DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 78     <-- 78 -->        PDF

nas važniji rodovi prikazani su s većim
brojem autohtonih i alohtonih vrsta. Tako
npr. kod roda Abies opisano je 11, kod
Picea 8, kod Pinusa 20, kod Quercusa 19,
kod Acera 11 vrsta itd.


Udžbenik prof. Jovanovića, po svom
opsegu i sadržaju, obuhvaća ne samo
materiju koja se obrađuje na dodiplomskom
studiju, već i na postdiplomskom
studiju na šumarskim fakultetima. Sadržaj
knjige je takav da je ona od interesa
ne samo za šumarske stručnjake, već


i za hortikulturne i poljoprivredne stručnjake,
te za biologe i ljubitelje prirode.


S obzirom da na našem jeziku ima malo
dostupnih dendroloških priručnika, ova
će knjiga mnogo značiti svima zainteresiranima,
a napose studentima šumarstva.
Zbog toga je toplo preporučujemo svima,
a autoru i ovim putem izražavamo čestitke
na vrijednom djelu s kojim je
obogatio našu stručnu i znanstvenu literaturu.


Mirko Vidaković


DR INŽ. IVAN KOVACEVIĆ: STOLJETNI IZAZOV SENJA. Slobodno moreplodno
i šumovito kopno.


Zagreb, 1981. Posebno izdanje »Senjskog zbornika«. Izdaje Senjsko muzejsko


društvo. Sftr. 340.


Ova opsežna monografija izrađena je
na temelju istraživanja ekoloških uvjeta
za razvoj korijenovog sistema kao doprinosa
poznavanju stoljetnog rada na
pošumljavanju Senjske Drage i susjednih
terena, u razdoblju od 1860. do 1960. godine.
Dobiveni rezultati nisu samo od interesa
za shvaćanje mogućnosti suzbijanja
erozije tla, nego i za poboljšanje šumske
i poljoprivredne proizvodnje, te uređenje
zemljišnog prostora ovog užeg, a
prema tome i širih područja ekološki sličnih
kraških terena u našoj zemlji. Razvijeni
šumski pokrov ne štiti samo tlo od
erozije, nego meliorativno i zaštitno djeluje
na mikroklimu susjednih položaja
(zaštita od vjetra, povećanje vlage u zraku,
češća pojava rose, povećanje naoblake),
što povoljno utječe i na susjedne površine
pod poljoprivrednim kulturama.


Ukupna površina sliva Senjske Drage
iznosi 3.380 ha, od čega je danas 35°/o branjevina
i šumska kultura, dok se na ostalim
dijelovima prostiru poljoprivredne
parcele, degradirani pašnjaci, neplodno tlo
i goli krš. U poljoprivrednoj proizvodnji
najznačajnije su površine pod pašnjacima
za uzgoj stoke sitnog zuba, a na površinama
oranica najinteresantniji je krum


pir uzgajan na višim nadmorskim visinama.


Za rješavanje postavljene problematike,
autor je prije svega sam uložio ogroman
istraživački napor i s rijetkim entuzijazmom
radio u vrlo nepovoljnim uvjetima.
Autor je uspio okupiti na suradnju
niz poznatih naučnih i stručnih
radnika kao prof, dr Stjepana Horvatića
za fitocenološka ispitivanja, inž. Romana
Parakera za pedološka ispitivanja, a koristio
je i rezultate radova na ovom području
poznatih šumarskih stručnjaka kao
dr J. Balena, dr h. c. A. Kaudersa, inž. V.
Plešu i druge.


Proučeni povijesni događaji ukazuju na
ispravnost pretpostavke da je u daljoj
prošlosti na istraživanom području postojala
manje ili više kontinuirana šumska
vegetacija, koja je negativnim antropogenim
utjecajima neracionalno eksploatirana,
te kao posljedica toga ostavljala iza
sebe sve veće površine pod degradiranim
šumama, pustopašicama i kraškim goletima.


Na području Senjske Drage i susjednih
terena izdvojeno je i uzgojeno 1.191 ha
branjevina i kultura, a starost ovih sastojina
kreće se od 10 do 92 godine. Ove sa
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 79     <-- 79 -->        PDF

stojine daju ukupne prihode podjednake
kao i ekonomske šume u planinskim uvjetima
Senjskog Bila.


