DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 85     <-- 85 -->        PDF

Sum. list 106:287


O LUKSEMBURŠKIM ŠUMAMA U POVODU SIMPOZIJA IUFRO


GRUPE S 4.04 ZA UREĐIVANJE ŠUMA OD 16. DO 20. 05 1982.


(LUKSEMBURG)


Prof. dr Dušan KLEPAC


Zagreb


UVOD


U vremenu od 16—20. 5. 1982. održan je Simpozij IUFRO-a iz grupe uređivanja
šuma (IUFRO — Subject Group S 4.04, Forest Management planning and Marginal
Economics) u Luksemburgu. Predmet Simpozija bili su uređajni problemi pojedinih
zemalja te utvrđivanje problematike koja će se obrađivati u narednim godinama.
Simpozijumom je rukovodio predsjednik grupe dr Rober t Magin , a vrlo
dobro ga je organizirao domaćin ing. Pierr e Schräm . Na Simpoziju je učestvovalo
25 učesnika iz različitih zemalja: Austrija, Čehoslovačka, Francuska, Luksemburg,
Poljska, Savezna Republika Njemačka i Jugoslavija (Dr Dražen Cestar,
potpredsjednik, prof, dr Petar Drinić, prof, dr Dušan Klepac i Mr Radovan Križanec).
Za vrijeme Simpozijuma domaćin je organizirao, pored ostaloga, dvije ekskurzije:
jednu u Vianden i okolicu radi razgledavanja moderne hidrocentrale i
njezina okoliša i drugu, u šumu Grünewald, nedaleko grada Luksemburga.


Na tom Simpoziju radilo se vrlo intenzivno te je pored uobičajenog izlaganja
referata bilo konstruktivne diskusije, izmjene mišljenja, direktnih razgovora,
kako u konferencijskoj sali tako i izvan nje, na terenu i u šumi.


Tom sam prilikom vidio kako se tretira šuma u jednoj zemlji, koja je oko
stotinu puta manja od naše zemlje i ima oko stotinu puta manje šuma nego
mi, ali u kojoj je napučenost dva puta veća nego u nas. Zato sam odlučio da u
formi ovog kratkog članka prenesem čitaocima Šumarskog lista ono što sam
vidio i pročitao o šumama u Luksemburgu.


POLOŽAJ ZEMLJE, BROJ STANOVNIKA I KLIMA


Luksemburg — Velika Kneževina — nezavisna je država odnosno monarhija
kojom upravlja Veliki Knez. Izvršna vlast je u rukama Velikog Kneza i kabineta
od 11 ministara. Zakonodavnu vlast ima Parlament koji je sastavljen od izabranih
članova i to po jedan na svakih 5.500 stanovnika.


Država Luksemburg se nalazi na sjeverozapadu Evrope te graniči na sjeveru
i istoku sa Saveznom Republikom Njemačkom, na jugu s Francuskom, a na
zapadu s Belgijom (vidi sliku 1.). Površina države Luksemburg iznosi 2.586 km2,
ima oko 370.000 stanovnika od kojih 100.000 živi u glavnom gradu.


U tom gradu, po kojem je zemlja dobila svoje ime, čovjek doživljava posebni
ugođaj, jer je na starim zidinama nekadašnje tvrđave nastao mali, živo


287
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 86     <-- 86 -->        PDF

eütAit©«Pti€iii
LUXEMBOII
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 87     <-- 87 -->        PDF

pisni, moderni i nadasve čisti grad Luksemburg gdje ljudi govore svojim »luksemburškim
jezikom- ali razumiju i govore francuski i njemački.


Klima je karakteristična po tome što nema velikim temperaturnih ekstrema
ali ima prilično mnogo magle i vlage, izuzevši dolinu rijeke Mosele, gdje
je klima vrlo blaga pa onda vrlo dobro uspijeva vinova loza. Srednja godišnja
temperatura u glavnom gradu Luksemburga iznosi oko 8.6° C, srednja količina
padalina je 850 mm a srednja vlažnost zraka oko 80%.


OPĆENITO O SUMAMA LUKSEMBURGA


Premda šume nemaju veliku ulogu u nacionalnoj ekonomiji ove zemlje,
one ipak sa svojom površinom od 82.200 ha, pokrivajući oko 32% površine
zemlje, jako utječu na strukturu pejzaža i predstavljaju jednu od osnovnih privlačnosti
za turizam koji zauzima četvrto mjesto u »industrijskim djelatnostima
« zemlje.


