 0,100 0,104 0,107 0, 111 0,116
D 0,089 0,092 0,096 0, 099 0,103


0,134 0,139 0,144 0, 149 0,154
14 13,4-14,7 0,120 0,124 0,128 0, 133 0,137
0,107 0,111 0,114 0, 118 0,123


0,159 0,165 0,170 0, 176 0,181
15 14,2-15,6 S 0,142 0,147 0,152 0, 157 0,162 D 0,127 0,131 0,135 0, 14-0 0,144


G 0,18? 0,193 0,199 0, 205 0,211
16 15,0-16,4 S 0,167 0,172 0,1?7 0, 183 0,188
D 0,149 0,153 0,158 0, 153 0,168


0,217 0,224 0,230 0, 237 C,24417
15,7-17,2 0,194 0,200 0,205 211 0,217
0,173 0,173 0,183 0´, 188 0,194


G 0,251 0,258 0,265 0, 272 0,279
18 16,4-17,9 S 0,223 0,230 0 236 0, 242 0,249
D 0,199 0,205 0^210 0, 216 0,222


G 0,287 0,294 0,302 309 0,317
19 17,0-18,6 S 0,255 0,262 0,269 0, 276 0,283
D 0,228 0,234 0,240 0, 246 0,252


G 0,325 0,334 0,34-2 0, 0,359
20 17,5-19,3 0,290 0,297 0,305 0, 312 0,320
0,258 0,265 0,271 0, 278 0,285


0,367 0,376 0,385 0, 394 0,403
21 18,1-19,8 0,327 0,335 0,343 0, 351 0,359


0,292 0,299 0,306 0, 313 0,520


0,4-12 0,4-21 0,4-31 0,´ 441 0,450


22 18,6-20,4
0,367 0,376 0,384 c, 393 0,401
0,327 0,335 0,342 0, 350 0,358
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 30     <-- 30 -->        PDF

Tablica 2


SredRaspon
sredTarif


nji njih visina ni


prom(
m) razred ,0 ,2 4 ,6 ,8


jer´ za- razred


(cm) ´ S


G 7,739 7,798 7,858 7,919 7,979
65 ´35,1-37,2 Q 6,204 6,252 6,300 6,348 6,397


O
5


4,974 5,012 ,051 5,089 5,128
D


G Ü 040 8,101 0 ,163
8,224 8,286


66 33,2-37,3 O
6 446 6,495 6 544 6,593 6,643
5 167 5,207 J
C 246 5,286 5,325
0 n


4 349 8,411 O 4-74.
3,537 8,600


r


67 33 3-37,´-´-s
O 693 6,743 6 793 6,844 6,895


c


D 365 5´, 406 44-6
5,527


5,487


CT Ü 664 6,728 8 792 8,857 8,921
68 33,4-37,5 .0 946. 6,997 7 ,048 7,100 7,152
D 5,809 550 5,692 5,734


Q


G 986 9", 052 117
9,183 9,249

69 33,5-37,6 7 204 7,256 7 309 7,362 7,415 D
5 775: 5,817 5 860 5,902 5 CVJ-4
G 316* 9,383 9 450 9,517 9,535


70 33,6-37,-7 S
7 46a ´7,522 9 576 ´7,630 7,684


r


D 6,030 073
6,116 8,160


s 987


6


652. 9,721 0 789 9,"853 9,92?
71 33,5-37,3 S 738 7,793 7 848 7,903 7,958
D 20y 6,247 291 6,336 5,380
CT 0 *99´6 10,066 10 136 10,206 10,277
72 33,3-37,9 O Ort
, 014 8,070 O0 126 8,182 8,239
D 424 6,469 6-"514. 6,559 6,605


