DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 75     <-- 75 -->        PDF

ŠUMARSTVO DRUGIH ZEMALJA


NOVIJE ŠUMSKO-FITOPATOLOŠKE POJAVE U
SR NJEMAČKOJ


Na 43.-em njemačkom savjetovanju o zaštiti bilja (43. Deutsche Pflanzenschutz-
Tagung), održanom 5—9. X 1981. u Hamburgu, referirao je prof. H. But in (sa Šumarskog
fakulteta u Göttingenu odn. Hannover-Mündenu) o nekim novijim bolestima
šumskog drveća u SR Njemačkoj. Donosimo o tom kratak izvod.


Gospodarski je najvažnija pojava raka na crvenom hrastu (Quercus rubra).
Uzrok je gljiva Pezicula cinnamonea. Posebno su ugrožene umjetno podignute sa
stojine crvenog hrasta u saveznoj državi Sj. Rajna — Vestfalija gdje je mestimično
oboljelo i 90"/o stabala u sastojinama starosti 40—60 g. Simptomi se očituju u
odumiranju različito velikih dijelova kore, a to polazi od baze debla. U toku višegodišnjeg
trajanja bolesti, koja općenito ne dovodi do ugibanja stabla, kao posljedica
dolazi do poput boce zadebljalog i nepravilnog rasta debla. Ćini se da pojava
i intenzitet bolesti ovisi o prilikama staništa odnosno o opskrbi vodom. Navedena
gljiva je u Evropi već duže poznata kao uzročnik bolesti odnosno raka ha
kori domaćih hrastova. Zanimljivo je da te gljive na Quercus rubra u Americi, odakle
potječe, nema.


Ljeti 1980-e g. na javoru (Acer pseudoplatanus) nađena je mikoza Cristulariella
depraedans. Poznata je dugo u Americi, ali je prije nekoliko godina zabilježena i u
Evropi. Kao simptomi javljaju se male, okrugle pjege na lišću. Na naličju plojke
razvijaju se plodišta s konidioforima i kondijama. Smatra se da je niezina nenadana
a jaka pojava u vezi s obiljem oborina u ljetnim mjesecima 1980-e. Dolazi
do nešto ranijeg opadanja lišća i to se, za sada, ne smatra opasnim.


Za SR Njemačku nova je bolest Diaporthe alleghaniensis (konidijski stadij
Phomopsis alleghaniensis). Nađena je na više mjesta na mladim biljkama breze
(Betula maximovi cziana). Simptomi se bolesti očituju u odumiranju izbojaka te
u mjestimičnim nekrozama kore. Inokulacijski su pokusi pokazali da se radi o
parazitu koji napada oslabljene biljke (od suše). U Americi je ta gljiva poznata
kao ozbiljnija bolest na borovima. Ostale, domaće, vrste breza pokazale su se kao
otporne, pa se, za sada, ta nova bolest ne smatra opasnom.


U vezi s odumiranjem kore bukve razrađena je biologija gljive Ascodichaena
rugosa. Istraživanja su pokazala — suprotno ranijem mišljenju — da je gljiva parasit
koji aktivno prodire u koru, u kojoj zbog toga nastaju patološko-morfološke
promjene. Iako je, biološki, interesantna, za sada gospodarski nije važna.


Gljiva Athelia apipylla, pripada bazidiomicetima, javila se je jako na kori
stabala i listača i četinjača kao bijele oveće prevlake. Gljiva nije parasit a javila
se je masovno u 1979-oj i 1980-oj god., vjerojatno zbog obilja kiša.


Za područje SR Njemačke nova je gljiva Crumenulopsis sororia koja uzrokuje
rak na Pinus contorta.
Prof. dr J. Kišpatić