Sastav luksemburških šuma je ovakav:


— 33% su ornogorične šume (smreke, borovi, duglazijejele i ariši);
— 48% su bjelogorične šume (hrast, bukva i ostale vrste);
— 19% su hrastove panjače.
Prema tome, dvije trećine luksemburških šuma su sastavljene od listopadnih
vrsta. Čini se da ni u bližoj budućnosti neće biti znatnijih promjena u sastavu
tih šuma izuzevši panjače sa slabim prihodom, koje se nalaze na plodnim
tlima pa je za njih zamišljenja konverzija u sjemenjače. Što se tiče posjedovnih
odnosa, 55% šuma pripada privatnicima, 38% pripada državi, a Veliki Knez posjeduje
ostalih 7%.


ŠUMSKE OBLASTI


Zemlja je podijeljena u dvije velike oblasti: Ardene (Eisleck) na sjeveru i
Dobra zemlja (Gutland) na jugu. Razlikuju se tri šumsk e oblasti :


1. Visoke Ardene i brdske bukove šume. To je oblast smještena na
sjeveroistoku zemlje na jednoj visoravni koja je malo brežuljkasta s prosječnom
nadmorskom visinom od 500 m. Matični supstrat je formiran u »Devonien-u«,
koji daje smeđe tlo na kome se razvila lijepa prirodna šuma bukve sa primjesom
hrasta kitnjaka dok graba nema. Za bukvu bonitet je treći (prema tablicama
Wiedemanna i Schobera) što će reći da se u dobi od 120 godina postizava
drvna masa na panju od 400 ms/ha s tečajnim godišnjim prirastom od 7.4 m3/ha.
2. Prelazila zona s različitim sumama koje se mogu podijeliti u četiri područja
(subregije) kojima odgovaraju različiti tipovi šuma:
— Niske Ardene s mješovitim sjemenjačama gdje je u toku konverzija hrastovih
panjača koje su bile namijenjene za proizvodnju kore za tanin u postrojenjima
uzduž rijeke Sure i Our. Prirodna šuma je mješovita šuma bukve i hrasta
kitnjaka, koja se razvila na toplijim ekspozicijama; ima i graba, ali on je
slabog rasta.
Bonitetni razred je II (prema Wiedemannu i Schobern) što znači da se postiže
drvna masa na panju od 420 m3/ha u dobi od 120 godina s tečajnim godišnjim
prirastom od 7,7 ms/ha.


289
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 88     <-- 88 -->        PDF

— Laporasti brežuljci s mješovitom šumom
Matični supstrat nastao je u Triasu i Juri, koji daje bogato ilovasto tlo na
kojemu rastu različite sastojine koje se sastoje od hrasta lužnjaka i graba; na
lakšim tlima dolazi bukva u smjesi s hrastom kitnjakom. Bonitet za hrast je
II 3 (prema Wiedemannu i Schoberu). Drvne mase na panju se kreću oko 360
m3/ha u dobi od 150 godina s tečajnim godišnjim prirastom od 4,4 m^/ha.


— Luksemburški plato pješčenjaka s bukovom šumom
To je prava šumska oblast, smještena na nadmorskoj visini od 300 do 400 m.
Matični supstrat je nastao u donjem Liasu dajući pjeskovito tlo koje je često
podvrgnuto ispiranju. Bukva čini dominantnu vrstu drveća vrlo dobre i tražene
kvalitete. Na ilovastim tlima pridolazi hrast kitnjak. Postotak šumovitosti u toj
oblasti doseže često broju 50, a lijepi bukvići privlače brojne turiste tako da se
ta oblast može smatrati glavnom turističkom luksemburškom regijom zemlje pa
se ta oblast često zove mala luksemburška švicarska.


Za bukvu to je bonitet II 5 (prema Wiedemannu i Schoberu) s prosječnom
drvnom masom od 440 m^/ha u dobi od 120 godina i s godišnjim prirastom od


8.3 ms/ha.
SI. 2. Šuma Grünewald


Na tom luksemburškom platou, u toj maloj »Luksemburškoj Švicarskoj« nalaži
se oko 15 km od glavnog grada najveći cjeloviti šumski kompleks. To je
šuma GRUNEWALD na nadmorskoj visini od 350—420 metara u površini od


3.000 ha. Ta se šuma razvila na bogatom tlu od pješčenjaka i kvarca s malo
vapna. Uz bukvu pridolazi i hrast kitnjak, nešto graba i ponešto crnogoričnih


ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 89     <-- 89 -->        PDF

vrsta i to uglavnom smreka i bor. Bukva se vrlo dobro prirodno pomlađuje a
šumari vrlo pomno prate i pomažu prirodni razvoj bukovog podmlatka i mladika
u različitim fazama oplodne sječe (vidi sliku 2).


