DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 147     <-- 147 -->        PDF

ZAPISNIK


1.
sjednice Izvršnog odbora Saveza, održane
20. I. 1982. g. u Zagrebu, u društvenim
prostorijama Šumarskog doma.
Prisutni: Ing. V. Bogati (Virovitica), ing.


M. Celap (Sisak), ing. B. Cop, ing. V.
Fašaić, ing. T. Heski (Vrbovsko), ing.
S. Horvatinović, ing. V. Ivančević
(Senj), dr. N. Komlenović, dr. D. Kovačić,
mr. S. Petrović, prof, dr B. Prpić,
dr R. Sabadi, ing. N. Sirotić, ing.
T. Starčević (Vrbovec), ing. R. Štraser,
ing. B. Špečić, ing. S. Vanjković
i ing. R. Antoljak.
DNEVNI RED:


1.
Pozdravna riječ ing. S. Horvatinovića,
predsjednika Predsjedništva i Izvršnog
odbora Saveza
2.
Zaključci i odluke 88. redovne skup
štine Saveza
3.
Konstituiranje novoizabranog IO.
4.
Primopredaja dužnosti dosadašnjeg Upravnog
odbora i novoizabranog IO.
5.
Razno
ad
1:


— Sjednicu je otvorio i pozdravio prisutne
članove IO predsjednik ing. Slavko
Horvatinović, kao i članove dosadašnjeg
UO, članove Radničke Samoupravne
kontrole (RSK) i uzvanike
— u kraćim crtama rezimirao rad 88.
redovne skupštine Saveza, koja je održana
18. XII 1981. g. i kojoj je prisustovalo
preko 60 članova, kako s terena iz
područnih DIT-ova tako i iz Zagreba. Od
područnih terenskih DIT-ova šumarstva
i drvne industrije u radu skupštine sudjelovalo
je 11 predstavnika DIT-ova i
to iz: Bjelovara, Delnica, Koprivnice, Ogulina,
Senja, SI. Požege, SI. Broda, Varaždina,
Virovitice, Vinkovaca i Zagreba.
Preostalih 9 DIT-ova nisu poslali svoje
delegate i to: Buzet, Gospić, Našice, N.
Gradiška, Podr. Slatina, Osijek, Sisak,
Solit i Rijeka, a niti su dostavili odgovore
na UPITNI LIST o svojem proteklom
radu!


Ud 2.


— Predsjednik ing. Horvatinović je iznio
neke zaključke i odluke održane 88.
Skupštine kao na pr.: Svi izvještaji tajnika
Saveza dr. N. Komlenovića, zatim
urednika Š. Lista dr B. Prpića, predsjednika
NO ing. S. Vanjkovicća prihvaćeni
su bez primjedbe i u cijelosti;
— nadalje prihvaćene su slijedeće odluke
i zaključci: predložene statutarne
promjene na temelju kojih je izabrano
Predsjedništvo Saveza, Izvršni odbor i
Samoupravna radnička kontrola:
— prihvaćeni su u cijelosti izneseni
prijedlozi po ing. M. Andrašeku (Vinkovci),
ing. I. Puškaru (Zagreb), mr. S. Petroviću
i dr. tj.
a) da se pokrene akcija sadnje 88 sta


bala za druga Tita,


b) da Savez sudjeluje u akciji oko iz


davanja Monografije »Tito — ljubitelj pri


rode«,


c) da Savez organizira Savjetovanje
u vezi dopune i izmjene Zakona o šumama
SRH, povezano s Zakonom o proširenoj
reprodukciji i minulom radu,


d) da Savez sudjeluje u pripremama
oko organiziranja XVIII IUFRO — kongresa
šumara u Jugoslaviji u 1986. g.
(Ljubljana);


e) da se održi Savjetovanje o društveno-
ekonomskom statusu stručnih službi u
OUR-ima,