6
r;
1 10 34? 10,419 10 4-90 10,562 10,634


u.
73 ,3.3;s-38,0 .0" 8,352 8 410 8,467 8,525
s 0. 650 6,696 6 7-42 6,788 6,054


D


6,


G 10, 706 10, TO..0..85"f 10,924 10,998


0


74.
33,9-38,1 0. 583 8,641. 8 699-8 ,´758 8,817
5,92?
D´ 6 880 6. 974
7,021 7,068


11, 072
7fr 34,0-33,2 Š u .876
D 7, 116


H6
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 29     <-- 29 -->        PDF

tablica 2


breanji
promjer
Cera)
Raspon, srednjih
visina
(si)
za razred
S
Tarif-
ni´
razred ,0 ,8
4,21?
,361
,710
´´-14
i7.n
500
44;-? i-81
´91
3
2
335
515
818
75 4 600
31,5-35,4vo´j
3?J>
I O p ^ ´.;
643
31,7-35,5 ´"",-)
<-,
012 041
859
069 0 58
54 31,3-35,7 °C1
12?
911
155
002
08.0
215
04 8
0"8-141 133 282
55 32,0-35,9 034
2?´!
121
304
159
334
195
364
234
395
32,1-35,0
329
511
456
425
34?´
487
4-75
358
518
522
427
R4Q
32,2-35,2
571
465
530 ^1 5
545 4
719
5B5
675
625
707
819 920 970 022
32,3-35,3 665
?40
703 745
804
786
837
827
870
32,5-36,4
073
669
903
125
910
936
m
O HC\
229
995
003281
035
037
32,6-35,5
334
078
091
337
120
105
440
153
139
494
208
173
547
249
208
51 32,7-36,7
32,3-36,5
501
292
243
375
512
419
556
336
278
931
557
455
710
y-o
313
987
601
491
755
423
343
04-5
646
527
820
468
583
100
682
75 3
bj 52,9-35,?
599
214
733
636
271
829
6^3 71C
55 5
921
74°
64 33,0-37,0
44/.;
968
503
015
rv54
062
620
109
679
166
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 28     <-- 28 -->        PDF

Tablica 2


Srednji
promjer
(cm)


37
33
3?


40
41
42


43


1±2L


45
45
47
´48


iL Ci


5C


Raspon srednjih
visina


(m)
za razred
S
28,6-32,1
23,8-32,4
25,1-32,6
29,3-32,9
29,6-33,2
29,8-33,4
30,0-33,&
30,2-33,9
30,4-34,1
30,5-34,3
30,7-34,5
30,9-34,7
31,1-34,9
31,2-35,0


Tarif


ni


razred


G


S


G
S
D


G
S
D


.G
S
D


G
S
D


G
S
D


G
5
3


G
S
D


GS
D


G
3
D


G


r<


Ü


D


G


3
D
G


S
D
G
3
D


,0


1,889
1,514
1,214


2,019
1,619
1,298
2,155


1,728
1,385


2,295
1,841
1,476


2,442
1,958
1,570


2,594
2,080
1,667


2,751
2,206
1,768


1 OT h


2,336
1,873


3,083
2,47?
1,981


3,257
2,611
2,093


3,438
2,756
2,209


5,523
2


c,0r~<


2^329


3,815
3,059
2,452


4,013
3,217
2,3v9


,2


1,915
1,535
1,230


2,046
1,640
1,315
2,183
1,750
1,403


2,325
1,864
1,494


2,472
1,982
1,589


2,625
2,104
1,587


2,784
2,232
1,789
2,948
2,363
1,394


3,117


P llOO


ć , f J J


2,003


- pO/;
2´ 640
2,116
3,474
2,735


5,551
2,935
2,553


5; P^ll´


5,090
2,477
4,054
3,250
2,605


1,940
1,556
1,247


2,0731,662
1,332
2,211
1,772
1,421


2,354
1,887
1,513


2,502
2,006
1,608


2,656
2,130
1,707


2,816
2,257
1,810


2,931
2,390
1,916


3,152
2,527
2,025


3,329
2,669
2,139


3,511
2,815
2,257


5,700
2 966


3 894
3 \ 122
2,502
4,094
3,282
2,631


,6


1,967
1,576
1,264


2,100
1,684
1,350


2,239
1,795
1,439


2,333
1,910
1,532


2,533
2,030
1,528


2,688
2,155
´1,72?