S razvojem industrije, u najnovije vrijeme,
smanjen je pritisak stanovništva na
eksploataciju ovog područja u poljoprivredne
svrhe, što omogućava postavljanja
racionalnijeg rješavanja odnosa šumskih
i poljoprivrednih površina.


U današnje vrijeme kada se prvenstveno
razmatraju silvo- i agrotehničke mjere
koje dovode do brzog povećanja dohotka,
ne bi bilo opravdano zanemariti i ovakve
mjere koje su prije više od 100 godina poduzete
i realizirane, a koje sigurno imaju,
pored ostalog, i veliki privredni značaj u
daljem vremenskom periodu. Provođenje
mjera kao što je pošumljavanje Senjske
Drage i susjednih terena djeluje na efikasnije
suzbijanje erozije tala, poboljšanje
hidrološko-hidrografskih prilika za korištenje
hidroenergije, pridonosi uređenju
zemljišnog prostora — ukoliko se provode
sistematski na širim prostranstvima.


Ne bi bilo razumno dozvoliti da rušilačke
snage erozije tala (površinska i dubinska
erozija) pretvaraju naš krš u svojevrsne
kamenite pustinje. Stoga ova monografija,
kojoj se mogu pripisati i određene
nedorečenosti kao i nepotrebne opširnosti,
zaslužuje punu pažnju šire društvene
zajednice i širokog kruga stručnih
i naučnih radnika.


Knjiga I. Kovačevića sadrži:
Predgovor, Uvod, Zadatak istraživanja,
Metode rada (str. 7—26).


STANISNI ELEMENTI:


A. Klimatske prilike: Zračna gibanja,
Toplinski odnosi, Stanje i kretanje vode,
Sistematska pripadnost istraživanog podneblja
Senja (str, 27—82);
B. Pedološke prilike: I. Geološka podloga,
II. Obličje površine, III. Osobine i
rasprostranjenost tla (str. 82—150);
C. Vegetacijske prilike: a) Klimatogena
(klimazonalna) vegetacija, b) Antropogena
vegetacija, c) Vegetacija točila, d)
Zaključci i prijedlozi (str. 151—161);


D. Međusobne relacije ekoloških elemenata
i vegetacijskog pokrova: I Zbirno
djelovanje ekoloških elemenata na vegetacijski
pokrov, II. Djelovanje vegetacijskog
pokrova na ekološke elemente, III.
Uloga vegetacijskog pokrova u rekonstrukciji
proizvodnih sposobnosti terena (str.
162—174).
STOLJETNI RAD NA ZASNIVANJU
BRANJ EVINA I KULTURA


A. Historijska opravdanost mogućnosti
podizanja šumskog biljnog pokrova:
I. Stanje šumskog biljnog pokrova od 16.
stoljeća do početka rada na zasnivanju
branjevine i kultura (str. 177—181), II.
Podaci o vegetacijskim prilikama od najstarijih
vremena do 16 stoljeća (str. 182—
—186), III. Uloga dužine antropogenih utjecaja
u podizanju šumskog pokrova (str.
186—189);
B. Tehnički radovi na uređenju oborinskog
područja Senja: I. Utjecaj hidroloških
faktora na oblike i opseg tehničkih
radova (str. 190—192), II. Radovi na
uređenju sliva i korita bujice Senjske
Drage (str. 192—196), IH. Uloga tehničkih
radova u zasnivanju branjevina i kultura
(str. 196);
C. Biološki radovi na osnivanju branjevina
i kultura: I. Polazni principi kod
osnivanja branjevina i podizanja kultura
(str. 197—208), II. Redoslijed osnivanja
branjevina i kultura (str. 209—212),
III. Uloga bioloških radova u zasnivanju
branjevina i kultura (str. 212—213);
D. Organizacijski i društveni elementi
u zasnivanju branjevina i kultura: I. Glavne
smjernice za izdvajanje površine za branjevine
(str. 213—217), II. Katastar branjevina
i kultura (str. 217—237), III. Program
podizanja branjevina i kultura (str.
237—245);
E. Tehnološki rezultati stoljetnog rada
na podizanju branjevina i kultura (str.
245—252).