DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 27     <-- 27 -->        PDF

wärtiger und vergangener (materialisierter) Arbeit, wie auch den Arbeitsleistungen
gegründet. Bisher sind die persönlichen Einkommen auf Grund der vergangenen
Arbeit auf irgendwelche sichtbare Weise nicht bestimmt worden. Deswegen befasst
sich der Verfasser mit dieser Problematik und gibt seine originalle Lösung vom
allgemeinen Interesse, insbesondere für die forstilchen Organisationen der assoziierten
Arbeit.


Zunächst werden die Grundsätze hinsichlich vergangener Arbeit, insbesondere
für Forstwirtschaft dargestellt. Danach werden die Grundsätze im Zusammenhang
mit der Verteilung summarischer Teile der persönlichen Einkommen auf Grund
der vergangenen Arbeit an einzelne Waldarbeiter angeführt. Diese Grundsätze werden
einer Diskussion zur Ergänzung des Vorschlages für die Lösung dieser Problematik
unterworfen. Kurzgefasst die Voraussetzung für die verwiklichung seines
Vorschlags an. Zum Schluss stellt er fest dass dafür vorgeschriebene gesetzliche
Grundlagen bestehen und dass sein Vorsehung die Arbeitskollektive in der Waldwirtschaft
finanziell richtig stimulieren und die Verteilung persönlicher Einkommen
vervollkommen wird.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 26     <-- 26 -->        PDF

ZAKLJUČCI


Na temelju svega što smo naveli zaključujemo, da nas na osnovi propisa
naših ustava i Zakona o udruženom radu ništa ne sprečava da u šumarskim
organizacijama udruženog rada ostvarimo računski utvrđene dijelove
osobnih dohodaka na osnovi minulog rada. To možemo učiniti prema
našem prijedlogu, navedenom u ovom radu. To će pravilno stimulirati radne
kolektive šumarstva i znatno usavršiti raspodjelu osobnih dohodaka na pojedine
radnike.


LITERATURA


1.
Kraljić , B.: »Ekonomski elementi proizvodnje socijalističkog šumarstva«,
Školska knjiga, Zagreb, 1952, str. 1—802 + I—XXI + džep s 11 tabličnih
priloga.
2.
Kraljić , B.: »Trajno iskorištavanje šumskog bogatstva FNRJ u cilju podizanja
proizvodnih snaga«, Poljoprivredni nakladni zavod, Zagreb, 1962, str.
1—840 + I—XVI. Disertacija.
3.
Kraljić , B.: »Načela raspodjele u šumarstvu«, metodološka studija, Zavod
za istraživanja u šumarstvu Šumarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, I
i II izdanje, Zagreb, 1971, str. 1—173 + I—IV. Ofset-tisak.
4.
Kraljić , B.: »Pojednostavljena stimulativna raspodjela u šumskojprivrednoj
organizaciji na temelju izjednačavanja uvjeta privređivanja«, Šum. list
11/12, 1975, Zagreb, str. 421—430.
5.
Kraljić , B.: »Odvajanje renti (ekstradohotka) u šumarstvu«, Ekon. pregled,
Savjetovanje ´Problemi rente kao dohodovne kategorije u socijalizmu´
1/3, 1978, Zagreb, str. 397—406.
6.
Kraljić , B.: »Aktualni ekonomsko-financijski i organizacijski problemi u
reprodukciji šumarstva«, šum. list 9—10, 1979, Zagreb, str. 411-428.
7.
Kraljić , B.: »Četiri glavna aktualna ekonomsko-financijska i organizacijska
problema u šumarstvu«, predato u tisak za Savjetovanje Saveza inženjera
i tehničara šumarstva i prerade drveta Bosne i Hercegovine, Zagreb, str.
1 — 40. Rukopis.
8.
Bjelica , D.: »Minuli rad kao jedna od osnova produktivnosti rada, sticanja
i raspodjele dohotka i sredstava za lične dohotke«, Ekonomika udruženog
rada 4, Zagreb, str. 231—238.
9.
»Ustav SFRJ«, Službeni list SFRJ broj 9/1974.
10.
»Ustav SRH«, Narodne novine broj 8/1974.
11.
»Zakon o udruženom radu«, Narodne novine, Zagreb, 1976.
Die Bestimmung Einkommen auf Grund der Leistungen der vergangenen
(materialisierten) Arbeit und die Einkornmenverteilung an einzelne
Arbeiter in Forstwirtschaft