2,849
2,284
1,831


3,015
2,417
1,933


3,187
2,555
2,048
3,3S5
2,697


2,162


3,548
2,845
2,280


2 997
2yic2
3,933
3,153
2,528
4,135
3,315
2,657


,8


1,993
1,598
1,281


2,127
1,705
1,367


2,267


1,818
1,457
2,413
1,934
1,55C


2,563
2,055
1,64?
2,720


2,180
1,748


2,881


2,310
I´, 852


3,049
2,444
1,959


3,222
2,583
2,071
3,401
2,726
2,185


3,586
2,875


2,305
3,777


3,028


2,427


3,973
3,185
2,553


4,176
3,348
2,684
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 27     <-- 27 -->        PDF

?ablica 2


Sred-r
nrji""
promjer
(cm)


0"A


->
23


cr


26
27
23
<:"->
30
31
32
35


34.
35
36


Raspon srednjih
visina


(m)
sa razred
px *-?6 i


J,-7 tu,j_
pv, p_o,". 9


ph 7. on p


Oh o O^ o


´ ., ; —.´´ c, ´;


on: L" o o rj


Pf 0-PQ P


25,4-2~,5


25,3-30,0


P7 1-7,0 n


?7 /|._*n P


--li, « J-> J


28,0-31,5


26,3-31,8


Tarif


ni


razred.


Q


D


Ci
o


D


D


G
3
D


V.
3


D


´O


D


3


3


D


G
o
D


G


D


q


D


C


D


VI


3
I)


,0


0,573
0,451
0,363
0,533
0,513
0,4-11
0,708
0,566
0,455


0,?81
n rZOC
0,602


0,358
0,688
0,558


0,940
0,754
0,604


1 0 P´´7


0, 350


1,117
0,885
0,718


1,213
c, 472
0, ?30
1,318
1,053


0^044


1,419
1,137
0,912
1,528


1,225


0,982
1,644
1,318
1,056


1,764
1,414
1,133


, Ć.


0,567
0,471


0,377


0,653
0,523
0,413


0,722
0,879
0,464


0,725
0,636
0,512
0,8´?/!.
c,?ci
0,552,
C °67´
0,757
0,615


^ , -´ J I


c 671


1,135
6, 311
0,730


1,253
0,988
c, 792


l,33z:1,069
0 86r´


1,440
1,155
0,928


1,551
1,244
0,997
1,667
1,337
1,071


1,788
1,434
1,149


,4


0,600
0,481
0,386


0,668
0,534
0,428


0,737
0,591
0,473


0,811
0,661
0\ 522


0,891
0,714
0,572


0,974
0,781
0,626


1,062
0,852
0 68 6


1,155
0,026
0,73-2


1,253
1,004
0,705


1,355
1,086
0,871


1,-52
1,172
0,340


1,574
1,262
1,018


1,631
1,355
1,087


1,813
1,4-541,16´"


0
0
0


0
0
0


0
0
0


0
0
0


0
n
(1


0


1


c


n


3
0


1
1


1


1
0
1
1


1
1


1


1
1
1
1
1


6


613


4-91


394


630


53-5


3-37


761


502


483


827


663


331


907
707
S-C´7.


´´l´~


i


1 74


P´7Ä
020
816


,576


103


863


150
On.´
507


6,0 ;


, 715,
375
,102


,833
1674
,181


,8


0,626
0,502
0,402


0,694
0,556
0,4-66


0,766
0,614


0 llOO
0,84-3
0,575
0 569


C 924
C ´ °40
5 594


1,009
0,809


6 ´ :


1,099
0,881
0,705
1,194
0,357


0,757


1,293
.1,037


0,331


1,357


i, 120


0,898


1,506


1,207


0 368


1,520


l´T99?


1,739
1,394
1,113


1,863
1,4-94
1,1 9-3
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 26     <-- 26 -->        PDF

SASTOtflNSKE JEDNOULAZNE TABLICE ZA HRAST-LUŽNJAK (0 . robur L. )
Željko Tomašić, dipl. inj;, šumarstva Pablica 2


