DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 90     <-- 90 -->        PDF

jelena i jelen-šarenjaka. Rezultati analiza
pokazuju, da hranivost zečjaka odgovara
hranivosti livadnog sijena i veća je nego
hranivost žitne slame. Zečjak je značajan
za prehranu divljači, zaključuju autori,
posebno zimi, kada je znatan dio krošnje
iznad snijega. Značenje zečjaka za prehranu
divljači je i u tome, jer uspjeva
i na manje plodnim staništima.


F. SORBETTI-GUERRI saopćuje rezultate
svog ispitivanja primjene resorsin-
fenol-formaldehida kao ljepil a u proizvodnji
lameliranog drva, a P. CASANOVA
piše o jelenskoj divljači u
talijanskim šumama. U nedalekoj prošlosti,
prema zapisu Castelli-ja 1939. god.,
jelen se u Italiji nalazio samo na područZNANSTVENI
RADOVI
Instituta za istraživanja šumskog gospodarstva
Zvolen, SR Slovačka,
br. 31/1981.


Ovaj broj Znastvenih radova sadrži rezultate
istraživanja o ceru te hrastovima
lužnjaku i kitnjaku na području Slovačke.
To su:


A n č ä k, J .: Cvjetanje i rodnost nekih
vrsta roda Quercus u Slovačkoj (str.
13-29).


Istraživanje o cvjetanju i rodnosti hrastova
obavljena su od 1971. do 1974. na
pokusnoj plohi Bab kod Nitre a od 1975.
do 1978. godine u Malim Karpatama u
okviru internacionalnog biološkog programa
(IBP) o produkciji biomase i energetske
vrijednosti sjemena šumskog drveća.
Istraživanja su provedena metodom
fenoloških opažanja, odnosno praćenja
stvaranja cvjetnih pupova, toka cvatnje,
oprašivanja i oplodnje te razvoja i dozrijevanja
sjemena. Za praćenje fenofaza
korišćene su probne plodne grane, a intenzitet
pojedinih fenofaza utvrđen je
brojem generativnih organa po tekućem
metru plodnih grana i sve zatim preračunato
na cijelu krošnju.


ju Alpa, dok je danas rasprostranjen po
cijeloj zemlji. Proširenje areala jelena rezultat
je šumarske politike da se šume
panjače pretvaraju u visoke. Međutim nužno
je nadzirati brojno stanje, jer jelen
predstavlja opasnost za šumu odgrizanjem
mladica i guljenjem kore.


Ovaj broj, a time i godište, završava
nekrologo m Aleksandru MARCELLU


(28. 06. 1894 — 22. 12. 1980), botaničaru.
A. Marcello je, kako navodi autor nekrologa
Roberto C o r t i, 1934. godini inicirao
fitofenološka promatranja i s tog područja
Talijanska šumarska akademija izdala
je 1953. godine njegovu knjigu »Nov
a f e n o 1 o g i j a«.
Ovim istraživanjima postignuto je kako
za biologiju tako i za šumarsku praksu:


a) bolje poznavanje morfologije generativnih
organa, muških i ženskih, te
morfološko-anatomske građe plodova uz
opis procesa od cvatnje do sazrijevanja
ploda;


b) pobliže su istraženi faktori koji utječu
na pojavu i razvoj cvjetnih pupova
te periodicitet i intenzitet uroda sjemena:


c) korišćenje dobivenih pokazatelja za
procjenu odnosno predskazivanje uroda
sjemena tih hrastova.


Loeffler, A.: Optimalizacija prihranjivanja
mineralnim gnojivima ponika
hrasta kitnjaka (Quercus petraea Liebl.)


(str. 31-61).


Autor je istraživao djelovanje u geometrijskoj
progresiji povećanih doza dušika
(25, 50 i 100 kg po ha), fosfora (40,
80 i 160 kg po ha Pi-Os) i kalija (30, 60 i
90 kg K2O) i to dušik kao mokraćevina
(45!l/o N) i amonijeva salitra (33»/» N),
fosfor u superfosfatu (8´%> P) a kalij u
kalijevom sulfatu (43»/» K). U konkretnom
slučaju kao optimalno doziranje pokazalo
se dodavanjem N 90—120 kg, P2O5
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 91     <-- 91 -->        PDF

86—97 i K2O 76—86 kg, sve po 1 ha površine.


Kor pel , S.: Uzgoj mješovitih hrastovih
sastojina i njihov utjecaj na sastojinsku
strukturu i produkciju (str. 63-109).


