DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 63     <-- 63 -->        PDF

PORTRETI


VATROSLAV CERMAN,
kr. zemaljski kulturni vijećnik u Kutjevu


Prelistamo li »Šumarsku enciklopediju«, od koje je u drugom izdanju izašao
prvi svezak s alfabetarom od A do GRAD, vidimo, da je kao značajnih stručnjaka
zabilježenio njih tek nekoliko desetaka. Točnije, u prvom izdanju 35, a u drugom
70. Međutim od tih su u I izdanju samo jedan, a u II samo četiri šumara,
koji nisu u tisku (Šumarskom listu ili drugdje) ništa objavili. Zar to znači, da nije
bilo niti da ih je danas više, koji svojim radom u naše šumarstvo ne ugrađuju
i ugaone kamene? Ne, ali svjedočanstva njihovog rada nalaze se u uzgojenoj šumi,
u racionalizaciji iskorišćivanja, u njihovim odnosima u radnim kolektivima ili u
sudjelovanju u radu užeg ili šireg kruga društvenih zajednica, a to nije zabilježeno
u nikakvim trajnijim dokumentima. Svoje ideje koriste u svakidašnjem radu
a njima se gube tragovi bilo završetkom njihovog radnog vijeka, bilo sječom dozrelih
sastojina ili njihovim stradanjem u požaru, od napada insekata i dr. Nešto
ostaje zabilježeno u nekrolozima ili nadgrobnim govorima, ali to je redovno više
emotivna nego dokumentarna ocjena rada odnosnog pokojnika. Pa i oni, koji
su ostavili iza sebe napisanu riječ, tonu u zaborav, ali je ipak za takove moguće
osježiti sjećanje, obnoviti njihovu ličnost i značenje, bar za njihovu suvremenost.
Njihovo izvlačenje iz potpune zaboravi danas provodi Jugoslavenski leksikografski
zavod »Miroslav Krleža« u Zagrebu izdavanje HRVATSKOG BIOGRAFSKOG
LEKSIKONA. U tom Leksikonu u odgovarajućem opsegu bit će prikazani i šumari
koji su djelovali na području Hrvatske.i) Prikazi osoba u HB Leksikonu
ne znače samo njihovo obilježavanje nego su i doprinos za poznavanje povijesti
šumarstva. Tako, npr., izlazi na vidjelo, da je Prokop A g j i ć, šumar na području
I Banske imovne općine (sa sjedištem u Glini) predlagao »zajednički rad« za izdavanje
»OPISA ŠUMARSTVA U KRALJEVINAH HRVATSKOJ I SLAVONIJI« u
kojem se ne bi trebale nalaziti samo činjenice nego i kritički se osvrnuti na prošlost
i na osnovu takvih analiza izraditi smjernice za budući rad hrvatskog šumarstva
(l)2). To se odnosi i na Vatroslava Cermana, šumara i pisca.


1.1 Od biografskih podataka o V. Cermanu teško da je ostalo nešto više osim
kratke vijesti u Šumarskom listu (1883, str. 258), da je »28. srpnja umro nakon
poduže bolesti u Stenjevcu kraj Zagreba, bivši šumar zakladnog prije dobra Kutjeva,
Vatroslav Cerman« te »akoprem je bio Čeh, ljubio je ipak Hrvatsku poput
svoje otadžbine« 3).
Vatroslav, koji se do dolaska u Hrvatsku nazivao Ignac, Cerman rodom je
dakle iz Češke, a šumarstvo je vjerojatno studirao u Beču. Jedno, vjerojatno i
prvo, radno mjesto bilo je u Galiciji, na području Karpata. To proizlazi iz na


li Prvi svezak koji obuhvaća osobe čija prezimena počinju sa slovom A i B izlazi krajem ove,
1982. godine.
2) Nakon dovršenja teksta za HBL, pronađeno Je, da je Agiić počeo raditi 1879, u otočkoj imovnoj
općini a zatim je bio kotarski Šumar u Korenici (šum. list, 1881, str. 104) te da je umro 1909. godine
(Šum. list, 1909, str. 152).
3) Pokušaj ing. Drage H a n z 1 a, kojem ujedno zahvaljujem na pomoći, da u Kutjevu nešto
sazna o Cermanu nije urodio plodom.


