DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 97     <-- 97 -->        PDF

DRUŠTVENE VIJESTI


ZAPISNIK


88.
redovne skupštine Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske,
održane u Zagrebu 18. 12. 1981.
Prisutni: Skupštini su prisustvovali delegati područnih Društava IT šumarstva
i drvne industrije u Bjelovaru, Delnicama, Gospiću, Karlovcu, SI. Brodu, SI. Po
žegi, Splitu, Varaždinu, Virovitici, Vinkovcima i Zagrebu, zatim dosadašnji Upravni
i Nadzorni odbor Saveza, članovi Redakcijskog savjeta Šumarskog lista te članovi
pojedinih pomoćnih radnih tijela Saveza, svega oko 70 učesnika.


DNEVNI RED


I Društveni dio


1.
Otvorenje skupštine i riječ predsjednika Saveza prof, dr B. Prpića.
2.
Izbor radnog predsjedništva skupštine, verifikacione i kandidacione komisije
te zapisničara i ovjerovitelja skupštinskog zapisnika.
3.
Izvještaj verifikacione komiisje o pravovaljanosti skupštine.
4.
Izmjene nekih članova u Statutu Saveza.
5.
Izvještaj tajnika dr Nikole Komlenovića o radu Saveza između 87. i 88. redovne
skupštine tj. od 16. 12. 1976. do 18. 12. 1981. god.
6.
Izvještaj glavnog urednika Šumarskog lista prof, dr B. Prpića.
7.
Razmatranje financijskih izvještaja i izvještaj Nadzornog odbora o financijskom
poslovanju Saveza u razdoblju od 1976. do 1981. godine.
8.
Rasprava o izvještajima i davanje razrješnice dosadašnjim članovima Upravnog
i Nadzornog odbora Saveza.
9.
Izvještaj Kandidacione komisije i izbor predsjednika i članova Predsjedništva
te članova Samoupravne radničke kontrole.
10. Riječ novoizabranog predsjednika Predsjedništva.
II Stručni dio Skupštine


1.
Informacija o izmjeni i dopuni Zakona o šumama iz 1977. g.
2.
Akcija pošumljavanja u 1981. g., koju je, na poticaj Saveza IT šumarstva i drvne
industrije Hrvatske, organizirao SSRNH.
3.
Problematika izvoza proizvoda drvne industrije SRH.
III Zaključak Skupštine


RAD SKUPŠTINE


1.
Otvorenje Skupštine i riječ prof, dr B. Prpića
Skupštinu je otvorio dosadašnji predsjednik Saveza i pozdravio sve prisutne
članove i uzvanike, kao i delegacije pojedinih područnih DIT-ova te im zaželio uspješan
rad!
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 98     <-- 98 -->        PDF

S nekoliko snažnih riječi evocirao je bolni gubitak naše domovine povodom
smrti predsjednika SFRJ Josipa Broza Tita! Slava mu i velika
hvala!


U svojem daljnjem izlaganju prof, dr B. Prpić iznio je u kraćim crtama uspješan
i plodan rad dosadašnjeg Upravnog i Nadzornog odbora, kao i ostalih radnih
odbora Saveza i Šumarskog lista u proteklih pet godina rada Saveza i njegovih
područnih terenskih DIT-ova. Detaljniji opis rada i djelovanja Saveza sadrži tajnički
izvještaj, kojeg podnosi tajnik Saveza dr N. Ko m 1 e n o v i ć.


Ovdje bi samo naveo neke krupnije promjene u društvenom pogledu, jer se
sprema nova prekvalifikacija Saveza kao dosadašnjeg »udruženja građana« u
»društvenu organizaciju« o čemu će kasnije biti više rečeno. Također se spremaju
izmjene i dopune dosadašnjeg Zakona o šumama, iz 1977. g., pa sprovedba Zakona


o udruženom radu, određivanju šumsko-gospodarskih područja, reprodukciji šuma
na kontinentalnom dijelu zemlje, kao i na kršu, sitnim pilanskim kapacitetima,
problematika privatnih šuma, ponovno razmatranje držanja koza i dr.
U društvenom dijelu naši gorući problemi su u vezi sa zgradom »Šumarski
dom«, jer sudski procesi i nadalje miruju na sudovima unatoč naših brojnih urgencija!


Imamo problema i s našom izdavačkom djelatnošću, kao i malom broju pretplatnika
na naš 106 godina stari Šumarski list o čemu detaljnije u tajničkom
izvještaju.


2. Izbor skupštinskih tijela
a) U radno predsjedništvo izabrani su: ing. Nada Antonović (Bjelovar),
mr Joso Gračan (Jastrebarsko), dr Nikola Komlenović (Zagreb), ing. Pavao
Mravunac (SI. Požega) i dr Branimir Prpić (Zagreb).


b) u verifikacionu ko mi siju izabrani su: ing. Franjo Petrović, ing.
Nadan Sirotić i ing. Rudi Štraser (svi iz Zagreba);


c) u kandidacionu komisiju izabrani su: ing. Drago Bartovčak (Bjelovar),
ing. Alojz Frković (Delnice), mr Ivan Mrzljak (Karlovac) i ing. Nedeljko
Pauča (Slav. Požega).


d) za zapisničara izabran je ing, Rudolf Antoljak, a za ovjerovitelje
dr Nikola Komlenović i ing. Srećko Vanjković.


3. Izvještaj verifikacione komisije
Verifikaciona komisija kontstatira, da skupštini prisustvuje: 43 delegata terenskih
DIT-ova, 14 članova dosadašnjeg Upravnog i Nadzornog odbora te 15
uzvanika, pa prema tome skupština može pravovaljano raditi.


4. Izmjene u Statutu Saveza
U skladu s promjenama nekih odredaba Statuta SITH i SITJ, Upravni odbor
je predložio a Skupština je prihvatila izmjene Statuta SITŠDIH, kojima se kao
kolektivni organ Skupštine bira Predsjedništvo Saveza te mjesto Nadzornog od
bora Samoupravna kontrola. Novi tekstovi Statuta glase:


— Predsjedništvo Saveza IT Šumarstva i drvne industrije Hrvatske je kolektivni
izvršni organ Skupštine, koji vodi poslove Saveza po principu kolektivnog
184
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 99     <-- 99 -->        PDF

odlučivanja i odgovornosti u cjelini u vremenu između dvije skupštine. Predsjedništvo
se sastoji od najviše 31 člana i bira se na 4 godine. Izbor članova Predsjedništva
obavlja se na osnovu prijedloga izborne kandidacione komisije.


— Na prijedlog Kandidacione komisije Skupština bira i predsjednika Predsjedništva
i to između članova Predsjedništva s mandatom na 2 godine.
— Izvršni odbor sastoji se od 7 —11 članova, koje bira Predsjedništvo iz svojih
redova i sa mandatom od 2 godine. Radom IO rukovodi predsjednik Predsjedništva
Saveza, kojega u otsustnosti zamjenjuje jedan od članova Predsjedništva. Članovi
10 mogu biti birani i u dva uzastopna mandata. 10 Saveza je operativni organ Predsjedništva
koji obavlja svakodnevne poslove i organizira sjednice, kao i ostale
svakodnevne tekuće poslove i ostale zadatke koje mu odredi Predsjedništvo.
Broj delegata iz područnih DIT-ova, koji čine Skupštinu ovisi o broju redovnih
i punopravnih članova svakog Društva (DIT-a) i to: do 50 članova po jedan (1)
delegat, od 50 — 100 po 2 delegata, od 100 — 150 članova tri (3) delegata i preko 150
članova pet (5) delegata.


— U cilju što uspješnije, neposrednije i efikasnije kontrole, zaštite društvene
imovine te drugih prava i obaveza Skupštine osniva se Samoupravna radnička
kontrola. Odbor se sastoji od 5 članova i 5 zamjenika, koje Skupština bira s mandatom
od 4 godine iz redova područnih DIT-ova, Samoupravna radnička kontrola
za svoj rad odgovora Skupštini i njoj podnosi izvještaj o svom djelovanju.
5. TAJNIČKI IZVJEŠTAJ
O RADU SAVEZA IT ŠUMARSTVA I DRVNE INDUSTRIJE HRVATSKE U OVIH
PROTEKLIH 60 mjeseci odnosno od dana 16. 12. 1976. g., kada je održana 87. g.
skupština, do danas.


Današnji UO u ovom vremenskom razdoblju održao je u svemu 17 sjednica.


Zapisnici svih ovih 17 sjednica rada Saveza obuhvaća 125 stranica normalnog
formata A-4 (manja knjiga).


