DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 149     <-- 149 -->        PDF

Prof. Alojz Crnić, odgovorni i tehnički urednik,
Ing. Alojzije Frković, tajnik, te
Mr ing. Tomislav Heski,
Jerko Janeš, dipl. ek. i


Viktor Jurković, književnik kao članovi
Uredništva.


Naklada iznosi 6500 primjeraka, veličina
1030 str. i 46 listova slikovnog materijala
u boji, a cijena 1700,-— dinara.


— Ing. Dragutin Kiš priredio je uspjelu
izložbu svojih akvarela u Gradskoj vijećnici
od 15 — 30. XII 1981. g.
— Prihvaćen je zaključak da se sjednice
IO Saveza održavaju prije podne radi
što brojnijeg sudjelovanja članova iz
područnih DIT-ova.
— Po završetku službenog dijela sjednice
održano je Društveno veče za članstvo
Saveza. U umjetničkom programu
ove večeri sudjelovali su: Josip Ćosić, kao
konferansijer i recitator (Oda šumi od
M. Mađera), zatim ing. S. Vanjković s
vlastitom kompozicijom »Šumarski četvrtak
«, nadalje poetesa koloraturni sopran
Marija Bukovac (Zagreb), šansonijer
Željko Mance (Zagreb) i dr.
U Zagrebu, 20. I 1982. g.


Predsjednik: Ing. S. Horvatinović v. r.
Tajnik: Dr Đuro Kovačić v. r.
Zapisničar: Ing. R. Antoljak v. r.


ZAPISNIK


2. sjednice Izvršnog odbora Saveza, održane
u četvrtak 25. II 1982. g. u Zagrebu,
u društvenim prostorijama »Šumarskog
doma«.
Prisutni:
Ing. V. Bogati, ing, M. Ćelap,
mr T. Heski, ing. S. Horvatinović, mr


V. Ivančević, dr Đ. Kovačić, Dr, S. Matić,
mr S. Petrović, dr. B. Prpić, dr.
R. Sabadi, ing. T. Starčević, ing. B.
Špečić, ing. S. Vanjković i ing. R. Antoljak.
Ispričan: dr. Z. Potočić, mr J. Gračan i
ing. A. Mudrovčić.


DNEVNI RED


1.
Otvorenje sjednice i pozdravna riječ
predsjednika
2.
Završni račun Saveza za 1981. g.
3.
Plan rada Saveza za 1982. g.
4.
Prijedlog financiranja plana prihoda
i rashoda Saveza za 1982. g.
5.
Izbor i sastav pomoćnih radnih tijela
Saveza i podjela zaduženja članova IO
6.
Prijedlog glavnog i odgovornog urednika
Šumarskog lista prof, dr B. Prpića
o programu rada i sastavu redakcijskih
odbora ŠL za 1982 — 1985. g.
7.
Razno
Ad
1:


— Sjednicu je otvorio ing. S. Horvatinović,
pozdravio prisutne te iznio važnije
društvena zbivanja koja su se dogodila
od 20. I o. g.
— IX sjednica Predsjedništva SIT šumarstva
i ind. prerade drva Jugoslavije
održana je 19. II o. g. u Vinkovcima.
Sa strane našega Saveza u radu ove sjednice
sudjelovali su ing. S. Horvatinović
i dr B. Prpić. Na sjednici je prihvaćen
plan rada za god. 1982. i završni račun
za 1981. g. Savez Jugoslavije izdao je
»Dijagnostički priručnik iz zaštite šuma«
u 3.000 primjeraka. Također je dovršen
film »Šuma i čovjek«, 16 mm, i prodaje se
po cijeni od 25.000,— din. Daljna aktivnost
ovog Saveza u Beogradu jest IUFRO-kongres,
koji će se 1986. god. održati u Jugoslaviji.
Savez je preuzeo zadatak oko izrade
nomenklature zanimanja, te odgoj
i obrazovanje stručnih kadrova. Za skupštinu
Saveza u Beogradu naš će Savez
imenovati 8 delegata (iz Zagreba i s terena
iz DIT-ova).
— Plenum našega Saveza održati će
se pod konac VI mj. o.g. u Zagrebu i s
kompletnim dnevnim redom današnje
sjednice Izvršnog odbora na kojem će biti


ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 150     <-- 150 -->        PDF

iznijet Završni račun za 1981. g., kao i izvještaj
SRK.


