DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 117     <-- 117 -->        PDF

vačkog društva Talcyon u suradnji s Katedrom
za zoologiju i entomologiju Visoke


šumarske škole.


Bacali a do, J. J., B a e z, M., Barquin,
J.: Biologija medonjice Rhyparia
rufescens (Brülle) (Lep., Arctiidae), endemske
vrste Kanarskih otoka


Ukratko su prikazane vrste familije
Arctiidae Kanarskog otočja i biologija
vrste Rhyparia rufescens, kanarskog endema,
koji se smatra živim fosilom i čiji
su prvobitni biotop vjerojatno bile lovorove
šume.


Belles, X.: Ptinus (Pseudoptinus) lichenum
Marsham, bušač drva (Col. Ptinidae)


Iznose se neki podaci o sposobnosti
bušenja drva kornjaša Ptinus (Pseudoptinus)
lichenum Marsham, koji je primijećen
u suhim deblima borovice (Juniperus
sp.) u Monte Toro (Menorca). Ti su podaci
zanimljivi ne samo zbog mogućih gospodarskih
šteta, nego i zbog velike srodnosti
familije Ptinidae sa susjednom familijom
Anobiidae.


I. Mikloš
LESNICKA PRACE 60 (1981)


Br. 5.


Havelka , M.: Novi principi vrednovanja
i mjerenja rezultata rada u državnim
šumama ĆSSR


Od 1. I 1981. se postepeno primjenjuje
i uvodi u praktičan život »Zbirka mjera
za usavršavanje sistema upravljanja državnim
šumama«. Cilj je prije svega povećati
kvalitetu, ekonomiku i efikasnost
radova i tako povećati rentabilitet državnih
šuma.


Radi se prije svega o brzoj i kvalitetnoj
obnovi, uzgoju i zaštiti šumskog
fonda, o većem korištenju sječive drvne


mase, sirovina, energije, uvođenju rezultata
tehničkog razvoja u praksu, većem i
racionalnijem iskorištenju živoga i stvarnoga
rada. U tom sistemu radni kolektivi
i radnici neće biti vrednovani prema
tome što rade nego prema rezultatima
rada.


U članku se izlažu principi nagrađivanja
prema rezultatima rada u svim djelatnostima
šumarstva.


Jakubec, B.: Vodnogospodarska uređenja
u južnoj Moravskoj


U području donjih tokova rijeka Morave,
Dyje, Svrätke i Jihlave se već 13 godina
nastavlja realizacija programa kompleksnih
vodnogospodarskih i melioracionih
uređenja, koje na bitan način djeluju
na nizinske šume i gospodarenje u njima.
Nizinske šume u uvali Dyje i Svrätke i donje
Morave zauzimaju površinu približno


16.000 ha, dakle nešto malo više od 4%
ukupne površine šuma u Južnomoravskom
kraju, ali više od polovinu površine
šuma s hrastom kao glavnom vrstom drva
u ČSR. Oko 11.000 ha nizinskih šuma
utjecano je izravno provođenjem hidrotehničkim
uređenjima.
Martine k, V. i Šrot, M.: Prognoza
pojave glavnih škodljivih faktora na
šumskom drveću u ČSR 1981. godine


Autori u članku iznose prognozu pojave
štetnika u šumama u Češkoj i Moravskoj
oštećivanih i oslabljenih raznim abiotskim
faktorima kao što je veliki snjegolom
i vjetrolomi iz 1980. godini (tri miliona
m3), industrijski ekshalati, prizemni
požarevi i dr. Navode štetnike i bolesti
po vrstama drveća, koji su očekuju u
šumama i u rasadnicima.