Današnji UO Saveza, koji je izabran na 87,. redovnoj skupštini, broji 11 članova.
Na čelu UO bio je prof, dr Branimir Prpić, I podpredsjednik ing. Edo Kalajdžić
(Osijek), II podpredsjednik ing. Ivica Milinković, tajnik dr Nikola Komlenović
te članovi ing. Nada Antonović (Bjelovar), ing. Dragutin Böhm, ing. Ivan Dejalković,
dr Slavko Matić, mr Đuro Kovačić, šum. tehn. Andrija Kusanić (Karlovac)
i ing. Vilim Živković time, da se u toku mandata A. Kusanić zahvalio na dužnosti,
a mjesto njega kooptiran je šum. tehničar Ivica Petričević.


Danas Savez okuplja 20 područnih DIT-ova šumarstva i drvne industrije u
svim većim sjedištima odn. većim šumskim i drvno-industrijskim područjima. U
ovim DIT-ovima učlanjeno je preko 2400 inženjera i tehničara (oko 1650 inženjera
šumarstva i preko 1750 tehničara).


Rad spomenutih terenskih DIT-ova (bivših Šumarskih društava) na nekim je
područjim azaista na zavidnoj visini, ali takovih je veoma malo. Tu ističemo rad
DIT-a Vinkovci, Bjelovar, Osijek, Podr. Slatina, Senj i Zagreb. To, međutim, ne
znači da ostali DIT-ovi nisu ništa radili, ali se nisu javljali ni slali zapisnike o svom
radu (skupštine, sjednica odbora i dr.) kako bi Savez bio informiran i objavljivao
ih u Šumarskom listu.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 100     <-- 100 -->        PDF

Ovdje ćemo navesti samo zagrebački DIT i njegov društveni rad u proteklih
5 godina vrijednog i uzornog rada. Od 1977. g. kad je na čelu spomenutog DIT
stajao ing. Rudi Štraser i od 1979. g. do danas ing. Vlado Spol jarić
i njegov tajnik ing. Franj o Petrov i ć. U ovih 5 proteklih godina ovo je društvo
održalo i organiziralo 23 stručnih i manji broj turističko putopisnih predavanja
(uz color diapozitive).


Nadalje članstvo ovoga DIT-a Zgb (pretežno starije generacije šumara) obilazilo
je od 1977 — 1981. g. šumska područja i tvornice na području Đurđevca, Bjelovara
(šuma »Česma« i rasadnik Šljukin gon«) Šumarija Krašić i dio Žumberačkih
šuma, u Križevcu i šume na Kalniku, zagrebačku Medvednicu, tvornicu »F.
Bobić — Mundus« u Varaždinu, DIP »Marko Šavrić« u Zagrebu, »UPIN« u Zagrebu,
»Slavoniju« u SI. Brodu, Šumarski institut Jastrebarsko.


PLENUMI, STRUČNA SAVJETOVANJA, PROSLAVE SKUPOVI


Sadanja uprava Saveza organizirala je u ovih 5 godina, kronološki poredano,
slijedeće godišnje Plenume i dr.:


1. Proljetni plenum Saveza održan je — za cjelokupno članstvo 20. 04. 1978. g.
uključujući tu i terenske-područne DIT-ove u Zagrebu sa Savjetovanjem.
U društvenom dijelu Plenuma iznesen je rad Saveza za 1977. g. U stručnom
dijelu Plenuma održano je Savjetovanje o utvrđivanju i osnivanju Šumskogospodarskih
područja osnovnih organizacija rada, te zakona o sredstvima za reprodukciju
šuma (ŠL br. 6—7/78.).


2. Društveni plenum i proslava osnivanja i rada Inspektorata za pošumljivanje
primorskog krša održani su 23 i 24 09. 1978. g. u Senju. I ovaj cjelokupni
rad zbivanja na plenumu, kao i proslava prikazan je u ŠL br. 1—3/79.
3. Društveni Plenum održan je i u Zagrebu 15. 04. 79. Uz društveni dio iznesene
su Informacije o stanju i razvoju šumarstva naše republike odnosno problematika
o kojoj se je raspravljalo glasi: Mogu li šume SRH podmiriti potrebe
na drvu?, s opsežnom diskusijom i zaključcima v. ŠL 4—6/79.).
U stručnom dijelu Plenuma i proslave iznijeta je Informacija o ŠG — Senj
(Ing. V. Skorup) te referati o radu Inspektoratu za pošumljenje primorskog Krasa
(Ing. V. Ivančević), Vizija o budućnosti Krasa Hrvatske u daanašnjim uvjetima
(Mr A. Tomašević), o primjeni Zakona o šumama na kraško područje (Ing. T.
Krnjak) te o osnivanju i zadacima Poslovne zajednice šumarstva za Dalmaciju
(Ing. D. Prgin), što je sve objavljeno i u Šumarskom listu (br. 1—3/1979).


4. Slijedilo je Savjetovanje »Gospodarenje prebornim šumama«, koje je održano
19. 10. 1979. g. u Ogulinu, a u organizaciji tamošnjeg ŠG (opširnije o ovome
Savjetovanju v. ŠL br. 11—12/79, prikaz obuhvaća 85 stranica ŠL).
5. Pod pokroviteljstvom RK SSRN-Hrvatske, i uz suradnju Šumarskog fakulteta
— Zagreb, zatim Općeg udruženja šumarstva i prerade drva Zagreb, Šumarskog
instituta — Jastrebarsko, Republičkog zavoda za zaštitu prirode, Savez je
organizirao i bio domaćin Savjetovanja »Aktualni problemi i samoupravni razvoj
šumarstva i prerađivačkog kompleksa SRH«. Spomenuti skup održan je u
Zagrebu 24. 06. 1980. g. Rad ovoga Savjetovanja u cijelosti je otiskan u Zborniku
radova Savjetovanja, a u izdanju Saveza IT Šumarstva i drvne industrije (str. 140).
Savjetovanje je prikazano i u ŠL br. 9-10/80.


ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 101     <-- 101 -->        PDF

REPUBLIČKA I MEĐUREPUBLICKA SURADNJA SA ORGANIZACIJAMA
Saveza IT, ŠF INSTITUTA ZA ŠUMARSTVO, SITŠDI — Jugoslavije,
Općim udruženjem šumarstva, prerade drva itd.


1. Jugoslavenski Savet za zaštitu i unapređenje čovjekove okoline organizirao
je Savjetovanje 18. i 19. 05. 1977. g. u Dubrovniku o Zaštiti šuma od požara.
2. U Opatiji je održano Savjetovanje 16. i 17. 06. 1977. g. o renti kao dohodovnoj
kategoriji u socijalizmu gdje su podneseni referati i analize raznih oblika rente,
pa i u šumarstvu. Sudjelovali su prof. dr. Z. Potočić i dr. U. Golubović — oba
ŠF — Zagreb.
3. U Kumrovcu 7—9 09. 1977. g. ing. Žarko Ostojić, predsjednik SITŠDI — Jugoslavije
Savjetovanje o ulozi IT Jugoslavije u općenarodnoj obrani, (sudjelovali:
prof. dr. Branimir Prpić i ing. T. Krnjak).
4. U Dubrovniku je 24. i 25. 09. 1977. g. održano Savjetovanje u organizaciji
SIT šumarstva i industrije prerade drveta Jugoslavije: Uvjeti privređivanja i razvoja
šumarstva u svijetlu ZUR-a (sudjelovali: prof, dr Z. Potočić i ing. T. Krnjak).
5. U Dubrovniku je održano 1. i 2. 03. 1978. g. razmatranje materije: Stanje
i razvoj šumarstva SFRJ u funkciji podmirenja u drvu i ostalim koristima od
od šume. Referate su podnijeli: prof. dr. 2. Milin dr F. Drinić, ing. D. Nikolić, dr.
S. Damjanović i prof. dr. B. Kraljić.
6. U Ljubljani su održani od 8—12. 05. 1978. g. »EKOLOŠKI DANI« u sklopu
Gospodarskog rastavišča u organizaciji SIT šumarstva i drvne industrije Slovenije.
7. Na međunarodnom poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu održan je 18.
05. 1978. g. simpozij o zaštiti šuma od požara, kao i izložba suvremene šumske
mehanizacije i opreme.
8. U Kuparima je održano 27. i 28. 05. 1978. g. Jugoslavensko zasjedanje o
općenarodnoj obrani i zaštiti čovjekove okoline na kojem je general Nikol a
Ljubiči ć u svojem uvodnom referatu iznio za šumare i drvare — slijedeće:
Još uvijek je prisutna intenzivnija eksploatacija šuma od njihovog uzgajanja i rekao:
»Pošumljivanje određenih područja neposredno se pridonosi unapređenju čovjekove
koline, ali i poboljšanje uvjeta za maskiranje i smanjenje mogućih zračnih
desantnih prostora«, dalje »Nedovoljno se provodi pošumljivanje i unapređenje fondova
šuma« kao i »Pripadnici oružanih snaga će se i dalje angažirati u akcijama
pošumljivanja, uređenju izvorišta vode, izgradnje puteva, poduzimanje mjera za
sprečavanje elementarnih nepogoda i si.«
9. U Zagrebu je 16—18. 09. 1978. g. održana Skupština i proslava 100 g. osnivanja
i rada »Kluba inženjera i arhitekata«, tj. današnjeg SIT — Hrvatske, uz
prigodnu izložbu u povodu 100 g. rada na tehničko-tehnološkom polju Hrvatske.
Na ovoj proslavi podnio je referat i predsjednik našega Saveza prof, dr Brani mi
r Prpić : Suvremena tehnička civilizacija i prirodno bogatstvo naših šuma.
Na proslavi su proglašeni po SIT-Hrvatske slijedeći članovi našega Saveza
za počasne članove: Prof. dr B. Prpić, ing. J. Šafar i ing. S. Vanjković, a
za zaslužne : ing. B. Hribljan (Bjelovar), ing. Z. Maurin (SI. Požega), dr N.
Komlenović (Zagreb) ing. E. Kalajdžić (Osijek), ing. A. Kramar (Koprivnica),
ing. V. Lacković (Bjelovar) i ing. R. Štraser (Zagreb).


