DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 77     <-- 77 -->        PDF

DOMAĆA STRUČNA LITERATURA


DR BRANTISLAV JOVANOVIĆ: DENDRO


LOGIJA, III dopunjeno izdanje,


IŠRO »Privredno finansijski vodič«, Beograd
1982, 713 str.


Ovo je III dopunjeno izdanje udžbenika
koji je napisao B. Jovanović, redoviti
profesor Šumarskog fakulteta u Beogradu.
Ovo izdanje se razlikuje od prvog
po tome što je u njemu obrađena
samo dendrološka materija, dok je u prijašnjim
izdanjima obuhvaćena i materija
iz fitocenologije. S obzirom na materiju
iz dendrologije, u ovom izdanju izostavljene
su izvjesne vrste, u prvom redu
dekorativne, dok je s onim vrstama koje
su od interesa za pošumljavanje i biomelioracije,
knjiga obogaćena. Autor je
dodao i novo poglavlje o ekološkim grupama
biljaka, introdukciji, a poglavlje o
geoelementima je prošireno. Broj ilustracija
(crteža, fotografija, arealskih karata
i dr.) je povećan na 486.


Literatura prikazana u knjizi vrlo je opširna.
Dopunjena je novijim radovima,
prvenstveno iz naše zemlje. Pri opisu vrsta
važnijih rodova i familija data je literatura,
a pri kraju opisa četinjača i listača
prikazana je literatura za ta poglavlja,
te zaglavno literatura za cijelu knjigu.
Na kraju knjige nalazi se registar naziva.


Udžbenik je podijeljen na opći i specijalni
dio. Opći dio napisan je na 100
stranica i sadrži uvod, pojam o dendrologiji,
podjelu drvenastih vrsta po formi
i visini, neke morfološke karakteristike
drvenastih vrsta (stablo, list, cvijet, plod
i sjeme), učenje o arealu (horologija) biljaka
(pojam areala, formiranje areala,
uzroke disjunkcije areala, reliktne areale
i relikte, endemizam i endemičke vrste
(endemiti), geografske florne elemente
(geoelemente), spektar geografskih flor


nih elemenata i introdukcija, učenje o
uzajamnom djelovanju biljaka i sredine
— ekologiju (osnovni faktori staništa,
skupno djelovanje stanišnih faktora
i njihovu zamjenitost, životne oblike
biljaka, spektar životnih oblika,
ekološke grupe biljaka), govori o genezi
životnih oblika, o nekim taksonomskim
kategorijama i osnovnim tipovima biljnog
pokrivača zemlje (šume i grmaste
formacije (lignosa), tropske kišne (vlažne)
šume (pluviisilvae), lovorove šume (Iaurisilvae),
tvrdolisne zelene šume (durisilvae)
i grmaste formacije (durifruticeta),
zimi zelene šume (hiemisilvae), ljeti
zelene drvenaste i grmaste formacije (aestilignosa),
formacije četinjastog drveća
i grmova (aciculilignosa), govori o odnosu
šume i stepe, o grmastim formacijama
s vrijesom — vrištine (ericiftruceti) i formacijama
sphagnuma — tresetišta (sphagniherbosa).


U specijalnom dijelu ovog udžbenika
opisane su autohtone i alohtone vrste
drveća i grmlja interesantne za šumarstvo
i hortikulturu. Opisani su i oni sitni
grmovi i polugrmovi koji su od većeg
ili manjeg značaja kao sastavni dijelovi
šumskih fitocenoza, a značajni su indikatori,
ili mogu doći u obzir kod biomelioracija.


Kod sistematske razdiobe autor je primijenio
sistem Ehrendorfera (1971). Golosjemenjače
— četinjače (Coniferophytina)
su prikazane na 155 stranica, a kritosjemenjače
(Magnoliophytina = Angiospermae)
na 434 stranice.


U opisu vrsta, autor je prvo prikazao
rasprostranjenje, a zatim je dao botaničko
dendrološki opis, uključujući prema
važnosti i prikaz nižih taksona, kao i
kultivara. Kod mnogih vrsta prikazana
je njihova biologija, a izneseni su podaci
i o staništima na kojima uspijevaju. Za


163