Dimitrovsky K.: Istraživanje stvaranja
čvorova na korjenima johe na antropogenim
zemljišnim supstratima


Eksperimentalno istraživanje stvaranja
čvorova na korijenima obaju vrsta joha
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 118     <-- 118 -->        PDF

(Alnus glutinosa i A. incana) provođeno
je tijekom 15 godina. Dokazalo se, da
kemija i fizika tla i hidropedologija antropogene
supstance tla, koje je sastavljeno
iz ilovače cipriške i vulkandetritiške
serije, ima odlučujući utjecaj na
stvaranje posebnih korjenovih sistema a
i na količinu okruglih čvorova. Ustanovljeno
je, da množina okruglih čvorova
(oteklina), koje prouzrokuje Plasmodiophora
alni, koja je vrlo blizu služnjači,
ne utječe značajno na visinski i debljinski
prirast. Unatoč velikom broju analiza
tala nije dokazano obogaćivanje tla dušikom
iz zraka u okolini stvorenih okruglih
čvorova. Stvaranje okruglih čvorova
je ovisno prije svega o povoljnoj fizici
tla (osobito s dovoljnom cirkulacijom zraka)
i povoljnjoj hidropedologiji. Egzaktni
rezultati rizoloških i morfoloških istraživanja
uključivo mikrobiološke analize
navedeni su u tabelarnom pregledu.


Br. 6.


Mot ti, S.: Pitanja daljnjeg razvoja
lovtsva u ĆSR


Briga o planskom unapređenju lovstva
kao sastavnog dijela poljoprivredne
i šumarske proizvodnje a istodobno i kulturne
nadgradnje je u interesu cijelog
društva. Daljnji ravnomjeran razvoj lovstva
je značajno zavisan o uzajamnom
usklađivanju s poljoprirednom proizvodnjom
i šumskim gospodarstvom. Lovstvo
je u ovom odnosu u pravilu podređeno
i uzmiče. Vrednovanje lovstva se do sada
usmjeravalo pretežno na njegove proizvodne
funkcije a samo mala je pažnja
bila posvećena lovstvu kao i rekreacionoj
djelatnosti s nizom izvanekonomskih
funkcija. Autor u članku iznosi početna
stanja s razvojem posljednjih 20 godina
za visoku divljač (jelen, lopatar, muflon,
srna), crnu divljač, sitnu divljač te fazane
i jarebice.


Mälek, J.: Jela u prašumskim rezervatima
i prebomim šumama


Udio rezervata prirodnih šuma ima općenito
opadajući trend zbog propadanja
starih stabala, pomanjkanja pomladka u
prebornim šumama i sušenja u nižim
debljinskim razredima. Jela se zamjenjuje
u Karpatima (mezotrofni B-red) jednoznačno
bukvom, u Hercinskom regionu
djelomično i smrekom. Prirodno podmlađivanje
jele stagnira od prilike od godina
1900 — 1930. Udio jele u sastojinama
opada godišnje u području Šumave približno
za 0,5°/o, u Beskidima za 3,3°/o a
u istočnoj Slovačkoj od prilike za 2,8%.


J a n č ä r i k, V.: Bolesti brijestova


Posljednjih godina javlja se opet pitanje,
da li uspijeva održati brijestove u
našoj prirodi. Nastup bolesti brijestova
20-tih godina je imao za posljedicu smanjenje
broja brijestova u šumama, parkovima
i drvoredima. Od početka 70-tih godina
proširuje se intenzivno novo viruletno
stanje bolesti brijestova, koje ima
za posljedicu naglo povećanje propadanja
brijestova. U prilogu, koji upotpunjava
tabela u bojama na posljednjoj strani
i crteži na predzadnjoj strani, su sabrana
sadanja saznanja o bolestima brijestova.
To je historijat bolesti od prvog
ustanovljenja u Evropi i pojave u
CSSR, znakovi bolesti i akutni te kronični
tok obolenja, uzročnik, gljiva Ceratocystis
ulmi i putevi proširenja putem
podkornjaka. U zaštiti se naglašava kompleks
integrirane zaštite, jer pojedinačne
djelomične mjere ne mogu voditi željenom
cilju. Pojedinačne djelomične mjere
su na primjer kirurški zahvati, borba
protiv prenosača bolesti i primjena fungicidnih
tvari i svi su ne samo puni zahtjeva
za radnu snagu nego su i skupi.
Ne bi trebalo također zaboraviti metode
oplemenjivanja i izbor otpornih vrsti brijestova.
Ukazivanje na sadanje stanje saznanja
o bolestima brijestova pokazuje
kompliciranu problematiku mjera zaštite,
koje bi mogle voditi mogućnostima spašavanja
brijestova.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 119     <-- 119 -->        PDF

Br. 7.