Srednji
promjer
(cm)
1011
Raspon srednjih
visina
(m)
za razred
S
11,7-13,1
13,1-14,6
Tarifni
razred ,0
c0
0
0
0
0
071
05? 046
091
073
038
5
0
p0
0
0
c
075
060
0-´-! 8
095
076
061
,´+
0
0
0
0
0
0
070
063
051
090
079
064
t 6
0
0
0
0
0
0
085
086
053
104
083
067
1
0,
0,
c,
0, c, 0,
12
I?
14
14,3-16,0
15,5-17,3
16,5-18,5
c 0
0
0
0
0
0
0
0
113
090
072
138
110
088
166
133
107
0
c0
0
0
0
0
0
0
117
094
075
143
115 0°2
172
138
110
0
0
0
0
0
0
c 0
0
122
098
079
149
110
095
178
143
114
0
0
0
0
0
0
0
0
0
127
102
082
154
12´!
099
184
148
118
o, c, c,
0,
0,
0,
0,
0,
0,
15 17,5-1°,6 0
0
c
197
158 127
0
0
0
:204
163
131
0
0
.0
211
169
135
´0
0
0
919
174
140
0,
0,
0,
16 18,4-20,6 0
0
0
232
186
149
0
0
0
239
192
154
0
0
0
246
198
158
0
0
0
2S4
204
163
0,
0,
0,
17
18
19,3-21,6
20,0-22,4
G
S
s
D
0
0
0
b 0
0
270
216
173
311
24Q
200
0
0
0
0
0
0
278
223
1?8
320
256
206
0
0
0
0
0
0
285
229
184
329
264
211
0
0
0
0
0
0
294
236
189
338
271
217
0,
0,
0,
0,
0,
0,
19 20,8-23,3
G
s
0
0
0
356
286
229
0
0
0
366
293
235
0
0
0
375
301
241
0
0
0
385
309
24-7
0,
0,
0,
20 21,5-24,0 0
0
0
405
325
260
0
0
0
415 7>33
267
0
0
0
426
341
273
0
0
0
436
350
280
0,
0,
0,
21
22
22,1-24,8
22,7-25,4
G
S
D
0
0
0
0
0
0
458
367
294
514
412
330
0
0
0
0
0
0
469
376
301
52S
422
338
0
c0
0
0 c
480
385
308
538
431
346
0
0
0
0
:0
0
491
394
316
550
441
353
0, ° 0, ,
0,
0,
0,
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 25     <-- 25 -->        PDF

v4


O


>


> 3


O <
N >"3
H S
S3 EH


H
1-1 Sć
p^


>o

w 6-I
55 CO


«* <


ca «


o rc
c\


c


.* o
H
<.,


L


Ü


E


>


01


p


o


ne
E O


O


^ 3


O,


H* H
C L>


w^
-o p


P. n
i


o
r-3
c


ö


u


V)


C


0)


3
M


o


>


1


>


a


o


H
C
ffi
U


b:
ro


T3


E


O
bC


1


r*


ff


1


«


O


H
c


a


U


hC


CtiTS
«


o,


XI


1


C\J


a


H
c


(*-<
-H


U


a


-P


H
"O
ß
P


o


bO


1


M


L>


H
c


4~<


Ti


G


o


-p


H
r3
c


o


o


l


<\


°
1


\^\


\vv


\\


Y\


\\


\\


^


W


\\


Vi


va


»


VI


\\


\\


1 1
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Budući je izjednačenje provedeno logaritamskim putem uzeli smo u
obzir i Mayerovu korekturu. Dobivene volumene množimo faktorom f2
f2 = 10:U5- Stog V, log d


Kod hrasta kitnjaka smo prilikom usklađivanja već prije navedenih veličina,
također naišli na poteškoće. Naime, zbog nedostatka podataka o volumenima
slabijih boniteta, u jačim debljinskim stupnjevima, izjednačeni
tarifni niz slijedi podatke volumena prvog bonitetnog razreda i time dobiva
nelogičan slijed (prestrm uspon u jačim debljinskim stupnjevima). Zato
smo izjednačenje volumena proveli na osnovu tarifnog niza, dobivenog iz
izjednačenih visina i dvoulaznih tablica koji bolje odgovara stvarnim podacima,
odnosno, tarifi za kitnjak. Ovako izračunati tarifni nizovi za obje vrste
(dobiveni nakon usklađivanja), predstavljaju srednje tarifne nizove (S). (Tablica
1).