Ova istraživanja provedena su u mješovitim
sastojinama hrasta, bukve i graba
u Srednjoj Slovačkoj. Na početku istraživanja
starost ovih sastojina, koje su
nastale prirodnim pomlađivanjem, bila
je 12 godina. Odabrano je pet sastojinskih
tipova i to prema zastupljenosti i visinskoj
raspodjeli spomenutih vrsta. Veličina
pokusnih ploha (serija »a«) d kontrolnih
ploha (serija »b«) iznosila je po 1 ar.
Na kontrolnim plohama nije bilo uzgojnih
zahvata do 21. godine starosti a na
ostalim su provedena dva prosvjetljavanja
i dva proređivanja u razmacima od
3, 6, 6 i 5 godina. Na kontrolnim plohama
prosvjetljavamja je obavljeno u 21.
godini, a zatim prorede kao i na pokusnim
plohama. Na pokusnim plohama sva
su stabla bila obrojčana i na njima su
praćene promjene biometričkih i taksacionih
obilježja za vrijeme od 20 godina
(1957—1977).


U starosti od 12 godina broj stabala
iznosio je između 69320 i 105800 po ha, a
već u 15. godini kretao se između 37 i
40000. U početku, grab je bio jači od bukve,
ali kasnije ga je bukva nadjačala.
Udio hrasta u ukupnom broju stabala na
pokusnim plohama tj. onima na kojima
su vršeni uzgojni zahvati, smanjivao se,
ali je u gornjem sloju u starosti 20 godina
bio pretežna, a u 13 godini dominantna
vrst. Na kontrolnim plohama u gornji
sloj probila se i bukva.


Bublinec, E.: Sadržaj vode, bioelemenata
i pepela u nadzemnim organima
hrastova (str. 111—138).


Sadržaj vode, bioelemenata N, P, K,
Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B te
pepel, istražen je u hrastu lužnjaku, hrastu
kitnjaku i ceru time, da su svi rasli
u istim stanišnim uslovima (tlo černozemsko
smeđe iz karbonatnog lesa).


Prosječni sadržaj vode iznosio je:


— u lišću cera 64% a u lišću lužnjaka
i kitnjaka 60/7%,
— u drvu cera 42,1% (deblovina) i 43,0
% (granjevina) a u drvu hrastova 3 Wo
i 40,6%,
— u kori cera 26,9% (i na deblu i na
granama) a u kori hrastova 40,8% i
39,5%.
Količina hraniva bila je veća u cera
nego hrastova, kako u drvu tako i u lišću.
Tako je drvo cera sadržalo 0,24°/» N,
0,05% P, 0,19»/. K, 0,44»/o Ca, 0,06% Mg i
0,44°/o S, a drvo hrasta lužnjaka i kitnjaka
0,20% N, 0,04% P, 0,10% K, 0,29% Ca,
0,03% Mg i 0,04% S. Lišće je sadržavalo,
cer: hrastovi; N 2,22% : 1,89%, P2O5 0,27%
: 0,22%, K 0,91% : 0,78!% i Mg 0,32% :
0,27%. Naprotiv, kora cera sadržavala je
manje mineralnih hraniva, osim Ca, nego
kora hrastova, a udio je manji, što je
kora deblja. Između sadržaja istog elementa
u drvu i u kori nije utvrđen pozitivan
odnos.


Od mikroelemenata mladice su osobito
bogate manganom, željezom i, relativno,
cinkom, a najmanje količine, kako u kori
tako i u drvu i lišću, pronađene su Mo
i Cu (ispod 10 ppm).


Hancinsky, L.: Prirodna obnova
hrasta i njezin odnos prema tipološkim
jedinicama (str. 139—161).


Istraživanja su pokazala da za pravilno
određivanje kvantitete i kvalitete prirodne
obnove najbolje odgovaraju šumski
tipovi.


Halaj , J.: Produkcija hrastovih sastojina
u CSSR (str. 163—191).


U ČSSR bile su korišćene Wimmenauerove
tablice prihoda i rasta, pa je odlučeno
izraditi vlastite tablice. U tu svrhu
od 1965. do 1975. godine provedeni su opsežni
istraživački radova za izradu tablica
rasta i prirasta glavnih vrsta drveća, pa i
za hrast. U radovima su sudjelovali znanstveni
instituti, visoke škole i zavodi za
uređivanje šuma. Za hrast su položene
ukupno 582 pokusne plohe.