U povodu ove proslave SIT — Hrvatske podijelio je i Savez IT šumarstva i
industrijske prerade drveta — Jugoslavije i proglasio je ing. J. Šafara, ing. Šepića,
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 102     <-- 102 -->        PDF

ing. S. Vanjkovića, i ing. V. Špoljarića počasnim članovima, a ing. V. Lackovića,
ing. T. Lucarića, ing. B. Deretu, i ing. S. Horvatinovića svojim zaslužnim članovima.


10. U Poreču je 21 — 23. 11. 1979. g. održan II. Kongres o tehnološkom razvoju
Hrvatske, kojemu je sa strane našega Saveza sudjelovala ing. Nada Antonie,
član UO.
11. JAZU je organizirao i održao znanstveni skup u povodu 100 g. smrti botaničara
Roberta Visinianija — Šibenčanina u Šibeniku na dane 03. — 08.
09. 1978. g. Mnogi su šumari (Botaničari) podnijeli svoje referate, pa tako akademik
prof, dr P. Fukarek (Sarajevo), ing. P. Matković (Split), mr. S. Matić, dr.
Š. Rauš, i dr I. Trinajstić (svi Zagreb).
12. II. Kon gres ekologa Jugoslavije (čovjek i okolina) održan je u Zadru 1 — 7
10. 1979. g. s ekskurzijom u Nacionalne parkove »Paklenica« i »Plitvička jezera«
(sudjelovali svojim referatima): dr N. Komlenovič, mr. S. Matić, dr Š. Meštrović,
dr N. Lovrić, dr M. Pelcer, dr Đ. Rauš, ing. Seletković, i ing. A. Vranković. Rad
ovoga kongresa objavljen je opširno u Zborniku radova I — III; Zagreb 1979. g.
a prikazan i u Šum. listu (5—6/1980).
13. Kongres biologa SRH održan je 21 — 26. 09. 1980. g. u Poreču.
14. Kongres o zaštiti voda održan je u Ohridu 1981. g. organizaciji SIT — Jugoslavije.
15. Akcija pošumljivanja koja je sprovedena u 1981. g., na poticaj Saveza IT
šumarstva i drvne industrije Hrvatske, a pod patronatom Rep. konferencije SSRN
— Hrvatske završena je. Kritički osvrt na rad ove akcije, organizaciju, uspjehe
i neuspjehe, izložiti će se detaljno u stručnom dijelu današnje 88. redovne skupštine
Saveza, kao i plan rada za period od 1982 — 1985. g.
16. SIT šumarstva i drvne industrije Slovenije organizirao je 21. i 22. 11. 1980. g.
savjetovanje: »Les kot energetski vir« u Čatežkim toplicama. Sa strane našega
Saveza sudjelovali su ing. Željko Škrgatić i ing. Željko Štahan.
17. Redovnoj skupštini Saveza ITSDI — Makedonije, koja je održana u Skopju
19. 03. 1977. g. naš Savez je predstavao ing. O. Piškorić koji je predsjedniku Saveza
Makedonije predao Zlatnu medalju i povelju, kao i neke jubilarne edicije i društvenu
značku našega Saveza.
18. U izdanju Saveza IT ŠDI — Jugoslavije izišla je publikacija »Razvoj i rad
Saveza IT ŠDI — Jugoslavije« (Beograd 1978. g.).
19. Predstavnik našega Saveza u radnoj grupi za utvrđivanje znanstvenih disciplina
pri Savjetu za znanstveni rad SRH određen je prof, dr B. Prpić.
20. U Plevenu (Bugarska) održan je Simpozij stalne konferencije IT jugoistočne
Evrope (CODISEE) »Parkovi i naselja u prigradskim zonama«.
21. U Beogradu je 12. 04. 1981. god. održana godišnja skupština SIT-a Jugoslavije
na kojoj su kao najbolji proglašeni DIT Subotica i DIT Prijedor. Za novog
predsjednika SIT-a Jugoslavije izabran je ing. Radoje K o n t i ć, rođen 1937. god.
u Nikšiću, a diplomirao na Tehnološkom fakultetu — metalurški odsjek u Beogradu
1961. god.
22. Na Tari održano je 22. i 23. 05. 1981. god. Savjetovanje o razvojnim mogućnostima
šumarstva i drvne industrije Jugoslavije u periodu 1981—1985. god. u
organizaciji Saveznog komiteta za poljoprivrendu, SITŠDI Jugoslavije i dr.


ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 103     <-- 103 -->        PDF

Na osnovu molbe Saveza I. T. Saboru, podnijete 29. 05. 1977. god., i obrazloženja


o potrebnom prostoru Savezu za izvršenje programa rada i zadataka šumarstva i
drvne industrije Hrvatske te o potrebi osnivanja Centra za propagandu i popularizaciju
šumarstva i ostalim trajnim akcijama Saveza Sabor SRH je donio Zakon
o vraćanju dijela zgrade »Šumarski dom«, koji je bio 1960. godine nacionaliziran.
Zakon je objavljen u Narodnim novinama br. 25/77. od 26. 06. 1977. god.
Vraćanje trokatnog Šumarskog doma Savezu zasluga pripada kako ing. Tomislavu
Krnjaku i ing. Radi Pavloviću tako i tehn. tajniku ing. Rudolfu Antoljaku,
koji se je — kako je to posebno istaknuto na sjednici Saveza — pravovremeno u-
porno zalagao počevši još 1974. g. na akciji oko vraćanja doma.


Upornost Saveza nastavila se i dalje pred Ustavnim sudom SRH, koji je odbacio
prijedlog, Instituta za zemlje u razvoju i Instituta za drvo — Zagreb, za
pokretanje postupka ocjene ustavnosti zakona!


Sada je slijedilo da se što hitnije poduzmu mjere oko iseljenja dosadašnjih
stanara i to prvenstveno Instituta za zemlje u razvoju, kao i Organo-kemijskog
laboratorija Tehnološkog fakulteta kako bi se što prije oslobodio prostor za
namjensku razdiobu površina i prostora zgrade (kako je to zacrtano u programu
rada Saveza), a što je Sabor i uvažio kao glavni razlog vraćanja nacionaliziranih
površina (50*Vo površine zgrade »Šumarskog doma«).


Međutim i nakon objavljivanja ovog Zakona Institut za zemlje u razvoju izgradio
je unatoč oštrog protivljenja Saveza, prostorije u površini od cea 460 m* na
tavanskom prostoru i uselio se u daljnji prostor, ne napuštajući dosadašnje prostorije
u II katu.


Savez je poduzeo i niz sudskih postupaka o iseljenju nešumarskih organizacija
u zgradi odmah po stupanju na snagu spomenutog Zakona, ali predmet se veoma
sporo rješava.


Predstavnici Saveza posjetit će, odmah na početku nove 1982. godine predsjedništvo
Okružnog i Vrhovnog suda i zatražiti obrazloženje iz kojih to razloga do
danas nije donesena presuda o iseljenju Instituta za zemlje u razvoju. Tehnološkog
fakulteta i Centra za kulturu grada Zagreba.


