DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 151     <-- 151 -->        PDF

g) Odbor za personalnu politiku Stručne
službe Saveza: Ing. S. Horvatinović,
Dr Đ. Kovačić, Mr S. Petrović, ing. M.
Ćelap, ing. S. Vanjković i ing. R. Anto-
Ijak.


Sastav Samoupravne radničke kontrole:
Ing. S. Vanjković, predsjednik, a članovi:
prof, dr Z. Potočić, ing. A. Mudrovčić,
tehn. I Petričević i ing. B. Špečić.


ad 7:


Sastav Savjeta Šumarskog lista i uređivačkih
odbora:


— Savjet: ing. F. Knebl (predsjednik),
ing. M. Andrašek, dr M. Androić, dr R.
Benić, ing. V. Cvitovac, ing. S. Galović,
mr J. Gračan, ing. S. Horvatinović, ing.
A. Jurić, ing. Ć. Kladarin, dr D. Klepac,
ing. T. Krnjak, mr Z. Motal, ing. A. Mudrovčić,
dr Z. Potočić, dr I. Spaić, ing. S.
Vanjković, dr M. Vidaković (svi SRH),
zatim: dr V. Velašević (Beograd), dr D.
Mlinšek (Ljubljana), dr K. Pintarić (Sarajevo),
dr R. Rizovski (Skopje) i dr D. Vučković
(Titograd).
Uređivački odbori: Dr B. Prpić (predsjednik),
ing. R. Antoljak, dr S. Bojanin,
ing. A. Frković, mr T. Heski, mr V. Ivančević,
ing. I. Knežević, dr N. Komlenović,
dr A. Krstinić, dr S. Matić, dr Š. Meštrović,
mr I. Mrzljak, dr K. Opalički, dr A.
Pranjić, ing. O. Piškorić i dr R. Sabadi.Glavni i odgovorni urednik: dr B.
Prpić
— Tehnički urednik: ing. O. Piškorić

Lektor: prof. Vesna Smokrović-Bingulac
ZAPISNIK


3. sjednice I.O. Saveza
održane 13. V 1982. u društvenim prostorijama
Šumarskog doma u Zagrebu, Trg
Mažuranića 11.


Prisutni: Ing. S. Horvatinović, ing. V.


Bogati, ing. M. Ćelap, mr T. Heski, mr V.


Ivančević, dr D. Kovačić, tehn. I. Petri


čević, mr S. Petrović, ing. O. Piškorić, dr


B. Prpić, ing. B. Špečić, ing. S. Vanjković
i ing. R. Antoljak.
DNEVNI RED


1.
Otvaranje sjednice i važnija društveno-
stručna zbivanja
2.
Izvještaj urednika Šumarskog lista
3.
Proljetni Plenum Saveza
4.
Registracija Saveza
6.
Razno
ad 1:
Sjednicu je otvorio predsjednik ing.


5. Horvatinović i pozdravio sve prisutne
članove i iznio važnija zbivanja:
— Godišnja skupština SIT-Hrvatske održana
je 16. IV o. g. kojoj su prisustvovali
i naši delegati mr J. Gračan, dr Đ.
Kovačić, mr S. Petrović, ing. O. Piškorić
i ing. Srećko Vanjković.
— U predsjedništvo SITH-a izabran je
i ing. S. Horvatinović, a u SRK ing. S.
Vanjković. Za predsjednika Predsjedništva
izabran je dosadašnji predsjednik
prof, dr Boris Gornik. Nadalje su izabrani
u komis iju za Statut dr Đ. Kovačić,
za upravljanje IT domom ing. S. Vanjković,
za tehnički razvoj dr B. Prpić, za
međunarodne odnose dr R. Sabadi i u
Komisiju za ONO i DSZ ing. Zvonko Živković.
— Savez je dostavio SITŠDI-Jugoslavije,
na njegovo traženje, prijedlog da se
na slijedećoj skupštini izaberu za počasne
članove: Ing. D. Böhm (Zagreb), Ing. D.
Hanzl (SI. Požega), ing. T. Krnjak (Zagreb),
ing. S. Lukačić (Karlovac), ing. P.
Nežić (Ogulin), ing. O. Piškorić (Zagreb),
ing. R. Štraser (Zagreb) ing. Drago Videc
(Varaždin), ing. A. Mudrovčić (Zagreb) i
ing. Ž. Vrdoljak (Split).
— za zaslužne: ing. N. Antonović (Bjelovar),
tehn. B. Delibašić (Vinkovci), ing.
J. Harapin (Sisak), ing. V. Hibler (Rijeka),
ing. V. Ivančić (Osijek), ing. S. Ivković
(Našice) i ing. S. Srnić (Vukovar).
353
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 152     <-- 152 -->        PDF

