DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 108     <-- 108 -->        PDF

je ne samo studentima II i III stupnja
već i šumarskim stručnjacima. Znanstvestvenim
radnicima i nastavnicima ovaj
udžbenik će dobro poslužiti u njihovom
svakodnevnom radu.


Mirko Vidaković


GORSKI KOTAR
Delnice, 1981.


»Gorski kotar« je kratak naslov knjige
od 1030 stranica enciklopedijskog formata,
koja je predana javnosti (promovirana)
proljetos (1982. god.). Izdavač je
»FOND KNJIGE GORSKI KOTAR —
DELNICE«. Predsjednik ovog Fonda je
Ivan Toma c-K a p e 1 a n, direktor Šumskog
gospodarstva Delnice, koji je također
bio i predsjednik Uređivačkog odbora.
Tajnik odbora je ing. Alojzije Frko v
i ć. Glavni urednik »Gorskog kotara« je
ing. Josip Š a f a r, a odgovorni i tehnički
prof. Alojz C r n ić. Kako vidimo, čak
tri šumara nosioci su glavnih funkcija u
pripremi ove, kako ćemo vidjeti, kompleksne
knjige o ovom dijelu Hrvatske, o
Gorskom kotaru. Dodamo li tome, da
u uređivačkom odboru i Uredništvu od
7 članova još je jedan šumar — mr. Tomislav
H e s k i moramo zaključiti da je
tome zacijelo poseban razlog. I jeste, jer
je inicijativa za izdavanje, prvotno doduše
skromnije zamišljene knjige, potekla
iz Šumskog gospodarstva Delnice
i to ne samo verbalno, nego i materijalno,
jer je Radnički savjet ŠG
svojom odlukom od 31. XII 1969. godine
za početak rada odvojio 300 000 dinara
(novih). Financijski suradnik Uređivačkog
odbora bio je Antun Grgurić, ekonomist.


Rad na knjizi »Gorski kotar« trajao
je dakle preko 10 godina iako je bila zamišljenja
kao dar ŠG Delnice Gorskom
kotar prigodom 10-godišnjice postojanja
Gospodarstva (za svoju 10-godišnjicu ŠG
izdalo je pod istim naslovom samo prikaz


svoga rada). Tokom vremena u ovaj izdavački
pothvat uključuju se i ostali:
Šumsko gospodarstva Vrbovsko, drvnoindustrijska
poduzeća »Delnice« i »Jela«
u Delnicama, »Radin« u Ravnoj Gori, »Goran-
produkt« u Čabru i Drvna industrija
u Vrbovskom te Skupštine općina Čabar,
Delnice i Vrbovsko sklopivši samoupravni
sporazum. Daljnji korak bio je
osamostaljenje ovog izdavačkog podhvata
osnivanjem »Fonda knjige Gorski
kotar««, koje je u ime potpisnika Samoupravnog
sporazuma osnovala Skupština
općine Delnice 28. prosinca 1973. godine.


Broj suradnika premašuje 150, od čega
89 tekstopisaca a ostalo su snimatelji ili
prinosnici fotografija i drugih slikovnih
priloga. Među prinosnicima ilustracija su
i 41 znanstvena ili druga ustanova počam
od Nacionalne sveučilišne biblioteke u
Zagrebu do, npr., Ureda za katastar općine
Čabar i Delnice ili Župnih ureda Delnice
i Mrkopalj te i Umjetničke galerije
u Sarajevu. Od 89 tekstopisaca 29 su šumari:
S. Bertović (Zagreb), I. Bokulić
(Rijeka), D. Cestar (Jastrebarsko), R. Chylak
(Delnice) ,Ž. Dukić (Delnice), S. Frančišković
(Rijeka), A. Frković (Delnice), T.
Heski (Vrbovsko), V. Hren (Zagreb), N.
Jugović (Delnice), R. Kevo (Zagreb), D.
Klepac (Zagreb), V. Klepac (Delnice), J.
Knežević (Zagreb), B. Kraljić (Zagreb), J.
Martinović (Zagreb), I. Navratil (Rijeka),
Lj. Nežić (Rijeka), M. Ostojić (Rijeka), Z.
Pelcer (Rijeka), O. Piškorić (Zagreb), B.
Pleše (Vrbovsko), M. Prpić (Delnice), B.
Spudić (Delnice), J. Šafar (Zagreb), C.
Štanfelj (Crni lug), I. Tomac Anč´kin (Delnice),
S. Tomaševski (Zagreb), i J. Trohar
(Rijeka).


