DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 85     <-- 85 -->        PDF

vić posebno se bavio poviješću šumarstva
i lovstva Crne Gore, a njegov rad,
s tog područja, »Prilog proučavanju plemenskih,
seoskih i bratstveničkih šuma
u Crnoj Gori« glava I — VII, objavljen
u Šumarskom listu, 1939, 1940. i 1941. god.
Deset godina kasnije, 1951. god., u Šum.
listu objavljuje raspravu »O nekim pitanjima
odnosa između šumskih gazdinstava
i preduzeća za iskorišćivanje šuma,
a 1979. god. objavio je u Šumarskom h-


TOPOLA, Bilten Jug. nac. komisije za
topolu,


Beograd, XXV (1981), br. 129—130.
i 131—132.


Kao i do sada, godište »Topole« sastoji
se od dva sveska: br. 129—130. za mjesece
siječanj — lipanj i br. 131 — 132. za
mjesece srpanj — prosinac. Odmah bilježimo
da drugi svezak sadrži dio referata
sa sastanka Sekcije za genetiku i
oplemenjivanje šumskog drveća održanog


17. i 18. rujna 1981. u Institutu za topolarstvo
u Novom Sadu, a ostali referati
održani na tom sastanku, kako napominje
uredništvo »Topole«, bit će objavljeni
u naredna dva Biltena, dakle tijekom
1982. godine.
Br. 129 — 130. sadrži:


I. H e r p k a : Prosečan prirast ukupne
drvne mase po hektaru za odabrane
klonove u rasadničkom ogledu za preliminarno
testiranje topole sa zaključkom
da »rezultati pokazuju da je za bujnost
rasta, izražena u prosečnom prirastu po
hektaru, moguća veoma uspešna selekcija,
i da je selekcijom moguće postići
velik napredak u uslovima istraživanja
— u juvenilnom periodu gajenja u gustom
sklopu sadnje« (5000 stabalaca po
1 ha);
P. Marinković: Značaj šumske higijene
u rasadnicima i kulturama topostu
i opširni prikaz studije B. Be go vica:
Razvojni put šumske privrede u Bosni
i Hercegovini u periodu austro-ugarske
uprave (1878 — 1918) sa posebnim osvrtom
na eksploataciju šuma i industrijsku
preradu drveta. Inače književni opus


D. Vučkovića broji 50 naslova, a među
ostalim i prikaz šumarstva Crne Gore u
I izdanju šumarske enciklopedije u cijelosti,
a u II veći dio.
O. Piškorić
la u borbi protiv Dothichiza populea Sacc.
et Br.: »rasadnike treba locirati dalje od
neposrednog izvora zaraze, a rastojanje
mora biti najmanje 1000 met.; iz neposredne
blizine postojećih rasadnika ukloniti
sve izvore zaraze (starije kulture i
stara samonikla stabla crne topole); —
nove kulture i plantaže ne podizati na
terenima sa kojih nisu uklonjene stare
kulture ili samonikle crne topole; — površinu
predviđenu za sadnju očistiti od granja
sakupljanjem i spaljivanjem.«


I. H e r p k a : Zapreminska težina juvenilnog
drveta u rasadničkom ogledu za
preliminarno testiranje klonova topola:
»merenog volumetrijskim postupkom kretala
se u razmacima od 0,283 do 0,383, sa
opštim prošekom od 0,337 g/cm?, kod 51
izabranog klona. Zapreminska težina
drveta uzetog mikrouzorcima, kod 178
klonova, kretala se između 0,256 do 385*,
sa opštim prošekom od 0,323 g/cmV
P. Đoković i D. Jezdić: Mašina
za sadnju — pikiranje reznica u rasadnicima:
»proizvođača PAPI-Roma, koja
je bila izložena na ovogodišnjem Novosadskom
sajmu ... a koju je kupilo Šumsko
gazdinstvo iz Sremske Mitrovice«.
I. Herpka : XVI zasedanje Međunarodne
komisije za topolu (koje je održano
od 4. do 12. studenoga 1980. god. u
Turskoj).
* Zacijelo tiskarska greška tj. treba
stajati 0,385. (Nap. O. P.)
171
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 86     <-- 86 -->        PDF

P. Vratarić: Stručno putovanje od
Izmira do Izmita (u sklopu XVI zasedanja
Međunarodne komisije za topolu.
U tom izvještaju saznajemo, da grane
obrezivanjem debala u 4-toj godini preuzima
industrija celuloze pa su »tako naknađeni
troškovi uređivanja i nekih drugih
kulturnih radova«, ali dodajemo i iskorišćena
biomasa).
V. G u zi n a : »Radovi Instituta za topolarstvo
« Novi Sad u kojem autor prikazuje
7 knjiga ove edicije, od br. 4. do
br. 10. To su:
— knj. 4. J. T. Marković: Mogućnosti
proizvodnje drveta malih dimenzija
Populus x Euroamericana (Dođe) Guinier
Cl. I — 214,
— knj. 5. M. T. Sapundžić: Drveće
i šume Vojvodine u sistemu prostorne
izgradnje, zaštiti i unapređenju životne
sredine,
— knj. 6. I. I. Jodal: Ekološka proučavanja
važnijih defolijatora topole i
njihov ekonomski značaj za plantažne zasade
P. x Euroamerica (Dođe) Guinier Cl.
I — 214, i G. T. Gojković: Efekat nekih
insekticida na larve johinog surlaša,
Cryptorrhinchus lapathi L. na topoli,
— knj. 7. I. J. Herpka: Ekološke
i biološke osobine autohtonih topola i vrba
u ritskim šumama Podunavlja,
— knj. 8. J. T. Marković: Produkcija
biomase topola Populus x Euroamericama
(Dođe) Guinier Cl. I — 214 u zasadima
različite gustine na dva tipa zemljišta,
— knj.9. V. P. Guzina: Procena genentskog
varijabiliteta jasike (Populus
tremula L.) pomoću polimorfizma izoperoksidaze.
— knj. 10. N. M. Živanov: Osobine
aluvijalnih zemljišta i njihov značaj za
taksacione elemente Populus x Euroamericama
(Dođe) Guinier, Cl. I — 214.
Navedeni »Radovi« »nisu namenjeni
prodaji« ali »zainteresirane organizacije


i šumarski stručnjaci mogu kod izdavača
dobiti pojedine primerke«.