Međutim, unatoč ovih beskonačnih sudskih sporova, Savez je 1981. g. pristupio
bojenju, ličenju i uređenju svojih društvenih prostorija, kao i izvršenju pripremno-
tehničkih radova za obnovu fasade Šumarskog doma, uređenju krovišta,
dotrajalih vodoinstalacija, elektro-instalacija, uvođenju centralno-plinskog grijanja
prostorija, jedinstvenog za cijelu zgradu na metansko gorivo. Do sada je na
obnovu društvenih prostorija u prizemlju utrošeno preko 1,500.000,00 st. din. To
je zapravo sitnica u odnosu na stanarinu koju duguju stanari koji su »zauzeli«
prostor u bivšem nacionaliziranom dijelu zgrade kroz punih 18 godina i njihov
»dug« za zakupu iznosi preko dvije i pol milijarde starih dinara i koji je iznos nepovratno
izgubljen za upravu Šum. doma, jer je nastupila zastara potraživanja.


Na temelju, ovdje iznesene problematike Šum. doma, Savez zanima, da li bi
nam u ovom času za realizaciju naših izdavačkih planova kao i samo djelomično
obnove zgrade Šumarskog doma mogla financijski pomoći Šum. gospodarstva i
šumarije, kao i Opće udruženje šumarstva i drvne industrije da participiraju po
nekom ključu oko uređenja prostorija Saveza (namještaj, obnova sanitarnih i vodovodnih
instalacija, fasade zgrade, uvođenje centralnog plinskog grijanja, obnove
krovišta i si.).


189
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 104     <-- 104 -->        PDF

Savez ima ograničena financijska sredstva a naša zgrada propada i po malo
se ljušti, jer nije obnavljana preko 60 g.


STRUČNA BIBLIOTEKA SAVEZA


Osnovana još u XIX stoljeću, danas broji preko 3.400 primjeraka stručnih
knjiga i preko 55 što stranih što domaćih časopisa. Međutim je žalosno da spomenute
knjige veoma rijetko odlaze iz Doma, jer se takoreći skoro nitko od naših članova
ovim stručnim blagom ne koristi. Prema statističkoj evidenciji posudba je u
1980. g. bila nikakva (6 posudioca), pa i dalje opada (u 1981. g. našom se je
bibliotekom poslužilo tek 3 člana i samo jedan strani posudilac (biolog) iz Zgb.).


U periodu od 1976. do 1981. god. poklonile su Savezu svoje edicije slijedeće organizacije:
Društvo ekologa Hrvatske, Opće udruženje šumarstva, Poslovna zajednica
šumarstva za Dalmaciju u Splitu, Republički zavod za zaštitu prirode u Zagrebu,
Savez IT ŠID Jugoslavije, Šumarski fakultet u Zagrebu, Šumarski institut
Jastrebarsko, Šumska gospodarstva u Bjelovaru, Novoj Gradiški, Šibeniku, Vinkovcima,
i dr.


EVROPSKI PJEŠAČKI PUT E-6


Na prijedlog Blaže Kilibarde, turističkog radnika iz Zagreba sastao se odbor
odbor za izradu skice EVROSPOG PJEŠAČKOG PUTA E-6 u sastavu prof, dr V.
Blašković, ing. D. Böhm i ing. O. Piškorić, predlaže se da E-6 da staza prolazi
slijedećim itinererom. Kastav gdje se priključuje na slovenski dio staze, zatim Platak
— Crni lug — Omaldinsko jezero — Golubinjak — Mrzle Drage — Mrkopalj —
Tuk — Matić poljana — Jasenak — Tomići — Drcžnica — preko Gluhe Kapele,
putem partizanskih ranjenika — Krivi put — Senj — Senjska Draga — Stolac —
Oltari — Zavižan — Premužićevom stazom na Veliki Alan — Mirovo — Štirovača
— Baške Oštrije — Karlobag — trajektom na Pag — Posedarje — Obrovac —
Tulove Grede — Prezid — Gračac — Cerovačke pećine — Vrelo — Zrmanja —
Srb — Kaldrma — Drvar — time da se provede i krakom Drežnice — Modruš —
Plaški — Saborsko — Plitvice — Babin potok — Vrhovine — Otočac — Krasno —
Oltari.


DAN INŽENJERA I TEHNIČARA


14. 04. svake godine proglašen je DANOM IT kad će se proglašavati najbolji
SIT i najbolji DIT u SRH, kao i najbolja stručno-društvena publikacija u izdanju
i redakciji Šumarskog lista. Ovaj će posao obavljati naš Savez ITŠDI — Hrvatske
kao i područni DIT-ovi šumarstva i drvne industrije Hrvatske, pa će pri tome
koristiti ne samo dnevnu i nedjeljnu štampu nego i RTV (emsiiju slobodna srijeda).
Zatim bi bilo svrsishodno i korisno izdati brošuru o značenju i ulozi šuma
u zaštiti čovjekove okoline, kao izdati Šumarski list posvećen ovoj manifestaciji s
prigodnim sadržajem!
I na kraju ističemo da bi sve ovdje izneseno svakako trebalo razraditi i koristiti
sadržaj Štokholmske konferencije, a u našem Savezu osnovati propagandni
odbor, pretežno od šumara starije generacije, koji bi se stalno bavio propagandom
i popularizacijom šumarstva i drvne industrije. Ovaj bi rad bezuvjetno donio znatne
koristi u pridobivanju omladine da se školuje i osposobljava za potrebe šumarstva
i drvne industrije!
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 105     <-- 105 -->        PDF

IZDAVANJE OBRAZACA (TISKANICA) ZA POTREBE
ŠUMARSTVA


1. Savez IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske već niz godina izdaje i drži
na skladištu preko 50 vrsta obrazaca štampanih u arcima, na kartonskim listovima
i u blokovima kao i obrasce prema Pravilniku o načinu izrade šumskog gospodarskih
osnova, osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa za
gospodarenje šumama tj. obrasce ŠGO, zatim OGP, kao i manuale OGT za opis
sastojina i evidenciju izvršenih terenskih radova (OGT-1), manuale za primjerne
površine i totalnu klupažu (tvrdi povez).
2. Savez će naskoro štampati novi Pravilnik o načinu izrade šumsko-gospodarskih
osnova područja, osnova gospodarenja gospodarskim jedinicama i programa
gospodarenja šumama sa potrebnim normtivima i JUS-ovima, te komentarom (NN
br. 19/81 od 19. 05. 1981. g.).
3. Savez će nastaviti i dalje s izdavanjem obrazaca,tiskanica za potrebe šumskih
gospodarstava, kao i za kompjutorsku obradu podataka.
4.U izdanju Saveza ITŠDI — Jugoslavije izašao je Priručnik izvještajne i dijagnostičko-
prognozne službe zaštite šuma. Sve RO šumarstva i dr. koji su naručili
ovu knjigu narudžbenicom dobit će je poštom do završetka 1981. g. Ovaj
Priručnik štampan je uz financijsko učešće Saveza ITŠDI — Hrvatske, kao i ostalih
SR.
ŠUMARSKA POLITIKA I ZAKONODAVSTVO SR HRVATSKE


1. U NN SRH br. 25/77. od 26. 06. 1977. g. objavljen je Zakon o vraćanju nacionaliziranog
dijela zgrade »Šumarski dom« u ulici 8. maja 1945. br. 82, Perkovčeva
ul. br. 5. Savezu IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske kojim se (Savezu)
daje pravo u pogledu korištenja i raspolaganja spomenutim dijelom zgrade, a radi
ostvarivanja njegovih društveno-stručnih ciljeva predviđenih Statutom Saveza
i predloženim planom rada!
2. 23. 05. 1977. g. objavljen je Zakon o šumama SRH (NN br. 20 od 23. 05.
1977. g.).
3. Na prijedlog Zakona o poljoprivrednom zemljištu Savez i njegovo članstvo
nadležnoj Saborskoj komisiji dostavilo je niz primjedbi. Primjedbe su dostavili i
Opće udruženje šumarstva, drvne industrije i prometa drvnim proizvodima u Za
grebu. Poslovna zajednica šumarstva za Dalmaciju, Šumskog gospodarstvo Zadar,
Šumsko gospodarstvo Knin i dr. Zakon će biti objavljen vjerojatno u 1981.
godini.
4. U NN br. 11/79 od 03. 03. 1979. g. objavljen je Zakon o mjerama za unapređenje
stočarstva u kojem je donesena Odluka o prestanku važnosti Zakona o zabrani
držanja koza (NN br. 60/54)!
5. U NN br. 24 od 16. 07. 1981. g. objavljen je Zakon o proglašenju parkom prirode
planina Velebita, Biokova i zapadnog dijela Medvednice (zagrebačke gore).
6. Prihvaćen je prijedlog za donošenje izmjena i dopuna sadašnjeg Zakona o
šumama (NN br. 20 od 23. 05. 1977. g.). Zakon o šumama s izmjenama i dopunama
bit će objavljen u prvoj polovini 1982. g.


ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 106     <-- 106 -->        PDF

KADROVSKA POLTTIKA


1. Naš predstavnik u Kadrovskoj komisiji SIT ŠDI — Jugoslavije bio je ing.
Bogdan D e r e t a, koja je izradila prijedlog Nomenklature zanimanja u šumarstvu
i drvnoj industriji.
2. Službeni list SFRJ u br. 29/81 od 22. 05. 1981. g. objavio je na stranicama 756.
do 778. vrste i podvrste radi jednoobrazne njegove primjene u statističkim istraživanjima.
3. U posljednje vrijeme Savez je uočio da pojedine RO šumarstva SRH u svojim
natječajima za upravitelje Šumarija široko otvaraju vrata ne samo dipl. šumarskim
inženjerima i šumarskim tehničarima nego i agronomima, diplomantima
VŠ upravnog smjera i pravnicima, pa tako obezvrjeđuju napore šumarskih fakulteta!
4. »Napuhani slučaj« odgojno-obrazovnog centra za šumarstvo — Karlovac po
lokalnoj štampi, koji je prouzrokovao davanje ostavke dugogodišnjeg i vrijednog
direktora Školskog centra za šumarstvo i drvoprerađivačku djelatnost u Karlovcu
ing. Stanka Šibenika , počeo je spljašnjavati nakon odlučne inicijative SlZ-a
odgoja i usmjerenog obrazovanja šumarstva i drvne industrije SRH i drugih faktoüra,
koje je Savez uključio u ovaj karlovački slučaj.
5. Školski centar za šumarstvo i drvoprerađivačku djelatnost, odnosno b. Srednja
šumarska škola, u Karlovcu je proslavio 1978. godine 30-godišnjicu postojanja
na kojoj su u ime Saveza prisustvovali prof, dr B. Prpić, ing. R. Antoljak i ing. O.
Piškorić. Šumarska škola dodijelila je Savezu svoju zahvalnicu, a predsjednik Saveza
prof, dr B. Prpić predao je Školi Povelju Saveza sa zlatnom medaljom.
ODLIKOVANJA, PRIZNANJA, POVELJE, NAGRADE I DR.


1. Na čelu Savjeta za zaštitu prirode Hrvatske nalazio se od 1976. do 1981. g.
i vrlo aktivno djelovao niz godina ing. Franjo Knebl .
2. JAZU je izabrala 11. 06. 1978. g. nove akademike među kojima je i prof, dr
Dušan Klepac, redovni profesor ŠF Zagreb za izvanrednog člana, za dopunskog
člana izabran je prof, dr Mladen Josipović, profesor fitopatologije ŠF Beograd.
3. Republički odbor za znanstveni rad uvažio je prijedlog, koji mu je uputio
Savez 28. 12. 1979. g. i dodijelio prof, dr Dušanu Klepcu, prof. ŠF Zagreb, nagradu
»Ruđer Bošković« za značajnu znanstvenu djelatnost (do danas objavio preko
50 znanstvenih i 68 stručnih radova i napisao 4 stručne knjige od kojih mu je
jedna prevedena u Meksiku na španjolski jezik).
4. U 1981. g. podjeljena je Republička nagrada iz oblasti šumarske genetike
akademiku i prof. ŠF dr Mirku Vidakoviču!
5. Prof. dr Iva Horvat, profesor ŠF Zagreb dobio je u 1981. g. znanstvenu nagradu
za dugogodišnji rad i značajna djela iz oblasti tehnologije prerade drva!
6. ing. Mika Matezić, direktor ŠG »Krndija« Našice odlikovan je po Predsjedništvu
SFRJ ordenom rada sa zlatnim vijencem, a direktor ŠG »Hrast« Vinkovci
ing. Zvonko K o š č e v i ć dobio je Priznanje sa srebrnim amblemom od općine
Županja!


ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 107     <-- 107 -->        PDF

POKOJNICI — ŠUMARI I DRVARCI


* 1977. g.: Ing. Josip Harpaš, ing. Franjo Asaj, ing. Ante Dubravac, ing. /Ilija
Jankavić, tehn. Andrija Kap, ing. Đuro Matica, ing. Rafo Mott, ing. Zvonko Pere,
ing. Ante Radovčić, ing. Vladimir Res-Koretić, ing. Nikola Šepić, ing. Đuro Šooš,
ing. Davor Žeravica;
1978. g.: Tehn. Franjo Ajdić, Nikola Marjanović, ing. Slavko Masnica, ing. Petar
Milić, ing. Ivo Pavša, ing. Krešimir Plivelić, ing. Renee Sušanj, ing. Ervin Šmidt,
ing. Vlado Štetić;


1979. g.: Ing. Vladimir Förencffi, dr ing. Stjepan Frančišković, ing. Branko
Matić, ing. Ante Premužić, tehn. Milan Vuković;


1980. g.: Tehn. Mirko Balaić, ing. Đuro Basic, ing. Stjepan Cestar, dr Dušan
Jedlovski, ing. Mijo Kotarski, tehn. Drago Krvavica, ing. Nenad Nikolić, ing. Marko
Šimić, ing. Jerko Skelin, ing. Marko Unukić;


1981. g.: Ing. Mihajlo Andrašević, Pavle Bogadi, ing. Vjenceslav Delač, ing. Ivica
Fran, dr ing. Mijo Gračanin, tehn. Marija Jurić, ing. Mijo Korešec, ing. Rikard
Neuhold, ing. Ksenija Pećanić-Verner.


HVALA IM I SLAVA!


6. Izvještaj urednika »Šumarskog lista«
Glavni i odgovorni urednik »Šumarskog ilsta« prof, dr Branimir Prpić u svojem
izvještaju osvrnuo se, nakon iznošenja statističkih podataka o tiraži lista, na
glavni problem i težište sadržajne strane lista s kojim nije nikako zadovoljan,
a po njegovom mišljenju krivnja za ovo leži u slaboj skoro nikakvoj suradnji terena
i redakcije časopisa kao i nepisanju članaka. Kratko rečeno promanjkanju suradnje
i »pogođenih« terenskih rukopisa, koje »teren« slabo dostavlja.


Da bi se ovaj problem uklonio prof, dr B. Prpić predlaže, da se uvede nova
tehnika prikupljanja članaka. Nadalje predlaže formiranje snažnog Redakcijskog
savjeta koji bi pronalazio jača stručna pera, napose na terenu, i uz to davao takovim
suradnicima neposredno poticaj za češće pisanje i dostavljanje svojih radova
uredništvu časopisa.


Evo njegovog prijedloga, kako ga je Skupština razmotrila i usvojila.


SAVJET ŠUMARSKOG LISTA


Predsjednik: Ing. Franjo K n e b 1


1. Članovi s područja SR Hrvatske:
Ing. Mirko Andrašek, Prof, dr Milan Androić, prof, dr Roko Benić,
ing. Vjekoslav Cvitovac, ing. Slobodan Galović, mr Joso Gračan, ing.
Slavko Horvatinović, ing. Ante Jurić, ing. Čedo K1 adarin, prof, dr Dušan
K1 epac, ing. Tomislav Krn j ak, mr Zdravko Motal, ing. Ante Mud-
r o v č i ć, prof, dr Zvonimir Potočić, prof, dr Ivo S p a i ć, ing. Srećko V a n j-
k r v i ć i prof, dr Mirko V i d a k o v ić;
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 108     <-- 108 -->        PDF

2. članovi s područja drugih Socijalističkih republika i Autonomnih pokrajina:
Prof. dr Velizar Velašević — Beograd, prof, dr Dušan M1 i nš e k — Ljubljana,
prof, dr Kondrat Pint arid — Sarajevo, prof, dr Radoslav Rizovski


— Skopje i dr Dušan V u č k o v i ć, Titograd.
UREĐIVAČKI ODBOR S NOSIOCIMA ZNANSTVENO-STRUCNIH PODRUČJA


Predsjednik prof, dr Branimir P r p i ć i urednik za područja Biologija šumskog
drveća, ekologija šuma, ekologija krajolika, oblikovanje krajolika, općekorisne
funkcije šume.