P o 1 e n o, Z.: Energetski potencijal biomase
šumskog drveća


Energija je postala u posljednjem stoljeću
limitrajući faktor gospodarskog razvoja
zemalja. Kod traženja nadomjestka
za klasične izvore energije nužno je posvetiti
pažnju i biomasi šumskog drveća,
koja predstavlja energetski potencijal
cea 20GJ. t—i (u suhom stanju). Značajan
dio te biomase neko vrijeme bio je
gledan kao bezvrijedan otpadak. Stoga
je nužno prije svega riješiti tehnologiju
kompleksnog dobivanja biomase, manipulaciju
i transport. S obzirom na rentabilitet
produkcije neće biti nikada moguće
dobiti ukupnu u šumi proizvedenu
organsku materiju, ali je moguće smanjiti
udio neiskorištene materije. Za povećanje
količine energetski iskoristive biomase
mogle bi doprinijeti specijalne
plantaže.


Lhotsky, J.: Prilog melioraciji tala
u degradiranim stadijima šumskih ekosistema


Rad navodi pedološke i mikrobiološke
karaketristike tala u degradiranim
stadijima na 8 raznih šumskih kompleksa
u 4 šumska područja u ĆSR. Degradacija,
koja je prije svega uzrokovana
nepravilnim gospodarenjem, usporila je
intenzitet izmjene tvari u tlu. U modeliranim
pokušajima se regradacija ciklusa
izmjene tvari provjerila kemijskom
melioracijom (primjenom vapna i fosfora)
i biološkom melioriacijom (bukva i
joha). Gnojenje dušikom na degradiranim
tlima došlo je do izražaja tek nakon
intenzifikacije cirkulacije tvari putem kal
čija i fosfora. Rad navodi pregledne tabele
s dijagnostičkim kriterijima za razlikovanje
stadija degradacije tipa šume i s
osobitim principima za melioraciju.


Herynek, J.: Melioracija zamočvarenih
šumskih tala u odnosu prema prirodnoj
sredini


Melioracioni zahvati na vodom utjecanim
tlima pokazuju pozitivna a i neželjena
djelovanja na prirodnu sredinu. U
ČSR se radi o površini 440.000 ha, 18%
obrasle površine. U članku su objektivno
ocjenjene mogućnosti isključivanja ili
minimalizacije negativnih djelovanja melioracije
na prirodnu sredinu i životni
milieu i preporučen principjelan pristup
konceptima za djelomično ili sistematsko
uređivanje recipijenata, kod izbora intenziteta
odvodnjavanja, od tehnologije izgradnje
sistema melioracije i njegove vremenske
raspodjele te kod opsega slijedećih
mjera na melioriranim površinama.


Č e r n y, Z.: Mehanizacija uzgojnih
radova u Finskoj


U sadanje vrijeme postiže šumsko gospodarstvo
visoku razinu, osobito s obzirom
na uvođenje i korišćenje mehanizacije
na području uzgojne djelatnosti. Na
više od 70°/o površina određenih za pošumljivanje
provodi se mehanizirana priprema
tla. Kod ove djelatnosti osobito se
koriste strojevi tipa disk razrahljivača
i specijalni šumski plugovi. U rasadnicima
su veoma dobro obrađeni mehanizirani
sistemi za sadnice u omotima, navlaživanje,
vađenje i klimatizaciju sadnica.
Proređivanje je osigurano odprilike
90% pomoću prenosivih sredstava mehanizacije.


Br. 8.