Br. 131—132. sadrži, kako je već i navedeno,
dio referata sa sastanka Sekcije
za genetiku i oplemenjivanje šumskog drveća
održanog 17. i 18. rujna 1981. godine
u Novom Sadu. Smatramo, međutim, da
bi trebalo što prije, ne čekajući vremenski
razmak svezaka »Topole« objaviti i
ostale najavljene referate, jer vjerojatno
neki tokom vremena gube na aktualnosti
i postaju samo dokumenat o radu
odnosnog skupa.


U ovom svesku objavljeni su ovi referati:


I. Herpka i V. Guzina: Osvrt na
rezultate rada na oplemenjivanju topola
u Institutu za topolarstvo u Novom Sa
du;
J. Marković i I. Herpka: Osnovni
pokazatelji razvoja klonova topola u
uporednim klonskim zasadima osnovanim
1958 — 1968. godine, a to su: »srednji« promjer,
srednja visina, masa stabla, broj
stabala po ha, masa po ha i prirast i ti
podaci pokazuju, da je »najproduktivniji
klon I — 124«, a slijede ga klonovi (kultivari)
I — 45/51, I — 154, »ostia«, »Jacometi
« itd.
I. Herpka : Proizvodnja drveta lišćara
u kratkim ophodnjama s osvrtom
na značaj oplemenjivanja ovih vrsta: topole
i vrbe te bagrem, crna joha, platana,
pitomi kesten, a »bilo bi od interesa
pokušati s vrstama stranog porekla
kao Paulovvnia spp. ... Liriodendron tulipifera
L., Liquidambar styraciflua L.«
jednako kao i uzgoj crnog oraha (Juglans
nigra L.), koji se »odlikuje brzim
rastom u mladosti a moguć je i znatan
genetski pomak u oplemenjivanju ove
vrste«.
Z. Tomović : Proučavanje stepena
osetljivosti klonova topola na rak kore
(Dothichiza populea Sacc. et Br.) prime-
nom metoda veštačkih infekcija.


ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 87     <-- 87 -->        PDF

P. Đoković, S. Vidaković i Ž.
Karalija : Eksperimentalna proizvodnja
ivera za poluceluloze od grana pri
seči topolovih plantaža koja je pokazala,
da se »iveranjem granja (na sječini) sirovinska
osnova za proizvodnju celuloze i
poluceluloze povećava za oko 40°/o u odnosu
na postojeću — pri proizvodnji prostornog
drveta«!
G. Gojković: TEHNOLOGIJA APLIKACIJE
PESTICIDA (zašto ne primjene?).
U Saopćenjima su tri priloga:


T. Kerridge i dr., (iz Dotmarovog
istraživačkog centra u Senneville-u, Quebec,
Kanada): Hemijske karakteristike celuloze
od mladih topola, (topola uzgojenih
u kratkoj, 2—4 godine ophodnji odnosno
iz panjača) »su prihvatljive, iako
inferiorne po nekim osobinama u odnosu
na kvalitet celuloze od običnog drveta«
ali »zbog nižeg iskorišćenja celuloze...
ne izgleda da su danas pogodan izvor celuloznog
drveta za celulozu i fabrike papira
«.
V. G u z i n a : Sastanak Sekcije za genetiku
i oplemenjivanje šumskog drveća
tj. onaj održan 17. i 18. rujna 1980. g.
M. P.: IV (XXXV) sednica Odbora Jugoslovenske
nacionalne komisije za topolu.
... Izbor delegata u Odbor Jugoslovenske
nacionalne komisije za topolu:
SR Bosna i Hercegovina 1 delegata, SR
Crna Gora 1, SR Hrvatska 2, SR Makedonija
1, SR Slovenija 1, SR Srbija bez AP
2, SAP Kosovo 1, SAP Vojvodina 2, Opšte
udruženje za poljoprivredu i prehrambenu
industriju Jugoslavije 1, Naučno-istraživačke
organizacije 1, Opšte udruženje za
vodoprivredu 1 delegata te predsjednik
Odbora Jugoslovenske nacionalne komisije
za topolu.


K. V a s i ć : Priručnik izvještajne i dijagnostičko
prognozne službe zaštite šuma,
izdanje SIT šumarstva i industrije
za preradu drveta izašlog 1981. godine
(prikaz tog priručnika).
O. Piškorić
Inostranci zavide našoj domovini goleme šume, koje toli veliku rolu
igraju u narodnom gospodarstvu. Ali ako se bude gospodarilo š njimi, kao
što se ovo njekoliko godina gospodari, onda će doći doba, gdje će hrvatsko
potomstvo iz tudjinstva za skupe novce uvažati morati. A što da tek reknemo
za takov nepovoljan za Hrvatsku slučaj o promjeni podneblja. Naši stari preuzeše
od svojih staracah tradiciju, koji i ljetopisi potvrđuju da Hrvatska sušnih
godinah, najobilnije rodi, docira ostale bogate zemlje radi neroda pomoći
trebaju. Neima dvojbe, da Hrvatska s veće česti ovakav uspjeh svojim šumamah
zahvaliti ima.


GOSPODARSKI LIST, XVII — 1869, br. 18, str. 73—74