149
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 64     <-- 64 -->        PDF

voda u njegovom članku u »Gospodarskom listu« o »osušenju kotlinaste močvare«
te u članku o »omeđivanju šuma«, objavljenom u »Šumarskom listu« (1879, str.
90). U Hrvatskoj je najprije bio, kako se potpisao, »sreski šumar« u Pakracu
(»Gospodarski lista«, 1869) te u Kutjevu, a zatim, kako je već u naslovu navedeno,
zemaljski kulturni vijećnik (»Šum. list«, 1881, str. 104*). Imenovanje kulturnim
vijećnikom svakako je dokazom da je kao stručnjak bio zapažen i cijenjen. A da
li je zavrijedio takvo priznanje neka odgovori ono, što je ostalo na stranicama
stručnog tiska onog doba, objavljenih radova i članaka u »Gospodarskom listu«,
»Gospodarskom poučniku«, »Šumarskom listu« i u »Forstwirtschaftliches Blatt-u«.


1.2 Prema podacima Bibliografskog kataloga Jugoslavenskog leksikografskog
zavoda »Miroslav krleža« od V. Cermana objavljeno je:
— u »Gospodarskom listu«: Oranje (1868. god. u 8 nastavaka, svega 18 str.),
Mješani gnoj od kosti (1868), Osušenje kotlinaste močvare (1868), Posebno pripravljanje
zemljišta za pojedine vrste bilja (1869), Pripravljanje zemljišta za uspjev
(1869), Sjeme (1869, u 4 nastavka, 9 str.), Vinogradski red (1876), Radovi u vinogradu
(1878), zatim Šumska paša, Naši pašnici (u dva broja, 4 str.), Rationalno
pašnjarstvo, Protiv bedrenice, sve 1869. godine, Sustavna plemenidba stoke (1878,
u 4 nastavka, svega 9 str.) te
Naše obćinske šume (1869);


— u šibenskom »Gospodarskom poučniku«: Kako da si usjeve gnojimo (O poljskim
radovima poslije sjetve) (1871, u dva nastavka, 10 str.);
— u »Šumarskom listu«: Razmatranja ob obćinskih šumah (1877, br. 4, str.
217—219), Šiška (1878, br. 2, str. 85—96 u hrvatskom izdanju a str. 101—114. u njemačkom
izdanju), Šumarska niža učilišta (1878, br. 2, str. 101—105), Omeđivanje
šuma (1879, br. 2, str. 76—82) i Šumarstvo požeške podžupanije (1881, br. 5, str.
237—248. i u br. 6, str. 290—300);
— u Forstwirtschaftlichens Blatt-u (pod imenom Ignatz): Betrachtungen über
unsere Gemeindewaldungen (I godište, 1877, br. 3, str. 265—268).
Kao autor prikaza »Šumarstva požeške podžupanije« naznačen je Franjo a ne
Vatroslav Cerman. Međutim autor i tog članka je nesumnjivo Vatroslav. Vatroslav
Cerman naznačen je kao autor u »Kazalu autora suradnika Šumarskog lista
1877. — 1876. god.« [14], Nadalje, u Popisu članova Hrvatsko-slavonskog šumarskog
društva iz onog doba nema Franje Cermana, a prezimena Cerman nema
više ni u Hrvatskoj ni 1951. godine [13]. Prema Bibliografskog katalogu Jugoslavenskog
leksikografskog zavoda »Miroslav Krleža« u međuratnom razdoblju postojala
je učiteljica Mileva Cerman [2], a jedna kći Vatroslava bila je, kako je poznato
i ing. Dragi Hanzlu, učiteljica. Nadalje, komparacija teksta »Šumarstva Požeške
podžupanije« s tekstovima prethodnih članaka Vatroslava također dokazuje, da je
on autor i tog članka i konačno, jer je uz ime i prezime dodano da ga »piše kr. zemaljski
kulturni viećnik u Kutjevu«.