Zusammenfassung


Laut Vorschriften der Staatsverfassung und des Gesetzes der assoziierten
Arbeit in Jugoslawien sind die persönlichen Einkommen der Arbeiter auf gegen


228
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 25     <-- 25 -->        PDF

nizaciju radova), u biološke šumskokulturne radove, u znanstvena istraživanja.
Ako se radi o građevinama — to je očito. Ako se radi o nabavkama
opreme, novom opremom treba ovladati pa i za nju pripremiti adekvatne
kadrove. Ako se radi o šumskokultumim radovima, oni redovito daju
efekte tek nakon niza godina. Ako se radi o znanstvenim istraživanjima,
rezultati znanstvenih radova trebaju se objaviti i popularizirati — do njihove
primjene u udruženom radu.


Prema tome, smatramo da je uputno da se ne uzimaju u obzir


efekti minulog rada (netto novih investicija) uloženog u godini samog obračunavanja
dijelova osobnih dohodaka na temelju minulog rada (npr. god.
1982.).


Vjerujemo da nismo pogriješili — predviđajući za svaki slučaj eventualnu
rezervu efekata posljednjogodišnjih netto novih investicija..


f) Da li je ono što smo predložili u prethodnim dvama poglavljima o s-
t v a r i v o u našim uvjetima?


Da bi se predloženo moglo provesti, potrebno je prije svega:


1) da se svake godine u svakoj OOUR točno utvrde netto nove investicije
i statistički evidentiraju;


2) da se svake godine utvrde i službeno objave koeficijenti za revalorizaciju
netto novih investicija iz minulih godina samoupravljanja;


3) da službe financijske analize svake godine utvrde u svakoj OOUR iznose
netto novih investicija koje još postoje u naturi i koriste se uspješno
u proizvodnji;


4) da službe financijske analize svake godine u svakoj OOUR predložeorganima samoupravljanja postotak p koji je opravdan da se primijeni
na sumarni iznos XMR´ (minulog rada, odnosno netto novih revaliriziranih
investicija) u ime utvrđivanja sumarnih osobnih dohodaka U obračunskoj
godini na temelju minulog rada;


5) da se svake godine za svaku OOUR i RZ (radnu zajednicu) za svaku
minulu godinu samoupravljanja utvrdi parcijalni postotak pi; odnosa iznosa
mr´i O,op prema iznosu osobnih dohodaka živog rada u obračunskoj godini;


6) da se raspodjela osobnih dohodaka živo g rada pravilno ostvaruje
prema odredbama ustava i ZUR-a, tj. prema realiziranom dohotku svakogpojedinog radnika.


To sve nije lako izvršiti — ali je ipak ostvarivo. Analogno kao i


propisana statistika i metodika obračunavanja osobnih dohodaka pri nak


nadnom utvrđivanju osnovice u povodu odlaska radnika u mirovinu..


Taj je dodatni trud opravdan, jer to traže naši ustavi i ZUR, jer to


pravilno stimulira čitave radne kolektive i usavršava raspodjelu osobnih


dohodaka na pojedine radnike. To je od posebnog interesa za šumarstvo,


jer odnosni propisi prv i pu t pružaju priliku da se radni kolektiv


šumskogospodarskih organizacija stimuliraju i za autofinan


ciranja ulaganja u dugoročne šumskokulturne ra


dove, tj. biološke dugoročne investicije u šumarstvo.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 24     <-- 24 -->        PDF

jedinstvenosti interesa udruženog rada pa i solidarnosti, isplaćivati dijelove
osobnih dohodaka u ime minulog rada — kao da su bili i ranije zaposleni
u njihovoj sadašnjo j OOUR, odnosno radnoj organizaciji?


Prva solucija je sa stanovišta privrednog računa ispravnija. Ona je analogna
isplaćivanju mirovine radnicima u SAD od strane raznih društava za
mirovinsko osiguranje s kojim su povezani razni sindikati pa i poduzeća
u kojima je radnik bio zaposlen u vrijeme svojeg radnog staža. Druga solucija
je jednostavnija, ali manje ispravna.