Sadržaj knjige podijeljen je u ova poglavlja:
I Zemljopisno-povijesni pregled (str.
5—181),
II Suvremeni razvitak u općinama (str.


183—277),


III Čovjek i kraj (str. 279 — 481),


IV Šume i šumarstvo (str. 483 — 579),


310
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 109     <-- 109 -->        PDF

V Pilanarstvo i drvna industrija (str.
581 — 713),


VI Mala privreda (str. 715 — 777),


VII Duhovna dostignuća (str. 779 —
961) i
VIII Bibliografija (str. 963 — 1004) te
Panoramska i pregledna karta Gorskog


kotara.


Poglavlje »Šume i šumarstvo« podijeljeno
je u dva dijela: na »Povijesni pregled
« i na »Gospodarenje šumama«.


U povijesnom pregledu prikazano je
»Šumarstvo u feudalizmu i agrarna reforma
« (S. Frančišković) te »Zemljišne
zajednice« (J. Šafar), a u »Gospodarenju
šumama« (str. 505—580):
»Drveće naših šuma,
Ekološko-gospodarski tipovi šuma,
Prinosne mogućnosti šuma,
Uređivanje šuma,
Uzgajanje šuma,
Rasadnici,
Zaštita šuma,
Iskorišćavanje šuma,
Organizacija i uprava šumskog gospodarenja,


Radna snaga,
Život i rad šumskih radnika,
Problematika i tehnika uzgajanja,
Proizvodnost rada,
Proizvodi i tržište,
Nastavno-pokusni šumski objekt« točnije
objekti tj. Zalesina i Sungerski lug.


Međutim šumarstvo time nije iscrpite,
jer u poglavlju »Čovjek i kraj« J. Šafar
izlaže »Značenje šume«, a u »Zemljopisno-
povijesnom pregledu« S. Bertović i


J. Martinović prikazali su »Bioekološke
značajke« Gorskog kotara (sa šumskim
zajednicama), a u poglavlju »Duhovna
dostignuća — Velikani naše povijesti i
kulture« nalaze se i dva Goranina-šumara:
Josip Majnarić i Vatroslav Rački. U
šumarske priloge ubrajamo i povijesni
pregled »prometnica« R. Chylaka, jer su
one, kako je to naglašeno i u prvom opisu
velebitski šuma (v. Šum. list br. 9—10,
1965, str. 464), bitan uslov, za njihovo
ekonomsko korišćenje.
»Pilanarska i drvna industrija« prikazana
je u jednom »Pregledu razvitka pilanarstva
« (A. i R. Crnić i T. Heski, str.
583 — 613) te u prikazima drvnih industrija
po pojedinim goranskim općinama
(Čabar, Delnice, Vrbovsko).


U poglavlju »Čovjek i kraj« nalaze se
i prikazi »Prirodne znamenitosti i zaštita
prirode«, »Nacionalni park Risnjak«,
»Ptice« i »Divljač«, a »Lovstvo« je obrađeno
u poglavlju »Mala privreda«.


U ovoj knjizi treba posebno upozoriti
na ilustrativni materijal i po obilnosti
i po sadržaju. U knjizi nalazi se oko
1000 crnobijelih ilustracija i 92 str. u
boji. To su fotografije, ali i reprodukcije
crteža i slika te faksimili povijesnih
dokumenata. Kako se uz svaku ilustraciju
nalazi i kraći ili duži tekst, to one
dopunjuju tekstove članaka ali i omogućuju
da se i bez čitanja članaka može
mnogo toga saznati o Gorskom kotaru u
prošlosti, daljoj i bližoj (jer sve što je
prikazano u knjizi pripada zapravo prošlosti,
povijesni je materijal). Uz grafičke
prikaze i karte u tekstovnom dijelu
sastavni dio knjige su i dvije karte: Pregledna
i panoramska karta, obje u boji
(autori M. Marković, Ž. Rendulić i S. Štefanac).