2. Članci Vatroslava Cermana u »Gospodarskom listu« s područja poljoprivrede
dokazuju, da se nije ograničio samo na golo vršenje dužnosti za koju je imenovan,
nego da je gledao šire, opće stanje sredine u kojoj je živio i uočio po4)
Rješenje o imenovanju kulturnim vijećnikom datirano je s 12. studenoga 1SS0. godine. Istim
rješenjem Kr. zemalske vlade kulturnim vijećnicima imenovani su i: Đuro B a j e r, nadšumar vlastelinstva
Thurn-Taxis; Antun B r o s i n g, vlastelinski šumarnik u Čabru; Dragutin F a 11 e r, kr. šumarnik
komorskog dobra Fužine; Adolf Danhelovsky , vlastelinski šumarnik u D. Miholjcu; Virgin
M a 1 i n, nadšumar imovne obćine u Bjelovaru i Adolf Martinović , nadšumar vlastelinstva u
Erdeviku.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 65     <-- 65 -->        PDF

trebu da i preko »Gospodarskog lista« uputi poljoprivrednike i seljake na bolju
obradu tla i »rationalnije pašnjarstvo«. Kako iz popisa članaka vidimo, posebnu
pažnju C. je posvetio pripremi zemljišta za sjetvu (oranje i dr.). Ove uputu možda
su bile i važnije za područje Banske Hrvatske nego Vojne Krajine, jer je u
Vojnoj Krajini dublje oranje bilo naređeno a naredba se sigurno i izvršavala
kako proizlazi iz jednog članka F. Čordašića u »Narodnim novinama« [4]. C. se
bori i za naprednije stočarstvo kako svjedoči čak pet članaka u »Gospodarskom
listu«. Naprednije stočarstvo znači i zaštitna mjera za šume, posebno u fazi pomlađivanja.


3.1 Cermanov prvijenac s područja šumarstva je članak o općinski m šumama
, objavljen u »Gospodarskom listu« 1869. godine. O istoj temi, ili točnije
problematici, Cerman ponovo piše već u prvom godištu »Šumarskog lista« kao
i u prvom godištu časopisa »Forstwirtschaftliches Blatt«, koji je izlazio u Beču.
Te »općinske šume« nisu bile šume općina kao upravno-političkih ustanova nego
šume »urbanskih općina« odnosno šume koje su pripale seljacima nakon razrješenja
kmetskih odnosa. Zemljišni posjed urbanskih općina, šume i pašnjaci, kasnije
je, 1894. godine, pravno postao posjed zemljišnih zajednica odnosno samoupravnih
ustanova ovlaštenika (bivših kmetova) za područje, u pravilu, jedne b.
urbanske općine. Nakon provedene segregacije te šume ostale su zapravo bez
»gospodara« te su bile, kako nam dokazuju ne samo članci Cermana nego i drugih,
kao npr. Čordašića [3] ili Köröskenya [6], izvrgnute haračenju i pustošenju.
Prvi korak sređivanja stanja bila je »P r i v r e me n a naredba kr. zemaljske
hrv. slav. dalm. zemaljske vlade o upravi, gospodarenju i uživanju obćinskih šuma
u kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji« izdane 1871. godine.
Pored nerazborite sječe i nebrige za pomlađivanje iskorišćenih sastojina pojavila
se i tendencija za individualnom diobom šumskog posjeda urbarske općine
tj. tendencija usitnjavanja šumskih kompleksa. Cerman se oštro suprotstavio toj
tendenciji, jer bi se, kako piše u Šumarskom listu 1877. godine, posjed tako usitnio,
da bi to bio »prvi korak k posvemašnjem zapuščenju šuma!« Pri tom se
poziva na primjer negativnih posljedica individualnih dioba šuma, koje su se očitovale
u Češkoj. Međutim, ako se već individualna dioba ne može spriječiti, trebalo
bi osnovati »šumske zadruge«, dakle organizacije za zajedničko gospodarenje
šumama.5)