Prochaska, I.: Nekoliko informacija
o energetskom iskorištenju drvnog
otpatka u SR Njemačkoj


Slično kao i druge zemlje Evrope i
u SR Njemačkoj u posljednjim godinama
stalno se sve više nastoji, da se preradom
ili drugačije iskoriste i oni dijelovi
drvne mase, koji su do sada ostajali
u šumi ležati kao otpadak. Razlog tome
su nedostatak drva na evropskom tržištu
te situacija u energetskim izvorima, kad
su fosilna goriva postepeno iscrpljivana
a njihove cijene veoma brzo rastu. Autor


321
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 120     <-- 120 -->        PDF

opisuje u članku nekoliko objekata, koje
je upoznao na studijskom putovanju, za
spaljivanje drvnog otpadka i njihove efekte.


Mraček, Z.: Rezultati istraživanja
otpornosti mladih smrekovih i borovih
šuma protiv snjegoloma


U posljednjim godinama ponavljaju
se snjegolomi u mladim sastojinama
smreke i bora (I dobni razred). Kod
smreke je moguće veoma djelotvorno
povećati otpornost dijelom osnivanjem
kultura širokog raspona s brojem sadnica
2.500 do 4.000 po jednom ha, dijelom
pravovremeno provedenim čišćenjima
u vrijeme stvaranja sklopa. Sklapanja
na dobrim bonitetima u sastojinama
osnovanim s 10.000 sadnica po ha nastupa
već u petoj godini, sa 7.000 sadnica
po ha već u sedmoj, a s po 5.000
sadnica u devetoj godini. U borovim sastojinama,
osnovanim s 20—50.000 sadnica
po ha, ne može se računati s povećanom
otpornošću kao ni kod osnivanja kultura
širokog raspona a ni pravovremeno
provedenim proredima.


Šrdmek, O.: Ocjenjivanje kvalitete
radova u uzgojnoj djelatnosti


Autor analizira primjenu instrukcije
ministarstva za šumarstvo iz 1979. godine
za ocjenjivanje kvaliteta radova u uzgojnoj
djelatnosti i predlaže neka poboljšaja
za njezinu primjenu. Tako, po mišljenju
autora, kriterije vrednovanja treba
diferencirati prema manjim prostornim
i organizacionim jedinicama, kako bi
se više mogli očitovati specifičnosti prirodnih
i radnih uslova, a rezultati vrednovanja
morali bi se više koristiti u ocjenjivanju
osobnih zasluga i nagrađivanju
pojedinaca.


Novak, V.: Rezultati polupogonskih
pokusa s agregatnim potkornjakovim feromonima
PHEROPRAX i IPSLURE


Na osnovi zadovoljavajućih rezultata
s potkornjakovim feronomina u 1979. godini
slijedeće godine su u češkim šumama
provedeni polupogonski pokusi za
smanjenje štetnih stanja likara dijelom
hvatanjem u klopkama dijelom u otrovanim
odrescima ili klopkama. Kao klopke
pretežnim dijelom korišćene su tzv.
prozorski tipovi, koji su označeni kao
»transparent« klopke, u drugom dijelu
korištene su fleksibilne klopke u obliku
cijevi norveške firme Borregaard (tip
1980). Profilaktički priređene klopke ili
odresci (t. zv. otrovane klopke ili sekcije)
bile su poprskane mjesto obično korištenog
Lindana — kombiniranim preparatom
Scolycid EC, koji sadrži 0,4%
pirimiphos metvl i 0,1% cypermetlovina.
Stabilnost je osigurana Tenzidom. Upoređivalo
se djelovanje dvokomponentnog
feromona PHENOPRAX i trokomponentnog
feromona IPSLURE. Praćen je odnos
količine uhvaćenih imaga u oba tipa
klopki te kod proljetnih i ljetnih letova,
odnos zastupljenosti manjeg likara i
njegovog potomstva a konačno i količina
i vrste prirodnih neprijatelja, osobito
kukca Thanasimus formicarius. Osobita
pažnja je posvećena također opasnosti
zahvaćanja okolišnih zdravih crnogoričnih
stabala. Na otvorenim klopkama
praćen je i akcioni radius dvokomponetnog
feromona i zastupljenost propalih
vrsta insekata.