Ing. Rudolf Antolja k — Društveno-stručne vijesti i »Mala šumarska
kronika«, prof, dr Stevan Bojanin , ing. Alojzije Frkovi ć — Lovstvo,
mr Tomislav H e s k i — Iskorišćivanje šuma, šumske prometnice i mehanizacija
u šumarstvu, mr Vice I v a nč e v i ć — Krš, problematika i osvajanje, ing.
Ivo Knežević, dr Nikola Komlenović — Fiziologija i ishrana šumskog drveća,
šumarska pedologija, ekofiziologija, prof, dr Ante Kr s t i n i ć — Šumarska
genetika, oplemenjivanje šumskog drveća, dendrologija, doc. dr Slavko Mati ć


— Njega šuma, šumske kulture i plantaže, sjemenarstvo i rasadničarstvo, pošum1
javanje, prof, dr Šime Meštrovi ć — Zaštita prirode, nacionalni parkovi,
parkiranje, dr Ivan M r z 1 j a k, prof, dr Matica O p a 1 i č k i — Zaštita šuma,
šumarska entomologija, šumarska fitopatologija, prof, dr Ankica P r a n j i ć —
Dendrometrija, uređivanje šuma, rast i prirast šumskog drveća, šumarska fotogrametrija,
ing. Oskar Piškori ć — Povijest šumarstva i publicistika, prof, dr Rudolf
S a b a d i — Ekonomika šumarstva i prerade drva, organizacija rada.
Glavni i odgovorni urednik:
Prof. dr Branimir Prpić


Tehnički urednik:
ing. Oskar Piškorić


Lektor:
Vesna Smokrović-Bingulac, prof.


7., IZVJEŠTAJ


Nadzornog odbora Saveza IT šumarstva i drvne industrije Hrvatske za 88. godišnju
koja je održana 18. XII. 1981. godine u Zagrebu.


U smislu čl. 34 Statuta Saveza od 1978. g. članovi Nadzornog odbora ing. S.
Vanjković, prof, dr Z. Potočić i ing. A. Mudrovčić vršili su tokom svake godine
u razdoblju mandata povremeni pregled financijsko-blagajničko-materijalnog poslovanja,
o čemu je sastavljen izvještaj i podnijet Upravnom odboru sa završnim
računom na znanje i suglasnost.


Pregledom je utvrđeno da je poslovanje vršeno u okviru postojećih propisa,
a za eventualne manjkavosti odmah su dati nalozi usmeno i pismeno službenicima,
da ih isprave, što je i učinjeno.
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 109     <-- 109 -->        PDF

Poteškoće su se iskazivale naročito zbog smjene službenika, jer su tokom ovog
razdoblja napustile radno mjesto dvije administratorke i tri knjigovotkinje, tako
da je u 1979. g. bio uposlen honorarni knjigovođa 6 mjeseci. I sada je mjesto
knjigovođe slobodno i raspisan je natječaj. Istina da ima dosta odaziva, ali to
je sve početnička radna snaga i kad malo sazna o poslu, a na drugom mjestu dobija
veći osobni dohodak i odlazi! Savez nije u mogućnosti da se u tome natječe s poduzećima
i ustanovama, koje su široke ruke u davanju velikih osobnih dohodaka.


Osim ovoga smatram da je osobni dohodak od 11.000 din dobar za posao, koji
koji se ovdje u Savezu od knjigovođe traži!


Komisija za primanje odabrati će najpogodnijeg knjigovođu.


Tokom pregleda financijskog stanja po godinama uz Završni račun stanje je
bilo:


Godina Prihod Rashod Više Manje


1977 1.227.497,85 1.198.417,10 + 29.080,75 —
1978 1.287.766,90 1.260.766,90 + 27.600.— —
1979 1.637.738,80 1.417.136,10 +220.602— —
1980 2.642.258,35 2.582.258,35 + 6.000,— —


1981: Poslovanje je u toku rada i usklađuje se s planom za 1981. g.


Žiro račun je 31. X. 1981. g. iznosio 1.699.621.— din., a 11. XII. 1981. g. pokazivao
je: 2.029.299.— din.


Vidljivo je da prihodi vrlo teško pokrivaju rashode i da je potrebna velika
snalažljivost da se to postigne. Veći rashodi u 1980. g. uz veće prihode, razlog
je što se pristupilo obnovi prostorija Saveza, što je bilo krajnje vrijeme, kako i
elektrifikacija, vodoinstalacija i ostalo.


Znatno učešće u povećanju troškova čini Šumarski list, koji je na pr.: u 1979.


g. za komplet od 1 — 12 brojeva iznosio 576,30 din., a ove godine bit će i više.
Unatoč dotaciji SlZ-a za znanstveni rad SRH i pretplati stalno se mora posizati
u prihode Uprave Saveza, odnosno u prihode od najamnine. Potrebno je ponovno,
neznam već po koji put naglasiti, da bi znatno veće interesiranje naših šumarskih
stručnjaka za Šumarski list kroz pretplatu mnogo doprinijelo boljem financijskom
sređenju te problematike.
Zar nije žalosna konstatacija da je jedva 1/5 šumarskih stručnjaka pretplaćena
na list. Zatražena je ispomoć u tome od terenskih suradnika Saveza, ali bez većeg
učinka!


Što je razlog tome teško je reći — novac za pretplatu svakako nije! A i prema
čl. 21. Statuta Saveza trebao bi svaki član Društava IT šumarstva i drv. industrije
biti obavezeno i pretplatnik Šum. lista samo »Tko će ubrati taj novac i dostaviti
ga Savezu — pitanje je sada?« Zato se ponovno upućuje na sve apel da poradite
da tome da svaki šumarski stručnjak bude pretplatnik Šumarskog lista odnosno
Drvne industrije!
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 110     <-- 110 -->        PDF

Također se još uvijek nalazi oko 200 komada knjige »Povijest šumarske Hrvatske
« što bi trebalo prodati.


Savez ima znatne prihode od prodaje tiskanica i stručnih knjiga, zahvaljujući
agilnosti tajništva Saveza i to naročito u posljednje vrijeme i uz suradnju
s Općim udruženjem šumarstva i prerade drva, te ukoliko teren treba posebne
tiskanice, bilo bi uputno da ih traži da se tiskaju putem Saveza.


Na žalost do danas još nije riješeno pitanje iseljenja ustanova, koje su dobile
otkaz, te se to rješenje nalazi još na sudu, a time i otpadaju mogućnosti ostvarenja
zadataka Saveza i stvaranju prihoda.


Neki se spore oko visine zakupnina iako bi se time pomogli Savezu, da se
postepeno uredi Šumarski dom. Posebno je pitanje uređenja fasade doma i krovišta
o čemu bi se trebalo održati širi sastanak s predstavnicima ŠD i DIP-ova.
Navodim da je u 1980. g. utvrđeno stanje osnovnih sredstava za 4.265.459,05 din.


Predlažem ovaj izvještaj Skupštini na prihvaćanje! Zagreb 18. XII. 1981.


Predsjednik NO
ing. Srećko Vanjković


8. Rasprava o podnesenim izvještajima i davanje razriješnice članovima
dosadašnjeg Upravnog i Nadzornog odbora.
Rasprava nakon podnesenih skupštinskih izvještaja bila je značajna, sažeta
i brojna, pa ovdje iznosimo skraćene sažetke.


Prvi se je za riječ javio mr Tomislav Heski (Vrbovsko) koji smatra,
da društveni i stručni rad našeg Saveza kao i brojnih područnih Društava IT
šumarstva i drvne industrije nije u dovoljnoj mjeri priznat. Ovaj vid društvenog
okupljanja stručnjaka, a bez privlačnog sadržaja rada kojim bi se privuklo
članstvo nije dovoljan jer se ograničio na uski sadržaj i mali broj članova. Dosadanji
rad trebao bi se obogatiti privlačnim stručnim predavanjima i filmovima
te razmatranjem aktualne stručne problematike. Smatra da nova uprava
i predsjedništvo Saveza treba pripremiti i organizirati Kongres struke, jer —
kaže ing. T. Heski — da se šumari i drvari Hrvatske češće nađu zajedno u inozemstvu,
na kojekakovim sajmovima i izložbama, nego kod nas u zemlji.


Daljnji diskutant bio je mr Stjepan Petrović (Zagreb): premda se
ovdje na skupštini jača društvena aktivnost, to izgleda vrijedi samo za šumare,
ali ne i za drvare! I tu će uprava Saveza morati biti aktivnija u društvenom
radu, kao i područna terenska Društva. Slično je stanje i u izdavačkoj djelatnosti
kao na pr. u sadržajima naših vodećih stručnih listova »Šumarskom listu«
i časopisu »Drvna industrija«. U ovim listovima veoma se rijetko naiđe na članak


o dodiru i poticaju suradnje šumara i drvara odnosno njihove zajedničke problematike.
Tu svakako treba doći do zajedničke suradnje, promjene rada (načina,
međusobno povezanosti kako na terenu tako i u Savezu, Institutu za drvo, Exportdrvu
i si.).


ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 111     <-- 111 -->        PDF

Za riječ se javio ing. Mirk o Andraše k (Vinkovci) i kao delegat Saveza
IT šumarstva i industrijske prerade drva Jugoslavije pozdravlja Skupštinu i
zaželio joj uspjeh, uz čestitke na dosadašnjem uspješnom i plodnom radu. U
nastavku je iznio niz prijedloga za buduću aktivnost Saveza i posebno naglasio:


1. da treba programirati i ostvariti akciju »88 stabala za druga Tita«,
2. pokrenuti izdavanje monografije »Tito — ljubitelj prirode,
3. održati Savjetovanje za dopune i izmjene Zakona o šumama povezano sa
Zakonom o proširenoj reprodukciji i minulom radu«,
4. održati savjetovanje »Razvoj šumsko-drvnoj kompleksa Hrvatske
do 2.000. g.«
5. realizirati pripreme za svjetski IUFRO u Jugoslaviji 1986 g.,
6. organizirati distribuciju i prikazivanje filma »Šuma i čovjek«. Također
je naglasio da svaki član DIT-a treba biti pretplaćen na »Šumarski list« odnosno
na časopis »Drvnu industriju«.
Riječ je dobio Peta r Davidovi ć (ŠG Split) koji iznosi paralelu rada
i načina života šumara kontinentalca i šumara na kršu. Iznosi primjer iz lovstva
i lovne privrede koja je na Kršu u rukama nešumara i neprivrednih »stručnjaka«
što nam donosi velike gubitke, dok šumarima ostaje erozija, rentu uzimaju drugi,
OD osoblja su veoma niski, koze su opet na tapeti i dr. Nadalje smatra nelogičnim
da se prilikom izbora za direktore gospodarstava postavljaju nešumari
s poljoprivrednim fakultetom ili višom poljoprivrednom školom. Navodi slučaj
Šumskog gospodarstva »Brač« i smatra da u ovom slučaju samo šumarski stručnjak
može s uspjehom obavljati dužnost direktora i voditi stručne šumarske poslove
u skladu s Zakonom o šumama.


Za riječ se javlja prof, dr B. Prpi ć i iznosi niz primjera iz dnevne štampe
gdje pojedine Šumarije i Šumska gospodarstva objavljuju svoje natječaje za
direktore! U svojim propozicijama postavljaju alternative: »... ili dipl. pravnik
(ŠG — Sisak), ekonomista ili pravnik (Šumarija Perušić, Pakrac, Vrhovina, Kostajnica
i dr.).


Pa što će nam onda Šumarski fakultet, Srednje šumarske škole i struka?


Na rad skupštine i aktualnu šumarsku i drvno-industrijsku problematiku osvrnulo
se još niz uzvanika: ing. Ivan Puškar (Zagreb) mr Vice Ivančević
(Zagreb) i ing. Nada n Siroti ć (Zagreb) koji predlaže obilazak bolesnih šumara
i si.).


Završavajući ovu točku dnevnog reda Skupština je prihvatila i povoljno ocijenila
podnesene izvještaje i prijedloge, te jednoglasno dala razriješnicu članovima
dosadašnje uprave Saveza tj. Upravnom i Nadzornim odboru Saveza.


9.
Prijedlog Kandidacione komisije i izbor predsjednika i članova Predsjedništva
Saveza te članova Samoupravne radničke kontrole
Kandidaciona komisija u sastavu ing. D. Bartovčak, ing. A. Frković, mr Ivan
Mrzljak i ing. N. Pauča, uvažavajući statutarne promjene, predložila je Skupštinu
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 112     <-- 112 -->        PDF

liste i kandidata za Predsjedništvo Saveza i za Samopuravnu radničku kontrolu
te predsjedničkog kandidata. Ovi su prijedlozi u cijelosti i jednoglasno prihvaćeni,
pa su izabrani:


1. Za članove Predsjedništva:
1. Ing. Slavko Horvatinović (Zagreb)
2. Ing. Mirko Andrašek (Vinkovci)
3. Ing. Vladimir Bogati (Virovitica)
4. Ing. Milan Ćelap (Sisak)
5. Mr Joso Gračan (Zagreb)
6. Mr Tomislav Heski (Vrbovsko)
7. Mr Vice Ivančević (Senj)
8. Ing. Vera Ivančić (Osijek)
9. Ing. Adam Ivković (Bjelovar)
10. Ing. Ladislav Jursik (Vinkovci)
11. Ing. Franjo Kolar (Koprivnica)
12. Dr Đuro Kovačić (Zagreb)
13. Ing. Mijo Luter (Vinkovci)
14. Ing. Đuro Markoja (Buzet)
15. Ing. Mika Matezić (Našice)
16. Dr Slavko Matić (Zagreb)
17. Ing. Pavao Mravunac (SI. Požega)
18. Ing. Dujo Pavelić (Karlovac)
19. Ing. Adam Pavlović (SI. Brod)
20. Mr. Stjepan Petrović (Zagreb)
21. Dr Branimir Prpić (Zagreb)
23. Dr Rudolf Sabadi (Zagreb)
24. Ing. Nadan Sirotić (Zagreb)
25. Ing. Tomislav Starčević (Vrbovec)
26. Ing. Stjepan Slat (Karlovac)
27. Ing. Rudolf Štraser (Zagreb)
28. Ing. Eduard Tomas (Varaždin)
29. Ing. Dražen Videc (Varaždin)
30. Ing. Žarko Vrdoljak (Split)
31. Ing. Nikola Vucelić (Ogulin)
2. Za predsjednika s dvogodišnjim mandatom izabran je ing. Slavo Horvatinović.


3. U Samoupravnu radničku kontrolu izabrani su:
1. Ing. Srećko Vanjković, predsjednik
2. Dr. Zvonimir Potočić, član SRK


ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 113     <-- 113 -->        PDF

3. Ing. Ante Mudrovčić, član SRK
4. Tehn. Ivica Petričević, član SRK
5. Ing. Branko Špečić, član SRK.
10. Riječ novoizabranog predsjednika Predsjedništva
Novoizabrani predsjednik Saveza ing. Slavk o Horvatinovi ć zahvalio
se u svoje ime, kao i ime izabranih članova Predsjedništva i Samopupravne radničke
kontrole, na danom povjerenju i naveo niz obaveza koja proističu iz ovih zaduženja,
ovih brojnih zadataka koji stoje pred nama kako u pogledu sadržaja društveno
i stručnog rada Saveza, o problematici finaniranja, te upravljanja i održavanja
zgrade »Šumarski dom«.


»Smatram da je Savez kao široka društvena i stručna organizacija pozvana
i mjerodavna da ponudi suradnju našoj socijalističkoj zajednici, te da se to jače
putem svojih područnih društava (DIT-ova) sa Šumskim gospodarstvima, šumarijama,
i drvno-industrijskim poduzećima i drugima u cilju zajedničkog rješavanja
brojnih problema struke, jer je ta problematika ista i zajednička za članstvo
Saveza kao i za radne organizacije.


Pred nama je sada: Nadopuna zakona o šumama, formiranje šumsko-gospodinarskih
područja, problematika kadrova, držanje koza, sitni pilanski kapaciteti,
pilanska prerada, i odnosi drvne industrije i šumarstva, itd.


Međutim najvažnije je da treba raditi i nastaviti sve ono što nam je prošla
uprava Saveza ostavila u nasljeđe.«


1. Informacija o izmjenama i dopunama Zakona o šumama iz 1977. g.:
Ing. Tomisla v Krnja k informirao je prisutne članove Skupštine o raspravama
u I. V. Sabora tokom 1981. g., o Prijedlogu za donošenje Zakona o izmjenama
i dopunama postojećeg Zak. o šumama (NN br. 20 od 23. V. 1977. g.).


Ni nekoliko godina po donošenju Zakona o šumama dio njegovih odredaba u
praksi nije provedena, a za dio je pokrenuto i pitanje ustavnosti, dok su neutvrđena
šumskogoskpodarska područja onemogućavala osiguranje sredstava za biološku
reprodukciju šuma, a manjkala je i adekvatna SIZ-ovska organizacija.


Predloženim izmjenama i dopunama uređuju se odnosi u šumarstvu, regulirani
dijelom važećeg Zakona o šumama koji do sada nije dosljedno sprovođen u
praksi, a obuhvaćena je i materija, koju je, prema važećem zakonu, trebalo regulirati
posebnim zakonom. Izmjenjene su i odredbe o gospodarenju šumama i
šumskim zemljištem na koje postoji pravo vlasništva, predložene dopune u vezi
s osiguranjem sredstava za jedostavnu i proširenu reprodukciju šuma i dr.