3.2 U drugom članku objavljenom u Šumarskom listu (1878) Cerman, kako kazuje
i sam naslov, pokreće osnivanje škole za lugarsko osoblje — »šumarska niža
učilišta ili šumarnice«, lugara kao, po današnjoj terminologiji, stručnog radnika u
šumarstvu.
»Znano je«, piše Cerman, »da u Slavoniji pojedini, 6000 — 10.000 ralih veliki
šumski srezovi, kako to mnoge čistine, goleti i zapuštene sjećine svjedoče, veoma
nužno potrebuju vriedene ruke šumskog gospodara« ... pa je »pouzdano i tehnički
naobraženo šumsko čuvarsko i pomoćno osoblje ne samo neobhodno potrebno,
nego upravo nuždno, te bi imalo da bude desna ruka šumskom upravitelju! ali
gdje uzeti te vrstne i praktično naobražene šumske pomoćnike«, nastavlja Cerman,
»kad u cieloj zemlji nijednog šumarskog nižeg učilišta i šumarnice neima,


5) Površina šuma urbanskih općina iznosila je oko 260 000 ha odnosno blizu 20% šuma Hrvatske
(i Slavonije a bez Dalmacije) time da takvog posjeda nije bilo na području b. Vojne krajine,
pa je u pojedinim kotarevima udio bio i znatno veći (npr. u kutinskom i ludbreškom 45"/o, đakovačkom
60% itd.).


151
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 66     <-- 66 -->        PDF

akoprem baš u našim slavonskim šumah narodno blagostanje i zemaljsko bogatstvo
leži« (str. 102.).


Na eventualni prigovor, da zato nije potrebno osnovati školu, jer bi se moglo
takvo osoblje »kao i upravne šumske organe iz inozemstva nabaviti« Cerman odgovara,
da »svaki razboriti šumski gospodar mora mi u ovom povlađivati, da samo sa
našim zemaljskim okolnostima dobro poznato pomoćno osoblje kod nas od koristi
i uspjeha biti može, a ovakovo osoblje dade se opet najbolje izobraziti u jednom
domaćem učevnom zavodu«.


Cerman ima i konkretan prijedlog: u koliko se ne bi mogla takva škola osnovati
na »zemaljski trošak« tj. iz budžetskih sredstava zemaljske vlade (usporedo s
ratarnicom koja se tada osnivala u Slavoniji odnosno Slavonskoj Požegi) to bi se
trebali »naši veleposjednici, dotično posjednici šumah međusobno udružiti i jedno
domaće družtvo za podignuće šumskih nižih učilišta (Waldbauschulverein) ustrojiti.
.. i nema dvojbe, da bi visoka zemaljska vlada, dotično zemlja sama, ovo učilište
s vremenom na svoj teret preuzela, povećala i sama uzdržavala?!« Razlog
da sami šumoposjednici osnuju i uzdržavaju takovu školu leži u činjenici, »da im
je naobraženo šumsko-čuvarsko i pomoćno osoblje« potrebno jer bi se mogao »u
mnogom obziru bolji uspjeh postići, nego što sada zbilja biva«.


Stručno osposobljeni radnici u šumarstvu su, konstatira Cerman, posebno
potrebni onim posjednicima s manjim šumskim fondom te koji prema tome ne
mogu zaposliti kvalificiranog šumarskog stručnjaka, pa su prinuđeni da »za ovu
struku uzmu po kojeg imalo naobraženijeg seljaka« koji ne može zadovoljiti svom
zadatku kako to dokazuje »žalibože zadosta« primjera. Naobraženi lugar mogao
bi, uz povremeni nadzor »vještog susjednog šumara«, provoditi i propise gospodarske
osnove.


Konačno kao inicijatora oživotvorenje ovog prijedloga Cerman vidi u Hrvasko-
slavonskom šumarskom društvu, koji bi u tu svrhu trebao osnovati »školski odbor
«.