Br. 9.


— Šramek-Neumann-Ešner:
Briga o šumskom genofondu na primjeru
školskog pogona Kostelec n. Č. lesy


Sjemenske godine 1971/1972. uspjelo
je osigurati sabiranje uroda šišarica iz
najvrijednijih ostataka sastojina izvorne
sazavske smreke i sjeme otrusiti odvojeno
prema pojedinim evidentiranim stablima.
Iz otrušenog sjemena uzgojene su
sadnice dijelom odvojeno prema pojedinim
potomstvima, ali u najvećem dijelu
kao različite smjene. Sadnice su posa
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 121     <-- 121 -->        PDF

đene u razdoblju 1975 — 1981. u području
školskog šumskog pogona Kostelec n.
Č. lesy. Iz toga su osnovane 43 sjemenske
sastojine površine 70 ha a preostali
sadni materijal je iskorišten kod tekuće
obnovne šuma. U navedenom razdoblju
osnovano je u području školskog pogona
vrijednim genetičkim materijalom
200 ha kultura, što predstavlja 72% ukupne
površine obnove smreke.


Simon, J.: Utjecaj mehaničkog sastava
tresetnog supstrata na kvalitet proizvodnje
sadnica


Primjenom korišćenja supstrata s raznim
mehaničkim sastavom za sjetvu i
uzgoj biljaka pokazalo se, da sitniji (s
česticama do 5 mm) ima prednost. U sitnijem
tresetnom supstratu u odnosu na
krupniji ponik sjemena smreke bio je za
4,1% a borovog sa 3,7% veći; propadanje
biljaka zbog abiotskih faktora (iako je
sjetva izvršena u plastenicima) bila je
kod smreke za 2% a kod bora za 5,6%
manje, dok je visina biljaka na kraju vegetacijske
periode smrekovih bila za 4,4
cm a borovih sa 3,7 cm veća.


Z u m r, V. Metoda zaštite protiv potkornjaka
bez lovnih stabala


U smrekovim sastojinama južne Češke
su od 1978. provjeravani feromoni za potkornjake
protiv smrekovih pisara (Ips
typographus L.). Radilo se o feromonima
Typolur, I., Pheroprax (DDR) i Etopak —
IT (ČSSR). Pomoću navedenih feromona
i njihovog smještaja u prikladnoj klopki
moguće je nadomjestiti do sada korišćena
lovna stabla. Ovom metodom je
moguće u sastojinama s uspjehom provesti
ne samo kontrolu, već i izravno uništavanje
smrekovog pisara. Upotreba feromona
za smrekovog pisara otvara novi
put prema veoma perspektivnoj zaštiti
šuma bez lovnih stabala protiv ovoga
štetnika.


Jančarik, V.: Siva plijesan i njezino
značenje u šumskom gospodarstvu


Tehnologija visoke proizvodnje modernog
rasadničarstva donosi sa sobom
nove probleme kao na pr. proširenje
mnogih štetnih faktora u novim uslovima.
Tipičan primjer za to je proširenje
sive plijesni u sjetvama na tresetnim supstratima,
osobito pod plastenicima i klimatiziranim
ležištima. Siva plijesan ima
veliki krug geografskog proširenja i u
prirodi se pojavljuje na najrazličitijim
materijalima. Ona nije samo saprofit,
nego kao parazit ima također širok krug
prenosnika, od kojih su do sada poznati
njih 230. Siva plijesan Botrytis cinerea
Pers. eä Fr. ima mnogo oblika i stadija
širenja. Osnovne mjere za zaštitu ponika
i sadnica šumskog drveća protiv sive
plijesni su preventivne mjere, uzgojna
njega zdravih sadnica, pravilna ishrana
i sprečavanje pregustih sjetvi. U vrijeme
kiše, vlage, nužna je primjena fungicidnih
tvari, koje bi trebalo upotrebiti dva
do tri puta opetovano otprilike 10 dana
poslije kiše.