U svemu ovome ovaj će se rad nastaviti i u 1982. godini i nakon što se utvrde
nova — proširena načela odnosno dogotovit će se Prijedlog novog Nacrta zakona


o izmjenama i dopunama Zakon o šumama u kojem će biti podrobno definirana
načela šumsko gospodarskih područja, odn. tko sve dospodari šumama i šumskim
zemljištem, sječa stabala i otkup šumskih sortimenata, imovinsko-pravni odnosi,
SIZ-ovima šumarstva šumsko-gospodarskih i šumsko-kraških područja i td.


ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 114     <-- 114 -->        PDF

ČLANOVI IZVRŠNOG IDRUGIH ODBO


ČLANOVI IZVRŠNOG I DRUGIH ODBORA SITŠDI HRVATSKE


1. Na sjednici Predsjedništva SITŠDIH održanoj 18. 12. 1981. godine za članove
I vršnog odbora izabrani su:
1. Ing. Slavko Horvatinović, predsjednik IO.
2. Dr Đuro Kovačić, tajnik IO i zamj. predsjednika
3. Dr Branimir Prpić, glav. i odgovor, urednik ŠL.
4. Ing. Vladimir Bogati, član Izvršnog odbora
5. Ing. Milan Ćelap, član Izvršnog odbora
6. Mr. Joso Gračan, član Izvršnog odbora
7. Ing Tomislav Heski, član Izvršnog odbora
8. Mr Vice Ivančević, član Izvršnog odbora
9. Dr Slavko Matić, član Izvršnog odbora
10. Mr. Stjepan Petrović, član Izvršnog odbora
11. Dr. Rudolf Sabadi, član Izvršnog odbora
12. Ing. Tomislav Starčević, član Izvršnog odbora
2. Na drugoj sjednici Izvršnog odbora Predsjedništva, održanoj 25. 02. 1982.
god., izabrani su u:
a) Odbor za osnivanje i praćenje rada područnih Društava IT šumarstva i drv.
ind. (DIT-ova)


1. Ing. Mirko Andrašek (Vinkovci)
2. Ing. Vladimir Bogati (Virovitica)
3. Ing. Tomislav Heski (Vrbovsko)
4. Dr Rudolf Sabadi (Zagreb)
5. Ing. Tomislav Starčević (Vrbovec)
b) Odbor za organizaciju Savjetovanja, Kogresa, stručnih skupova i si.


1. Ing. Vladimir Bogati (Virovitica)
2. Mr. Joso Gračan (Zagreb)
3. Ing. Velimir Igrčić (Zagreb)
4. Dr Slavko Matić (Zagreb)
c) Odbor za propagandu i polularizaciju šumarstva i drvne industrije Hrvatske


1. Ing. Rudolf Antoljak (Zagreb)
2. Mr. Vice Ivančević (Senj)
3. Ing. Radoslav Jeršić (Zagreb)
4. Dr Slavko Matić (Zagreb)
5. Dr Đuro Rauš (Zagreb)
6. Ing. Tomislav Starčević (Vrbovec)
d) Odbor za izdavačku djelatnost


1. Dr Stanko Badun (Zagreb)
2. Mr. Vice Ivančević (Senj)


ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 115     <-- 115 -->        PDF

3. Dr Đuro Kovačić (Zagreb)
4. Dr Branimir Prpić (Zagreb)
5. prof. Dinko Tusun
(Zagreb)
e) Odbor za priznanja, odlikovanja i nagrade


1. Ing. Milan Ćelap (Sisak)
2. Mr Ivan Mrzljak (Karlovac)
3. Ign. Ante Mudrovčić (Zagreb)
4. Dr Branimir Prpić (Zagreb)
5. Ing. Tomislav Starčević (Vrbovec)
f) Odbor za problematiku »ŠUMARSKOG DOMA«


1. Dr Nikola Komlenović (Zagreb)
2. ing. Rudi Štraser (Zagreb)
3. Ing. Ilija Stjepčević (Zagreb)
4. Ing. Branko Špečić (Zagreb)
5. Ing. Srećko Vanjković (Zagreb)
g) Odbor za personalnu politiku Stručne službe Saveza


1. Ing. Slavko Horvatinović
2. Dr Đuro Kovačić
3. Mr Stjepan Petrović
4. Ing Milan Ćelap
5. Ing. Srećko Vanjković
6. Ing. Rudolf Antoljak
h) Stručna služba Saveza (SSS)


1. Ing. Rudolf Antoljak, tehn. tajnik
2. Vlatka Antonić, financ. knjigovođa
3. Đurđa Belić, administrator-blagajnik
4. Slavica Slonje, čistačica
2.
Akcija pošumljavanja u 1981. g. koju je na poticaj Saveza IT šumarstva i drvne
industrije Hrvatske organizirao SSRNH
Informacija ing. Ant e Mudrovčić a o akciji pošumljavanja:


Početkom 1981. g. Republička konferencija SSRNH, te Savez IT šumarstva
i drvne industrije Hrvatske, u suradnji s Općim udruženjem za šumarstvo i drvnu
industriju Privredne komore SRH i Republičkim komitetom za poljoprivredu i
šumarstvo izrađen je i upućen na raspravu i za usvajanje »Program društvene akcije
pošumljavanja za plansko razdoblje 1981 — 1985. g« i »Nacrt društvenog dogovora
za provođenje programa pošumljavanja i ozelenjavanja urbanih sredina.«


Značaja ove društvene akcije pošumljavanja, koja pridonosi ostvarivanju ekonomske
stabilizacije u razvoju šumarstva i drvne industrije, zaposlenosti, izvoza,
očuvanja prirode, te razvoja turizma, vodoprivrede, lovstva i dr. je ogroman.


Zadužena su i šumska gospodarstva da budu organizatori i materijalni nosioci
akcije pošumljivanja na svom području djelovanja i u zajednici s skupštinama
ŠUMARSKI LIST 4-5/1982 str. 116     <-- 116 -->        PDF

općina, da definiraju površine i dinamiku pošumljivanja, osiguraju sadni materijal,
potrebnu mehanizaciju i opremu, te i stručni nadzor.


Također je potrebeno da organizacije udruženog rada u šumarstvu uspostave
što konkretniju suradnju sa Socijalističkim Savezom i omladinom u svojoj sredini.


Za razdoblje od 1981 do 1985. g. predviđeno je pošumiti površinu od 75.000 ha,
dok će ŠG Karlovac pošunaiti cea 4.500 ha bujadara i vriština te provesti konverziju
na 500 ha degradiranih šuma. Karlovac ima oko 60.000 ha ovih bujadara, vriština
i neobraslih površina, koje nisu podesne za poljoprivrednu proizvodnju, ali
se mogu koristiti za intenzivni uzgoj četinjača.


U posljednjem periodu ŠG Karlovac već je podiglo oko 3.500 ha kultura četinjača
na ovakovim područjima i one daju prve prihode u sitnoj oblovini i celuloznom
drvu provođenjem proreda. Što se tiče prihvatnih šuma bilo bi najbolje
da se privatnim vlasnicima osiguraju sadnice i da oni samo izvrše pošumljavanje.


ŠG Ogulin proizvoditi će dugoročnom proizvodnjom različite vrste četinjača,
a za potrebe ŠG — Karlovca proizvesti će godišnje jedan milijun školovanih sadnica.
Šumarski institut — Jastrebarsko proizvodit će sadnice u kontenjerima u
količini do 1,600.000 biljaka godišnje, dok će sadnice za ljetno pošumljavanje proizvesti
Radsadnik u Bosanskom Grahovu.


Na području Šumarije — Rakovica u 1981. g. bila je organizirana Savezna
omladinska akcija. Omladina je radila tokom VI — VII mj. i rezultati su dobri.


ŠG Karlovac planiralo je u 1981. g. podići kulturu četinjača na površini od
600 ha. Zbog neriješenih financijskih sredstava po SAS-u i Društvenom dogovoru
SG Karlovac je pošumio 370 ha.


3. Problematika izvoza proizvoda drvne industrije u Hrvatskoj
Referat o ovoj akutnoj problematici drvne industrije Hrvatske i čitave zemlje
biti će objavljeno u jednom od narednih brojeva u Šumarskom listu.


III ZAKLJUČNA RIJEČ


Zaključnu riječ ove zaista uspjele Skupštine, po brojnom posjetu, referatima,
uspješnoj diskusiji i konstruktivnom radu dao je predsjednik ing. Slavko
Horvatinović.


Skupština je počela u 9 s. a zaključena u 13 s. 30 min.


Ovjerovitelji: Zapisničar:
Dr Nikola Komlenović, v. r. Ing. Rudolf Antoljak, v. r.
Ing. Srećko Vanjković, s. r.