Prema zapisu u Šumarskom listu iz 1881. god. (11, str. 135) Cerman je i sam
1S77. god. pokušao osnovati takovu školu. Pokušao, ali je ni do 1881. nije uspio
osnovati, a »njegov glas kano da je ostao glas vapijućeg u pustinji, a predlog njegov,
koga je stavio iste godine (1878) u 2. svesku drugog tečaja našeg »Šumarskog
lista««, kao da je, kako je to u nas već običajno — doskora opet i zaboravljen, a
da se nije nitko latio obziljno oživotvorenja istog« (ibid., str. 135). Dodajmo da je,
prema istom izvoru, i J. Wesseli predlagao »barem za kraške krajeve« osnovati
lugarsku školu (u Otočcu ili u Senju — str. 135) kao da je o tome bilo govora i
na skupštini Hrv.-slav. šumarskog društva održanoj 1880. godine u Vinkovcima (ibid.,
str. 138). Osnovni razlog da nije osnovana ni jedna niža šumarska ili lugarska
škola sigurno je u pitanju podmirenje troškova osnivanja i uzdržavanja, ali i u
tome, da su polaznici ratarnice sticali i minimalno znanje iz šumarstva te što
su i sami šumoposjednici organizirali vlastitu izobrazbu lugara pri čemu su koristili
Čordašićev »Poučnik za čuvare šumah i pomoćno šumsko osoblje«, od kojeg
je prvo izdanje, 1872. godine, za nepunu godinu dana prodano u 1000 primjeraka
(7, str. 83. i 84). Zanimljivo je, ako ne i karakteristično, da Cerman postojanje
ovog Poučnika uopće ne spominje, iako je 1878. godine postojalo već i drugo izdanje.


2.3 U »Strukovnoj raspravi šiška« Cerman je opisao ispravan postupak sa
tim tada traženim šumskim proizvodom kao i upozorio na oprez kod prodaje,


ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 67     <-- 67 -->        PDF

kako šuraovlasnik ne bi bio oštećen. Međutim »u buduće se nemože toliko od
razploda šiške očekivati, .,. jer hrastove plješine starijih rietkih sastojina sve više
nestaju, a ovo nestajanje mora tim brže teći, čim više uređeno šumskog gospodarstvo
ujedinjene sastojine ustrojava. — Drugi razlog toli rapidnom pada|
iju proizvoda šiške bit će nadalje i u tom, što se sirove šiške, u kojih) je Jjoš
ličinka neizljeznog babuškara nalazi, iz Slavonije i drugih južnih prediela, gdje za
razvijanje i umnoženje babuškara dosta pogodnosti ima, u daleki sviet odvozi«,
dakle smanjuje se rasplodni potencijal babuškara. Međutim, mjesto iskorišćenja
šiške predstoje mogućnosti većeg korišćenja hrastove kore, kojom se mogu kože
»ljepše i bolje« učiniti. Uzgoj šuma guljača je osobito pogodan »za posjednike manjih
šumskih čestica ... te bi trebalo gospodarstvenim osnovama preborno šumarenje
urediti uzevši naročito obzir na guljenje hrastove kore, čime bi se u
kratkom vremenu zaista siguran i povišen dohodak iz šuma ... osigurao« (str. 96).


