DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 73     <-- 73 -->        PDF

AKTUALNO


ŠTA JE S NAŠIM PLANTAŽAMA TOPOLA


Ing. Dimitrije BURA, dobar poznavalac stanja našeg šumarstva i plantažne
proizvodnje drva (gotovo 20 godina bio je rukovodioc šumske proizvodnje
Jugoslavenskog poljoprivredno-šumarskog centra u Beogradu) u »DRVARSKOM
GLASNIKU«, listu Opšteg udruženja šumarstva i industrije prerade
drveta, celuloze i papira Jugoslavije, br. 5/1982. pita se


»STA JE S NAŠIM PLANTAŽAMA TOPOLA«
odnosno koji su »uzroci stagniranja plantažne proizvodnje topola« i koji
su »putevi za dovođenje u sklad proizvodnje s potrebama za preradu drveta
«.


Pitanje je vrlo aktualno, jer naša »šumom bogata« zemlja godišnje
UVOZI oko 2 000 000 ms drva, pretežno celuloznog, a »zadnje analize proizvodnje
naših šuma i potreba industrije za preradu drveta ukazuju da ćemo
u 1990. godini imati manjak od 5,0 milijuna m3 ... a 2000-te godine 15
milijuna m3.


* * *


»Dva su bitna — osnovna uzroka zašto nismo ostvarili zacrtani — veći program
podizanja plantažnih zasada topola«, konstatira ing. Bura, a to su:
— prvi, nedostatak povoljnih investicionih namjenskih sredstava za podizanje
i gajenje plantažnih zasada topola i


— drugi, organizaciono sistemski položaj šumarstva u odnosu na industriju
za preradu
drva.
Za prvi uzrok, da je tačan navodimo primer jednog (i do sada jedinog


— nap. O. P.) povoljnog zajma 44. Konkursa iz Opšteg investicionog fonda u
1960. godini u iznosu od 2.438 mil. din za 23567 ha plantaža, koje su podiggute
za 3 godine, uz vlastito učešće od 20%, kamatnu stopu 2%, i rok zajma
do 15 godina. Naime, treba naglasiti da su šumarstvo i industrija za preradu
drveta u našim uslovima administrativno maksimiranih cena (inače) nisko
akumulativni i nisu mogli i ne mogu izdvajati potrebne iznose za proširenu
reprodukciju u širo vinsku bazu. Kada se govori o uslovima finansiranja
podizanja i gajenja novih plantažnih zasada topola treba naglasiti, da sve
analize ukazuju da ova proizvodnja može podneti kamatnu stopu 3 — 5%,
zavisno od visine godišnjeg prirasta — proizvodnje ,vrste glavnog sortimenta
koji se proizvodi, dužine proizvodnog procesa — ophodnje i cene proizvoda,
pa je to razlog da se nije moglo ići na redovne bankarske zajmove koji imaju
veću kamatnu
stopu.
* * *


Za drugi uzrok, šumarstvo sa specifičnim svojim proizvodnim i opšte
korisnim funkcijama nije još našlo jedinstveno i odgovarajuće sistemsko
i organizaciono rešenje i položaj, naročito u odnosu na dugoročno planiranje
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 74     <-- 74 -->        PDF

i obezbeđenje sirovinom industrije za preradu drveta. Kad se radi o zainteresovanosti
za podizanje novih plantažnih zasada uopšte onda radi usitnjenosti
organizacije, obično nastaju takve prilike, da one privredne organizacije
koje imaju odgovarajuće površine za podizanje plantaža, nemaju ekonomske
šume koje bi im osigurale bar učešće za dobivanje zajma za podizanje
plantaža.


Pojedine republike koje imaju relativno očuvane šume, svoja raspoloživa
sredstva iz šumarstva prvenstveno orijentišu na ulaganje u komunikacije
i mehanizaciju, a malo ili nikako u plantažnu proizvodnju drveta iako
imaju ogromne uslove za brzu plantažno-industrijsku proizvodnju.


Sigurno da bi odgovarajuća stimulativna sistemska rešenja i bolje organizovanje
šumarstva doprinelo da se ovaj problem lakše resi, da se objedinjenjem
sredstava, kadrova, teške mehanizacije (za krčenje i pripremu zemljišta),
i dr. ekonomičnije koristi. Sadašnja organizacija šumarstva bazirana
na šumsko-privrednim područjima onakva kakva su ne odgovara potrebama
savremenih i optimalnih kapaciteta industrije za preradu drveta (mehaničku
i kemijsku) i ne garantuje uravnoteženo dugoročno planiranje i redovno snabdijevanje
industrije. To je moguće ostvariti samo u krupnim objedinjenim sistemima
i specijalizovanim pogonima za plantažnu proizvodnju.


No, bez obzira na ovaj drugi organizacioni sistematski problem šumarstva,
koji će se lakše resiti i koji ni do sada nije bio nepremostiva prepreka
za podizanje plantažnih zasada topola i drugih brzorastućih vrsta šumskog
drveća, osnovni uzrok da nismo podigli zacrtane veće površine jeste i ostajenedostatak povoljnijih investicionih kredita za ovu proizvodnju.


Na kraju, treba skrenuti pažnju na nova kretanja u načinu korišćenja
drveta u svetu i korišćenje totalne »biomase šuma« od lista do korena. Novost
je u tome da se već pristupa praktično korišćenju zelenih delova (lista)
za preradu u preparate stočne hrane, te drveta i namenskih plantaža za
energetske svrhe (drvni iveri)*. Računa se da će do konca 2.000 godine drvo
u svetu učestovavati sa cea 20% u podmirenju energetskih potreba, u vezi
sa nastalom i nastajućom pogoršanom situacijom sa naftom, tako da je
to još jedan razlog više da plantažnu proizvodnju drveta mora ozbiljnije shvatiti
ćela zajednica a ne samo uski krug stručnjaka«, završava ing. Bura svoj
članak.


* * *
Dodajemo nekoliko statističkih podataka, također iz ovog članka.
Prema podacima Saveza poljoprivredno-šumarskih komora Jugoslavije


iz 1959. godine za plantažni uzgoj topola u Jugoslaviji stoji na raspolaganje
700 000 ha, od čega u SR Hrvatskoj 240 000 ha, i to na neobraslim šumskim
površinama 70 000 ha (20 000 ha, u Hrvatskoj), krčevinama šuma 260 000 ha
(100 000 ha i na poljoprivrednim zemljištima 370 000 ha (120 000 ha). Do 1980.
god. podignuto je svega 80 000 ha u Jugoslaviji (31 000 ha u Hrvatskoj), ali
krajem 1981. godine površina plantaža topola iznosila je oko 63 000 ha, što
»ukazuje da je znatan deo prije podignutih plantaža ili posečen i neobnovmljen
ili evidentiran kao šumske kulture« (Bura).


Vidi i Šum. list CV (1981), br. 3 — 4, str. 193. i br. 10—12, str. 520. (OP)