— Savezne prostorije posjetili su dva
istaknuta šumara iz Mađarske i to: ing.
Abony Ruf Ištvan iz Budimpešte, diplomant
Poljoprivredno-šumarskog fakulteta
u Zagrebu i dr. Imre Harapy, sveuč, prof.
iz Sopronya.
— DIT-Split održao je 2 sjednice, na
kojima je razmatrao društvenu i stručnu
problematiku Dalmacije i osnivanje Poslovne
zajednice kao nosioca udruženog
šumarstva i drvne industrije. Za predsjednika
društva izabran je mr J. Žižić, a za
tajnika ing. V. Plančić.
— Šumari Dalmacije vode neprekidnu
bitku i protive se uzgajanju koza u slobodnom
uzgoju i traže preko RTV-Zagreb
panel-diskusiju. Za pomoć su se obratili
i na ing. F. Knebla i dr. S. Komara, kao
i na najznačajnije organizacije šumarstva!
— Ističemo primjeran rad DIT-a Virovitica
zahvaljujući ing. V. Bogatiju i Dragi
Kovaču. Društvo se uključilo u proslavu
700-godišnjice postojanja grada Virovitice.
ad 2:


— U 1982. g. Šumarski list se štampa
u nakladi 1.350 primjeraka iako u SRH
radi 4.500 Šumarskih i drvno industrijskih
IT (DIT-ovi imaju učlanjenih 2.400
IT iz SRH).
— SIZ za znanstveni rad SRH odobrio
je za 1982. g. pomoć Š. 1. iznos od
iznose 350.000 din., dok ukupni troškovi
štampanja iznose preko 2,000.000 (novih)
dinara
— U Statutu Saveza piše, da se članom
DIT-a postaje plaćanjem članarine
i pretplatom na Š. 1. odn. Drvnu industriju.
Tako glasi čl. 21 našega Statuta!
ad 3:


— Nalazimo se pred uvođenjem centralnog
grijanja na prirodni plin, žurnim
opravcima krovišta i žljebova jer prokišnjavaju
i si. Privode se kraju radovi oko
opremanja i dekoracije velike društvene
dvorane u prizemlju, koja je nakon proteklih
50 godina dočekala bojenje i ličenje.
— Uslijed napadno niskih zakupnina
poslovnog prostora u zgradi »Šumarski
dom« I.O. je odlučio preći na približno
ekonomske zakupnine, koje se u Centru
grada kreću od 300 do 700 din/m2. Ovaj
prostor Savez je naplaćivao dugi niz godina
50—150 din/m2.
— Novoutvrđene zakupnine u zgradi
iznose
a) za poslovni uredski prostor 300
din/m2,
b) podrumski 150 din/m2.
Ovako utvrđene zakupnine bit će svake
godine odnosno svakih 12 mjeseci valorizirane
u skladu s povećanjem troškova.


— Provodeći ovu svoju odluku I.O. Saveza
predhodno je održao 13. V o. g. sastanak
s korisnicima spomenutog poslovnog
prostora i upoznao ih sa stvarnim
činjenicama o stanju zgrade i razlozima
ovog povećanja zakupnine, ali pri tom
nije naišao na razumijevanje i to upravo
kod onih korisnika koji već dugi niz godina
koriste poslovni prostor zgrade.
— Ukoliko korisnici zgrade ne prihvate
visinu novoutvrđenih zakupnina biti će >
im uručeni zakonski sudski otkazi!
ad 4:


— Plenum cjelokupnog Predsjedništva
i Izvršnog odbora Saveza, zatim članova
SRK te predsjednika i tajnika područnih
DIT-ova, radnih tijela Saveza i dr. održat
će se u Zagrebu 30. VI 1982. g. s uobičajenim
dnevnim redom tj. društvenim
i stručnim dijelom. Društveni dio obuhvatiti
će sva važnija društvena zbivanja od
18. XII 1981. g. do zaključno 30. VI 1982.
Stručni dio predstavljat će informacije
o Akcijama pošumljavanja tokom 1981/82.
g., zatim problematiku izvoza proizvoda
drvne industrije i šumarstva te detalje
o organizaciji i sadržaju rada IUFRO-
kongresa koji će se održati 1986. g. u Jugoslaviji.
ad 5:


— Najaktivnije društvo Saveza: DIT-
Zagreb održalo je tokom ovoga polugo


ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 153     <-- 153 -->        PDF

dišta niz stručnih i turističkih predavanja
uz color-diapozitive i to:
a) 11. II 82.: P. Ziani: S puta po Islandu
b) 18. II 82.: dr S. Tomanić: XVII kongres
IUFRG u Japanu 1981. g.
c) 25. II 82.: Obilazak Tvornice olovaka
— Zagreb
d) 18. III 82.: ing. M. Rukavina: Nacionalni
park Paklenica
e) 6. V 82.: ing. O. Žunko: Šumski požari


— Apsolventi Šumarskog fakulteta održali
su svoju tradicionalnu Šumarsku
zabavu 1 lovačkom tombolom, sve u Esplanadi
16. IV 1982. g.
Predsjednik:
Ing. S. Horvatinović, v.r.