3.4 Na pisanje članka »O omeđivanju šuma« Cerman je bio potaknut
posebnom aktualnošću tog posla. Naime, nakon segregacije zemljišnog posjeda
u okviru razrješenja kmetskih odnosa bilo je nužno dovesti »međe vlasničtva šuma
u podpuni red i stvarnost« (str. 76). Cerman je pri tome imao u vidu prvenstveno
»uspješno izvršavanje šumske zaštite« šumoposjednika, jer su postojale
mnogobrojne uzurpacije zemljišta. Zanimljiv je navod Cermana, da je u slučaju
tužbe za povrat uzurpacije sud »uviek radi nedostatnih dokaza presudio u korist
dosadašnjeg uživaoca« tj. posjednika-uzurpanta. Postojala je i mnogućnost »natražnog
otkupa krčevine« uz »odštetu za petežne zemlje po for. 8,45 od jutra«, ali
zbog nedostatka dokaza (međa) od takvog postupka moralo se odustati.
Nakon ovog uvoda slijede detaljne upute za provedbu omeđašenja, postavljanja
graničnih znakova (stupova, humki) i opisa granica navodeći i 9 § »Obćeg građanskog
zakonika« koji se odnosi na razgraničenje posjeda. Od instrumenata za
vanjska mjerenja treba koristiti teodolit a za unutarnja, za unutarnju podjelu
šume, »dostatan je i mjerački stol ... što više i šumska sjevernica«.


3.5 Prikaz »Šumarstvo požeške podžupanije« ne sadrži samo podatke o šumskom
posjedu, prirodnim uslovima i vrstama drveća nego i problematiku šumarstva
tog područja u ono doba, kao i stanovite sugestije, da se stanje popravi.
Od mnoštva podataka navodimo samo, da je god. 1840, (odnosno oko te godine),
počela u Požeškom kraju eksploatacija hrastovih šuma izradom dužice (str. 290),
da je »u našem najbližem susjedstvu« pokušana »fabrikacija pokućstva iz bukovog
drva« »a la Thonet« i zašto nije uspjela (str. 245), da je Požeška podžupanija
Lila »u našoj domovini najgušće šumom obrasli predjel« jer se one nalaze na 55fl/o
površine, a iza nje slijedi b. Otočka krajiška pukovnija sa 47»/» (str. 293) ili prijedlog
da bi se oštećivanje šumskog drveća po narodu moglo smanjiti podukom
djece u osnovnoj školi (str. 294), itd. Kako se područje tadanje Požeške podžupanije
pokriva s kasnijim kotarom a danas općinom Slavonska Požega to je jedina
cjelina u Hrvatskoj za koju se može pratiti stanje šumarstva od onda do
danas, pa i unaprijed. Uostalom osim Cermana za to područje postoje i prikazi
G. Vaca [10] i ing. D. Hanzla [5], a za određeni dio, za šume područja Kutjeva,
tu je i knjižica Turkovića [9]. Turković između ostalog navodi, da je »na kutjevačkom
plem. dobru provedena 80-tih godina XIX stoljeća segregacija (poslije
koje je) šumarska uprava izradila gospodarsku osnovu, prema kojoj je otpočela
s oplodnom sječom na površini od kojih 350 jutara. To je prvi trag redovitog
šumarstva« (str. 35—36). Tu osnovu je bez sumnje izradio Cerman, a detalje te


ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 68     <-- 68 -->        PDF

osnove mogli bi se eventualno pronaći u arhivskim materijalima Hrvatsko-slavonske
naukovne zaklade.