Ocjena knijge? Tu je dao sam Urednički
odbor (str. 3): »Neki napisi i poglavlja
izrasli su iz zrelih, već potvrđenih
radova, kao sažetci prethodno objavljenih
djela, ili kao plod dugog stručnog iskustva.
Neke teme pak nisu dovoljno,
a neke međusobno slične ni dosta ujednačeno
obrađene. Štošta je samo označeno,
načeto, ili smo, u traganju, tek odškrinuli
vrata — upućujući se i prema
dosad postavljnim goranskim vrijednostima
i nepoznatim stvarima. Uvjereni
smo da ćemo bar pobuditi znatiželju stručnjaka,
da ih istražuju i ocjenjuju«.


To međutim ne znači, da knjiga za
širu javnost nije dovoljno informativna
i da ne predstavlja veliki doprinos obogaćivanju
masovne kulture. Također sto


311
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 110     <-- 110 -->        PDF

ji, i na istom mjestu izraženo uvjerenje,
da se tom knjigom »pobuđuje znatiželja
stručnjaka da ih (nepoznate stvari i vrijednosti)
istražuju i ocjenjuju.« I ne samo
da pobudi znatiželju nego mu i ornočuje
da krene pravom stazom koristeći
obilnu bibliografiju kako na kraju knjige,
tako i uz pojedine napise. To više, što
je dosta toga objavljeno i u relativno manje
poznatim ili teže dostupnim publikacijama
(kao, npr., radove I. Ercega u
»Jadranskom zborniku« — u Rijeci, i dr.).


Za lakšu orijentaciju o materijalima
u ovoj knjizi na kraju se nalazi i »P r egledni
sadržaj«, odnosno sadržaj
pojedinih napisa. Tako je npr. napis VI.
Klepca sadrži »Proizvodnost na sječi stabla,
na izradi i privlačenju drva, kod
utovara, poslovođa uzgajanja i iskorišćavanja,
na niskogradnjama, u prijevozu
drva« te »Održavanje voznog parka«; a
sadržaj opsežne studije A. Crnica o IVANU
GORANU KOVACIĆU (str. 895 — 961)
prikazan je s 25 podnaslova; itd.


O nečemu bit će potrebno potražiti informaciju
i podatke i na više mjesta, kao
npr. za Srednju šumarsku školu u Delnicama
koja se spominje na str. 161, 211,


212. i 556 (ovdje se spominje i Niža šumarska
škola, koja je osnovana 1946. i
djelovala do ukinuća svih takovih škola
u SR Hrvatskoj, 1951. god.).
Iako u ovom prikazu ne zalazimo u
pojedinačne i podrobnije analize napisa,
ne možemo mimoići slijedeći tekst Van-
de EKL koji se odnosi na podizanje spomenika
smrznutim partizanima na Matić-
poljani: »Kamenje za spomenik ubrano
je i izvađeno u Žilavim dolcima, pod
Burnim Bitorajem. Zamišljajući i gradeći
spomenik prof. arh. Zdenko Sila nije
se samo suživio i upoznao s krajolikom,
nego i s ljudima. Osobito su mu dobri
pomoćnici bili lugari, šumski
poslovođe (spac. O. P.). Njegovu
ingenioznu, jednostavnu, čitku zamisao
razumjeli su i osjetili ti inače razboriti
i iskusni ljudi. Odabirali su kamen sami
« (str. 830).


Početni kapital za izdavanje ove knjige
osiguralo je, kako je već rečeno, Šumsko
gospodarstvo Delnice. I kao što će
se na nekom mjestu podignuta šuma u
budućnosti prirodno obnavljati tako i početno
uložena svota od 300 000 dinara
predstavlja u stvari korištenu ali nepotrošivu
glavnicu, jer je ovom knjigom
»potaknuto proučavanje gorskokotarskog
šumarstva, pilanarstva i drvne industrije
« i drugih životnih manifestacija ovog
dijela Hrvatske, kako piše odgovorni urednik
knjige »Gorski kotar« prof. A. Crnić
u jednom izvještaju i »O dosadašnjem
i mogućem budućem radu Fonda knjige
»Gorski kotar«, Delnice i Prijedlogu za
raspravu o mogućem društvenom i kulturnom
radu«. Plan A. Crnica je opsežan,
pa šumarstvo može biti zadovoljno, što
je ono počelo odmatati klupko ove djelatnosti.
Od niza djelatnosti naznačenih u
tom Prijedlogu navodim samo jednu, i
to prvonavedenu. To je »izdavanje jedne
osnovne znanstveno utemeljene publikacije,
na primjer, zbornika — godišnjaka
»Gorski Kotar«, u kojem bi se sustavno
i stalno obrađivali svi značajni, uglavnom
ovdje navedeni sadržaji«.