— DIT-Koprivnica održao je 20. II o.g.
svoje tradicionalna DRUŠTVENO VEĆE.
— Zaključeno je da pretplata Šum.
lista u 1982. god. ostaje ista kao i prošlogodišnja.
— Savez je naručio od SITŠID-Jugoslavije
1 komad filma »Šuma i čovjek«.
— DIT-Zagreb organizirao je predavanje
o Japanu i IUFRO kongresu 1981. g
— U Zagrebu je umro ing. Mirko P a-
v i ć, prof, i u Zadru ing. Aleksandar P an
o v. Hvala im i slava!
— Povodom objavljivanja Zakona o
društvenim organizacijama i udruženjima
građana (NN 7/82. od 16. veljače o. g.)
skreće se pažnja područnim DIT-ovima da
će I.O. Saveza na proljetnom Plenumu dati
detaljnije upute o novoj registraciji i
usklađivanju Statuta kako Saveza tako i
područnih DIT-ova (v. čl. 59 Zag.)
ad
2:


— Prihvaćen je Završni račun po Planu
prihoda i rashoda za 1981. g. i to:
— Prihodi 2.972.280,45 Din
— Rashodi 2.456.610,45 „
— Ostatak 515.670,00 „
Ukupni ostatak prihoda po mjestima
troškova:Savez i Stručne
službe + 563.652,80 Din.

Šumarski list — 78.556,25 „

Tiskanice, obrasci,
knjige + 30.573,45 „
Ostatak + 515.670,00 Din.


ad
3:


— Prihvaćen je također Plan rada Saveza
za 1982. g., kao i perspektivni plan
rada za razdoblje 1982—1985. g.
ad
4:


— Prihvaćen je i Plan prihoda i rashoda
za 1982. g. i to:
1.
Vlastiti prihodi 3,662.675,00 Din.
2.
Dotacije 250.000,00 „
Svega: 3,912.675,00 Din
II Rashodi


1.
Materijalni rashodi 1,581.744,00 Din.
2.
Amortizacija 181.931,00 „
3.
Funkcionalni rashodi 1,182.000,00 „
4.
Porezi i doprinosi 122.000,00 „
5.
Osobni dohoci 715.000,00 „
6. Fond zajedničke
potrošnje 140.000,00 „
Svega: 3,912.675,00 Din.


ad
5:


— Razmotren je i prijedlog SAS-a za
radnike Stručne službe Saveza, ali ga treba
još uskladiti i nadopuniti po postojećim
propisima.
ad
6:


— Pomoćna radna tijela Saveza
a) Odbor za osnivanje i praćenje rada
područnih DIT-ova: Ing. M. Andrašek, ing.


V. Bogati, ing. T. Heski, dr R. Sabadi i
ing. T. Starčević.
b) Odbor za organizaciju savjetovanja,
kongresa, stručnih skupova i dr.: Ing. V.
Bogati, Mr J. Gračan, ing. V. Igrčić, Dr S.
Matić.


c) Odbor za propagandu i popularizaciju
šumarstva i drvne industrije: Ing.


R. Antoljak, Mr V. Ivančević, ing. R. Jeršić,
dr S. Matić, dr Đ. Rauš i ing. T. Starčević.
d)
Odbor za izdavačku djelatnost: Dr


S. Bađun, Mr V. Ivančević, Dr Đ. Kovačić,
Dr B. Prpić, ing. M. Maretić, prof. D.
Tusun, ing. V. Živković.
e) Odbor za priznanja, odlikovanja i
nagrade: ing. M. Ćelap, Mr I. Mrzljak, ing.


A. Mudrovčić, dr B. Prpić, ing. T. Starčević.
f) Odbor za problematiku »Šumarskog
doma«: dr N. Komlenović, ing. R. Štraser,
ing. I. Sljepčević, ing. B. Spečić, ing. S.
Vanjković.


352