Prema drugoj soluciji, OOUR odnosno radna organizacija, bit će stimulirana
da zaposluje kadrove s kraćim, odnosno srednje dugih stazom. Pri
upošljavanju kadrova s dužim i vrlo dugim radnim stazom — ona će biti
stimulirana da vrlo strogo sudi o radnoj sposobnosti, stručnosti, inventivnosti,
većoj proizvodnosti rada iskusnijih kadrova. Prema tome, udruženi rad


— kada pretežnu ulogu ima fizička snaga, brzina i si. — preferirat će mlađe
kadrove; kada pak pretežnu ulogu ima dugo iskustvo, stručnost, inventivnost
i si. — preferirat će starije kadrove .. usprkos njihovoj relativnoj »skupoći
«. .
c) Minuli rad mogao bi se koristiti i kao izvor financijskih sredstava za
dopunsko plaćanje, tj. nagrađivanje odnosno raspodjeljivanje osobnih dohodaka
— udarnicima, novatorima, pronalazačima i si., neovisno o njihovimosobnim dohocima koje bi inače primili u ime njihova živog rada. .


d) Da li u sadašnjosti radnici u SFRJ-i raspodjeljuju samo osobne dohotke
u ime živo g rada, iako je propisima ustava i ZUR-a deklarirano njihovo
pravo na osobne dohotke živog i minulo g rada?


Prema načinu kako se utvrđuju dodatni osobni dohoci u ime radnog
staža, vidi se da se računski ne vodi računa o minulom radu već se dodatni
osobni dohoci u ime radnog staža utvrđuju na teret ukupne mase osobnih
dohodaka, dakle, pojavno, na teret ukupne mase osobnih dohodaka živo g
rada. Kad bi uistinu to stajalo, dijelovi osobnih dohodaka u ime minulo g
rada predstavljali bi faktično povišenje dosadašnjih osobnih dohodaka, a to
znači i sniženje dosadašnjih sredstava za razvitak materijalne osnove rada
(proširene reprodukcije).


Međutim, može se pretpostaviti da su radnici SFRJ-e, držeći se navedene
deklaracije ustava i ZUR-a, od realiziranog čistog prihoda odvojili toli k
postotak za osobne dohotke, da taj dio čistog prihoda nerazlučno predstavlja
faktično osobne dohotke u ime živog i minulog rada! U tom slučaju
može se zaključiti da vođenje računa o uloženom minulom radu ne utječe
na ukupnu masu dosadašnjih osobnih dohodaka već predstavlja sam o
usavršavanje raspodjele osobnih dohodaka na pojedine radnike (s obzirom
na njihov radni staž) ...


e) Da li je uputno zaračunavati osobne dohotke minulo g rada za tečajnu
obračunsku godinu (npr. 1982.) i na temelju netto novih investicija
koje je radni kolektiv uložio iste te godine (npr. 1982.)?


Tek izuzetno se netto novim investicijama postižu korisni efekti već
u tijeku godine njihova ulaganja. U šumarstvu radi se najviše o netto novim
investicijama u građevinske radove (šumske prometnice), u opremu (meha
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 23     <-- 23 -->        PDF

Tako bi tekao postupak izračunavanja svak e godin e u onom izuzetnom
slučaju kad bi svi radnici imali kontinuirani radni staž u OOUR-u od
godine 1961.


Ako je neki radnik, naprotiv, bio konkretno zaposlen u OOUR-u samo
godinu dana, tj. 1981., on treba dobiti za osobne dohotke minulo g rada,
razumljivo, znatno manje :


Za njega se iznos osobnih dohodaka minulo g rada utvrđuje ovako:


od 0,opi si


Ž81


Ako je pak bio zaposlen dvije godine, npr. god. 1980. i 1981., onda se iznos
osobnih dohodaka minulo g rada utvrđuje ovako:


od 0,opi so + od 0,opi si = = od . (0,opi so + 0,opi 8i)


Ž81 Ž81 Ž81


Ako je pak taj radnik imao još i u god. 1979. 5 mjeseci radnog staža, tada
mu treba na osobne dohotke živo g rada u godini 1981. za to još dodati
osobne dohotke minulo g rada:


od 0,opi 79 5/12


Ž81


ltd.


Tako treba — u analogiji — postupiti i za god 1982. te svaku slijedeću
godinu.


