DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 36     <-- 36 -->        PDF

fa rezultirala je pogreškama koje su nastajale zbog preniskih vrijednosti,
budući da su obje vrste naših hrastova produktivnije od njemačkih. Napominjemo
još i to da se ovdje radi o srednjim sastojinskim stablima te ove
pogreške ostaju još opasnije.


Iz ovog grafikona se može uočiti još jedna vrlo važna činjenica koju
smo ustanovili prilikom ispitivanja odnosa između ovih dviju vrsta. Ako
na isti grafikon nanesemo tarifni niz br. 16 za lužnjak i tarifni niz br. 11 za
kitnjak iz jednoulaznih tablica za hrast lužnjak, odnosno za hrast kitnjak,
a koje daju volumen srednjeg stabla pojedinog debljinskog stupnja unutar
sastojina (ŠPIRANEC, 1975), uviđamo da se volumen gotovo potpuno poklapa
sa srednjim tarifnih nizovima hrasta lužnjaka, odnosno hrasta kitnjaka
naših novo konstruiranih sastojinskih tablica za te vrste. Neznatne razlike
postoje tek u jačim debljinskim stupnjevima. Iz ovog možemo zaključiti da
spomenute tarife za određivanje volumena sastojina po debljinskim stupnjevima,
imaju također karakter sastojinskih jednoulaznih tablica. Zbog toga
se ne bi smjele primjenjivati za određivanje volumena sastojina po debljinskim
stupnjevima jer je to izvor mnogih pogrešaka koje nastaju zato što
ove tarife za neke sastojine daju preniske, a za druge opet previsoke rezultate,
ovisno o obliku i položaju stvarne visinske krivulje.


3. PRIMJENA SASTOJINSKIH JEDNOULAZNIH
TABLICA
Primjena sastojinskih jednoulaznih tablica pretpostavlja klupiranje sastojine
u svrhu dobivanja distribucije broja stabala po debljinskim stupnjevima,
na temelju koje se odredi temeljnica. Iz ukupne temeljnice izračunavamo
srednju temeljnicu dijeleći je s ukupnim brojem stabala´ a na osnovu
nje odredimo promjer srednje plošnog stabla. Visina srednje plošnog stabla
predstavlja aritmetički srednja visina izračunata na temelju određenog
broja (cea 20) izmjerenih visina stabala promjera srednje plošnog stabla (pri
tome moramo paziti da uzorak bude dovoljno velik). Pomoću ove visine na
već ranije opisan način, odaberemo tarifni niz. Iz određenog tarifnog niza
na osnovu prsnog promjera srednje plošnog stabla očitamo njegov volumen
koji množimo sa brojem stabala/ha da bi dobili volumen dotične sastojine/
ha. Primjena ovih tablica vrlo je brza i jednostavna, ustanovljeno je da
imaju približnu točnost kao i dvoulazne tablice.


Nedostatak sastojinskih jednoulaznih tablica je u tome što one daju
ukupan volumen sastojine po ha, pa nemamo uvid njegove strukture po
debljinskim stupnjevima. Međutim, i ovaj nedostatak možemo otkloniti ako
pretpostavimo da je volumen sastojine po debljinskim stupnjevima približno
jednako raspodijeljen kao što je raspodijeljena temeljnica.


Pomoću ovih tablica možemo, također, odrediti i prirast jednodobnih sastojina
i to tako, da odredimo prsni promjer sastojine plošnog stabla, a kasnije
i njegov volumen na osnovu odabranog tarifnog niza. Zatim izvršimo
mjerenje debljinskog prirasta na stablima sa prsnim promjerom srednje
plošnog stabla i izračunamo tečajni godišnji debljinski prirast srednje plošnog
stabla. Ovaj prsni promjer tada uvećamo za iznos debljinskog prirasta