VELIČINE PARAMETARA I ´NJIHOVE STANDARDNE DEVIJACIJE


Tablica 1.


HRAST LUŽNJAK HRAST KITNJAK


log bo -3,7551^8 -3,762656


bi 2,502717 2,478849


0,096080 0,041435


Slog V, log d


0,112451 0,044820


"Slog bo


0,072154 0,029912
bl


A 5,722218 Č,523799


B 13,151514 13,722980


0,056690 0,105371


Sd~Vnh´


0,009294 0,029194


SA


0,224261 0,666010


aB


Na temelju rasipanja oko funkcije izjednačenja hg = f (dg) i
Vg == f (ds) gdje su:


109
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 22     <-- 22 -->        PDF

ske jednoulazne tablice daju volumen srednjeg sastojinskog stabla. Obračunavanje
volumena sastojina pomoću volumena srednjeg sastojinskog stabla,
do sada se u nas izvodilo primjenom Krenn-ovih sastojinskih tarifa za hrast
koje su načinjene 1948. god. grafičkim putem na temelju njemačkih prirasno-
prihodnih tablica. Kod izrade ovih tarifa nije se diferencirao hrast
lužnjak od kitnjaka, već su se ove dvije vrste tretirale sumarno (u smjesi).
Zbog toga, a i zbog različitosti podneblja, te veće produktivnosti naših tala,
javila se potreba izrade sastojinskih jednoulaznih tablica posebno za hrast
lužnjak, a posebno za kitnjak, koje će odgovarati našim uvjetima.


2. NAČIN IZRADE TABLICA
Tablice smo izradili na sličan način kao i Krenn samo što su svi podaci
izjednačavani računskim putem. Pri tome smo koristili prirasno-prihodne tablice
za naš lužnjak i kitnjak (ŠPIRANEC 1975.).


Kod sastojinskih jednoulaznih tablica koje daju volumen srednjeg sastojinskog
stabla (srednje plošno stablo), najvažnije je uskladiti odnose između
visina srednjeg plošnog stabla ovisnih o prsnom promjeru srednjeg plošnog
stabla, te volumena srednjeg plošnog stabla ovisnih o prsnom promjeru istog.
Kod obje vrste izvršili smo usklađivanje ovih odnosa na istovjetan način,
nailazeći pri tom na izvjesne poteškoće.


Tako smo kod proučavanja visina srednje plošnih stabala hrasta lužnjaka,
koje su uzete iz prirasno-prihodnih tablica, utvrdili da nemaju pravilan slijed
jer se prestrmo penju osobito u jačim debljinskim stupnjevima, te bonitetni
nizovi visina imaju oblik gotovo paralelnih pravaca na milimetarskom papiru.
Ovu nepravilnst smo ispitali i na funkcijskim papirima Mihajlovom i Henriksenovom.
Zbog toga spomenute visine nismo mogli uzeti u obzir prilikom
izrade ovih tablica te smo (ne ulazeći pri tom u uzroke ovih pogrešaka), bili
prisiljeni uzeti podatke o visinama za hrast lužnjak koji su utvrđeni prilikom
izrade jednoulaznih tablica za hrast lužnjak (PRANJIĆ 1979.). Ove su visine
mjerene na svim specifičnim staništima hrasta lužnjaka, a obuhvaćaju gotovo
za sve bonitete (visine tarifnih nizova br. 10, 15, 20, 25, 30, 35 i 39).


Računsko izjedačavanje podataka izvršili smo metodom najmanjih kvadrata.
Prethodno smo odabrali najpovoljniji analitički izraz izjednačenja. Za


b,
volumene je to parabola v = bo d


b


a za visine Mihaj lova funkcija h = 1,3 + a e d


Usklađivanje volumena, visina i promjera srednjoplošnih stabala izvršili
smo tako da smo najprije odredili tarifne nizove volumena pomoću visinskih
nizova i dvoulaznih tablica za dotične vrste, a zatim iste, pored već
dobivenih tarifnih nizova izračunatih na temelju izjednačenih volumena, nanosili
na milimetarski papir i ispitivali njihovu usklađenost. Kod hrasta lužnjaka
smo u tu svrhu izvršili korekciju parametara pomoću njihovih standardnih
devijacija.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 21     <-- 21 -->        PDF

UDC:630S5I — Ouercus robour Liebl. Qu. petraea Liebl. Sum. list 106:107


SASTOJINSKE JEDNOULAZNE TABLICE ZA HRAST LUŽNJAK
(QUERCUS ROBUR L.) I HRAST KITNJAK (QUERCUS PETRAEA
LIEBL.)*


Željko TOMAŠIĆ, dipl. inž. šum.
ĐURDENOVAC, Školska ul. br. 36.


