DIGITALNA ARHIVA ŠUMARSKOG LISTA
prilagođeno pretraživanje po punom tekstu
ŠUMARSKI LIST 6-8/1982 str. 88     <-- 88 -->        PDF

— Laporasti brežuljci s mješovitom šumom
Matični supstrat nastao je u Triasu i Juri, koji daje bogato ilovasto tlo na
kojemu rastu različite sastojine koje se sastoje od hrasta lužnjaka i graba; na
lakšim tlima dolazi bukva u smjesi s hrastom kitnjakom. Bonitet za hrast je
II 3 (prema Wiedemannu i Schoberu). Drvne mase na panju se kreću oko 360
m3/ha u dobi od 150 godina s tečajnim godišnjim prirastom od 4,4 m^/ha.


— Luksemburški plato pješčenjaka s bukovom šumom
To je prava šumska oblast, smještena na nadmorskoj visini od 300 do 400 m.
Matični supstrat je nastao u donjem Liasu dajući pjeskovito tlo koje je često
podvrgnuto ispiranju. Bukva čini dominantnu vrstu drveća vrlo dobre i tražene
kvalitete. Na ilovastim tlima pridolazi hrast kitnjak. Postotak šumovitosti u toj
oblasti doseže često broju 50, a lijepi bukvići privlače brojne turiste tako da se
ta oblast može smatrati glavnom turističkom luksemburškom regijom zemlje pa
se ta oblast često zove mala luksemburška švicarska.


Za bukvu to je bonitet II 5 (prema Wiedemannu i Schoberu) s prosječnom
drvnom masom od 440 m^/ha u dobi od 120 godina i s godišnjim prirastom od


8.3 ms/ha.
SI. 2. Šuma Grünewald


Na tom luksemburškom platou, u toj maloj »Luksemburškoj Švicarskoj« nalaži
se oko 15 km od glavnog grada najveći cjeloviti šumski kompleks. To je
šuma GRUNEWALD na nadmorskoj visini od 350—420 metara u površini od


3.000 ha. Ta se šuma razvila na bogatom tlu od pješčenjaka i kvarca s malo
vapna. Uz bukvu pridolazi i hrast kitnjak, nešto graba i ponešto crnogoričnih