DISKUSIJA


a) Prema navedenom vidi se, da bi takva dodjela dijela osobnih
dohodaka u ime minulog rada redovito znatno povećala ukupni osobni dohodak
radnika s dužim radnim stazom — u usporedbi s radnicima s kraćim
radnim stazom. To je sa stanovišta minulog rada i pravedno, tj. stimulativno.
To stimulira radnike da ostanu što kontinuirani]e i što duže zaposleni, a to
je i s društvenog stanovišta korisno.


Time bi se izbjegla žalosna praksa jednostavnog plaćanja radnog staža
tako da odnosni dohodak naglo raste za kraće radne staže, a zatim dalje
stagnira za duže radne staže. Time se nepravilno minuli rad obilnije dijeli
mladim kadrovima a oskudnije starijim, što protivuriječi faktično uloženom
minulom radu od strane tih kadrova. Ako su relativno mlađi kadrovi npr. produktivniji,
onda prema ZUR-u oni trebaju dobiti relativno veće osobne dohotke
(ceteris paribus) za njihov živi a ne njihov minuli rad!


b) Kako da se postupi s radnicima koji su prelazili sa zaposlenja u jednom
OOUR-u na drugi OOUR, odnosno s jedne radne organizacije na drugu?


Da li oni trebaju dobijati dijelove osobnih dohodaka za minuli rad iz
OOUR-a odnosno radnih organizacija, u kojima su bili ranij e zaposleni?
Ili će im sadašnja OOUR, odnosno radna organizacija, zbog jednostavnosti i
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 22     <-- 22 -->        PDF

mr označuje nominalne iznose netto novih investicija iz označenih pojedinih
godina,


81


EMR označuje sumu nominalnih iznosa netto novih investicija od go


61


dine 1961. do 1981.


2) Te iznose nominalnih netto novih investicija treba zatim revalorizirati
na dinare iz god. 1981.:


81


2MR´ = mr´6i + mr´62 + mr´ss ... + mr´si


ćl


pri čemu znakovi imaju isto značenje kao pod toč. 1) ali su revalorizirani
na dinare iz god. 1981.


3) Zatim treba te revalorizirane iznose pomnožiti s postotkom p koji
je radni kolektiv odabrao u ime dijela osobnih dohodaka za minuli rad:


81


ZMR´ 0,op = mr´öi 0,op + mr´6ž 0,op + mr´63 0,op ... + mr´si 0,op


61


4) Napokon treba utvrditi u kojem postotnom odnosu se pojedini produktmr´; 0,op nalazi prema sumarnim osobnim dohocima živog rada u
god. 1981:


81


SMR´.0,op , ,
6i mr ei 0,op mr 62 0,op
100 = 100 + 100 +
od od od


Ž81 Ž81 Ž81


mr´63 O,op mr´gi 0,op
+ 100 ... + 100
od od


Ž81 Ž81


pri čemu:


od označuje sumarne osobne dohotke živog rada u god. 1981, a ostali


Ž81


znakovi imaju već navedena značenja.


Tako se izračunava sumarni postotak pi na temelju zbira parcijalnih


pOStOtaka Pl Ol, Pl 62, Pl 63, . .. Pi 81.


5) Na temelju onog što smo naveli pod toč- 3) i 4), utvrđuju se osobni
dohoci minulo g rada u godini 1981. — prema osobnim dohocima živo g
rada u godini 1981., ovako:


81 81


2MR´ O,op ZMR´ p


61 61


od 100 = od = od 0,pi


Ž81 Ž31 Ž81


od od


Ž81 Ž81
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 21     <-- 21 -->        PDF

Od ukupne mase »minulog rada« koji u tečajnoj obračunskoj godini
još djeluje na proizvodnju (ZMR´) — treba uzeti za tu godinu određeni postotak
p u ime dijela osobnih dohodaka na osnovi minulog rada čitavog radnog


81


kolektiva u toj godini (npr. u god. 1981: SMR´ 0,op).