Musil, A.: Razvoj šumskog gospodarstva
u nizinskim šumama Južne Moravske
(I dio)


Južnomoravske nizinske šume na aluvijalnim
obalnim predjelima rijeka Morave
i Dyje, koje tvore kontinuirane komplekse
najbolje sačuvanih nizinskih šuma
u ČSR, bile su u zadnjem deceniju ozbiljno
oštećivane hidrološkim i meliorativnim
radovima u regiji. Radovi su uzrokovali
velike promjene ekoloških uvjeta,
koji djeluju na sve šumarske djelatnosti,
kontrolu rijeka i bujica, zaštićuju šume
od poplava različite jačine. Međutim u
sadašnje vrijeme često se raspravlja o pitanju
daljnje egzistencije nizinskih šuma
i njihovoj budućnosti. Istina je, da
će predviđeni uvjeti okolišu uzrokovati
promjene sastava vrsta drva u korist
hrasta, a na štetu jasena i drugih vrsta
listača, ali će elimininacija poplava sigurno
dovesti do poboljšanja u svim šumskim
stanišnim aktivnostima kao i u uzgoju
divljači. Općenito se može očeki


323
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 122     <-- 122 -->        PDF

vati. da će se vodno gospodarstvo uređenje
tokova rijeka pozitivno odraziti na
šumarstvo regije.


Br. 10.


P o 1 e n o, Z.: Šumarske i lovna istraživanja
u 7. petoljetci


U članku su navedeni osnovni principi
pripreme i stvaranja plana istraživanja,
koji proizlazi na jednoj strani iz ciljeva
i zahtjeva društva, a na drugoj strani
iz koncepcije cjelokupne šumarske
struke. Jedinstven plan obuhvaća zadatke
istraživanja tehničkog odgoja, zadatke
osnovnih istraživanja, ekonomska istraživanja
i zadatke resora. Zadaci istraživanja
su u principu usmjereni na sve
osnovne vrste šumskih djelatnosti, ali se
vodi računa za postizavanje poželjne proporcionalnosti
kapaciteta. Istovremeno
su stvoreni preduvjeti, da pravovremena
realizacija rezultata istraživanja donese
što je moguće najveći gospodarski efekt.


Chalupa, V.: Utjecaj sastava supstrata
na rast ponika smreke i običnog


bora


Ponik smreke (Picea abies (L.) Karst.)
i običnog bora (Pinus silvestris L.) bio
je uzgajan od sjetve do vađenja na 12
različtih supstrata. Ponik je vlažen svakoga
dana mineralnom otopinom istoga
sastava. Fizikalno-kemijska svojstva supstrata
su imala izraziti utjecaj na rast ponika.
Najbrži rast ponika smreke i bora
je ustanovljen na smjesi treseta i kompostirane
smrekove kore, na smjesi treseta
i agroperlita, na smjesi treseta i polistirenskih
kuglica i dalje na smjesi trenu
sastojina kategorije II A proširiti od
listirenskih kuglica. Kod korištenja ovih
supstrata je moguće zaštediti 1/2 do 2/3
treseta, na bolji rast ponika nego kod uzgoja
na čistom tresetu. Od supstrata, u
kojima je manjkao treset ustanovljen je
najbolji rast ponika smreke i bora, koji


je uzgajan na smjesi kompostirane smrekove
kore i agroperlita.