Završimo s tekstom Izdavača, da je
»ova knjiga zamišljena, potaknuta i započeta
u povodu:
30-godišnjice narodnog ustanka
25-godišnjice narodnog oslobođenja
10-godišnjice Šumskog gospodarstva —


Delnice«
i da
»radom na njoj i njezinim izdanjem obilježavamo
i 500-godišnjicu najstarijih pisanih
spomenika o goranskim naseljima


— iz godine 1477. i 1481.«
NAPOMENE: J, Šafar navodi, da se
»Ogulinska imovna općina »djelomice prostirala
i u Gorskom kotaru, uglavnom u
dijela područja današnje općine Vrbovsko
« (str. 503), a na drugom mjestu (str.
550) navodi se, da je imovna općina (bez
oznake koja) posjedovala u tadašnjem
kotaru, danas općini, Delnice 568 ha šume.
Potrebno je naglasiti, da se u današ
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 111     <-- 111 -->        PDF

njoj općini Vrbovsko nalaze šume b. I. 0.
na području predratne općine Gomirje
tada u kotaru Ogulin, a onih 568 ha u
općini Delnice je šuma Samari (Mrkopalj


— Tuk)*
Za buduću dopunu teksta navodim, da
su ZZ, (npr. Vrbovsko, Srp. Moravice,
Ravna gora i dr,) dio prihoda od prodaje
drva ulagale u gradnju šumskih cesta
čime su ovlaštenici tih ZZ iskazali kao
dobri gospodari, jer »šuma bez puteva je
kao ptica bez krila« (Đ. Nenadić).


* Površina šuma iskazana je prema »Statistici«
šuma i šumske privrede za 1938. godinu (Beograd,
1940), dok prema podatku u knjizi »Šumsko gospoadrstvo
imovnih opština« (Beograd, 1933) površina
»kompleksa« Samari iznosi 685 ha (str. 78). Međutim
u toj knjizi stoji, da se u (tadanjem) kotaru Delnice
nalazi i daljnih cea 5000 ha, a tu su one s područja
Gomirja, pa čak i šumski kompleks Klek!
Red. Zemljišna zajednica


br. sela


1. Vrbovsko
2. Srpske Moravice
3. Ravna Gora
4. Stari Laz Kosa
5. Stara Sušica
6. Rim, Lipje, Zdihovo
7. Gorenci
8. Plemenitaš, Zaumol, Zapeć
9. Osojnik, Veliki Jadrč
10. Štefanci, Radočaj
11. Blaževci
12. Razdrto
13. Severin na Kupi
14. Košac
15. Grišik, Podvučnik, Nadvučnik
16. Lukovdol
17. Crno Kamanja
18. Umol
19. Grabrk — Otok
20. Krč
21. Novo selo
22. Bitorajci
23. Dugače
24. Potok
Svega:


I treća dopuna: Šumarija za ekspropriirane
šume u općini Vrbovsko (str. 496)
djelovala je u sklopu Šumarije Skrad.


Kako su »zemljišne knjige upravne općine
Vrbovsko uništene u drugom svjetskom
ratu« (Šafar, str. 502) a također
i očevidnosti u b. kotarskom uredu, to
su nestali i podaci o veličini šumskog
posjeda pojedinim zemljišnim zajednicama
u navedenoj općini. Zahvaljujući okolnosti,
da sam kao svojedobni (1933. i
1940/41. godine) kotarski šumar sačuvao
iskaz zemljišnih zajednica ovom prilikom
predajem ga javnosti. Prema tome iskazu
površina šuma zemljišnih zajednica kotara
tj. i područja Kotarskog suda u Vrbovskom
iznosila je:


Površina Upravna
šuma ha općina


1637 Vrbovsko


1522 Srp. Moravice


1747 Ravna gora
670
85
38 Severin na Kupi
40
32
155
50
54
3
81
1
26
64
81 Bosiljevo
29
193
105
77
24
2
29


6 745