61


Utvrđivanje tog postotka p nije jednostavno. S obzirom na to da se
u robnoj proizvodnji kapitalizma prosječan profit dijeli na prosječne kamate
i prosječnu poduzetničku dobit — čini se da tako određena suma za
osobne dohotke minulog rada ne bi smjela biti veća od u našem privredno-
financijskom sistemu analogije prosječnih kamata. No, u tom slučaju netto
nove investicije mogle bi se ostvariti samo iz analogije poduzetničke dobiti;
to znači, u pravilu, manje nego u uvjetima kapitalizma. Prema tome,
koliko će iznositi postotak p trebat će odrediti sam zainteresirani radni kolektiv
na temelju konkretne analize nužne proširene reprodukcije. . Pri tome
moći će odabrati općenito veći postotak p ako na temelju plansko-objektivnih
kalkulacija (vidi 1) se dokaže, da se uložena financijska sredstva te
godine ukamaćuju uz veću stopu od prosječne stope u Republici. Posebno
treba voditi računa o ukamaćenju onih financijskih sredstava koja djeluju
na šumsko tlo i šumske sastojine, tj. o diferencijalnim šumskim rentama
položaja i plodnosti II, odnosno o diferencijalnim šumskim rentama
samoupravljača (DŠRS , vidi 7) — ukoliko se na njih n e odnos i propis
člana 18 Ustava i odnosnih odredaba ZUR-a o »dijelu dohotka zbog iznimno
pogodnih objektivnih uvjeta« (9—11).


Temeljne postavke U vezi s raspodjelom minulog rada
na pojedine radnike


Što je neki radnik radio u težim uvjetima više, s većom kakvoćom
(kvalifikacijom?), većom intenzivnošću (još uvijek!), većom »vještinom, umješnošću
i zalaganjem« tj. »uspjehom« — to ga prema ZUR-u pripadaju
veći osobni dohoci na utrošeni njegov živ i rad. U tom slučaju on je i
više pridonio minulo g rada koji je radni kolektiv uložio u proizvodnju.


Prema tome, u pravilu čini se ispravnim da se dijelovi osobnih dohodaka
za utrošeni minul i rad (ZMR´ 0,op) isplaćuju upravno-proporcionalno
osobnim dohocima dobijenirn za živi rad, tj. primjenom postotka
pi na osobne dohotke dobijene za utrošeni živ i rad u tečajnoj obračunskoj
godini (od O,opi).


Ćitav postupak računanja može se detaljnije opisati i ovako:


1) Svake godine, pa i npr. u god. 1981., treba utvrditi nominalne iznose
»minulih radova«, tj. netto novih investicija, iz pojedinih prošlih godina
radničkog samoupravljanja, koji još postoje u naturi i koriste se uspješno
u god. 1981:


81


ZMR = mr6| + mr62 + mr63 .. . + mr8i


61


pri čemu:


223
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 20     <-- 20 -->        PDF

iz općedruštvenih sredstava beskamatrio bespovratno, a to znači na financijski
teret čitava društva, a još prije na financijski teret vlasnika, odnosno
drugih radnih kolektiva. Prema tome, za šumarstvo početak radničkog
samoupravljanja u SFRJ-i pada — u godinu 1961; od te godine naši radni
kolektivi posluju pod vlastitom odgovornošću pa od te godine treba voditi
računa i o njihovu »minulom radu« koji nisu raspodijelili u osobne dohotke
već u netto nove investicije (2MR).


Prema tome, pod »minulim radom« kojeg financijske efekte treba raspodijeliti
na radnike kao njihove dijelove osobnih dohodaka na temelju utrošenog
minulog rada — kako se vidi — nismo obuhvatili trošenje onog minulog
rada koji je uložen prije god. 1961., tj. financiranjem od strane države-
društva, drugih radnih kolektiva, odnosno vlasnika, i si. Za taj dio minulog
rada nije zaslužan sadašnji radni kolektiv pa bi djelovalo vrlo destimulativno
da i o njemu ovise osobni dohoci njegovih radnika. Osim toga,
sadašnji radni kolektivi — također bez ikakve svoje odgovornosti ili zasluge
— taj dio minulog rada dobili su od društva u vrlo različitim veličinama:
neki je kolektiv dobio manju degradiranu šumu, stari gotovo amortizirani
pogon i si., drugi pak veću sačuvanu šumu, novi moderniji industrijski
pogon i si. Kad bi osobni dohoci radnika ovisili i o tome — bilo bi
to vrlo destimulativno i izazivalo opravdano nezadovoljstvo radnika zaposlenih
u slabim šumama, starijim slabije opremljenim industrijskim pogonima.
.


Budući da je od god. 1961. dolazilo do sukcesivnih inflacija, novčane
nominalne iznose navedenih ulaganja treba svake godine, putem određenih
koeficijenata, svesti na snagu novca u tečajnoj obračunskoj godini
(EMR´). Te koeficijente trebao bi svake godine utvrditi i objaviti Institut
za investicije Beograd.