Koštal, M.: Zaštitno značenje drveća
u okolini industrijskih objekata u
području Ostrave


Za veće industrijske pogone, koji u
Ostravi onečišćuju atmosferu, proglašen
je higijenski zaštitni pojas a čini je šumska
zaštitna zona, koja djeluje kao djelotvorni
biološki filter i katalizator onečišćene
atmosfere. Asimilacioni organi
stabala listača hvataju imisije ne samo
gornjom površinom, već su također sposobni
da ih asporbiraju. Uzeti uzorci su
dokazali oštećenje lišća, povećanu množinu
uhvaćene prašine na površini a također
prisutnost stranih tvari u suhoj masi.
Množina uhvaćenih djelića je u direktnom
odnosu prema morfologiji gornje površine
lišća. Površina pojedinih listova
u pogođenom području je manja. Metoda
emisijalne spetkralne analize, koja je oijentirana
na 18 određenih metala, dokazala
je njihovu množinu na gornjoj površini
lišća, a i u lišću. Provedeno istraživanje
je potvrdilo higijensku funkciju
šumskog zaštitnog pojasa oko industrijskog
područja.


Br. 11.


Machaniček, J.: Priznavanje šumskih
sastojina za sakupljanje sjemena u


6. petoljetci
Intenzivnom suradnjom Lesprojekta,
istraživanja i šumskog pogona uspjelo
je u 6. petoljetci u okviru gospodarske
i genetske klasifikacije sastojina površinu
sastojina kategorije II a proširiti od


3.208 na 7.252 ha; najveće proširivanje
je postignuto u južnočeškim i istočnočeškim
područjima. Različita je situacija
bila u sastojinama kategorije II B, čija
je površina povećana od 117.700 na 131.315
ha, ali pri tom je došlo i do smanjenja
površine kao posljedice unapređivanja
uzgoja i kalamitetima. S obzirom na to,


ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 123     <-- 123 -->        PDF

da unapređenje u znatnoj mjeri utječe
na površinu sastojina kategorije II B nužno
je, da si postavimo zadatak, da kod
osnove šumskogospodarskih osnova obratimo
pažnju na izbor mladih kvalitetnih
sastojina i uzgojem ih pripremimo za
priznavanje za sabiranje sjemena. Na
osnovi utvrđenog stanja nužno je još veću
pažnju posvetiti gospodarskoj i genetičkoj
klasifikaciji sastojina i sa strane
svih instiucija, koje sudjeluju, razviti maksimalni
napor, da se spase gospodarski
i genetički najvrednije sastojine.


Dressler, M.: Iskustva i nove spoznaje
sa strojevima za kresanje grana OV
P-l


U godini 1980. više je od 1 milijun m3
okresano pomoću strojeva za kresanje
grana. Stroj ima znatne mogućnosti tehničkog
razvoja, i to tehničkim uređenjima,
koje su šumski pogoni u stanju provesti
sami a i u modernizaciji kod proizvođača,
ali gdje su započete inovacije
počele zaostajati. Razvija se niz varijanti,
osobito u priključivanju na sredstva za
izvlačenje i to traktora LK 80, garnitura
za odvažanje pa do žičara. Sve te varijante
također se pokazale valjanima u
različitim uslovima.


Novakova, E.: Koji su glavni uzroci
smanjivanja broja sitne divljači?


Pitanje smanjivanja broja sitne divljači
u šumarskoj i lovačkoj javnosti
stalno je aktualno. Autorica u članku
analizira razloge, zbog kojih je u razvoju
lovstva ČSR mjesto programiranog porasta
u razdoblju 1973 — 1980. došlo do
znatnih opadanja, kako u broju sitne divljači,
tako i u odstrelima. Analizira se
utjecaj: nepovoljnih vremenskih uslova,
grabežljivaca (šumskih i poljskih), promjene
u korištenju zemljišta, naročito
povezanim s industrijalizacijom poljoprivrede,
pomanjkanje prirodnih skrovišta,
primjene kemijskih sredstava i upotreba
sredstava mehanizacije u poljoprivredi te
djelovanje industrijskih imisija.


Analiza o utjecaju nabrojenih faktora
pokazuje, da sadanji negativni trend nije
moguće pripisati samo pojedinom faktoru.
Radi se o tipičnom primjeru sticaja
većeg broja stresnih utjecaja, čiji impulsi
slijede tako brzo jedan za drugim da
za njihovo svladavanje organizam divljači
troši toliko energije, da se sposobnost
adaptacije smanjuje, postepeno iscrpljuje
i na kraju posve iscrpi i divljač ugiba.