— Visovi »Bajtocien« s bukovom šumom
Bogato tlo na vapnencu omogućuje razvoj bukove šume s izvanrednim rastom,
gdje se u smjesi nalazi hrast kitnjak, javor, grab, jasen, trešnja, lipa, brijest
i brekinja. Ta prirodna šuma je vrlo važna za pejsaž i za narod, pošto je ona
smještena u zoni Luksemburga gdje se prerađuje željezo. Na nesreću, šuma je često
oštećena uslijed razvoja te industrije i rudarstva, koje zahtjeva određena
krčenja šuma. Bukva je II boniteta (prema Wiedemannu i Schoberu) s okolo
500 m3/ha u dobi od 120 godina s godišnjim tekućim prirastom od 9 m3/ha.


3. Dolina rijeke Mosele i termofilne listopadne šume
Matični supstrat je »Keuper« i vapnenac na kome se razvilo najčešće glineno
tlo, mjestimično pomiješano pijeskom, na kome rastu hrastici velike vrijednosti
— hrast kitnjak i hrast lužnjak, pomiješani s bukvom, brekinjom i grabom.
Bonitet je u prosjeku II (prema Wiedemannu i Schoberu) s prosječnom drvnom
masom od 390 ma/ha u dobi od 160 godina i tečajnim godišnjim prirastom
od 4.6 m3/ha.


PRODUKCIJA LUKSEMBURŠKIH ŠUMA


U 1979. godini šumska produkcija bila je ovakva:


listopadne vrste: crnogorične vrste:
hrast 37.750 m3 smreka 123.350 ms
bukva 132.700 m« borovi 10.300 mS
razno 2.950 ms
Ukupno: 133.650 ms
Ukupno: 173.400 m3


Godišnja produkcija varira između 300.000 m* i 320.000 m3; predviđa se da će
u neposrednoj budućnosti godišnja sveukupna produkcija doseći iznos od 350.000 ms.
U šumama, koje su podvrgnute direktnoj državnoj upravi, godišnja etat iznosi oko


4.8 ma/ha godišnje. S obzirom na stalno povećanje godišnje produkcije, može
se reći da će ta produkcija premašiti u budućnosti iznos od 5 mVha. Na žalost,
privatne šume ne slijede taj trend.
AKTUALNI PROBLEMI U GOSPODARENJU LISTOPADNIM
ŠUMAMA


Luksemburške šume su u prošlosti bile jako iskorišćivane za drveni ugalj
koji je bio potreban metalurškoj industriji. Tek poslije 1865. godine — kad je
koks zamijenio drveni ugljen u visokim željeznim pećima — smanjuje se iskorišćivanje
šuma u Luksemburgu.


Takvo stanje ima za posljedicu nesrazmjer u dobnim razredima listopadnih
šuma, jer više od 80% sastojina su starije od 100 godina (49% su starije od 120
godina). Lijepe bukove šume dolaze do svoje zrelosti pa je njihova regeneracija
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 90     <-- 90 -->        PDF

glavni zadatak šumara tijekom narednih 30 do 40 godina. Bez sumnje da će to
imati znatan utjecaj na krajolik zemlje. Ali šumari se nadaju da će uspješno
prirodno pomlađivanje brzo popraviti tu situaciju.