Pri tome treba uzimati u račun samo ona ulaganja koja materijalno
još postoje i uspješno se koriste u godini računanja. Prema tome: ulaganja u
zgrade, ceste i si. koje još postoje i koriste se; ulaganja u opremu, koja se još
koristi; ulaganja u šumske sastojine za tzv. rekonstrukciju, pošumljivanje
kojim se širi areal šuma; dugoročne šumsko-zaštitne mjere i si. — sve do
njihove konačne sječe; ulaganja u melioracije šumskog zemljišta dok traje
njihova efikasnost. Pri ulaganjima u šumske sastojine manji ili veći
dio uloženih sredstava treba teretiti iza sječe nastale nove šumske sastojine;
o tome treba sastaviti i objaviti posebna uputstva (usporedi 7).


Ulaganja u znanstveni rad trebala bi se uračunavati dok traju njihovi
pozitivni efekti. Kako je to konkretno i precizno vrlo teško utvrditi, trebalo
bi to konvencionalno odrediti. Npr. razdobljem od 10 godina, jer novi
bolji pronalasci ubrzo smjenjuju stare.


Kako se vidi — pri tome se ne uzimaju u račun sve one investicije koje
se u obračunskoj godini ne koriste. To su npr. dijelovi cesta na kojima se
u obračunskoj godini ne obavlja nikakav transport šumskih drvnih sortimenata.
Ili to su prijevozna sredstva i oprema (mehanizacija) koja se u
obračunskoj godini nije upotrebljavala- Ako se neko sredstvo koristi ispod
njegova puna godišnjeg kapaciteta — to je (revalorizirana nabavna) vrijednost
tog sredstva, pomnožena postotkom njegova neiskorišćivanja u obračunskoj
godini.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 19     <-- 19 -->        PDF

UDC: 331.214.7 : 630* (497.1). 001/2 Sum. list 106:221


UTVRĐIVANJE OSOBNIH DOHODAKA NA TEMELJU EFEKATA
MINULOG RADA I NJIHOVA RASPODJELA NA POJEDINE RADNIKE
U ŠUMARSTVU*


Prof. dr Branko KRALJIĆ, dipl. inž. šum.
Šumarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu


SAŽETAK. U Jugoslaviji propisi ustava i Zakona o udruženom
radu određuju da se osobni dohoci radnika temelje na živom i
minulom radu te na rezultatima rada. Dosad se još — na vidljivnačin — ne utvrđuju osobni dohoci na temelju minulog rada. Stoga
autor proučava tu problematiku i pruža originalno rješenje od
općeg interesa, pa i posebno za šumarske organizacije udruženograda.


UVOD


Prema našem privredno-financijskom sistemu predviđeno je već poodavno
da se radnicima raspodjeljuju osobni dohoci prema utrošenom živom i
minulom radu. Međutim, raspodjela minulog rada na pojedine radnike —
koliko je nama poznato — osim u slučajevima pojedinih početnih pokušaja
s javno nedovoljno objašnjenom metodikom, nije šire primijenjena u našem
udruženom radu, a u šumarskoj praksi nikako.


Zbog toga smo odlučili da u ovom radu razmotrimo s time u vezi odnosnu
problematiku.


OBRADA


Temeljne postavke u vezi s minulim radom


Pod »minulim radom« u ovom radu obuhvaćamo ona ulaganja u proširenu
reprodukciju (»netto nove investicije« /vidi literaturu 21) koja je
radni kolektiv ostvario na svoj financijski teret. Tu spadaju: 1) vlastita financijska
sredstva, 2) financijska sredstva posuđena uz obvezu njihova
vraćanja bez kamata ili s kamatama (putem anuiteta).


Pri tome treba imati u vidu navedena ulaganja iza uvođenja radničkog
samoupravljanja. To stoga što se proširena reprodukcija prije ostvarivala


*) Ovaj rad autor je sastavio prije već sada objavljenog Zakona o proširenoj
reprodukciji i minulom radu (Službeni list SFRJ broj 21 od 23. travnja 1982.).
Prema tome, u drugom dijelu tog rada autor će naknadno nastaviti s obradom
usaglašavanja svojega prijedloga s odredbama objavljenog Zakona.


221