DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 91     <-- 91 -->        PDF

86—97 i K2O 76—86 kg, sve po 1 ha površine.


Kor pel , S.: Uzgoj mješovitih hrastovih
sastojina i njihov utjecaj na sastojinsku
strukturu i produkciju (str. 63-109).


Ova istraživanja provedena su u mješovitim
sastojinama hrasta, bukve i graba
u Srednjoj Slovačkoj. Na početku istraživanja
starost ovih sastojina, koje su
nastale prirodnim pomlađivanjem, bila
je 12 godina. Odabrano je pet sastojinskih
tipova i to prema zastupljenosti i visinskoj
raspodjeli spomenutih vrsta. Veličina
pokusnih ploha (serija »a«) d kontrolnih
ploha (serija »b«) iznosila je po 1 ar.
Na kontrolnim plohama nije bilo uzgojnih
zahvata do 21. godine starosti a na
ostalim su provedena dva prosvjetljavanja
i dva proređivanja u razmacima od
3, 6, 6 i 5 godina. Na kontrolnim plohama
prosvjetljavamja je obavljeno u 21.
godini, a zatim prorede kao i na pokusnim
plohama. Na pokusnim plohama sva
su stabla bila obrojčana i na njima su
praćene promjene biometričkih i taksacionih
obilježja za vrijeme od 20 godina
(1957—1977).


U starosti od 12 godina broj stabala
iznosio je između 69320 i 105800 po ha, a
već u 15. godini kretao se između 37 i
40000. U početku, grab je bio jači od bukve,
ali kasnije ga je bukva nadjačala.
Udio hrasta u ukupnom broju stabala na
pokusnim plohama tj. onima na kojima
su vršeni uzgojni zahvati, smanjivao se,
ali je u gornjem sloju u starosti 20 godina
bio pretežna, a u 13 godini dominantna
vrst. Na kontrolnim plohama u gornji
sloj probila se i bukva.


Bublinec, E.: Sadržaj vode, bioelemenata
i pepela u nadzemnim organima
hrastova (str. 111—138).


Sadržaj vode, bioelemenata N, P, K,
Ca, Mg, S, Fe, Mn, Cu, Zn, Mo, B te
pepel, istražen je u hrastu lužnjaku, hrastu
kitnjaku i ceru time, da su svi rasli
u istim stanišnim uslovima (tlo černozemsko
smeđe iz karbonatnog lesa).


Prosječni sadržaj vode iznosio je:


— u lišću cera 64% a u lišću lužnjaka
i kitnjaka 60/7%,
— u drvu cera 42,1% (deblovina) i 43,0
% (granjevina) a u drvu hrastova 3 Wo
i 40,6%,
— u kori cera 26,9% (i na deblu i na
granama) a u kori hrastova 40,8% i
39,5%.
Količina hraniva bila je veća u cera
nego hrastova, kako u drvu tako i u lišću.
Tako je drvo cera sadržalo 0,24°/» N,
0,05% P, 0,19»/. K, 0,44»/o Ca, 0,06% Mg i
0,44°/o S, a drvo hrasta lužnjaka i kitnjaka
0,20% N, 0,04% P, 0,10% K, 0,29% Ca,
0,03% Mg i 0,04% S. Lišće je sadržavalo,
cer: hrastovi; N 2,22% : 1,89%, P2O5 0,27%
: 0,22%, K 0,91% : 0,78!% i Mg 0,32% :
0,27%. Naprotiv, kora cera sadržavala je
manje mineralnih hraniva, osim Ca, nego
kora hrastova, a udio je manji, što je
kora deblja. Između sadržaja istog elementa
u drvu i u kori nije utvrđen pozitivan
odnos.


Od mikroelemenata mladice su osobito
bogate manganom, željezom i, relativno,
cinkom, a najmanje količine, kako u kori
tako i u drvu i lišću, pronađene su Mo
i Cu (ispod 10 ppm).


Hancinsky, L.: Prirodna obnova
hrasta i njezin odnos prema tipološkim
jedinicama (str. 139—161).


Istraživanja su pokazala da za pravilno
određivanje kvantitete i kvalitete prirodne
obnove najbolje odgovaraju šumski
tipovi.


Halaj , J.: Produkcija hrastovih sastojina
u CSSR (str. 163—191).


U ČSSR bile su korišćene Wimmenauerove
tablice prihoda i rasta, pa je odlučeno
izraditi vlastite tablice. U tu svrhu
od 1965. do 1975. godine provedeni su opsežni
istraživački radova za izradu tablica
rasta i prirasta glavnih vrsta drveća, pa i
za hrast. U radovima su sudjelovali znanstveni
instituti, visoke škole i zavodi za
uređivanje šuma. Za hrast su položene
ukupno 582 pokusne plohe.


177