Metoda »Gahrenberg«


Kao primjer prirodne regeneraoije bukve evo postupka »Gahrenberg«, nazvanog
po šumarskom središtu u »Hessu«, gdje je spomenuta metoda primjenjena.
Jedna njezina varijanta uspješno je primijenjena u bukovim šumama na
pješčenjacima Luksemburga gdje se inače teško pojavljuje pomladak bukve. Po
tom postupku, nazvanom »Gahrenberg«, otklanjaju se neki uzroci koji mogu spriječiti
prirodno naplođenje:


— konzumiranje bukovog žira (bukvice) po glodavcima i pticama;
— napadaj gljiva i štetnika na bukovi žir;
— gubitak uslijed suše kad je sloj sirovog humusa manji od 15 cm.
Postupak se sastoji u tome da se mehaničkim putem (lopatama ili buldožerima)
ukloni sav živi d mrtvi pokrov na cijeloj površini koja je predviđena za
pomlađivanje, što znači poslije pripravnog sijeka kojim se siječe oko 120 do 150
m3 drvne mase po ha. Odstranjivanje pokrova s tla vrši se ili odmah kad se
bukvica pojavi ili najkasnije u mjesecu srpnju, ali u svakom slučaju prije nego
bukvica padne na tlo. Tamo gdje je biljni pokrov suviše jak, treba ga tijekom
mjeseca lipnja suzbiti odgovarajućim herbicidom. Bukvica se zaorava u tlo (ali
ne prije sredine studenog) pomoću jedne teške »fireze« koja se montira na traktor.
Tako je bukvica u dubini tla od 5—10 cm dobro zaštićena od zime. Također klijanje
je uslijed toga produženo (odgođeno!) i na taj način su izbjegnute štete od
kasnih mrazeva. Ističe se da posječeno drvo od pripravnog sijeka mora biti izvezeno
prije nego što počne obrada tla (odstranjivanje pokrova). U proljeće slijedeće
godine treba ukloniti pomoću odgovarajućih herbicida (selektivnih) onu vegetaciju
koja bi sprečavala bukov pomladak. Naknadni oplodni sjekovi vrše se onda
kad se pojavio bukov pomladak (tim sjekovima smanjuje se temeljnica za 50%).
Konačni sijek se vrši onda kad je pomladak dosegnuo visinu od 1 do 1,5 m, ali
je imperativ da se posječeno drvo izvozi po određenim vlakama i putevima kako
bi se izbjegle štete na pomladku i mladiku.


Postupak »Gahrenberg« može čovjeka šokirati s obzirom na to da se s tla
skida jedan dio humusa. Ipak taj postupak daje vrlo dobre rezultate na pjeskovitim
i kiselim tlima Liasa. Na taj se način postiže to, da se prirodnim putem
pomladi oko 80% površine. Praznine se popunjuju biljkama bukve, javora ili
evropskog ariša.


Troškovi spomenutih različitih šumsko-uzgojnih operacija u luksemburškim
francima su ovakvi:


— obrada tla 6.000 F/ha


— eliminiranje pokrova 12.000 F/ha
— primjena kemijskih sredstava 20.000 F/ha
Ukupno: 44.000 F/ha


što je oko 6.285 francuskih franaka po hektaru.


292
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 91     <-- 91 -->        PDF

Bolesti bukve


Novi problem nastao je zbog sušenja bukve. Na glinenim tlima koja više
odgovoraju hrastu nego bukvi, ipak bukva zauzima priličnu površinu zbog prijašnjeg
gospodarenja koje je favoriziralo bukvu jer je njezino drvo bilo nekad
traženije nego hrastovo za ogrjev ili za fabrikaciju drvenog uglja. Kompleksna
bolest uzrokovala je sušenju bukve; naročito su zahvaćena stara stabla tako da
je drvna masa sanitarnih sječa iznosila 1977. godine 10% godišnjeg etata listopadnih
vrsta, u 1978. godini 25% a na sreću u 1979. godini ta je brojka pala na
iznos od 15%.


Bukove šume otvorenog sklopa zbog posječenih bolesnih stabala zahtijevaju
pomlađivanje bez odgađanja. Posebno se naglašava da šumar treba paziti da
ovdje bukva ponovno ne zauzme plodna tla na kojima se ona lako pomlađuje
ali gdje joj nije stanište. Kaže se da ovdje treba ponovno unijeti hrast — koliko
stoji da stoji (»koliko košta da košta«)! U tom smjeru treba iskoristiti svaki
urod žira.