177
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 92     <-- 92 -->        PDF

Tablice su izrađene potpunim matematskim
postupkom na elektronskom računana,
a sadrže podatke kako za glavnu
tako i za sporednu sastojinu. Za utvrđivanje
boniteta uzeta je srednja visina
lOOgodišn-jih sastojina. Uz ostale podatke
sastavljen je i indeks proreda.


Č a p e k , M .: Štetni faktori u hrasticima
SR Slovačke (str. 193—211).


Rad se bavi štetnim faktorima u hrasticima
SSR i temelji na rezultatima dugogodišnjih
istraživačkih radova kolektiva
autora. Kao osobito važni su se pokazali
suša, kasni mrazovi, neke bakterijske
i gljivične bolesti (tok sokova, medljika,
Roselinia, gnjiloća), korov, neželjeno
prirodno pomlađivanje graba i bukve,
divljač, mišji glodavci, štetni insekti žderači
korijenja i lišća, paša stoke kao i
oštećenja uzrokovana čovjekom, nedostaci
u radu šumskog gospodara, požar i
štete od dima. Iznimno velike štete je
prouzrokovao vihor.


Štetnih faktora na hrastovima je veliki
broj, ali su hrastovi protiv njih razmjerno
otporni i imaju značajnu sposobnost
regeneracije. Zato se veći mortalitet
javlja prije kod mladih stabala.


Ugroženost hrastova od štetnih faktora,
opseg i značaj šteta zavise od stanišnjih
uslova, koje je moguće izraziti jedinicama
šumarske tipologije.


Zaštita hrastika zavisi naročito od prevencije,
a samo u rijetko opravdanim slučajevima
primjenjuje se i obrana — borba
protiv bolesti i štetnika.


Čizmar, 0 .: Isporuke industrijskog
prostornog hrastovog drva prema težini


(str. 213—231).
S razvojem industrije celuloze i papira
te proizvodnje ploča iverica, raste i udio
prostornog drva za industrijsku preradu.
Iz toga proizlazi potreba za pojednostavljenje
proizvodnje i dobave svih sortimenata
prostornog drva i dopunu novim
sortimentom — »industrijsko drvo« u
standardnim dužinama kao i u isporukama
mjerenja po težini. Zbog poveća


nih kapaciteta i potreba javlja se manjak
mekog drva, kao npr. za Južnoslovačke
tvornice celuloze i papira u Šturovu, pa
se pristupilo istraživanju mogućnosti korišćenja
drva hrasta lužnjaka i kitnjaka
te cera. Ta su istraživanja provedena
1976. i 1977. godine i u ovom radu saopćavaju
se dobiveni rezultati, čak u 11
tablica. Na osnovi rezultata tih istraživanja
Južnoslovačke tvornice papira i celuloze
od 01. 01. 1979. godine preuzimaju
drvo tvrdih listača po težini, a ne po
prostornoj mjeri, prostornim metrima.


Korenek, J.: Ekotipovi hrasta lužnjaka
i kitnjaka u Slovačkoj (str. 233—
—246).


Ekotipovi su utvrđeni južno od granice
između baltičke i panonske klime u Slovačkoj.
Za hrast kitnjak utvrđeno je pet
ekotipova a za hrast lužnjak dva.


Ekotipovi hrasta kitnjaka su:


— prvi u području Zahoria te zapadne
i srednje slovačke dubodoline, ekotip čistih
sastojina kitnjaka sa stablima izrazito
razgranatih krošanja;
— drugi ekotip nalazi se u dolini Vaga
na nevapnenim materijalima kredne formacije
i na području zapadnoslovačkog
paleogena, gdje se nalaze mješovite sastojine
a krošnje su u obliku bouquet-a;
— treći tip nalazi se na istočnovapnenastim
krednim formacijama a krošnje
stabala su u obliku bouquet-a;
— četvrti tip kitnjakovih sastojina nalazi
se na vapnencima po cijeloj Slovačkoj,
južno od navedene klimatske granice,
s krošnjama u obliku bouquet-a i
malo povijenim granama;
— peti ekotip čine saistojine kitnjaka na
srednje i istočno-slovačkom području eruptivnog
stijenja i paleogena Niskih Tatra,
Rudohoria i Gornje Branisko. Krošnje
stabala su pravilno razvijene s malo
povijenim granama u obliku slova S.
Jedan ekotip lužnjaka nalazi se u prvom
redu LI Zapadnoj Slovačkoj, gdje u
nizinama tvori karakteristične sastojine