Br. 12.


N o h e 1, P.: Prognoze svjetskog razvoja
šumarstva i proizvodnje drva


Prognoze globalnog razvoja šumarstva
i potrošnje drva u Svijetu do 2 000-te godine
ukazuju na znatan pad zaliha u šumama.
Predviđaju se daljnje diferencijacije
između skupine visokorazvijenih zemalja
i zemalja u razvoju. U visokorazvijenim
zemljama gospodarit će se sve
intenzivnije i iskorišćivati šumski otpaci
uz primjenju nove tehnologije ne samo
u eksploataciji nego i u njezi šuma kao
i za pošumljavanje, čime bi se kompenziralo
smanjivanje drvne zalihe u šumama.
Na to će utjecati i sve veći pritisak javnosti,
da se osiguraju maksimalne neproizvodne
funkcije šume. Za zemlje u razvoju
nasuprot predviđa se smanjenje površine
šuma, a podizanje novih bit će
usmjereno na plantažni uzgoj vrsta brzog
rasta.


Ch roust, L.: Uzgajanjem smrekovih
sastojina do povećanja njihove otpornosti
protiv vjetra i snijega


Na osnovu podataka i konkretnih pokusa
dokazano je, da uzgajivači svrsishodnim
uzgajanjem mogu utjecati na oblik
debla a time i na njegova statička svojstva.
Dokumentira se značenje uzgoja
za očuvanje mladih smrekovih sastojina
protiv šteta od snijega. Problem zaštite
protiv vjetra ostaje još otvoren. Navedeni
su ipak rezultati pokusa, koji nagovješćuju,
da je moguće postići povećanu
otpornosti smrekovih sastojina pra
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 124     <-- 124 -->        PDF

vovremenim prelazom od uzgoja u oslobodnom
sklopu mladika do letvenjaka
prema potpunom sklopu u fazi letvenjaka
pa do faze debla. Preporuča se metoda
unutarnjeg učvršćivanja u mladosti
i vanjskog učvršćivanja u kasnijoj starosti.


Adämek, I.: Iskorištenje refrakcionog
seizmografa kod testiranja i identikacije
mjesnih izvora građevnih materijala


Refrakcioni seismograf Terra Scout
model R 150 može se preporučiti za identifikaciju
i testiranje mjesnih izvora građevnih
materijala. Moguće ga je preporučiti,
kako za radnike tehničkih biroa
državnih šuma tako i za radnike za racionalizaciju
transporta.


Urban, J. i Vräna, J.: Dosada malo
poznati ozbiljan štetnik smrekovih kultura


Članak je posvećen štetniku u ČSSR
čestom, ali malo istraženom u mladim


nasadima smreke Polydrosus (Metallites)
impar Gozis (P. mollis Germ), iz porodice
pipa i kalamitetnom prenamnožavanju u
šumarskom pogonu Kurim, područje šuma
Bedrichov. Štetnik je ovdje za vrijeme
vegetacione sezone 1980. oštetio gotovo
polovinu svježe posađenih sadnica u kulturama
porijeklom iz sjemena i više od
3/4 sadnica u kulturama vegetativnog porijekla.
Oštećene su bile ponajviše samo
svježe potjerane iglice i kora istogodišnjih
izbojaka, ali često i prošlogodišnje
i glice, kadkada i nepotjerani pupovi. Kao
posljedica brsta još u istoj godini propalo
je više od 1/3 smrekovih sadnica nastalih
vegetativnim razmnažanjem a osjetljivi
gubici bih su i u smrekovim sastojinama
nastalim iz sjemena. Štetnik se
pokazao kao kalamitetan i u šumarskom
pogonu Rožnov pod Radhoštem. Članak
ponovno ocjenjuje mnoge od dosadanijh
podataka o njigovoj štetnsti.


Ing. Bernard Hruška