Konverzija hrastovih panjača


Vrlo veliki problem predstavlja konverziju hrastovih panjača u površini od


14.000 ha u Ardenima jer je skup za rješenje. U tim šumama primjenjivano je
šumsko-poljsko gospodarenje. To su uglavnom privatne šume a konverzija se
sastojala u unošenju smreke a da se vrlo često nije obraćala pažnja na stanišne
prilike. Da se pokaže privatnicima kako valja obaviti konverziju država je na
površinu od 1.000 hetkara panjača izvršila konverziju bilo unošenjem vrsta drveća
brzog rasta i velikog prirasta ili selektivnim odabiranjem najboljih stabala hrasta
za uzgoj u duljim ophodnjama. Hrast lužnjak u većini slučajeva nije na svom
staništu u Ardenima ali ipak čini glavnu vrstu drveća tamošnjih panjača. Zato
se u tim slučajevima konverzija vrši putem očetinjavanja.
Nedavna istraživanja o panjačama u Ardenima dala su ove podatke po
hektaru:


godine 30 40 50 60 70 80
N/ha
G/ha (mž)
V/ha (m3)
2050
19.20
110
1800
22,40
140
1610
23,90
160
1450
24,60
174
1325
25,00
184
1200
25,30
192


Broj stabala (N) se odnosi na one individue koji imaju više od 7 cm u 1.30 cm
iznad tla. (G) je temeljnica. (V) je drvna masa; odnosi se na krupno drvo pod
pretpostavkom da nije bilo nikakve prorede.


Ako se usporede naprijed navedeni podaci s njemačkim prirasno — prihodnim
tablicama i to onim od JÜTTNERA (1955) sa srednje jakim proredama, onda se
može vidjeti kako produkcija luksemburških hrastovih panjača pada sa starošću:
u 30. godini bonitet je bolji od I boniteta, u 40. godini bonitet odgovara I bonitetu
u 60. godini odgovara II bonitetu a u 80. godini III bonitetu, u 120. godini
postiže se drvna masa od 210 — 220 m3/ha što odgovora IV bonitetu po Jiittneru,
uzimajući kao bazu ukupno proizvedenu drvnu masu.


Što se tiče broja stabala koja su sposobna da u vrlo dobru stanju i dobre
kvalitete dočekaju konac ophodnje od 120 godina dovoljan je u panjačama.
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 92     <-- 92 -->        PDF

U dobi od 40 godina potrebno je u panjači imati oko 180 do 200 lijepih stabala
ali za pokrov tla potrebno je imati još dodatni broj stabala lošije kvalitete
koja će proizvoditi samo ogrijev. Iz toga slijedi zaključak da samo vrlo dobre
panjače dolaze u obzir za takvu konverziju.


Za ohrabrenje privatnika država daje pomoć za konverziju panjača.


Problemi privatnih šuma


Površina privatnih listopadnih šuma zauzima oko 20% šumske površine zemlje.
Na nesreću privatni šumski posjed je rasjeckan i prema tome čini veliku
zapreku u uređivanju šuma s ekonomskog gledišta. Radi ilustracije evo nekih
brojaka:


8.000 privatnih vlasnika (ili 65 %) imaju manje od 2 ha šume, 19% ih ima
površinu od 2 do 5 ha. Prema tome, očito je da je u tom pogledu uzgajanje
šuma drugorazredna aktivnost.
Pored tih činjenica, treba još dodati pomanjkanje izvoznih puteva, slabo
prorjeđivanje, pomanjkanje interesa privatnika za šumarske pravodobne intervencije.
To sve oteža stanje u privatnim šumama. Zato pored financijskih pomoći
privatnicima — nastoji se — da bi država poduzela još i druge mjere:


— regrupiranje privatnih šumskih čestica (komasacija);
— populariziranje šumsko-uzgojnih mjera;
— davanje savjeta i informacija privatnicima;
— organiziranje predavanja omladini i ostalim iz područja šumarstva.
Spominje se kao uspješni primjer sistem pomoći privatnicima koji je orgazirala
Savezna Republika Njemačka.


ZAGLAVAK


Šumarstvo Luksemburga, svjesno svojih problema, stavilo je u program svog
rada ovo: ubrzanu regeneraciju prezrelih šuma i rentabilizaciju prvih proreda u
mladim sastojinama.


Što se tiče privatnih šuma šumarska politika ide u smjeru pomaganja malih
privatnih vlasnika: povećavanje pomoći za konverziju slabo produktivnih panjača
kao i izgradnja izvoznih putova.


IZVORI


Decker , P.: Le feuille au Luxembourg, Revue lorestiere francaise, numero special 1981.


Kurzer über die Forstwirtschaft und Walderhältnisse im Grossherzogtum Luxemburg, 1982. (litogra


firano za lUFRO-Sympozijum).


Grand Duchy of Luxemburg


Luxembourg, (deutsch, francais, english) 2e edition, 1980.