DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 70     <-- 70 -->        PDF

7. P i S k o r i ć, O.: Franjo


1—-2, str. 79—83.


8. Pr0,™ć M" Rieč PriJe


´.


str. 190—191.


9.


Tur kov i ć, M.: Povijest


Cordašić (1830—1906). šumarski list, 105 (1981), br.
šumarske skupštine. Šumarski list, 5 (1881), sv. IV,
dobra Kutjevo za vrijeme njegova pripadanja Na


ukovnoj zakladi, Sušak, 1935.
10´ Xmn( G" ^raarstvo Županije požeške u godini 1909. Šumarski list XXXIV


(1910), sv. IX, str. 345—350 i sv. X, str. 433—438.


11.


***: Još nešto o našem lugarsko- i šumarsko-čuvarskom osoblju i strukovnoj
mu naobrazbi. Šum. list, 5 (1881), sv. III, str. 133—140.


12.


**: Razmatranje o reorganizaciji uprave i gospodarenja po obćinskih šu


mah. Ibid., 5 (1881), str. 163—170.


13.
* * * : Leksik prezimena Socijalističke republike Hrvatske. Zagreb, 1976.


14.
***: Povijest Šumarstva Hrvatske 1846—1976. kroz stranice Šumarskog lista.


Zagreb, 1976.


15.


* : Statistika šuma i šumske privrede za 1938. god. Beograd, 1940.


16.
***: Zakon o šumama sa tumačenjem, Uredbama i Pravilnicima (u obradi
Dr J. Balena i Dr S. Sagadina). Beograd, 1930.


17.
Knjiga zapisnika skupština i sjednica upravnog odbora Hrv.-slav. šumarskog
društva počam od 1876. god. dalje.


O. Piškorić


Dio arboretuma sa staklenikom b. Srednje šumarske škole za krš
u Splitu. Ovo je bila jedina škola u SFRJ u kojoj se učilo i o melioracijama
kraških pašnjaka.


Foto: B. Dereta


156