3.6 U »Različitim vijestima« Šumarski list iz 1881. godine pod naslovom »Novi
hrvatski šumarski list« (str. 258) piše: »Čujemo, da neka gospoda kane utemeljiti
novi hrvatski šumarski list, koji bi imao, ako se ne varamo, u Požegi izlaziti
«. Izlaženje takvog lista Uredništvo ne smatra opravdanim, jer su» naše duševne
lile i radnici na polju hrvatske šumarske literature još prezentirani brojem,
a da ne bi takovo besplodno cjepidlačarenje škodilo«. Ideja o osnivanju takvog
lista u Požegi (bez obzira, što je Požega kao mjesto izlaženja uvjetno navedena)
mogla je poteći jedino od V. Cermana. Naime u to doba ne nalazimo tamo
ni jednog drugog šumara, koji je i pisao, a vrlo malo je vjerojatno da bi takav
list pokretao netko izvan šumarskih krugova ili bez inicijative šumara. To ne
znači, da neki šumoposjednici nisu bili spremni da financiraju, bar u početku,
izlaženje takvog lista, a u prvom redu dobro Kr. zemaljske naukovne zaklade
Kutjevo, koje je imalo 29 759 jutara šuma (drugi po veličini bio je šumski posjed
nasljednika grofice Bathynay s cea 25 000 jutara šuma u 4 kompleksa —
Pleternica, Treskavici, Lučinci i Velika). Namjera Cermana sigurno nije bila da
»konkurira« Šumarskom listu nego da ga dopuni pisanjem za širi krug odnosno
lugare (ta predlagao je osnivanje lugarskih škola), učitelje« i dr.
3.7 U već spomenutoj vijesti u Šumarskom listu (1883) o smrti Vatroslava Cermana
napisano je, da »je pokojnik bio vrli član našega društva« (tj. Hrv.-slav. šum.
društva). Da to nije napisano samo iz kurtoazije dokazom su zapisnici sjednica
najprije »privremenog upravljajućeg odbora hrv. slavonskoga šumarskog družtva«
održanih 7. 08, 26. 9. i 11. 10. 1876. godine, prema kojima je Cerman bio imenovan
»delegatom« Društva za Požešku i Pakračku podžupaniju i da je bio marljiv na
upisivanju članova u H.-s. šum. društvo. Nadalje, na trećoj sjednici skupštine 16.
10 1876. skupštinar Milan Vurdelja predao je koreferat (referat je podnio Vladoj
Köröskenyi) Cermana u kojem razmatra »uplive koji u nas prieče razvitak domaćeg
šumarstva i kako bi se isti odkloniti dali«, a to pet godina kasnije spominje
i M. Prokić (Šum. list 1881, str. 190). Nadalje, 1878. Cerman pita, u ime više društvenih
članova, da li bi Šumarski list mogao mjesečno izlaziti. Upravni odbor na
svojoj sjednici od 15. 09. 1978. odgovorio mu je, da to ne dopušta financijsko stanje
Društva.
4. Možemo se upitati, da li je značenje rada V. Cermana toliko, da ga se
opširnije sjećamo stotinu godina poslije njegove smrti, odnosno da li pripada
samo povijesti šumarstva ili je od njegovih ideja i rada ostalo nešto aktualno
sve do danas?
U upozorenju na ugroženost urbarskih šuma Cerman nije bio, kako je i naprijed
navedeno, osamljen a kasnije, 1881. godine, i Hrv. slav. šum. društvo kao
cjelina razmatra tu problematiku [12]. Međutim Cerman je upozorio i na opasnost
individualne diobe segregiranih šumskih cjelina i predložio mjere kojima
bi se trebala otupiti oštrica štetnosti usitnjavanja šumskog posjeda. Cerman predlaže
osnivanje šumskih zadruga. Iz teksta se ne može zaključiti, da li bi
uzadruživanje bilo obligatno ili fakultativno, ali vjerojatno ovo drugo. Cermanova


6) «... oštećivanje šumskog drveća toli je u narodu već ukorjenjeno, da bi se tomu jedino
možda tim uspješno na put stati dalo, kad bi n. pr. pučki učitelji preuzeli brigu samoj djeci u tom
smieru poduke davati, predočujuć joj korist šuma toli za pojedinca, koli za domovinu kao i čitavo
čovječanstvo u obće« (»šumarstvo požeške podžupanije«. Šum. list, V (1881), str. 294).
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 69     <-- 69 -->        PDF

ideja o osnivanju šumskih zadruga ozakonjena je tek nakon 60 godina tj. u Zakonu
o šumama iz 1929. godine.?) [16] Odredbe o šumskih zadrugama sadrže §§
107—111. i § 180. Uz mogućnost fakultativnog osnivanja zadruge, uzakonjeno je
i obligatno osnivanje i to u slučaju »ako se sprovođenje šumsko-policijskim mjera
ne može osigurati na drugi način« u »stalno i privremeno zaštitnim šumama,
ako one čine jednu celinu od 100 ha, ili više, koja se iz šumsko-privrednih razloga
ne može da deli« (§ 108) odnosno »ako se u jednoj prirodnoj celini šume,
koja je svojina više lica, dve trećine posednica, čije šumske površine iznose više
od 2/3 ove celine po vrednosti, saglase, da se osnuju zadruge« (§ 109). Cermanova
ideja o osnivanju šumskih zadruga ostvaruje se danas u odredbi 30. čl. Zakona o
šumama iz 1977. god. po kojoj je »općinska skupština dužna poduzeti mjere za
održavanje, unapređivanje i zaštitu šuma na koje postoji pravo vlasništva« i u
odredbi 36. čl. po kojoj se »stabla u šumi mogu sjeći tek poslije njihova odabiranja
i obilježavanja (doznake stabala)«*