SAŽETAK. Za obračunavanje mase hrastovih sastojina koriste
se Krenn-ove sastojinske tarife za hrast. Te tarife su jedne i za hrast
lužnjak i za hrast kitnjak, iako masa stabala tih vrsta mole biti
različita. Da se otkloni taj nedostatak autor je izradio za svaku
ovu vrst posebne sastojinske jednoulazne tablice po Krenn-ovoj
metodi koristeći Špirančeve prirasno-prihodne tablice ovih dviju
vrsta, (op)


1. UVOD
U svijetu poznata »slavonska hrastovina« vrlo fine strukture, uskih
godova, pravilne žice i velike trajnosti, odraz je, kako ekološkog optimuma
sa velikom stanišnom produktivnošću naših prilika, tako i načina gospodarenja
kojim se hrast uzgaja u relativno gustom sklopu zbog čega mu godišnji
debljinski prirast ne prelazi 3 mm. Zato se hrastovima lužnjaku i kitnjaku,
našim najvrednijim vrstama drveća, već zarana posvećivala naročita
pažnja. Ako pogledamo niz dendrometrijskih radova koji se odnose na tablično
određivanje volumena stabala ili sastojina, a koji su rađeni za naš hrast
lužnjak, odnosno kitnjak,. vidimo da je ovo područje već relativno dobro istraženo.


Ovdje ćemo navesti autore koji su izradili naše jednoulazne tablice ovih
dviju vrsta.


Ljuba MARKOVIĆ je već 1931. g. sastavio tablice drvnih masa hrasta
lužnjaka na osnovu sekcioniranja stabala, oborenih prilikom formiranja prosjeka
u posavskim šumama (prostorno uređenje).


Poslije toga slijede radovi: Jednoulazne drvnogromadne tablice za hrast
lužnjak (B. EMROVIĆ 1953.), Jednoulazne tablice drvnih masa za hrast lužnjak
i kitnjak (M. ŠPIRANEC 1975.), Jednoulazne tablice po dobnim razredima za
hrast lužnjak (D. KLEPAC 1976.), te Jednoulazne tablice za hrast lužnjak


(A. PRANJIĆ 1979.).
Međutim, za razliku od jednoulaznih tablica koje daju volumen srednjeg
stabla pojedinog debljinskog stupnja što smo ih upravo spomenuli, sastojin


* Diplomski rad obranjen 4. 2. 1982. g. pred Komisijom u sastavu dr A. Pranjić
— mentor, dr D. Klepac i dr Š. Meštrović Šumarski fakultet Zagreb


ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 24     <-- 24 -->        PDF

hj. — visina srednje plošnog stabla
Vg — volumen srednje plošnog stabla
dg — prsni promjer srednje plošnog stabla


izradili smo granične tarifne nizove, odnosno, gornju i donju tarifu. Pri
tome smo ustanovili da kod hrasta lužnjaka rasipanje visine cea 12% odgovara
rasipanju volumena od približno 24IJ/o. Kod kitnjaka smo rasipanje visina
morali smanjiti za 1/2 (na 10%)) da bi nam ono odgovaralo rasipanju volumena
od cea 20°/o (grafikon 1 i 2). (Tablica 2 i 3).


V(m3)


Grafikon 1. GRANIČNI NIZOVI IZJEDNAČENIH


VOLUMENA HRASTA LUŽNJAKA


d - prsni promjer srednje plošnog
stabla u cm


V - volumen srednje plošnog stabla u m"


a. - gornja granica tarife S
a_ - donja granica tarife


b. - gornji tarifni niz G
bp - donji tarifni nix Đ
S.
K-d(cji)