349
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 148     <-- 148 -->        PDF

f) da se pokrene akcija oko izrade pokazatelja
uvjeta privređivanja i rezultata
poslovanja u OUR-ima,


g) da se aktivno uključi prilikom izrade
stručnih riješenja i što bržeg unapređenja
proizvodnih snaga u društven oekonomskim
odnosima,


h) da se i Savez angažira u akciji samoupravne
organiziranosti u šumsko-drvnom
kompleksu SRH zajedno s Općim
poslovnim udruženjima, Šumarskim fakultetom,
Šumarskim institutom — Jastrebarsko,


i) da organizira distribuciju filma »Šuma
i čovjek«,


j) da Savez realizira odredbe Statuta
Saveza, da svaki član područnih DIT-ova
ŠDIH bude ujedno i pretplatnik Šumarskog
lista odnosno Drvne industrije,


k) da se reorganizira redakcijski odbor
Šum. lista po grupama i stručnim disciplinama,


1) da nastoji da Savez bude kolektivni
član Općeg udruženja šumsko-drvnog
kompleksa SRH i da predsjednik Predsjedništva
Saveza bude delegat u Skupštini,
a pojedini članovi Predsjedništva
da budu delegati u pojedinim grupacijama,


m) da se nastavi sa započetom akcijom
pošumljavanja, koju je pokrenuo
naš Savez a vodi je RK SSRNH.


n) da aktivira terenske DIT-ove na intenzivnije
okupljanje i učlanjivanja što
većeg broja IT šumarstva i drvne industrije


ad3.


Izvršni odbor Saveza
(konstituiranje)


Na temelju čl. 31. Statuta Saveza IT
ŠDIH IO konstituirao se ovako:


1.
Ing. Slavko Horvatinović, predsjednik
2.
Dr Đuro Kovačić, tajnik IO i zamjenik
predsjednika
3.
Dr Branimir Prpić, glavni i odgovorni
urednik Šumarskog lista
4.
Ing. Vladimir Bogati (Virovitica)
5.
Ing. Milan Ćelap (Sisak)
6.
Mr Joso Gračan (Jastrebarsko)
7.
Ing. Tomislav Heski (Vrbovsko)
8.
Ing. Vice Ivančević (Senj)
9.
Dr Slavko Matić (Zagreb)
10.
Mr Stjepan Petrović (Zagreb)
11.
Dr Rudolf Sabadi (Zagreb)
12.
Ing. Tomislav Starčević (Vrbovec)
kao članovi IO
ad 4:


Dosadašnji predsjednik Upravnog odbora
Saveza prof, dr B. Prpić predao je
novoizabranom predsjedniku Predsjedništva
i predsjedniku Izvršnog odbora (IO)
zapisnike od 1 — 17. tj. za vremensko razdoblje
od 16. XII, 1976. g. sve do 18. XII
1981. g.


ad
5:


— Ing. R. Antoljak, tehn. tajnik Saveza,
upoznao je prisutne s važnijim zbivanjima
društveno-stručnog karaktera:
— U Ljubljani će se u VI odnosno
IX mj. 1982. g. održati znanstveni skup:
»ULOGA ŠUMA U GOSPODARSKOM ŽIVATU
NAŠIH NARODA U PROŠLOSTI«.
Organizator skupa: Komisija za ekonomsku
historiju Jugoslavije i Biotehniška fakulteta
VTOZ za Agronomiju — Ljubljana,
Krekov trg. 1. — Prijave sudionika
do 28. II 82, predaja sažetaka referata
do 30. IV 1982. g.
— Savez je primio knjigu — monografiju
»Gorski kotar«. Izdavač je »Fond
knjige Gorski kotar — Delnice«, ali inicijativu
za njezino izdavanje pokrenulo
je, kao i prva sredstva osiguralo, Šumsko
gospodarstvo u Delnicama još 1969.
god. Urednički odbor knjige sačinjavali
su:
Ivan
Tomac Kapelan, direktor ŠG Delnice,
predsjednik,
Ing. Josip Šafar, glavni urednik,