Cermanovo suprotstavljanje individualnoj diobi šuma u određenom smislu
aktualno je i danas. Danas se »individualna dioba« očituje u tome što pojedini
OOUR-i žele da s povjerenim im šumama gospodare izvan cjelina šumsko-gospodarskih
područja smatrajući, da su posjednici tih šuma u imovinsko-pravnom smislu
a ne samo »servis« za gospodarenje s ovim općenarodnim dobrom od posebnog
društvenog interesa.


5. Tako smo upoznali šumara Vatroslava Cermana odnosno njegove ideje i
njegovo djelovanje. Međutim upoznali smo ne samo Cermana nego i privirili u
jedno razdoblje našeg šumarstva, u razdoblje treće četvrtine prošlog, XIX, stoljeća,
jer ono što je Cerman pisao o prilikama u Požeškoj kotlini vrijedi i za
šire područje, posebno za srednji i istočni dio Hrvatske, Ovdje je iznijeto ono,
što je tiskom objavljeno pa nije isključeno, da će istraživači povijesti hrvatskog
šumarstva i o Cermanu pronaći daljnje podatke u arhivskim materijalima.
LITERATURA


1.
Agjić, P.: Poziv na zajednički rad za »Opis šumarstva« u kraljevinah Hrvatskoj
i Slavoniji. Šumarski list 22 (1898), sv. III, str. 127—129.
2.
Cerman , Mileva: Pismo učiteljice. Slavonac, 1 (1931), br. 30, str. 6.
3.
Čordašić , F.: Poučno putovanje učenikah II šumarskog tečaja gosp.-šumarskog
učilišta križevačkog. Gospodarski list, 19 (1871), br. 31, str. 122—123.
4.
Čordašić , F.: Moć navike. Narodne novine, (1894), br. 37, str. 4.
5.
Hanzl , D.: Povijesni razvoj šumarstva i prerade drveta u Požeškoj kotlini.
Zbornik »P02EGA 1227—1977«. Slavonska Požega, 1977, str. 320—325. i Šumarstvo
i drvna industrija. Ibid., str. 369—375.
6.
V. K-y: Obćinske šume. Gospodarski list, 18 (1870), br, 30, str. 123.
7) Prema »Statistici šuma i šumske privrede za 1938. godinu« (15) površina šuma u zadrugama
iznosila je 3 320 ha od čega 162 ha u Sloveniji (kotar Skofja Loka 124 ha a 38 ha u. 4 druga kotara) i
3158 ha u Hrvatskoj (u kotaru Dubrovnik 100 ha, kotaru Ivanac 2438 ha, kotaru D. Stubica 173 ha,
kotaru Zlatar 123 ha, kotaru Čakovec 93 ha i kotaru D. Miholjac 231 ha).


* Žitelji sela Antunovac u kotaru, danas u općini, Pakrac kupili su 1880. godine od vlastelinstva
332 ha šume a u zemljišnoj knjizi Suda u Pakracu upisani su kao vlasnici pojedinci s odgovorajućim
udjelom. Međutim, prema saopćenju tamošnjeg grutovničara 1976. godine Franje Babica, sa šumom
se gospodarilo kao s cjelinom odnosno zadružno. Kasnije su stanovite površine šuma kupile i žitelji
sela Budić te Branežac i gospodarili kao žitelji Antunovca.
155