Tajnik:
Dr Đ. Kovačič, v.r.


Zapisničar:
Ing. R. Antoljak, v.r.


ZAPISNIK


4. sjednice I.O. Saveza,
koja je održana 30. VI 1982. u Zagrebu,
u društvenim prostorijama Šumarskog
doma, Trg Mažuranića 11 u 10 sati.


Prisutni: Ing. S. Horvatinović, ing. V.
Bogati, mr V. Ivančević, dr Đ. Kovačić,
dr S. Matić, mr S. Petrović, ing. O. Piškorić,
dr B. Prpić, dr R. Sabadi, ing. S.
Vanjković i ing. R. Antoljak.


DNEVNI RED


1.
Otvaranje sjednice
2.
Šumarski list — izlaženje
3.
Problematika Šumarskog doma
4.
Usklađenje O. D. Stručne službe Saveza
i dr.
5.
Razno
ad 1:


— Sjednicu je otvorio ing. S. Horvatinović
i podnio izvještaj o tekućim stručnim
i društvenim zbivanjima i radu Saveza.
ad 2:


Redakcija Š. L. predala je u tisak rukopis
Š. L. broj 4—5 koji će izaći iz štampe
početkom IX mj. o. g.


Donesena je odluka o visini autorskih
honorara za autora članaka i sastavaka,
za članove redakcije i administracije lista,
za lektoriranje, recenzije i uređivanje
časopisa i dr.


Donesena je odluka o paušalnom iznosu
od netto 6.120,— din .koji će se isplaćivati
svakog mjeseca 1982. g. u vidu
autorskog honorara ing. R. Antoljaku, kao
uredniku Male šumarske kronike i društveno-
stručnih vijesti u Š. L.


ad 3:


Gradska plinara — Zagreb nastavlja s
radovima oko montiranja centralnog plinskog
grijanja na prirodni-zemni plin (u
Šumarskom domu).


Prikupljaju se ponude za izvedbu radova
oko popravka žljebova i krovišta na
zgradi.


Uslijed dotrajalosti zgrade i instalacija
u njoj Savez je prešao na uvođenje
ekonomske zakupnine za poslovni prostor
u »Šumarskom domu««, pa je korisnicima
zgrade dostavljen račun za vremensko
razdoblje od VII—IX mj. o. g.
Ukoliko zakupci ne prihvate — putem aneksa
ugovora — ove nove zakupnine i
ne doznače zatraženi iznos u zakonskom
roku Savez će im sudski otkazati zakup.


ad 4:


U vezi zaključka Plenuma Saveza, održanog
20. VI o. g., I. O. je donio odluku


o usklađivanju salda osobnih dohodaka
za 1981. g. te da se radnicima Stručne
službe Saveza naknadno isplati na teret
355
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 154     <-- 154 -->        PDF

troškova za 1982. g. iznos od 70% prosječnih
mjesečnih primanja u 1981. g. tj. u
netto iznosu 23.133,60 din.


Donesena je odluka o visini naknade
za obavljanje administrativnih i tajničkih
poslova, kao i vođenje uprave Šumarskog
doma, u mjesečnom netto iznosu 9.000,—
din.


Za obavljanje spomenutih radova tehničkog
tajnika Saveza sklopit će se s ing.
Rudolfom Antoljakom, umirovljenikom >z
Zagreba, dopunski radni odnos s važnošću
od 1. I 1982. g. na dalje.


ad 5:


Savez ITŠDI Jugoslavije odgodio je održavanje
svoje V redovne skupštine i is


ta će se održati u IX/X mj. o. g. Tada će
biti dostavljeni i skupštinski materijali.


Problematika kozarstva i organizacija
panel-diskusije na RTV-Zagreb, kao i diskusija
o novom Zakonu o šumama (dopuna)
bit će stavljena na dnevni red odmah
poslije godišnjih odmora.


Predsjednik:
Ing. S. Horvatinović v.r.


Tajnik:
Dr Đuro Kovačić, v.r.


Zapisničar:
Ing. R. Antoljak, v.r.


Pretplatnici Šumarskog lista — članovi DIT-a ŠDI potsjetite drugove
koje to nisu, da i oni izvrše svoju člansku dužnost i da se pretplate na
Šumarski list ili Drvnu industriju!